Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 81.91 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата конвертації30.06.2013
Розмір81.91 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Туризм > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Таврійський національний університет імені В.І.ВЕРНАДСЬКОГО
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор ТНУ

____________________О.М. Чуян

"___"________________ 2013 р.

ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ТУРИЗМУ

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки 6.140103 – туризм

галузі знань - 0201 - культура

Сімферополь, 2013
Анотація
Державний іспит на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» відбуваються у формі комплексного іспиту, який містить запитання з навчальних дисциплін зі спеціальності: «Організація туризму», «Організація рекреаційних послуг», «Організація послуг харчування», «Організація екскурсійних послуг», «Організація транспортних подорожей», «Організація анімаційних послуг в туризмі», «Інформаційні технології в туризмі», «Економіка і ціноутворення у галузі туризму», «Маркетинг в туризмі», «Менеджмент туризму», «Аналіз діяльності підприємства».

Державний іспит зі спеціальності "Туризм" дозволяє виявити рівень знань студентів по важливішим елементам підготовки фахівця в області туризму.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ

Туристська послуга як найбільша складова сфери послуг. Сегменти сфери туристських послуг. Організація послуг розміщення. Організація основного функціонального процесу в готельному підприємстві. Туристські категорії послуг харчування. Організація рекреаційних послуг. Організація спортивно-оздоровчих послуг. Організація видовищно-розважальних послуг. Організація інформаційно-пізнавальних послуг. Організація торгово-побутових послуг. Організація послуг бізнес-турів. Нормативні якості туристських послуг. Нормативні вимоги до якості послуг. Культура обслуговування і якість послуг. Комп’ютерні технології в сфері туристських послуг.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Рекреаційні основи курортної справи. Розвиток курортної діяльності в Україні. Курортні фактори: суть, класифікація. Можливості застосування у лікувальних та оздоровчих цілях. Рекреаційні ресурси (лікувальні мінеральні води, лікувальні грязі, кліматичні ресурси, штучні фізичні фактори в курортній практиці). Організація рекреаційних послуг в санаторно-курортних установах. Сучасний ринок лікувального туризму. Лікувально-оздоровчий туризм в Україні. Правове регулювання у сфері реалізації санаторно-курортного продукту.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ

Розвиток теорії та практики організації послуг харчування. Фактори рівня науково-практичної підготовки виробництва. Закони та принципи організації виробничих процесів та систем в підприємствах харчування. Організаційні форми виробництва. Проектування виробів та процесів у виробництві послуг харчування. Типологія елементів обслуговування. Проектування послуг харчування та моделювання. Стандартизація та сертифікація послуг харчування. Організаційно-правова та нормативно-технічна документація, що регулює роботу підприємств харчування.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ

Історія екскурсійної справи. Туристсько-екскурсійні організації. Класифікація екскурсій. Методика підготовки екскурсій. Методика та техніка проведення екскурсій. Особливості проведення різних видів екскурсій. Організація екскурсійної роботи. Професійна майстерність екскурсовода. Особливості проведення екскурсій в музеях. Методичне забезпечення екскурсії.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОДОРОЖЕЙ

Історичні аспекти розвитку індустрії транспортних подорожей. Організація послуг залізничного транспорту. Організація подорожей з використанням автотранспорту. Організація водних подорожей. Організація авіа подорожей. Подорожі різними засобами пересування. Принципи формування бізнес-плану туристської фірми з реалізації транспортних подорожей. Основні підходи та принципи забезпечення реклами транспортних подорожей.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ТУРИЗМІ

Поняття туристської анімації. Історія анімації. Види і форми проведення розважальних занять. Інфраструктурні об'єкти анімаційного сервісу. Анімаційні послуги в рекреаційних зонах. Методика і організація анімаційного обслуговування (стандартні, додаткові і ексклюзивні послуги). Обґрунтування організації анімаційного сервісу у місцях розміщення відпочиваючих. Реклама анімаційних послуг.

^ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ

Поняття інформаційних систем. Призначення і функції інформаційних систем у туризмі та готельному господарстві. Стан впровадження інформаційних технологій у туристському і готельному бізнесі. Бази даних туристського профілю. Інтернет-технології в туристському і готельному бізнесі. Інформаційні системи бронювання і резервування послуг. Глобальні дистриб'ютори і системи в туризмі. Інформаційні системи управління туристськими фірмами. Інформаційні технології створення туристського продукту. Спеціальні інформаційні програми туристських підприємств.
^ ЕКОНОМІКА І ЦІНОУТВОРЕННЯ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Економічний механізм діяльності підприємств туризму. Виробничо-технічний потенціал туристського підприємства. Стратегія розвитку підприємств туризму. Планування діяльності підприємств туризму. Фінансова політика в туризмі. Цінова політика в туризмі. Управління трудовими ресурсами та матеріальне стимулювання праці на підприємствах туризму. Інвестиційна політика підприємств туризму. Управління ризиком в туристській діяльності. Економічна ефективність туризму. Розробка бізнес-планів підприємств в туризму. Роль і місце готельного господарства в народногосподарському комплексі та в системі ринкового господарства. Економічні основи функціонування підприємств готельного господарства. Механізм внутрішнього економічного регулювання діяльності підприємств готельного господарства. Ресурсний потенціал підприємств готельної індустрії. Трудові ресурси в готельному господарстві. Фінансові ресурси підприємств готельного господарства. Експлуатаційна програма підприємствах готельного господарства. Управління матеріальними ресурсами та матеріальне стимулювання праці в підприємствах готельного господарства. Управління поточними витратами та собівартістю послуг в підприємствах готельного господарства. Управління прибутками та рентабельністю на підприємствах готельного господарства. Податкова політика підприємств готельного господарства. Ціна готельних послуг, принципи і методи регулювання цін, та особливості сучасної цінової політики в Україні; структура ринкової ціни на послуги туристських підприємств; механізм формування ринкових цін на послуги, особливості калькулювання цін з використанням ПЕОМ.

Оволодіння практичними навичками визначення калькуляції собівартості, системи цін, вміння врахувати розміри непрямих податків, що включаються в ціну; формування ціни у відповідності з дією закону попиту і пропозиції, практика формування ціни на послуги туристської індустрії, цінова політика підприємств туризму. Управління власними і позиковими фінансовими ресурсами в підприємствах готельного господарства. Планування фінансів на підприємствах готельного господарства. Управління ризиком в підприємницькій діяльності та шляхи запобігання банкрутств Розробка бізнес-планів стратегічного розвитку та інвестиційних проектів на підприємствах готельного господарства.

^ МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМІ

Сутність, зміст, цілі та задачі маркетингу в туризмі. Концепція і філософія маркетингу в туризмі. Зміст і основні спрямування маркетингових досліджень та система маркетингової інформації. Сегментація ринку. Формування маркетингової стратегії.

Маркетингова продуктова, цінова, збутова, комунікаційна стратегії підприємств туризму. Особистий продаж в комплексі маркетингових комунікацій. Стимулювання збуту, пропаганда та реклама в комплексі маркетингових комунікацій. Засоби розповсюдження туристської реклами. Виставки і ярмарки. Фірмовий стиль туристського підприємства. Організація і контроль маркетингу підприємств туризму.

^ МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ

Поняття та сутність менеджменту. Особливості туризму як об’єкту управління. Система і структура управління туризмом. Функції і принципи менеджменту в туризмі. Методи менеджменту. Стиль керівництва туристською фірмою. Особистість, влада і авторитет менеджера. Управлінські рішення. Управління персоналом туристської фірми. Управління процесом праці в туризмі. Культура управлінської праці. Мистецтво спілкування. Організація проведення ділових нарад та переговорів. Управління конфліктами та стресами. Ефективність менеджменту туризму.

^ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Зміст і основні завдання фінансової діяльності підприємств. Фінансова, операційна і інвестиційна діяльність підприємств. Класифікація форм фінансування. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм. Формування власного капіталу підприємства. Уставний капітал, його економічний зміст і порядок формування. Додатковий капітал. Резервний капітал. Умови і механізм емісії, розміщення і обслуговування акцій. Розміщення корпоративних прав резидентів на закордонних ринках капіталів. Звіт про власний капітал підприємства. Внутрішні можливості фінансування підприємств. Форми самофінансування. Тезаврація прибутку. Cash-flow (чистий грошовий потік) як індикатор внутрішнього фінансування підприємства. Дивідендна політика підприємств за рахунок заємного капіталу. Фінансові аспекти реорганізації підприємств. Фінансові інвестиції підприємства і оцінка їх доречності. Моделі і методи оцінки вартості фінансових інструментів. Застосування метода ефективної ставки відсотка при оцінці інвестицій. Оцінка вартості майна підприємства. Фінансовий контролінг і його методи. Бюджетування на підприємстві. Планування показників балансу. Особливості аналізу діяльності підприємств туризму.

Література 1. Биржаков И.Б. Индустрия туризма: Перевозки / И.Б. Биржаков, В.И. Никифоров - Москва-Санкт-Петербург: 2003. – 399 с.

 2. Биржаков М.Б. Введение в туризм/ М.Б. Биржаков - Москва-Санкт-Петербург: 2004. – 443с.

 3. Богданов Е.И. Планирование на предприятии туризма/ Е.И. Богданов, О.Н. Кострюкова Санкт-Петербург: 2003. – 288 с.

 4. Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания / Ю.Ф. Волков - Ростов-на-Дону: 2003. – 384 с.

 5. Воронин И.Н. Организация ресторанного бизнеса/ И.Н. Воронин - Севастополь: 2008. – 174с.

 6. Гуляев В.Г. Организация туристических перевозок/ В.Г. Гуляев - Москва: 2003. – 510с.

 7. Долженко Т.П. Экскурсионное дело/ Т.П. Долженко - Москва – Ростов-на-Дону: 2005. – 271с.

 8. Емельянов В.В. Экскурсоведение/ В.В. Емельянов - Москва: 2006. – 215 с.

 9. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности/ Е.Н. Ильина Москва: 2003. – 246 с.

 10. Квартальнов В.А. Туризм / В.А. Квартальнов - Москва: 2006. – 335с.

 11. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство . Туризм / Ф. Котлер - Москва: 2002. – 1063 с.

 12. Логвина Е.В. Управление персоналом фирмы/ Е.В. Логвина - Симферополь: 2008. – 83 с.

 13. Пантюшенкова А.Л. Справочник официанта-бармена / А.Л. Пантюшенкова Симферополь: 2006. – 483 с.

 14. Под редакцией Кузнецова Э.А.Экономика / Э.А. Кузнецов - Харьков: 2008. – 510с.

 15. Под редакцией Покропивного С.Ф. Экономика предприятия / С.Ф. Покропивный - Киев: 2008. – 526с.

 16. Под редакцией Федорченка В.К. Правовое регулирование тур. деятельности в Украине / В.К. Федорченка - Киев: 2002. – 639 с.

 17. Сажнева Н.Н. Рекреационная география и туризм/ Н.Н. Сажнева, И.А. Арсененко - Мелитополь: 2007. – 254с.

 18. Сенин В.С. Организация международного туризма / В.С. Сенин - Москва: 2003. – 397 с.

 19. Уокер Д. Введение в гостеприимство/ Д. Уокер Москва: 2002. – 595 с.

 20. Федорченко В.К. Історія туризму в Україні / В.К. Федорченко, Т.А. Дьорова - Київ: 2002. – 195 с.

 21. Федотов Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм / Ю.Н. Федотов, И.Е. Востоков - Москва: 2003. – 358с.

 22. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов / Н.Б. Черных - Москва: 2002. – 319с.

 23. Яковенко И.М. Туристические ресурсы Украины/ И.М. Яковенко Симферополь: 2007. – 92 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconСвятошинська районна в місті києві державна адміністрація
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти освіти І науки, молоді та спорту (управління...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Спеціаліст” на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка