№3: Визначення дирекційних кутів І азимутів на карті
Скачати 132.84 Kb.
Назва№3: Визначення дирекційних кутів І азимутів на карті
Дата конвертації06.07.2013
Розмір132.84 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Військова справа > Документы
(семінарського, групового, практичного)

з навчальної дисципліни Військова топографія____

(назва навчальної дисципліни)
Т Е М А № 3: Визначення дирекційних кутів і азимутів на карті


Заняття 1:
Час: 2 години

Мета заняття:

1. Навчити студентів визначати на карті істинні та магнітні азимути, дирекційні кути напрямків на об'єкти та місцеві предмети.

2. Привити почуття відповідальності у студентів за своєчасність і якість виконання завдань.

^ РОЗПОДІЛ ЧАСУз/п

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

Час

(хв.)

1.

^ Вступна частина

до 5

2.

Основна частина

80
Дирекційний кут, істинний і магнітний азимути, залежність між ними. Поправка направлення. Схема середніх значень схилення і зближення меридіанів на карті

20
Визначення на карті дирекційних кутів, істинних і магнітних азимутів. Нанесення на карту напрямків за дирекційними кутами, істинними і магнітними азимутами.

20
Вирішення задач за перехід від дирекційного кута до істинного та магнітного азимута.

20
Виконання контрольного завдання за варіантами

20

3.

Заключна частина

до 5^ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 1. Підручник «Військова топографія /вид.1977 р./.

 2. Військова топографія для курсантів учбових підрозділів/вид.1980 р./.

 3. Довідник з військової топографії вид.1980 р.
^ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Карта У-34-37-В, У-42-85-А.

 1. Транспортир

 2. Офіцерська лінійка

 3. Циркулі-вимірники На

 4. Лист паперу кожного

 5. Транспортир великий-1 студента

 6. Циркуль великий - шт

 7. Лінійка 1.5 см-1шт

 8. Контрольне завдання (30 варіантів)

^ ВСТУПНА ЧАСТИНА:

 • прийняти рапорт командира групи та привітатися із студентами;

 • перевірити наявність особового складу по журналу обліку навчальних занять;

 • перевірити форму одягу студентів, порядок на робочих місцях і в аудиторії;

 • при необхідності зробити зауваження для усунення недоліків;

 • довести під запис номер і тему заняття, його навчальні питання;

 • зосередити увагу студентів на навчальній меті заняття – тобто на тих знаннях, навичках і вміннях та їх рівні, які вони повинні здобути в результаті заняття;

 • визначити актуальність теми заняття – тобто для чого знання (навички, вміння) будуть необхідні у подальшому вивченні матеріалів дисципліни, практичному виконанні завдань, подальшій офіцерській службі тощо;

 • представити наочно та стисло охарактеризувати основні та додаткові джерела інформації (літературу) для вивчення на самостійній підготовці та місця їх отримання, надати під запис назву джерела, його вихідні дані та сторінки;

 • визначити порядок роботи на занятті та отримання оцінки за нього;

 • провести письмове опитування за попереднє заняття.^ ОСНОВНА ЧАСТИНА:


 1. Дирекційний кут, істинний і магнітний азимути, залежність між ними. Поправка направлення. Схема середніх значень схилення і зближення меридіанів на карті (до 20хв).

з/п

Час (хв.)

Навчальні питання та дії викладача

Дії тих,

хто навчається

1.

20 хв.

Перше навчальне питання: Дирекційний кут, істинний і магнітний азимути, залежність між ними. Поправка направлення. Схема середніх значень схилення і зближення меридіанів на карті
2.

до 20 хв.

Даю пояснення, що таке дирекційний кут, істинний і магнітний азимути, залежність між ними.

^ Схему середніх схилень накреслити на дошці, дати пояснення.

Слухають, конспектують, слідкують.В залежності від того, який напрямок прийнято за початковий, розрізняють три види кутів, які визначають напрямки на точки: дирекційний кут , істинний азимут - А і магнітний азимут - Ам.


Дирекційний кут ()- будь-якого напрямку - це кут, виміряний на карті за ходом годинникової стрілки, від північного напрямку вертикальної лінії кілометрової сітки до напрямку на заданий місцевий предмет /точку/.
Використання в якості початкового напрямку вертикальної кілометрової лінії дозволяє зручно і швидко будувати і вимірювати дирекційний кут в любій точці карти. Дирекційний кут може змінюватись від 0 до 360.

Істиний азимут - А - будь-якого напрямку - це кут виміряний за ходом годинникової стрілки від північного напрямку географічного меридіану данної точки до напрямку на місцевий предмет /точку/.
Як і дирекційний кут, істинний азимут може приймати любе значення від 0 до 360.

Істинний азимут можна визначити:

 • шляхом астрономічних спостережень небесних світил;

 • геодезичними вимірами, відносно державної геодезичної мережі;

 • автономно, використовуючи для вимірів гіротеодоліти;

 • приблизно, вимірами на карті.

Магнітний азимут - Аm - це горизонтальний кут, виміряний за ходом годинникової стрілки від північного напрямку магнітного меридіану, який проходить через дану точку до напрямку на місцевий предмет /точку/. Магнітний азимут може змінюватись від 0 до 360.

Магнітний азимут вимірюють:

 • на місцевості за допомогою кутомірних приладів,які мають магнітну стрілку / компасом - приблизно, бусоллю - точно/;

 • приблизно, вимірами на карті.

^ Залежність між дирекційними кутами, істинними і магнітними азимутами
Напрямки, які прийняті за початкові для визначення , А і Аm , не співпадають, їх взаємне розташування і залежність між ними виражаються кутовими величинами.

^ Зближення меридіанів () - це кут між північним напрямком істинного меридіана даної точки і вертикальною лінією координатної сітки /або лінією яка паралельною до неї. Зближення меридіанів відраховується від північного напрямку істинного меридіану до північного напрямку вертикальної лінії. Для точок, які розташовані на схід від осевого меридіана зони величина зближення меридіанів додатна , а точок розташованих на захід - від'ємна.

Величина кута зближення меридіанів на осевому меридіані зони дорівнює нулю і збільшується за абсолютною величиною з віддаленням від середини зони, його максимальне значення буде поблизу полюсів і не перевищує 3.

Схилення магнітної стрілки /магнітне схилення/ () кут між північними напрямками істинного і магнітного меридіанів даної точки. Схилення магнітної стрілки на схід рахується додатнім, а на захід - від'ємним.
Величина схилення магнітної стрілки підтверджена добовим, річним і віковим коливанням, а також збуренням у часі під дією магнітних бур.

Поправка напрямку - П - кут між північним напрямком вертикальної лінії координатної сітки і магнітним меридіаном. Вона дорівнює алгебраїчній різниці магнітного схилення і зближення меридіанів.
П = ( )-()

Дані про магнітне схилення, зближення меридіанів і значення поправки напрямку приведені під південною рамкою кожного листа топографічної карти. Перехід від виміряних на карті дирекційних кутів і істинних азимутів до магнітних азимутів виконується за формулами:

Аm =  - (П)

Аm = А - ()

Перейти від дирекційного кута до істинного азимута і навпаки можна за формулами:

А =  + ()

 = А - ()

2. Визначення на карті дирекційних кутів, істиних і магнітних азимутів. Нанесення на карту напрямків за дирекційними кутами, істинними і магнітними азимутами (до 20 хв).
з/п

Час (хв.)

Навчальні питання та дії викладача

Дії тих,

хто навчається

1.

20хв.

Друге навчальне питання: Визначення на карті дирекційних кутів, істиних і магнітних азимутів. Нанесення на карту напрямків за дирекційними кутами, істинними і магнітними азимутами
2.

20 хв.

Порядок вимірювання дирекційних кутів по карті пояснити, використовуючи № 120 або макет карти

^ Слухають, конспектують, слідкують.Даю відпрацювати порядок визначення дирекційних кутів.(завдання 1, 2)

Завдання № 1. Карта У-34-37-В. Пункт спостереження - пункт геодезичної мережі (6910)

Ціль № 1 - паром (7113) 1= 47

Ціль № 2 - аеродром (7407) 2= 327

Завдання № 2. Карта У-34-37-В. Пункт спостереження - висота 223,1 м. (7713),

ціль - зал.ст. (8109) = 314
^ Опитуванням 1-3 студентів перевіряю результати, вказую на помилки.

Груповим методом виконують завдання.


Дирекційні кути напрямків на місцеві предмети /орієнтири/ вимірюються на карті транспортиром, артилерійським кругом /АК-3/, хордокутоміром.

Транспортиром дирекційний кут на карті вимірюють в такій послідовності:

 1. орієнтир, на який вимірюють дирекційний кут, з’єднують прямою лінією з точкою стояння таким чином, щоб ця пряма була більшою за радіус транспортира і перетинала хоча би одну вертикальну лінію координатної сітки;

 2. суміщають центр транспортира з точкою перетину, а його основу - з вертикальною лінією кілометрової сітки нулем шкали на північ і відраховують по транспортиру значення дирекційного кута.


Завдання № 1. Карта У-34-37-В. Пункт спостереження - пункт геодезичної мережі (6910)

Ціль № 1 - паром (7113) 1= 47

Ціль № 2 - аеродром (7407) 2= 327
Завдання № 2. Карта У-34-37-В. Пункт спостереження - висота 223,1 м. (7713), ціль - зал.ст. (8109) = 314

Виміри істиних азимутів на карті виконують двома способами:

 1. для виміру істинного азимута в даній точці, через цю точку проводять географічний /істинний/ меридіан, відкладають напрямок на орієнтир і за допомогою транспортира /АК 3/ вимірюють кут, який і буде істинним азимутом.

 2. з карти знімають дирекційний кут і до нього, за формулою: А=, додають зі своїм знаком значення зближення меридіанів, приведене в схемі зближення під південною стороною рамки листа карти.

На практиці другий спосіб /b/ застосовується частіше. Перехід від дирекційного кута до магнітного азимута і навпаки проводиться різними способами; всі необхідні дані для цього беруть в текстовій довідці і графічній схемі про схилення магнітної стрілки і зближення меридіанів. Наприклад: схилення на 1977 р. східне 615, середнє зближення меридіанів західне 221 . При прикладанні бусолі /компасу/ до вертикальної лінії координатної сітки середнє відхилення магнітної стрілки східне 836, річне змінення схилення східне 002. Поправка в дирекційний кут при переході до магнітного азимута мінус 836

 1. Перехід за поправкою напрямку:

В текстовій довідці, яка поміщена на картах, вказується величина /в градусах і діленнях кутоміру/ і знак поправки щодо переходу від дирекційного кута до магнітного азимута. Так в приведеному прикладі вказано: “Поправка в дирекційний кут при переході до магнітного азимута мінус 836. Тому, якщо дирекційний кут напрямку дорівнює, наприклад, 186, то магнітний азимут буде дорівнювати Аm=17724
^ Нанесення на карті напрямків та виміри відстаней
Напрямки на карті наносять за дирекційними кутами. Якщо напрямок задано магнітним азимутом, його значення попередньо переводять в дирекційний кут одним із способів, які рекомендовані в §3,4.

Нанесення на карту напрямку за дирекційним кутом в градусній мірі виконується транспортиром. Через головну точку умовного знака вихідного пункту проводять лінію, паралельну вертикальній лінії координатної сітки. До неї пикладають транспортир так,щоби центр транспортира був встановлений на головну точку, а нуль відліку співпадав з проведеною через нього вертикальною лінією.

Проти відповідної поділки шкали транспортира роблять відмітку на карті після чого,знімають транспортир, з’єднують цю відмітку її прямою з вихідною точкою. Ця лінія і буде відповідати заданому напрямку.
^ 3. Вирішення задач за перехід від дирекційного кута до істинного та магнітного азимута (до 20хв).з/п

Час (хв.)

Навчальні питання та дії викладача

Дії тих,

хто навчається

1.

20 хв.

Третє навчальне питання: Вирішення задач за перехід від дирекційного кута до істинного та магнітного азимута
2.

20 хв.

Завдання № 3. Визначити істині азимути з пункта спостереження на цілі. Карта У-34-37-В. ПС-пункт геодезичної мережі (7415)

Ціль № 1.-пам'ятник (7516) 1=29 А1= 2639

Ціль № 2 -паром (7113) 2=220 А2= 21739

Ціль № 3 - платформа Соть (7410) 3=269 А3= 26639
Визначити магнітні азимути за отриманими істиними азимутами в завданні № 3.

Аm1= 2639-615=2044

Аm2= 21739-615=21144

Аm3= 26639-615=26044
Завдання № 4 Карта У-42-85-А. Задані дирекційні кути перевести в магнітні азимути 1=163 Аm1= 16530

2=218 Аm2= 22030

3=27230 Аm3= 27500
^ Опитуванням 1-2 студентів перевірити результати.

Груповим методом розглядають порядок визначення істинного азимута.


Завдання № 3. Визначити істині азимути з пункта спостереження на цілі. Карта У-34-37-В. ПС-пункт геодезичної мережі (7415)

Ціль № 1.-пам'ятник (7516) 1=29 А1= 2639

Ціль № 2 -паром (7113) 2=220 А2= 21739

Ціль № 3 - платформа Соть (7410) 3=269 А3= 26639

Визначити магнітні азимути за отриманими істиними азимутами в завданні № 3.

Аm1= 2639-615=2044

Аm2= 21739-615=21144

Аm3= 26639-615=26044

Завдання № 4 Карта У-42-85-А. Задані дирекційні кути перевести в магнітні азимути 1=163 Аm1= 16530

2=218 Аm2= 22030

3=27230 Аm3= 27500
Опитуванням 1-2 студентів перевірити результати.

^ 4. Виконання контрольного завдання за варіантами (до 20хв).з/п

Час (хв.)

Навчальні питання та дії викладача

Дії тих,

хто навчається

1.

20 хв.

Виконання контрольного завдання за варіантами

Самостійно виконують завдання


Висновок:
Висновок до заняття:
ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА (до 5 хв):

 • визначається ступінь досягнення навчальної мети заняття в цілому та дається загальна оцінка організації його проведення;

 • зосереджується увага на позитивних результатах заняття та загальних недоліках і їх причинах;

 • оголошуються оцінки студентів за заняття, відзначаються не тільки кращі, а й ті, хто має гірші результати;

 • доводиться час визначення оцінок студентам за летючку;

 • даються відповіді на запитання студентів;

 • доводиться під запис завдання студентам для подальшої самостійної роботи над темою заняття та командира групи з її організації;

 • оголошується час і місце відпрацювання завдань (звітування за засвоєння матеріалів теми) тими студентами, які були відсутні на занятті;

 • записується завдання для самостійної роботи в журнал обліку навчальних занять та, в разі необхідності, зауваження щодо підготовки та дисципліни студентів.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 3. Заняття 2.

Азимути і дирекційні кути.

1.Азимути і дирекційні кути.

2.Вимірювання і побудова дирекційних кутів на карті.

3.Перехід від дирекційних кутів до азимутів і навпаки.

4. Виконання завдань по переходу від дирекційцних кутів до азимутів і навпаки.

Схожі:

№3: Визначення дирекційних кутів І азимутів на карті iconТема №3: Визначення дирекційних кутів та азимутів по карті
Удосконалювати знання студентів при проведенні вимірів; прищеплювати акуратність І точність в роботі на картах
№3: Визначення дирекційних кутів І азимутів на карті iconТема №5: Засоби автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах
Т е м а №5: Засоби автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах
№3: Визначення дирекційних кутів І азимутів на карті iconТема №5: Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах
Т е м а №5: Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах
№3: Визначення дирекційних кутів І азимутів на карті iconПлан, карта І профіль місцевості за заданим напрямком Визначення...
Визначення місця нуля (MO) вертикального круга теодоліта та вимірювання кутів нахилу
№3: Визначення дирекційних кутів І азимутів на карті iconТема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2
Мета заняття:-набути практичних навичок в роботі при астрономічних спостереженнях
№3: Визначення дирекційних кутів І азимутів на карті icon3 Системи координат, що використовується в геодезії. Характеристика...
Завдання дисципліни «Геодезія». Значення дисципліни в підготовці спеціалістів – землевпорядників
№3: Визначення дирекційних кутів І азимутів на карті iconПеревірка законів збереження енергії та імпульсу
Обладнання: лабораторна установка, яка складається з двох кульок відомої маси, що підвішені на двох довгих нитках, шкала для вимірювання...
№3: Визначення дирекційних кутів І азимутів на карті icon7. Облік господарських процесів
Набуття навичок визначення фактичної собіваартості придбаних товарно-матеріальних цінностей, визначення фактичної собівртості виготовленої...
№3: Визначення дирекційних кутів І азимутів на карті iconФормули для розв’язування задач з географії альбедо
Масштаб записують як частку, діленим якої є одиниця, а дільником — число, що вказує, у скільки разів реальні розміри більші, ніж...
№3: Визначення дирекційних кутів І азимутів на карті iconФормули для розв’язування задач з географії альбедо
Масштаб записують як частку, діленим якої є одиниця, а дільником — число, що вказує, у скільки разів реальні розміри більші, ніж...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка