Конспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності” для студентів ІV курсу спеціальності „Туризм”
НазваКонспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності” для студентів ІV курсу спеціальності „Туризм”
Сторінка1/5
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Туризм > Конспект
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності”

для студентів ІV курсу

спеціальності „Туризм”

денної форми навчання
Затверджено

на засіданні кафедри

правознавства.

Протокол № від 2011 р.

Усі цитати, цифровий і

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, написання

сторінок відповідає стандартам.

Зауваження рецензентів ураховані.
______________________________

(підписи укладачів)
Одеса ОНЕУ 2011
Конспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності” для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності „Туризм” (Укл. А.Ю. Старченко. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2011 р. – 37 с.)

УКЛАДАЧ: А. Ю. Старченко, ст. викладач

РЕЦЕНЗЕНТИ: Ю. Г. Старченко, прокурор відділу нагляду за додержанням природоохоронного законодавства прокуратури Одеської області (зовнішній рецензент)

Л. П. Євпатова, канд. іст. наук, доцент

В. І. Мироненко, ст. викладач


КОРЕКТОР: С. О. Бондар


Подорож як найвеличніша і серйозна наука допомагає нам знову знайти себе.

А. Камю
Тема 1. Правове регулювання туризму


 1. Туризм: його види та організаційні форми.

 2. Класифікація нормативно-правових актів, які регламентують діяльність у сфері туризму.

 3. Учасники правовідносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності.


Туризм — багатостороннє явище, що поєднує економічні, соціальні, культурні, екологічні аспекти, має невичерпний потенціал для постійного прогресу, що поєднується з багатьма галузями економіки, що зумовлює його провідне місце в соціально-економічному житті суспільства.

Існує багато поглядів на туризм як на галузь господарства, на міжгалузевий комплекс або ринок, де туристське підприємство з продукції різних галузей формує туристський продукт.

З погляду різних наук і практичної оцінки туризму в різних галузях суспільного життя йому надаються і різні визначення. У даний час можна виділити декілька підходів до визначення туризму1:

1. Цілий ряд вчених розглядають туризм передусім як форму міграції населення; під туризмом прийнято розуміти одну з форм міграції населення, що характеризується тимчасовим його переміщенням з одного району країни в інший, або з однієї країни до іншої; під туризмом розуміють усі види пересування, не пов'язані зі зміною місця проживання і роботи.

2. Учені-правознавці додають сюди також правовий аспект, визначаючи туризм, зокрема міжнародний як систему подорожей, що здійснюється на підставі міжнародних угод з урахуванням діючих міжнародних звичаїв.

3. Туризм розглядається і як форма розумового та фізичного виховання, що реалізується через соціально-гуманітарні функції: виховну, освітню, оздоровчу, спортивну тощо.

4. Під туризмом розуміють популярну форму організації відпочинку, проведення дозвілля. Часто туризм розглядається як різновид рекреації, активний відпочинок, під час якого відновлення працездатності поєднується з оздоровчими, пізнавальними, спортивними й культурно-розважальними цілями розширеного відтворення сил людини. „Туризм - це тимчасове переміщення людей з місця свого постійного проживання в іншу країну (або іншу місцевість на території своєї країни) у вільний час у цілях отримання задоволення та відпочинку, оздоровчих і лікувальних, гостьових, пізнавальних, релігійних або в професійно-ділових цілях, але без заняття на місці тимчасового перебування (відвідування) роботою, яка оплачується із місцевого фінансового джерела”2.

5. У більшості визначень знаходить місце соціокультурна функція туризму: туризм – це система й форма використання вільного часу і за допомогою сфери послуг у подорожах, що поєднує відпочинок зі зміцненням здоров'я людини, підвищенням її загальної культури і освіти і справляє на неї виховний вплив, ефективний засіб пізнання, підвищення культурного рівня особистості.

6. Манільська декларація світового туризму (Філіппіни, 1980 р.) визначає його як один із видів активного відпочинку, що є подорожжю, яка здійснюється з метою пізнання тих чи інших районів, нових країн і поєднується в низці країн з елементами спорту. Крім того, туризм розглядається як діяльність, що має важливе значення в житті народів з огляду на безпосередній вплив на соціальну, культурну, освітню та економічну області життя держав та їх міжнародні відносини.

7. Туризм розглядається як діяльність осіб, які подорожують і перебувають у місцях, що знаходяться поза межами їх звичайного середовища, протягом періоду не більше одного повного року, з метою відпочинку, діловими та іншими цілями. Туризм також визначається як особлива форма пересування людей по маршруту з метою відвідування конкретних об'єктів або задоволення певного спеціалізованого інтересу.

8. Організація Об’єднаних Націй визначає туризм як активний відпочинок, що впливає на зміцнення здоров'я, фізичний розвиток людини, пов'язаний з її пересуванням за межами постійного місця проживання. Туризм висвітлюється і як вид подорожі, що здійснюється для відпочинку, освітніх, ділових, любительських та спеціалізованих цілей.

9. Вчені-економісти розглядають туризм як галузь економіки нематеріальної сфери (індустрія туризму) з обслуговування людей, що знаходяться поза місцем постійного проживання; як суспільно-організовану економічну діяльність, спрямовану на виробництво товарів і послуг для задоволення потреб людей, що знаходяться за межами постійного місця проживання. До таких визначень належать і ті, що характеризують туризм як вид споживання, вид зовнішньої торгівлі, експорт інформації і вражень.

Крім того, туризм розглядається як сегмент світового ринку, на якому сходяться підприємства традиційних галузей господарства (транспорт, ресторанне господарство, готельне господарство, культура, торгівля тощо) з метою пропозиції своєї продукції та послуг туроператорам – підприємствам з формування, просування та реалізації туристського продукту.

10. Найбільш універсальне, уніфіковане визначення туризму використовується в його статистиці. Згідно з цим визначенням, туризмом вважається діяльність осіб, які подорожують і перебувають у місцях, що знаходяться за межами їхнього звичайного середовища протягом періоду, що не перевищує одного року поспіль, з метою відпочинку, діловими та іншими цілями. Це визначення, прийняте Всесвітньою туристською організацією, використовується в усіх країнах-членах ВТО, зокрема і в Україні. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про туризм» туризм - тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа від'їжджає.

Незважаючи на різноманіття підходів, існуючі визначення туризму можна об’єднати в три групи.

До першої групи належать визначення, що характеризують туризм як різновид рекреації (розширеного відтворення фізичних, інтелектуальних та емоційних сил людини), систему і форму проведення вільного часу в походах і поїздках, які поєднуються з активним відпочинком і зміцненням здоров’я людини, з підвищенням її загальної культури та освіти. Ці визначення мають вузькоспеціалізований характер і стосуються тільки окремих аспектів туризму або його видових особливостей.

Друга група визначень туризму розглядає його як одну з форм міграції населення і пов’язує з фактом пересування, подорожі, перетину простору, виступає як інструмент статистики туризму.

Третя група визначень характеризує туризм як складне соціально-економічне та правове явище, розкриває його внутрішній зміст, який полягає у єдності різноманіття властивостей і відносин осіб, щодо реалізації права на туризм.

Сутністю права на туризм є можливість вільного подорожування й перебування людини в місцях туристичного призначення (відпочинку, оздоровлення тощо). Змістом цього права є поновлення і відтворення фізичних, моральних і духовних сил людини, а також задоволення її соціальних, культурних та інших благ і інтересів під час подорожування. Формою права на туризм є прояв особистої свободи людини, її право на певний спосіб використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля шляхом обрання видів і напрямків подорожування. Таким чином, право на туризм - це можливості людини вільно подорожувати з метою пізнання, відпочинку, оздоровлення тощо. Юридична природа цього права полягає в тому, що туризм є одночасно основою і наслідком реалізації конституційних прав і свобод людини й громадянина на свободу пересування, відпочинок та інших прав.

Отже, можна визначити поняття туризму, як тимчасове подорожування людини за межі місця проживання з метою пізнання, відпочинку, оздоровлення або з іншою метою, яка не передбачає зайняття оплачуваною діяльністю в місці чи країні тимчасового перебування, шляхом вільного обрання форм і напрямків пересування.

При дослідженні питання законодавчого регулювання туристичної діяльності слід звернути увагу на те, що в Законі України „Про туризм" виділено 2 організаційні форми туризму:

 • внутрішній туризм;

 • міжнародний туризм.

Внутрішнім туризмом є подорожі в межах території України громадян України та осіб, які постійно проживають на її території.

Визначення ж міжнародного туризму в Законі не надано, лише надано поділ цієї організаційної форми туризму на в'їзний та виїзний. До в'їзного туризму належать подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають на її території, до виїзного - подорожі громадян України та осіб, які постійно проживають на території України, до іншої країни. На основі цих визначень міжнародним туризмом слід називати подорожі туристів за межі країни постійного проживання.

Схематично класифікацію організаційних форм туризму відповідно до Закону України «Про туризм» подано на рис. 1.

Організаційні форми туризму

Рис. 1 Організаційні форми туризму
Класифікація організаційних форм дозволяє розраховувати та проаналізувати потоки туристів та їх структуру за напрямами пересування, співвідношення таких туристичних потоків, а також розраховувати питому вагу наданих туристичних послуг вітчизняними суб'єктами туристичної діяльності громадянам України чи особам які постійно проживають на території України та іноземцям.

Залежно від категорій осіб, які здійснюють туристські подорожі (поїздки, відвідування), їх цілей, об'єктів, що використовуються або відвідуються, чи інших ознак виділяють різноманітні види туризму:

 • дитячий, молодіжний, сімейний, для осіб похилого віку, для інвалідів;

 • культурно-пізнавальний, лікувально-оздоровчий, спортивний, релігійний, екологічний (зелений), сільський, підводний, гірський;

 • пригодницький, мисливський, автомобільний, самодіяльний.

Окрім зазначених у Законі України «Про туризм» видів туризму залежно від специфіки наданих послуг та виконаних робіт, можна також виділити такі види туризму як: спортивно-оздоровчий, водний, діловий, культурно-пізнавальний, сільський "зелений", екологічний, вікендовий, молодіжний тощо.

2. Нормативно-правова база туристичної галузі відіграє провідну роль у підвищенні ефективності діяльності туристичних підприємств, починаючи з державної реєстрації, отримання ліцензій та інших дозволів на початок діяльності й закінчуючи ресурсним забезпеченням і реалізацією туристичного продукту.

Усі нормативно-правові акти в галузі туризму можна умовно поділити на дві групи:

Першу групу складають нормативно-правові акти загального значення:

  1. Конституція України.

  2. Цивільний кодекс України.

  3. Господарський кодекс України.

  4. Податковий кодекс України.

  5. Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
   України».

  6. Закон України «Про господарські товариства».

  7. Закон України «Про захист прав споживачів».

  8. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

  9. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» тощо.

Другу групу складають нормативно-правові акти, що належать до
спеціального законодавства з питань регулювання туристичної діяльності:

   1. Закон України «Про туризм» від 18.11.2003 року № 1282-IV, в якому встановлені загальні правові, організаційні, виховні та соціально-економічні принципи реалізації державної політики України в області туризму.

   2. Закон України «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України».

   3. Положення про Державне агентство України з туризму та курортів.

   4. Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.

   5. Ліцензійні умови здійснення туроператорської та турагентської діяльності.

Особливе місце в правовому забезпеченні туризму займають підзаконні
нормативно-правові акти. Це насамперед Укази Президента України, Постанови Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів України, накази міністерств та відомств.

Велику кількість нормативно-правових актів з питань туризму становлять міжнародні правові акти, а саме: Міжнародні договори, Міжнародні конвенції, Рекомендаційні акти Всесвітньої туристичної організації (ВТО), Рішення (декларації) міжнародних конференцій з туризму, Рекомендації міжнародних організацій та ін.

До міжнародних актів, що безпосередньо регулюють туристську діяльність, належать:

– “Загальна резолюція з розвитку туризму”, прийнята у 1963 р. на конференції ООН по міжнародному туризму і подорожам (Рим);

– “Манільська декларація по світовому туризму”, прийнята у 1980 р. Всесвітньою конференцією з туризму (Філіппіни);

– “Документи Акапулько”, прийняті у 1982 р. на Всесвітній нараді з туризму при ВТО (Мексика);

– “Хартія туризму” і її складова частина “Кодекс туриста”, прийняті у 1985 р. на сесії Генеральної асамблеї ВТО (Софія);

– “Гаазька декларація з туризму”, прийнята у 1989 р. на міжнародній конференції з туризму, що проводилася ВТО і Міжпарламентським союзом, є розвитком “Хартії туризму”.

– “Резолюція міжнародної конференції по статистиці подорожей і туризму”, прийнята у 1991 р.

3. Суб`єктами правовідносин у сфері туризму є їх учасники – фізичні та юридичні особи, які наділені правами та обов`язками у сфері туризму, передбаченими відповідними правовими нормами. Ними виступають громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, органи державної влади, держава в цілому, громадські організації, суб`єкти туристичного підприємництва тощо.

Умовно всіх учасників туризму можна поділити на:

 • споживачів – туристи, що споживають туристичний продукт у вигляді поодиноких або комплексних послуг, робіт і товарів;

 • організаторів туризму – туроператори і турагенти. Останні достатньо чітко належать до категорії організаторів за суттю їх видів діяльності, а підприємства туристичної індустрії (перевізники, засоби розміщення, харчування тощо) є виконавцями предметних елементів туристичного продукту - різноманітних послуг, робіт, а також продавців товарів для туристів;

 • органів державної влади, які виступають у правовідносини на етапах державної реєстрації суб`єктів туристичного підприємництва, ліцензування, оподаткування, захисту учасників туризму тощо.

Основними організаторами туризму є туроператори і турагенти, які займаються наданням туристичних послуг. Відповідно до статті 5 Закону України «Про туризм» туристичним оператором є „юридична особа, створена згідно із законодавством України, для яких винятковою діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію та туроператорську діяльність". Туроператор не обмежений при виборі видів туристичних послуг для реалізації. Він може продавати як власний туристичний продукт, так і турпродукт, сформований іншим туроператором. Однак, він обмежений при виборі організаційно-правової форми господарювання (може бути винятково юридичною особою), та обмежений у здійсненні інших видів діяльності, крім туристичної (туристична діяльність є його винятковою діяльністю, про що має бути зазначено в установчих документах). Основні відмінності між туроператором та турагентом подано у таблиці 1.

Туристичними агентами є юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг. Турагента обмежено у виборі видів турпослуг, що реалізуються (не має права формувати та реалізовувати власний турпродукт), але не обмежено у виборі організаційно-правової форми господарювання (може бути як юридичною, так і фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності).
Таблиця 1.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності” для студентів ІV курсу спеціальності „Туризм” iconКонспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності...
Конспект лекцій з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 020107...
Конспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності” для студентів ІV курсу спеціальності „Туризм” iconПравове регулювання туристичної діяльності Завдання #1
Яка максимальна тривалість туристської подорожі згідно із Законом України "Про туризм"?
Конспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності” для студентів ІV курсу спеціальності „Туризм” iconКонспект лекцій з дисципліни „Підприємницьке право” для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни „Підприємницьке право” для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності „Менеджмент організації”...
Конспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності” для студентів ІV курсу спеціальності „Туризм” iconКонспект лекцій з дисципліни “Організація виробництва для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Організація виробництва” для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності “Економіка підприємства”...
Конспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності” для студентів ІV курсу спеціальності „Туризм” iconКонспект лекцій для студентів всіх форм навчанняґ спеціальності 030601...
Конспект лекцій з курсу „Управлінські рішення” для студентів всіх форм навчання спеціальності 030601 / Упоряд. Гусаров О. О., Харків:...
Конспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності” для студентів ІV курсу спеціальності „Туризм” iconКонспект лекцій з дисципліни «Маркетингова цінова політика» (для...
Конспект лекцій з дисципліни “Маркетингова цінова політика” (для студентів 4 курсу спеціальності «Маркетинг»усіх форм навчання)
Конспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності” для студентів ІV курсу спеціальності „Туризм” iconКонспект лекцій міністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до вивчення основних тем з дисципліни “Інформаційні технології ” „Опорний конспект лекцій” для студентів спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності” для студентів ІV курсу спеціальності „Туризм” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності «Фінанси І кредит»
Дідовець І. В. Менеджмент. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Фінанси І кредит», «Облік І аудит», «Економіка підприємства»...
Конспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності” для студентів ІV курсу спеціальності „Туризм” iconКонспект лекцій
Економіка й організація діяльності об'єднань підприємств. Конспект лекцій. Розкриття деяких тем. Для студентів напряму 0501 – Економіка...
Конспект лекцій з дисципліни „Правове регулювання туристичної діяльності” для студентів ІV курсу спеціальності „Туризм” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 140101 «Готельно-ресторанна справа»
Доценко В. Ф. Харчова хімія: Конспект лекцій для студентів спеціальності 140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка