Фізична підготовка є одним з основних предметів бойової підготовки, важливою I невідємною частиною військового навчання I виховання особового складу Збройних
Скачати 90.78 Kb.
НазваФізична підготовка є одним з основних предметів бойової підготовки, важливою I невідємною частиною військового навчання I виховання особового складу Збройних
Дата конвертації01.07.2013
Розмір90.78 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Військова справа > Документы

 1. Фізична підготовка є одним з основних предметів бойової підготовки, важливою i невідємною частиною військового навчання i виховання особового складу Збройних Сил України.

 2. Мета фізичної підготовки – забезпечити фізичну готовність військовослужбовців до бойової діяльності, до оволодіння зброєю бойовою технікою та ефективного їх використання, до перенесення фізичних навантажень, нервово-психічних напружень в екстремальних ситуаціях, а також сприяти вирішенню завдань навчання i виховання.

 3. Фізична підготовка проводиться в таких формах: навчальні заняття, ранкова фізична зарядка, спортивно-масова робота, фізичне тренування в процесі навчально-бойової діяльності, самостійна підготовка.

 4. Ранкова фізична зарядка проводиться тривалістю 30–50 хвилин. У вихідні та святкові дні ранкова фізична зарядка не проводиться.

 5. У військовій частині основні питання фізичної підготовки відображаються в плані бойової підготовки на навчальний рік (період навчання).

 6. У роті в розкладі занять на тиждень вказується:

- варіант i зміст ранкової фізичної зарядки на кожний день; теми i зміст занять з фізичної підготовки; зміст супутнього фізичного тренування;

- час i зміст спортивно-масової роботи;

- час проведення, теми i зміст iнструкторсько-методичних i показових занять з сержантами строкової служби.

7. Облік фізичної підготовки повинен відповідати її дійсному стану. Він ведеться:

у військовий частині – начальником штабу i начальником фізичної підготовки i спорту;

у батальйоні – начальником штабу i заступником командира батальйону з виховної роботи;

у роті – командиром роти i заступником командира роти з виховної роботи;

у взводі – командиром взводу.

Порядок та форми обліку фізичної підготовки у військовій частині ведеться у вiдповiдностi з додатком № 2 до Настанови.

8. У казармах (на кораблях) обладнуються кімнати (місця) для занять фізичними вправами і спортом.

9. Вправа 27. Бiг на 100 м.

Проводиться по бiговiй дорiжцi чи на рiвному майданчику з будь-яким покриттям. За командою “На старт” пiдiйти до стартової лiнiї, поставити одну ногу вперед, не наступаючи на лiнiю, другу залишити на півкроки позаду. За командою “Увага” перенести вагу тiла на штовхаючу ногу, тулуб нахилити вперед, руки зiгнути в лiктях, за командою “РУШ” почати бiг; або човниковий бiг 10×10 м. Проводиться на рiвному майданчику, розмiченому лiнiями старту i повороту через 10 м. За командою “РУШ” з високого старту пробiгти 10 м, торкнутись землi за лiнiєю повороту, повернутися кругом, пробiгти таким же чином ще девять вiдрiзкiв.

 1. Навчальнi заняття, ранкова фiзична зарядка, спортивно-масова робота, фiзичне тренування в процесi навчально-бойової дiяльностi i самостiйна пiдготовка органiзовуються i проводяться за методикою, яка включає сукупнiсть методiв i методичних прийомiв навчання, розвитку i виховання вiйськовослужбовцiв.

 2. Пiд фiзичним навантаженням слiд розумiти ступiнь впливу фiзичних вправ на органiзм тих, хто навчається. Воно визначається за частотою серцевих скорочень (пульсу) за хвилину.

 3. Навантаження може бути: низьким – до 130 уд./хв; середнiм –
  130–150 уд./хв; високим – 150–180 уд./хв; максимальним – бiльше 180 уд./хв. Фiзичне навантаження i щiльнiсть повиннi вiдповiдати завданням i етапу навчання, рiвню пiдготовленостi i вiку вiйськовослужбовцiв.

 4. Навчальнi заняття є основною формою фізичної пiдготовки i проводяться у виглядi: теоретичних, практичних (навчально-тренувальних, навчально-методичних, iнструкторсько-методичних i показових) занять.

 5. Теоретичнi заняття спрямованi на оволодiння вiйськовослужбовцями необхiдними знаннями, передбаченими програмою навчань, i проводяться у виглядi лекцiй та семiнарiв. У вiйськово-навчальних закладах також проводяться самостiйнi заняття пiд керiвництвом викладачiв.

 6. Практичнi заняття є основним видом навчальних занять i проводяться за роздiлами фізичної пiдготовки (гімнастика, подолання перешкод, рукопашний бiй, прискорене пересування, лижна пiдготовка, вiйськово-прикладне плавання, спортивнi i рухливi iгри) або комплексно, i повинні мати навчально-тренувальну i методичну спрямованiсть.

 7. Навчально-тренувальнi заняття складаються з трьох частин: підготовчої, основної, заключної.

Пiдготовча частина проводиться 7–10 хв. (10–25 хв. при 2-х годинах занять). В нiй вирішуються завдання органiзацiї, загального змiцнення органiзму i пiдготовки його до оволодiння вiйськово-прикладними рухливими навичками в розвитку фiзичних i спецiальних якостей в основнiй частинi занять.

Основна частина занять проводиться 35–40 хв. (65–85 хв.
при 2-годинному занятті). В нiй вирiшуються завдання оволодiння вiйськово-прикладними рухами, навичками та іх удосконалення, розвиток фiзичних i спецiальних якостей, виховання моральних i психiчних якостей, удосконалення бойової злагодженостi вiйськових пiдроздiлiв, формування умiнь дiяти в складних умовах. Змiст основної частини занять складають вправи, прийоми i дiї, передбаченi програмою з фізичної пiдготовки.

Заключна частина занять проводиться 3–5 хв. (5–10 хв.
при 2-годинних заняттях). В нiй вирiшуються завдання приведення органiзму вiйськовослужбовця у вiдносно спокiйний стан, наведення порядку на навчальних мiсцях та пiдведення пiдсумкiв занять. Змiст заключної частини становить ходьба, бiг в уповiльненому темпi, вправи в глибокому диханнi i для розслаблення мязiв.

 1. Фiзична пiдготовка офiцерiв спрямована на пiдтримку їх фізичної готовностi до бойової дiяльностi, змiцнення здоровя, загартування, удосконалення методичних умiнь i навичок в керiвництвi фiзичною пiдготовкою, її органiзацiї i проведення.

 2. Кожний офiцер, прапорщик, військовослужбовець надстрокової служби несе особисту вiдповiдальнiсть за свою фiзичну пiдготовленiсть i зобовязаний систематично займатися фiзичними вправами та бути постiйно фiзично готовим до виконання поставлених завдань.

 3. Данi про фiзичну пiдготовленiсть офiцера вiдображаються в службових характеристиках i атестацiях, враховуються при призначеннi його на посаду, при присвоєні чергових військових звань, підвищені класності, виплат різних грошових винагород.

 4. Для занять i складання нормативiв з фізичної пiдготовки офiцери, якi не мають вiдхилень у станi здоровя, у вiдповiдностi з їх віком розподiляються на групи:

перша – до 30 рокiв;

друга – вiд 30 до 35 рокiв;

третя – вiд 35 до 40 рокiв;

четверта – вiд 40 до 45 рокiв;

пята – вiд 45 до 50 рокiв;

шоста – 50 рокiв i старше.

21. Кожен вiйськовослужбовець несе особисту вiдповiдальнiсть за рiвень своєї фізичної пiдготовленостi. Фiзична пiдготовленiсть вiйськовослужбовцiв оцінюється не менше одного разу в мiсяць.

22. В ходi перевiрки вправи виконуються, в такiй послiдовностi: вправи на спритнiсть, вправи на швидкiсть, силовi вправи, прийоми рукопашного бою, в кiнцi – вправи на витривалiсть, подолання перешкод, плавання, марш-кидки. В окремих випадках за рiшенням перевiряючого послiдовнiсть виконання вправ може бути змiнена.

23. Вiйськовослужбовець, що не виконав одну з призначених вправ без поважної причини з фізичної пiдготовленостi оцінюється “незадовiльно”. При неможливостi виконати вправу через хворобу чи травму перевiряючий може призначити вправу для замiни, крiм вправ на витривалiсть.

^ 24. У кожнiй вправi існує мiнiмальний пороговий рiвень. При невиконаннi порогового рiвня вiйськовослужбовець оцінюється “незадовiльно”.

25. Оцiнка фізичної пiдготовленостi вiйськовослужбовця складається з суми балiв, отриманих ним за виконання всiх призначених для перевiрки вправ, i визначається за Таблицею нормативів оцiнки фізичної пiдготовленостi вiйськовослужбовцiв (додаток № 9 до Настанови).

26. Форма одягу на ранкову фiзичну зарядку встановлюється – командиром військової частини, а в його вiдсутнiсть – черговим по вiйськовiй частинi – №№ 1, 2, 3, 4, 5;

27. Форма одягу на навчальнi заняття встановлюється– командирами пiдроздiлiв: з гiмнастики, спортивних та рухливих iгор – №№ 1, 2, 3 (на заняття у спортивних залах замiсть черевикiв дозволяється надiвати тапочки); з подолання перешкод – №№ 4, 5; з рукопашного бою – №№ 3,4,5 (при формi одягу № 4 дозволяється знiмати головний убiр, заняття на килимi проводяться у тапочках або без взуття); з лижної пiдготовки – №№ 4, 5 (дозволяється узувати замiсть черевикiв з високими берцями лижнi черевики та гетри); з прискореного пересування – №№ 1, 2, 3, 4, 5; з плавання – №№ 1, 4;

28. Форма одягу на перевiрку встановлюється– особою, яка організовує перевiрку, – №№ 1, 2, 3, 4, 5; при проведеннi спортивних змагань – командиром військової частини або головним суддею змагань – №№ 1, 2, 3, 4, 5 у залежностi вiд виду спорту та дiючих правил змагань.

29. НФП -97 - Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України, затверджена наказом Міністра оборониУкраїни від 05 листопада 1997 року № 400 та Наказ Міністра оборониУкраїни від 03 серпня 2007 року № 444 „Про затвердження Змін до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України”.

30. Вправа 1. Пiдтягування на перекладинi.

Виконується з вису на прямих руках хватом зверху (положення вису фiксується 1–2 секунди). При пiдтягуваннi пiдборiддя повинно бути вище перекладини.

31. Вправа 5. Комплексно-силова вправа (КСВ).

Виконується протягом 1 хвилини: першi 30 секунд – максимальна кiлькiсть нахилiв вперед до торкання руками нiг iз положення лежачи на спинi, руки за голову, ноги закрiпленi (допускається незначне згинання нiг, при поверненнi в вихiдне положення необхiдний дотик до пiдлоги лопатками); повернутись в упор лежачи (руки на ширинi плечей) i без паузи для вiдпочинку виконати протягом 30 секунд максимальну кiлькiсть згинання-розгинання рук в упорi лежачи (тiло пряме, руки згинати i розгинати до торкання грудьми пiдлоги).

32. Вправа 26. Бiг на 1 км.

Проводиться на будь-якiй мiсцевостi з загального чи роздiльного старту. Старти i фiнiш обладнуються в одному мiсцi.

33. Вправа 28. Бiг на 3 км.

Проводиться на будь-якiй мiсцевостi з загального чи роздiльного старту. Старти i фiнiш обладнуються в одному мiсцi.

34. Вправа 13 а перший комплекс вільних вправ.

Вихідне положення – стройова стійка.

“Раз-два” – піднімаючись на носки, повільно підняти pуки вперед i потім угору; пальці стиснуті в кулак, долоні всередину, дивитись вверх, потягнутись.

“Три” – опускаючись на обидві ступні, з силою зігнути pуки, притискуючи їх до тіла, кулаки до плечей, дивитись прямо.

“Чотири” – розігнути pуки вгору, прогнутись, дивитись вгору.

“Пять” – зєднуючи носки ніг, присісти до вiдказу на всю ступню, долоні на стегнах, лікті в сторони.

“Шість” – випрямитись, піднімаючи pуки вперед i відводячи їх в сторони i назад до вiдказу (з ривком в кінці pуху), пальці стиснути в кулак.

“Сім” – присісти до вiдказу на обидві ступні, долоні на стегнах, лікті в сторони.

“Вісім” – стрибком встати, ноги нарізно на широкий крок, pуки на пояс.

“Девять” – розгинаючи ліву pуку i відводячи її в сторону i назад до вiдказу (пальці стиснутi в кулак), одночасно повернути тулуб ліворуч, ноги з місця не зсувати, дивитися на кисть лівої pуки.

“Десять” – повернути тулуб прямо, pуки на пояс.

“Одинадцять” – розгинаючи праву pуку i відводячи її в сторону i назад до вiдказу (пальці стиснутi в кулак), одночасно повернути тулуб направо, ноги з місця не зсувати, дивитися на кисть правої pуки.

“Дванадцять” – повернути тулуб прямо, pуки на пояс.

“Тринадцять” – різко нахилитися вперед до торкання землі pуками, ноги пpямi.

“Чотирнадцять” – випрямляючись, підняти pуки вперед i, відводячи їх в сторони i назад, прогнутися.

“Пятнадцять” – різко нахилитися вперед до торкання землі pуками, ноги пpямi.

“Шістнадцять” – випрямляючись, стрибком зєднати ноги i прийняти стройову стійку.

35. Вправа 13 б другий комплекс вільних вправ.

Вихідне положення – стройова стійка.

“Раз-два” – з силою відвести плечі i pуки до вiдказу назад, повернути кисті, стиснутi в кулаки, долонями вперед i, піднімаючись на носках, pухом у сторони, повільно підняти пpямi pуки вгору, кулаки розтиснути, потягнутись.

“Тpи” – опускаючись на обидвi ступнi, з силою зiгнути pуки, пpитиснувши їх до тiла, кулаки до плечей, лопатки зблизити, дивитись пpямо.

“Чотиpи” – зpобити шиpокий випад влiво з piзким розгинанням pук в стоpони i повоpотом голови влiво, пальцi pозтиснути, долонi вниз.

“Пять” – поштовхом пpиставити лiву ногу до пpавої i з силою зiгнути pуки, пpитиснувши їх до тiла, кулаки до плечей, лопатки зблизити, дивитись пpямо.

“Шiсть” – зpобити шиpокий випад впpаво з piзким pозгинанням pук в стоpони i повоpотом голови впpаво, пальцi pозтиснути, долонi вниз.

“Сiм” – поштовхом пpиставити пpаву ногу до лiвої i з силою зiгнути pуки, пpитиснувши їх до тiла, кулаки до плечей, лопатки зблизити, дивитись пpямо.

“Вiсiм” – стpибком поставити ноги наpiзно на шиpокий кpок, pуки вгоpу, долонi зi сплеском зєднати над головою, тулуб вiдхилити назад.

“Девять” – piзко нахилитися впеpед, pуки мiж ногами, ноги не згинати.

“Десять” – випpямитись, пiднiмаючи pуки впеpед на висоту плечей, повеpнути тулуб налiво i piзким pухом pозвести pуки в стоpони до вiдказу, пальцi стиснути в кулак, долонi впеpед, ступнi з мiсця не зсувати.

“Одинадцять” – не зупиняючись, повеpнути тулуб напpаво i повтоpити нахили впеpед, pуки мiж ногами.

“Дванадцять” – не зупиняючись, випpямитись i повтоpити той же pух, що i на pахунок десять, тiльки з повоpотом тулуба впpаво.

“Тpинадцять” – не зупиняючись, повеpнути тулуб влiво i повтоpити нахили впеpед, pуки мiж ногами.

“Чотиpнадцять” – випpямляючись, стpибком звести ноги на шиpину плечей (ступнi поставити паpалельно) i пpисiсти до вiдказу, pуки впеpед долонями вниз, пальцi pозтиснути.

“Пятнадцять” – випpямляючись, пiдстpибнути вгоpу, пpиземляючись на носки з швидким пеpеходом на обидвi ступнi, пpийняти положення напiвпpисiду, pуки впеpед в стоpони, долонi всеpедину, колiна наpiзно.

“Шiстнадцять” – пiдводячись, опустити pуки, пpийняти стpойову стiйку.

Схожі:

Фізична підготовка є одним з основних предметів бойової підготовки, важливою I невідємною частиною військового навчання I виховання особового складу Збройних iconОдним з основних предметів в загальній системі навчання І виховання...
При цьому він особливо підкреслює, що для успішного досягнення навчальної мети кожному заняттю по вогневій підготовці І, особливо,...
Фізична підготовка є одним з основних предметів бойової підготовки, важливою I невідємною частиною військового навчання I виховання особового складу Збройних icon1. Поняття військового майна та особливості його статус. Облік та списання військового майна
Еджує увагу на тому, що діяльність військових частин Збройних Сил України забезпечується не тільки за рахунок використання фінансових...
Фізична підготовка є одним з основних предметів бойової підготовки, важливою I невідємною частиною військового навчання I виховання особового складу Збройних iconТематичний план з воєнно-ідеологічної підготовки особового складу...
Військова історія України: від стародавніх часів до створення Збройних Сил України
Фізична підготовка є одним з основних предметів бойової підготовки, важливою I невідємною частиною військового навчання I виховання особового складу Збройних iconПрограма бойової підготовки Механізованих підрозділів Затверджена...
Програма призначена для підготовки особового складу механізованих підрозділів. Згідно з цією Програмою здійснюється підготовка військовослужбовців...
Фізична підготовка є одним з основних предметів бойової підготовки, важливою I невідємною частиною військового навчання I виховання особового складу Збройних iconВступ. Поняття про тактику. Тактична підготовка — основний предмет...
Ує в єдиний комплекс знання, вміння та навички, здобуті особовим складом на зайняттях із вогневої, технічної, інженерної, стройової...
Фізична підготовка є одним з основних предметів бойової підготовки, важливою I невідємною частиною військового навчання I виховання особового складу Збройних iconКурс підготовки ракетних військ збройних сил україни (кп рв 96) (бригада,...
Бойова підготовка ракетних та реактивних бригад І дивізіо­нів організовується та проводиться відповідно до програм І планів бойової...
Фізична підготовка є одним з основних предметів бойової підготовки, важливою I невідємною частиною військового навчання I виховання особового складу Збройних iconКурс підготовки ракетних військ збройних сил україни (кп рв 96) (бригада,...
Бойова підготовка ракетних та реактивних бригад І дивізіо­нів організовується та проводиться відповідно до програм І планів бойової...
Фізична підготовка є одним з основних предметів бойової підготовки, важливою I невідємною частиною військового навчання I виховання особового складу Збройних iconПитання до контрольної роботи з мргп
Мпз бойової І мобілізаційної готовності військ, бойового чергування, бойової служби, оперативної та бойової підготовки як складова...
Фізична підготовка є одним з основних предметів бойової підготовки, важливою I невідємною частиною військового навчання I виховання особового складу Збройних iconСтройова підготовка є одним з найважливіших роз­ділів навчання І...
Навички, набуті на заняттях із стройової підготовки, вдосконалюються на заняттях з вог­невої, фізичної підготовки й у повсякденній...
Фізична підготовка є одним з основних предметів бойової підготовки, важливою I невідємною частиною військового навчання I виховання особового складу Збройних iconЗатверджую начальник впз укз гумвс україни у Львівській області О. М. Ковбич
Мвс україни від 26. 05. 2005 р. №385 «Про затвердження комплексної програми вдосконалення бойової та психологічної підготовки особового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка