Робоча програма для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 140103 «Туризм»
Скачати 284.06 Kb.
НазваРобоча програма для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 140103 «Туризм»
Сторінка1/3
Дата конвертації19.02.2014
Розмір284.06 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Київський університет туризму, економіки і права

Кафедра фізичного виховання і спортивного туризму


СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ
РОБОЧА ПРОГРАМА
для студентів всіх форм навчання

напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

Київ – 2012

Спортивний туризм: Робоча програма дисципліни для студентів всіх форм навчання напрямку підготовки «Туризм». – К.: КУТЕП, 2012. – 25 с.

Укладач: Палієнко С.В – кандидат історичних наук,

інструктор дитячо-юнацького

туризму, завідувач

науково-дослідної лабораторії

„Спортивний туризм” КУТЕП

Рецензенти: Федорченко В.К. – доктор педагогічних наук,

професор, завідувач кафедри

теорії та практики туризму і

готельного господарства,

ректор Київського

університету туризму,

економіки і права
Дехтяр В.Д. – доцент, завідувач кафедри

фізичного виховання та

спортивного туризму КУТЕП

Робочу програму обговорено і схвалено на засіданні кафедри фізичного виховання і спортивного туризму КУТЕП 12 грудня 2011 р., протокол № 5


Розглянуто і схвалено науково-методичною комісією факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу,

протокол № __ від « » грудня 2011 року

ЗМІСТ

1. ПЕРЕДМОВА…………………………………………………….4

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ…………………………4

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ…………….5

4. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА…………………………..6

4.1. Вступ…………………………………………………………….6

4.2. Тематичний план залікового кредиту дисципліни

“Спортивний туризм”…………………………………………….....6

4.3. Система оцінювання знань із залікового кредиту…………….7

4.4. Зміст залікового кредиту (навчальної дисципліни)…………11

4.4.1. Зміст лекційних занять……………………………………...11

4.4.2. Зміст семінарських занять…………………………………..14

4.4.3. Самостійна робота студентів……………………………….15

4.4.4. Теми індивідуальних завдань……………………………….16

4.4.5. Теми контрольних робіт для студентів-заочників…………18

4.4.6. Запитання для самоперевірки………………………………19

4.4.7. Контрольні запитання до ПМК з дисципліни

“Спортивний туризм”……………………………………………...20

4.4.8.Список рекомендованої літератури………………………...23

1. ПЕРЕДМОВА

Навчальний курс “Спортивний туризм” є однією з базових дисциплін при підготовці студентів за спеціальністю „Туризм”. Вивчення дисципліни забезпечує майбутніх фахівців базовим обсягом знань з туристсько-спортивної сфери, необхідних для проведення подорожей, походів, формування зацікавленості до занять основними видами спортивного туризму.

Програмою передбачається проведення семінарських занять для набуття навичок організації та проведення туристських спортивних подорожей, організації та проведення спортивних змагань.

Дисципліна "Спортивний туризм” займає логічне місце у системі підготовки фахівців за спеціальністю "Туризм". Разом з дисциплінами, які вивчаються паралельно: "Туристські ресурси України", "Рекреаційна географія", ”Діяльність туристської самодіяльної організації”, "Туристсько-рекреаційне країнознавство", предмет забезпечує міжпредметні зв'язки з іншими навчальними дисциплінами.

^ 2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: „Спортивний туризм”

Курс: підготовка бакалавра

Напрям, спеціальність, кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кіл-ть кредитів – 1

“Туризм ” 6.140103

Обов’язкова

Кіл-ть модулів – 1

„Туризм”

Рік підготовки – 1

Змістовних модулів – 2
Семестр – 2

Загальна кіл-ть годин – 72

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Лекції – 24

Семінари – 14

Інд. робота – 7

Тижневих годин:

аудиторних – 3 год.

Термін навчання – 4 роки
^ 3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою курсу є оволодіння студентами спеціальності 6.140103 “Туризм” специфічними знаннями та практичними навичками щодо організації та проведення спортивно-туристських заходів, що є складової ланкою комплексної професійної підготовки фахівців з менеджменту туризму. Знання курсу розвивають професіоналізм студента, створюють базові знання для формування спеціаліста туристської галузі.

^ Завдання курсу:

- отримати необхідні навички для розробки та організації маршрутів з різних видів спортивного туризму;

- отримати необхідні навички для організації та проведення змагань зі спортивного туризму.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- місце спортивного туризму серед інших видів туристської діяльності;

- правове регулювання сфери спортивного туризму;

- класифікацію видів спортивного туризму;

- особливості розробки та організації маршрутів з кожного виду спортивного туризму;

- особливості організації та проведення змагань зі спортивного туризму;

уміти:

- розробити маршрут походу з будь-якого виду спортивного туризму;

- забезпечити безпеку учасників під час проведення спортивного туристського походу;

- організувати та провести змагання зі спортивного туризму.

^ 4. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

4.1. Вступ

Робочою програмою передбачається проведення лекційних, семінарських занять, самостійна та індивідуальна робота студентів.

У робочій програмі представлено тематичний план залікового кредиту, теми і плани лекцій, семінарських занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, система оцінювання знань та форми контролю, список рекомендованої літератури.

Формую підсумкового контролю є ПМК.

^ 4.2. Тематичний план залікового кредиту дисципліни

Спортивний туризм”Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Усього

Лекції

Практик

Семін

СРС

Інд р.

Форм.

контр

^ Модуль № 1 Організація і зміст спортивного туризму.

1.1

Вступ до курсу „Спортивний туризм”

2

2

Конт. роб.

1.2

Історичні аспекти розвитку спортивного туризму

2

2

Конт. роб.

1.3

Організаційно-правові основи спортивного туризму в Україні.

9

27
Конт. роб.

1.4

Забезпечення безпеки у спортивному туризмі

15

4
2

7

2

Усне опитування

1.5

Модульна робота № 1

22Конт. роб.

^ Усього за модулем № 1

30

10
4

14

2
^ Модуль № 2 Методика проведення спортивних туристських походів і змагань.

2.1

Методика підготовки та проведення спортивних туристських походів

24

8
6

7

3

Усне опитування

2.2

Методика підготовки та проведення спортивних змагань

16

6
2

6

2

Усне опитування

2.3

Модульна робота № 2

22Конт. роб.

^ Усього за модулем № 2

42

14
10

13

5
^ Усього за навчальною дисципліною

72

24
14

27

7
^ 4.3. Система оцінювання знань із залікового кредиту

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 1.1 та 1.2.

^ Таблиця 1.1

Оцінювання окремих видів роботи студента денної форми навчання


1 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Робота на семінарських заняттях:

доповідь

участь в обговоренні.

Конспект (за кожне питання 1 бал)


5
2
25

Робота на семінарських заняттях:

доповідь;

участь в обговоренні.

Конспект (за кожне питання 1 бал)


10
4

1

28

Виконання модульної контрольної роботи № 1 (МК)


20

Виконання індивідуальної роботи


8

Виконання підсумкової модульної контрольної роботи № 2 (ПМК)


20


Усього за модулем № 1

45

Усього за модулем № 2

55

Усього за семестр

100


Таблиця 1.2

^ Оцінювання окремих видів роботи студента заочної форми навчання

1 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах

к-ть

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

к-ть

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

к-ть

балів

Самопідготовка:

конспект

Всього:25

Самопідготовка:

конспект

Всього:25

Виконання домашньої контрольної роботи20

Виконання індивідуальної роботи


15

Виконання підсумкової модульної контрольної роботи № 2 (ПМК)15

Усього за модулем №1

45

Усього за модулем №2

55

Усього за семестр

100

Загальна сума балів, набраних за два модулі, перераховується в семестрову оцінку (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

^ Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання у 4-х бальну та шкалу ECTS

За шкалою ЕСТS

За 4-бальною шкалою

За шкалою навчального закладу (семестровий контроль – екзамен)

За шкалою навчального закладу (семестровий контроль – ПМК)

А

Відмінно

90-100

90-100

В

Добре

89-85

89-85

С

84-75

84-75

D

Задовільно

74-70

74-70

E

69-60

69-60

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання, необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання

59-35


59-35


F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом, повторне вивчення дисципліни

34-1

34-1

^ 4.4. Зміст залікового кредиту (навчальної дисципліни)

4.4.1. Зміст лекційних занять

Лекція 1

  1   2   3

Схожі:

Робоча програма для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 140103 «Туризм» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням): Робоча програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм»...
Робоча програма для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 140103 «Туризм» iconЗатверджую зав кафедри туризму
Програма підготовки до екзамену з дисципліни «Організація туризму (Основи туризмознавства)» для студентів напряму підготовки 140103...
Робоча програма для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 140103 «Туризм» iconПрограма ознайомлювальної практики студентів І курсу напряму підготовки 140103 «Туризм»
Практика є складовою частиною навчально-виховного процесу, одним із основних етапів практичної підготовки студентів
Робоча програма для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 140103 «Туризм» iconПрограма комплексного державного кваліфікаційного іспиту для студентів...
Туризм" здійснюється Державною екзаменаційною комісією Київського національного університету культури І мистецтв, затвердженою Міністерством...
Робоча програма для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 140103 «Туризм» iconКонспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності...
Конспект лекцій з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 020107...
Робоча програма для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 140103 «Туризм» iconКурс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 «Туризм»
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Робоча програма для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 140103 «Туризм» iconУкладач: Линчак І. М. – к філол наук, доцент кафедри педагогіки та психології кутеп
Українська мова (за професійним спрямуванням): Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів...
Робоча програма для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 140103 «Туризм» iconРобоча програма, методичні вказівки до вивчення програми курсу та...
Робоча програма, методичні вказівки до вивчення програми курсу та виконання контрольних завдань з дисципліни «Машини з двз» для студентів...
Робоча програма для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 140103 «Туризм» iconРобоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
Робоча програма для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 140103 «Туризм» iconКиївський університет туризму, економіки І права Кафедра теорії та...
Робоча програма «Рекреаційні комплекси світу» за напрямком підготовки 140103 „Туризм” галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» 01...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка