М. В. Тонкошкур Р. С. Ладиженська
НазваМ. В. Тонкошкур Р. С. Ладиженська
Сторінка1/24
Дата конвертації25.09.2013
Розмір1.33 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Н.М. Влащенко

М.В. Тонкошкур

Р.С. Ладиженська

Методичні вказівки


до виконання курсової роботи з дисципліни

ЕКОНОМІКА ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

(для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом

підготовки 6.020107 «Туризм»)

Харків

ХНАМГ

2011

Влащенко Н.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка та ціноутворення в галузі туризму» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм») / Н. М. Влащенко, М. В. Тонкошкур, Р. С. Ладиженська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; Х: ХНАМГ, 2011. – 87 с.


Автори:

к.е.н, доц. Н.М. Влащенко,

ст. викл. М.В. Тонкошкур,

доц. Р.С. Ладиженська

Рецензент:

д. е. н., проф. І. М. ПисаревськийРекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол №1 від 28.08.2010 р.

ЗМІСТ


Вступ .............................................................................................................

4

1. Вимоги до оформлення ……………………………………………….

5

2. Загальні вимоги до написання курсової роботи....................................

10

І Розробка автобусного культурно-пізнавального туру до однієї з

країн Європи……………………………………………………………..…

14

ІІ Розробка рекреаційного (пляжного) туру……………………………...

35

3. Критерії оцінювання курсової роботи....................................................

51

Список джерел..............................................................................................

53

Додаток А Приклад оформлення титульного аркуша…………………...

55

Додаток Б Варіанти для виконання курсової роботи……………………

56


ВСТУП
Мистецтво ведення будь-якого господарства ґрунтується на пізнанні того, що робити і як робити в найкращий і найдешевший спосіб, що потребує розробки методів та інструментів управління процесами господарської діяльності на основі досвіду та наукових підходів. Тому економіка галузі туризму потребує її розгляду як особливої й самостійної сфери діяльності в загальному господарському комплексі регіону, країни чи світу. У свою чергу, система ціноутворення є одним з головних факторів конкурентоспроможності підприємств сфери туризму, тому цьому питанню слід приділяти особливої уваги у процесі їхньої поточної діяльності.

Відповідно до навчального плану вивчення дисципліни „Економіка та ціноутворення в галузі туризму” передбачено виконання студентами курсової роботи.

Метою виконання курсової роботи є систематизація, закріплення й розширення теоретичних знань і практичних навичок студентів із технології розрахунку собівартості турів, системи ціноутворення в туризмі, визначення фінансових результатів реалізації турів і відповідних показників ефективності.

У межах дисципліни „Економіка та ціноутворення в галузі туризму” в якості курсової роботи студенти виконують завдання на тему: „Розробка автобусного культурно-пізнавального й рекреаційного турів”.
^ 1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Мова курсової роботи (далі – роботи) – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме переписування в роботі матеріалів і літературних джерел є неприпустимим.

Залежно від особливостей і змісту роботу складають у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їхнього поєднання.

Роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм).

У друкованому варіанті текст розташовують через 1,5 міжрядковий інтервал до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп'ютерний набір – 14-й кегль, шрифт – Times New Roman). Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту роботи й дорівнювати п'яти знакам.

Текст роботи розміщують на аркуші з дотриманням наступних розмірів полів: з лівого боку – 30 мм, з правого – 10 – 15 мм, зверху і знизу – 20 мм.

Структурні елементи ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не нумерують (тобто перед назвою зазначеного елементу цифру не проставляють), а їхні назви друкують великими літерами симетрично до тексту без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Розділи й підрозділи, пункти й підпункти повинні мати заголовки, які треба починати з абзацного відступу та друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділів не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше двох рядків.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї знаходиться тільки один рядок тексту.

Усі сторінки роботи, включаючи додатки, повинні мати порядкову нумерацію в межах усієї роботи, і їх позначають арабськими цифрами без крапки в кінці. Вступ і висновок не нумерують. Першою сторінкою є сторінка титульного аркуша, другою – зміст, третьою – вступ, далі – текст основної частини. Номери сторінок (починаючи з другої) проставляють у правому верхньому кутку арабськими цифрами без знака №.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення основної частини роботи й позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Якщо розділи підрозділяють на кілька частин, то їхню нумерацію здійснюють також арабськими цифрами і складають із номерів розділу її підрозділу, які відокремлюють крапкою, наприклад 2.5 (п'ятий підрозділ другого розділу).

Ілюстрації (креслення, рисунки, фотографії, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. Ілюстрацію позначають словом Рис.____, яке разом із назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, Рис. 5.1 Динаміка чистого прибутку й податку на прибуток”.

Ілюстрації треба нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, „Рис. 5.1” – перший рисунок п’ятого розділу. Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, то можна переносити її на наступні сторінки, уміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, зазначаючи під ними: „Продовження рис. ____”.

Кожний рисунок повинен мати підписи даних, шкал, легенди.
^ Приклад наведення рисунку

Рис. 5.1 – Динаміка доходу від реалізації турів
Цифровий матеріал здебільшого оформляють у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Слово „Таблиця” і назву таблиці починають із великої літери. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

У правому верхньому куті розміщують напис „Таблиця” з зазначенням її номера, який складається з номера розділу й порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад, „Таблиця 2.1” (перша таблиця другого розділу), нижче розміщують назву таблиці. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишуть: „Продовження табл. 2.1”.

Приклад побудови таблиці

Таблиця 2.1

Ціни на проживання в готелі „Chinatown” за період 03.07. – 15.08.200__р.

Пакети

Період

К-сть

ночей

Тип харчування

Проживання, у.о.

Категорія номера

STD

DBL

TRPL

1

2

3

4

5

6

7

8

Weekday 1

Нд-Пт

1

FB

Main Building

25

28

34

Bungalow

32

34

40


Продовження таблиці 2.1

1

2

3

4

5

6

7

8

Weekday 2

Нд-Пт

2

HB

Main Building

49

56

68

Bungalow

64

68

79

Weekend 2

Пт-Нд

2

AI

Main Building

51

58

71

Bungalow

66

70

81


Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що вміщує дані про виконавця й керівника, найменування теми роботи. Приклад оформлення титульної сторінки наведено в Додатку А.

Зміст

Зміст розташовують безпосередньо після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки.

До змісту включають: вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) основної частини роботи; висновки; список використаних джерел.

Вступ

Вступ звичайно становить 1 – 3 сторінки рукописного тексту, у ньому коротко викладають: обґрунтування актуальності теми, мету та зміст поставлених завдань, формулювання об'єкта і предмета дослідження.

Основна частина

Основна частина роботи складається з двох розділів. Рекомендації до їхнього виконання наведено в розділі 2 цих методичних вказівок.

Висновки

Висновки наводять в окремому розділі, вони є стислим викладенням підсумків проведеної студентом роботи з розробки автобусного культурно-пізнавального й рекреаційного турів. Текст висновків може поділятися на пункти. Обсяг висновків не повинен перевищувати 2 – 3 сторінок.

Список використаних джерел

Список використаних джерел, на які є посилання в основній частині, наводять після висновків, починаючи з нової сторінки. Такий список – одна з суттєвих частин роботи, що віддзеркалює самостійну творчу працю її автора. Список використаних джерел необхідно складати в наступному порядку: спочатку наводять законодавчі й нормативні акти, статистичні довідники, потім загальні та спеціальні, електронні джерела за алфавітом.


2. Загальні вимоги до написання КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота має наступний зміст: титульний аркуш; зміст; вступ; основна частина; висновки; список використаних джерел.

У вступі необхідно коротко подати актуальність і необхідність виконання розрахунків за темою курсової роботи, значущість набуття знань про технологію складання виїзних турів культурно-пізнавальної й рекреаційної спрямованості.

Основна частина курсового проекту складається з двох підрозділів, зумовлених тематикою.

Зміст основної частини включає наступні обов’язкові елементи:

^ РОЗДІЛ І. РОЗРОБКА АВТОБУСНОГО КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРУ В ОДНУ З КРАЇН ЄВРОПИ

1.1 Формування програми туру і прямих витрат на його організацію.

1.2 Формування накладних витрат і проміжної собівартості туру.

1.3 Формування загальної собівартості й кінцевої ціни туру.

1.4 Розрахунок доходу від реалізації туру.

1.5 Розрахунок фінансових результатів від реалізації туру.

1.6 Оцінка ефективності розробленого туру.

^ РОЗДІЛ ІІ. РОЗРОБКА РЕКРЕАЦІЙНОГО (ПЛЯЖНОГО) ТУРУ

2.1 Формування програми туру і прямих витрат на його організацію.

2.2 Формування накладних витрат і загальної собівартості туру.

2.3 Формування кінцевої ціни туру.

2.4 Розрахунок доходу від реалізації туру.

2.5 Розрахунок фінансових результатів від реалізації туру.

2.6 Оцінка ефективності розробленого туру.

Порядок виконання розділу І «Розробка автобусного культурно-пізнавального туру в одну з країн Європи» передбачає наступні дії за підрозділами.

У підрозділі 1.1 «Формування програми туру і прямих витрат на його організацію» студентам необхідно:

 • скласти програму туру згідно з варіантом (додаток Б);

 • визначити екскурсії, які входитимуть до вартості туру, і які пропонуватимуться факультативно;

 • коротко описати об’єкти туристської привабливості за маршрутом подорожі;

 • розрахувати вартість проживання в готелі за 1 добу і за весь тур (для розміщення туристів слід задіяти не менше, ніж два міста країни перебування);

 • визначити собівартість екскурсій.

У підрозділі 1.2 «Формування накладних витраті проміжної собівартості туру» студентам необхідно:

 • розрахувати вартість проїзду на автобусі до зарубіжної країни за весь тур, виходячи з відповідної відстані між початковим і кінцевим пунктами і загального пробігу автобуса;

 • визначити величину витрат на керівника групи;

 • вказати, до якої категорії країн із точки зору оформлення візи належить та країна, на території якої розробляється тур (візової, безвізової, умовно-візової);

 • визначити вартість оформлення візи до досліджуваної країни.

У підрозділі 1.3 «Формування загальної собівартості й кінцевої ціни туру» студентам необхідно:

 • скласти графік завантаження засобів розміщення (коефіцієнт наповнення туристської групи) за заїздами протягом встановленого за варіантом періоду;

 • побудувати графік завантаження на рисунку та зробити відповідні висновки;

 • визначити кількість обслугованих туристів за заїздами;

 • визначити загальну собівартість витрат туру в розрахунку на одну особу;

 • розрахувати величину комісійної винагороди й норми прибутку;

 • визначити кінцеву ціну туру.

У підрозділі 1.4 «Розрахунок доходу від реалізації туру» студентам необхідно:

 • розрахувати дохід від реалізації туру за заїздами протягом сезону;

 • побудувати графік отримання доходів і зробити відповідні висновки.

У підрозділі 1.5 «Розрахунок фінансових результатів від реалізації туру» студентам необхідно:

 • визначити величину поточних витрат, яка буде зарахована до собівартості розробленого туру;

 • розрахувати валовий прибуток, результат від операційної діяльності та чистий прибуток;

 • зробити відповідні висновки.

У підрозділі 1.6 «Оцінка ефективності розробленого туру» студентам необхідно:

 • розрахувати показники ефективності реалізації туру, а саме чисту рентабельність продажів і чисту рентабельність витрат;

 • за результатами розрахунків зробити висновки.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка