Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технологія туристичної діяльності»
НазваМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технологія туристичної діяльності»
Сторінка1/4
Дата конвертації29.06.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Туризм > Методичні рекомендації
  1   2   3   4

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни

«Технологія туристичної діяльності»

0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки:

6.030601 Менеджмент

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр
Викладач Харитонова О.Г.

Київ, 2012

Укладач: Харитонова,О.Г., викладач кафедри «Менеджменту»
Рецензенти: _________________________________________________________________________________________


^ Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри
Протокол №_____від «___»_____ 201_ р.
Зав. кафедри__________ _____________

Рекомендовано

навчально-методичною радою інституту

Протокол №___від «____» ________201__р.
Голова НМР _______________


^ Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри

Протокол №_____від «___»_____ 201_ р.
Зав. кафедри__________ _____________

Рекомендовано

навчально-методичною радою інституту

Протокол №___від «____» ________201__р.
Голова НМР _______________


^ Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри


Протокол №_____від «___»_____ 201_ р.
Зав. кафедри__________ _____________

Рекомендовано

навчально-методичною радою інституту

Протокол №___від «____» ________201__р.
Голова НМР _______________ББК________

КІБІТ, 2012

^ Зміст

1. Мета і завдання та компетенції, які необхідно розвивати в результаті вивчення навчальної дисципліни………………………………………………………………………….……………………..4

^ 2. Тематичний план навчальної дисципліни ………………………………………………………...5

2. Зміст навчальної дисципліни

3. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

3.1.1 Практичні заняття, їх тематика і обсяг………………………………………………………..6

3.1.2. Методичні рекомендації до практичних занять……………………………………………..7

2.2.3. Самостійна робота студента і контрольні заходи…………………………………………..20
^ 4. Перелік питань, що виносяться на кінцевий контроль знань ………………………………..21

5. Навчально-методичні матеріали з дисципліни

Основна та додаткова література…………………………………..…………………………………..26


^ 1. Мета і завдання та компетенції,

які необхідно розвивати в результаті вивчення навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних умінь з проектування процесів обслуговування туристів і укладання угод із постачальниками туристських послуг; оформлення виїзних документів згідно законодавчої бази України в сфері туризму.
У результаті вивчення нормативної частини циклу студент повинен знати : правові основи діяльності туристичних підприємств, основні рекреаційні ресурси України і світу, принципи створення туристичного продукту, різноманітні види та форми туризму.

Уміти: застосовувати на практиці знання з організації програми обслуговування, страхування туристів, роботу з туристичними документами, планувати, просувати і реалізовувати туристичний продукт.

Володіти: методами задоволення попиту споживачів туристичних послуг, методами збирання та обробки інформації з використанням сучасних інформаційних технологій, володіти навичками спілкування з клієнтами іноземними мовами.

Згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста у ході вивчення даного курсу формуються такі професійні компетенції:

- базові уявлення про різноманітні види та форми туризму, розуміння класифікаційних ознак та характеристик мети подорожі напрямку туристичного потоку;

- володіння методами задоволення попиту споживачів туристичних послуг в процесі планування туристичних подорожей;

- сучасні уявлення про принципи створення туристичного продукту туристичними підприємствами, про його просування і збут з удосконаленням якості та технологій продажу;

- базові уявлення про туристичну подорож як комплексний туристичний продукт туристичного підприємства, де сконцентровані результати діяльності закладів готельної, ресторанної сфери, культури та розваг, транспортні організації;

- здатність застосовувати па практиці знання з організації програми обслуговування, страхування туристів, роботи з туристичними документами в рамках процесу комплектації туристичної подорожі;

- знання й застосування на практиці принципів організації туристичних формальностей для забезпечення основних прав та безпеки подорожі туристів

-базові уявлення про формування основних рекреаційних ресурсів, привабливих об’єктів показу, центрів, курортів та регіонів України та світу;

-здатність планувати, формувати, просувати і реалізовувати (збувати) туристичний продукт;

- сучасні уявлення про застосування інформаційних технологій в туризмі.

Виходячи з цього дисципліна „Технологія туристської діяльності” присвячена розгляду основаних питань, пов’язаних з туристською діяльністю:

 • діяльність туристських фірм щодо створення турпродукту;

 • форми і види сучасного туризму;

 • міжнародні туристські організації;

 • технологія розробки та укладання договорів на туристське обслуговування;

 • психологічні, особові, професійні якості, якими повинні володіти робітники сервісу в сфері туристських послуг та ін.

Передбачено використання різних форм занять: лекційні, практичні, семінарські заняття. Особлива увага в процесі вивчення курсу приділяється самостійній роботі студентів. Для закріплення знань може бути рекомендовано складання таблиць, опорних конспектів, схем, а також організація екскурсій на підприємства, бесіди з працівниками туристичних кампаній.
^ 2. Тематичне планування

пп

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Усього

Лекції

Практ.

СРС

Інд.

І семестр

Модуль І. Технологічна система туристської діяльності

1.

Соціально-економічна сутність туризму і туристської діяльності.

4

2
2
2.

Основні форми та види туризму. Функції туризму в сучасному суспільстві.

8

2

2

2

2

3.

Туристична індустрія як сукупність суб’єктів туристичної діяльності.

6

2
4
4.

Поняття та види туристичних ресурсів. Ресурсозабезпеченість України.

22
5.

Правові основи туристичної діяльності


4

2
2
6.

Організаційні аспекти створення туристичних підприємств

6
2

4


30

8

4

16

2

Модуль ІІ. Технологія створення туристичного продукту.

7.

Технологічні процеси в галузі туристичної діяльності Класифікація турів і маршрутів.

6
2

4
8.

Порядок складання програми перебування туристів.


8
4

2

2

9.

Калькуляція турів


6
2

4
10.

Документальне забезпечення процесу створення та реалізації туристичного продукту

44


24

-

8

14

2

Модуль ІІІ. Технологія збуту туристичного продукту

11.

Технологія збуту ТП, канали розподілу туристичного продукту, формування збутової мережі.

8

2
6
12.

Особливості рекламної діяльності в туризмі.

Інформаційні технології в туризмі

10

2
6

2

13.

Взаємодія туристичного підприємства з партнерами на основі договірних відносин. Претензійна робота.

6

2
4
14.

Організація туристичних формальностей під час надання туристичних послуг. Види формальностей.

6

2
4
15.

Збут туристичного продукту в системі міжнародних заходів. Міжнародне співробітництво в т-мі.

8

2
4

238

10

-

24

2

Модуль ІV. Технологічний процесс споживання Т.П.

16.

Соціально-психологічні особливості обслуговування клієнтів туристичного підприємства.

6

2
4
17.

Узагальнююче заняття. Якість туристичного продукту та його конкурентоспроможність

8
2

4

214

2

2

8

2
ПМР

2
Всього

108

20

14

62

10^ 3. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять
3.1.1. Практичні заняття, їх тематика і обсяг

пп

Назва теми, зміст заняття

^ Обсяг навчальних занять (год.)

Методичне

забезпечення

П/З

СРС

1

2

3

4

5

Модуль І. Технологічна система туристської діяльності

1.

Основні форми та види туризму. Функції туризму в сучасному суспільстві.

План:

1. Актуалізаційна бесіда.

2. Колективне складання опорної таблиці.

3. Практичне самостійне завдання за варіантами.

4. Термінологічний диктант.

2

2

Закон, Л-23,

Сокол, ст.. 67-98

2.

Організаційні аспекти створення туристичних підприємств

План:

1. Вимоги до здійснення ТО, ТА д-ті. Особливості ліцензування.

2. Аналіз первинної документації туристичної фірми.

3. Складання статуту туристичної фірми.

4. Обладнання та вимоги до оформлення Т.Ф.

Імітаційна гра:

Створення власної туристичної фірми.

Складання бізнес-плану підприємства

2

2

Л-5, , ліцензійні умоваи

Модуль ІІ. Технологія створення туристичного продукту.

3.

Технологічні процеси в галузі туристичної діяльності Класифікація турів і маршрутів.

План:

1. Етапи проектування туру.

2. Основні вимоги до проектування турів.

3. Туристське обслуговування. Клас обслуговування.

Практичне завдання:

Розробка прикладів турів відповідно до класу обслуговування.

^ Складання схем маршрутно-стаціонарного туру.

2

4

Любіцева, 15, Сокол, 110-112, Мініч 28-35

4-5

Порядок складання програми перебування туристів.

План:

1. Складання програми обслуговування для ділових турів.

2. Складання програми обслуговування хобі-турів.

3. Складання програми обслуговування фольклорно-етнографічних турів.

4

2

Ільїна, 27-37

6.

Калькуляція турів

Розрахунок вартості туристичної путівки за індивідуальними завданнями

2

4

Любіцева, 53, Правик, 263-267

Модуль ІV. Технологічний процесс споживання Т.П.

7.

Узагальнююче заняття. Якість туристичного продукту та його конкурентоспроможність

План:

1. Використання новітніх інформаційних технологій – запорука вдалого бізнесу.

2. Супутні туристичні заходи в системі комплексної ТП.

3. Шляхи та передумови створення конкурентоспроможного туристичного продукту в Україні.

2

4

Кифяк, Р.4.2.

^ 3.1.2. Методичні рекомендації до виконання практичних занять

Практичне заняття №1
Тема: Основні форми та види туризму. Функції туризму в сучасному суспільстві

(2 год.)

Мета: закріплення набутих у ході викладу лекційного матеріалу знань про існуючий поділ туризму на види за різними класифікаційними ознаками; удосконалення вміння логічно мислити, розвивиток вміння аналізувати, співставляти поняття, явища, ідентифікувати вид туризму за різними класифікаційними ознаками.
Глосарій: туризм, турист, екскурсія, види туризму, форми туризму за різними класифікаційними ознаками.
Список рекомендованих джерел:

 1. Закон України „ Про внесення змін до закону України „Про туризм” від 18.11.2003 р. №1282-IV.

 2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: Книги - XXI, 2003. – 300 с.

 3. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник / За ред.. В.Ф Орлова. – К.: Грамота, 2006. – 264 с.: - Бібліограф. 260 с.Методичні вказівки
Дане заняття передбачає роботу за такими етапами:

 1. Актуалізаційна бесіда.

 2. Колективне складання опорної таблиці.

 3. Практичне самостійне завдання за варіантами.

 4. Термінологічний диктант.


1) У ході підготовки до актуалізаційної бесіди перевірте себе за такими запитаннями:

 • Назвіть основні форми туризму?

 • Що передбачає міжнародний туризм?

 • Що передбачає внутрішній туризм?

 • Які критерії лягли в основу поділу туризму за видами?

 • Назвіть види туризму

 • залежно від категорії осіб?

 • залежно від мети подорожуючого?

 • Залежно від місця проведення;

 • Залежно від організаційних основ.


2) Мета даного заняття передбачає закріплення набутих у ході викладу лекційного матеріалу знань про існуючий поділ туризму на види за різними класифікаційними ознаками, тому доцільною є така форма роботи як складання опорної таблиці «Види та форми туризму»

Виконуючи дане завдання, орієнтуйтесь на різні класифікаційні ознаки:

 • В залежності від мети;

 • В залежності від місця проведення подорожі;

 • В залежності від організаційних основ;

 • В залежності від категорії осіб.

Спробуйте самостійно запропонувати інша класифікатори.

!!! Не плутайте види та форми туризму.
3) ^ Практичне самостійне завдання за варіантами передбачає характеристику туру за різними класифікаційними ознаками. Вам буде запропоновано тури різної тематики (за варіантами), ви маєте ідентифікувати їх за різними класифікаторами до певного виду та форми туризму.

Н-д: Тур «Історичний Львів» автобусна екскурсія на 7 днів.


Критерій

Вид туризму

Тлумачення

Залежно від мети


Культурно-пізнавальний

Туристи знайомляться з архітектурою міста та області (Вірменська церква, підземелля Костелу Єзуїтів, сад дивних скульптур – Бернарденгарден, містичне перехрестя); Личаківським цвинтарем - музеєм-некрополем; замками області (Підгорецький, Олеський)

Залежно від категорії осіб


Сімейний, молодіжний.

Дана екскурсія найбільше підходить для молодіжного та сімейного відпочинку, адже є пізнавальною, проте досить насиченою, за рахунок чого може бути заважкою для осіб похилого віку та дітей. Дітям пропонуємо 1-3 денну екскурсію.

Залежно від місця проведення

Внутрішній

Внутрішній туризм, адже подорож здійснюється в межах країни.

Залежно від організаційних основ

Організований

Організований, адже даний тур пропонує компанія beetravel. Тур повністю укомплектований.

«Тлумачення» маєте розробити самостійно, опираючись на свої знання з суміжних дисциплін, а саме - «Туристичне країнознавство».
4) Закріплення передбачає виконання завдання «Термінологічний диктант» за глосарієм до теми. Завдання виконується у швидкому темпі та на високому рівні самостійності.

Зробіть висновок про різноманітність видів туризму, поширення тих чи інших видів туризму в Україні.

^ Практичне заняття № 2

Тема: Організаційні аспекти створення туристичних підприємств

(2 год.)
Мета: закріплення набутих у ході викладу лекційного матеріалу знань про організаційні аспекти створення туристичних підприємств, навчитись працювати з установчими документами, розумітись на призначенні того чи іншого документу; удосконалювати вміння логічно мислити, розвивати вміння аналізувати, співставляти поняття, явища, ідентифікувати різні види.
Глосарій:

Туристичне підприємство, ТО, ТА, ініціативні, рецептивні ТО, ліцензування, сертифікація.
Список рекомендованих джерел:

  1. Закон України „ Про внесення змін до закону України „Про туризм” від 18.11.2003 р. №1282-IV.

  2. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 256 с.

  3. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: Книги - XXI, 2003. – 300 с.

  4. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник / За ред.. В.Ф Орлова. – К.: Грамота, 2006. – 264 с.: - Бібліограф. 260 с.


Методичні вказівки
Етапи роботи:

1)Теоретична частина

Обговорення запитань:

1.1. Вимоги до здійснення ТО, ТА д-ті. Особливості ліцензування.

1.2. Аналіз первинної документації туристичної фірми. Вимоги до оформлення та розміщення документації.

1.3. Складання статуту туристичної фірми.

1.4. Обладнання та вимоги до оформлення Т.Ф.

Тестовий контроль.

2) Практична частина

Імітаційна гра:

2.1. Створення власної туристичної фірми з відповідним набором документації, вивіскою, емблемою.

2.2. Складання бізнес-плану підприємства.

2.3. Захист бізнес-плану (за командами)
1) У ході підготовки до бесіди перевірте себе за такими запитаннями:

 • яку діяльність називають тур операторською?

 • яку діяльність називають тур агентською;

 • Які основні відмінності між тур агентом та туроператором?

 • Що таке туроперейтинг?

 • Які типи туроперейтингу вам відомі?

 • Назвіть види туристських підприємств за різними класифікаційними ознаками.

 • Яка процедура відкриття туристичної фірми?

 • Які документи має підготувати майбутній суб’єкт туристичної діяльності?

 • Який орган державного регулювання здійснює ліцензування суб’єктів туристичної діяльності?

 • Встановіть особливості отримання ліцензії туроператором для здійснення туристичної діяльності в Україні.

 • Які існують вимоги до здійснення ТО, ТА д-ті?

^ 2) Практична частина

Для активізації навчального процесу на даному етапі пропонується застосувати метод імітаційної гри. Це означає, будуть відпрацьовуватись ситуації, максимально наближені до реальної і практичної діяльності, використовуються різні моделі поведінки. Учасники виступають в різних ролях, дискутують, приймають рішення. Найчастіше гравцям доводиться приймати рішення в конфліктних ситуаціях. При проведенні ділових ігор виникає можливість отримання зворотного зв'язку. У ході гри людина може не лише придбати нові уміння, але й експериментувати з різноманітними стилями відношень між партнерами.

Студентам буде запропоновано поділитись на ініціативні групи, наприклад, з групи на 25-30 чол. – 5 підгруп. Учасники кожної з груп мають створити «власну туристичну фірму» з відповідним набором документації, вивіскою, емблемою. Кожен з учасників має бути задіяний у роботі команди, тому рекомендується здійснити розподіл доручень і посад.

У ході роботи студенти імітують створення власної туристичної фірми, розробляють установчу документацію, імітований бізнес-план (на елементарному рівні, оскільки він не є предметом дослідження).

По закінченню роботи студенти мають захистити власну фірму. Рекомендується, розробити мультимедійну презентацію.

Процедура захисту має відбуватись за таким алгоритмом:

 • Вказати назву, девіз, аргументувати саме такий вибір;

 • Встановити і аргументувати вибір виду діяльності;

 • Встановити і аргументувати вибір форми власності;

 • Представити бізнес-план;

 • Вказати вашу спеціалізацію на певних видах туризму, аргументувати доцільність саме такого вибору;

 • Виявити ваш унікальний туристичний продукт, підготовлений спеціально з нагоди Євро 2012.

В зошиті для практичних робіт студенти мають здійснити відповідні записи, описавши вищеназваний алгоритм роботи, роблять висновок, що має відповідати меті заняття.

Практичне заняття № 3
Тема: Класифікація турів і маршрутів. Проектування турів і маршрутів

(2 год.)
Мета: закріплення набутих у ході викладу лекційного матеріалу знань про тур як програму, в межах якої реалізується мета перебування людини поза постійним місцем перебування; принципи розробки турів; види маршрутів, їх призначення; розвивати вміння класифікувати тури за різними ознаками, проектувати тури відповідно до вимог та класу обслуговування; розробляти туристичні маршрути.
Глосарій:

Тур, туристичний продукт, туристичний пакет, види турів, маршрут, радіальний, кільцевий, лінійний маршрути.
Список рекомендованих джерел:

 1. Закон України „ Про внесення змін до закону України „Про туризм” від 18.11.2003 р. №1282-IV.

 2. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 256 с.

 3. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: Книги - XXI, 2003. – 300 с.

 4. Любіцева О.О. Методика розробки турів. Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2003. - 104 с.

 5. Мініч І.М. Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни «Технологія туристської галузі». – К.: КУТЕП, 2006. – 163с.

 6. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник / За ред.. В.Ф Орлова. – К.: Грамота, 2006. – 264 с.: - Бібліограф. 260 с.Методичні вказівки
Етапи роботи:

1) Обговорення питань.

2) Розробка схем у ході обговорення:

* «Туристичний продукт»;

* «Структура туру»;

* «Схеми маршрутів».

3) Розробка маршрутів за запропонованими завданнями.
1) У ході підготовки до бесіди перевірте себе за такими запитаннями:

1. Що таке туристичний продукт?

2. Назвіть продуцентів туристичних послуг.

3. Що таке тур?

4. Які ознаки лягли в основу класифікації турів?

5. Яке призначення туристичного маршруту?

6. Назвіть види туристичних маршрутів.

7. Назвіть та проаналізуйте етапи розробки туру.

8. Що є основним критерієм про виборі пунктів маршруту?

9. Як ви розумієте поняття «ієрархізації» пунктів маршруту?

10. Які фактори впливають на вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту?

11. Від чого залежить вибір схеми маршруту?

12. Як ви розумієте поняття «оптимізація» маршруту?

2) Розробка схем у ході обговорення. Обговорюючи вище запропоновані запитання доцільним буде наочно зобразити сутність понять, зобразивши їх схематично. Спробуйте самостійно розробити наступні схеми:

 • Складіть схему «Структура туристичного продукту»

 • Складіть схему «Структура туру»

 • Зобразіть схематично різні типи маршрутів.

Зробіть коментар.
3) Розробка маршрутів за запропонованими завданнями (письмово)
Зміст завдання:

Туристична фірма Отпуск.com пропонує туристам тур:

«Австрия (Вена) — Германия (Дрезден) — Чехия (Прага
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технологія туристичної діяльності» iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 030601 «Менеджмент»/Укладач:...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технологія туристичної діяльності» iconМетодичні рекомендації та тематика курсових робіт
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія І організація туристичної діяльності”
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технологія туристичної діяльності» iconМетодичні рекомендації для вивчення дисципліни „
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „Історія української культури” для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технологія туристичної діяльності» iconМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Мікроекономічна теорія виробництва» для студентів галузі знань 0305...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технологія туристичної діяльності» iconНа методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” розроблений згідно навчальної та робочої програми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технологія туристичної діяльності» iconМіністерство освіти І науки україни національний університет харчових...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» І «Технологія жирів І жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технологія туристичної діяльності» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення навчального модуля з дисципліни «Вища математика»
Степаненко Н. В., Григоренко В. В. Методичні рекомендації щодо вивчення навчального модуля з дисципліни «Вища математика» із застосуванням...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технологія туристичної діяльності» iconМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Феннич В. П. Цивільний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів зі спеціальності “Правознавство”. – Ужгород:...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технологія туристичної діяльності» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання
Маслова С. О. Обіход С. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технологія туристичної діяльності» iconМетодичні рекомендації до тем самостійного вивчення з дисципліни «адміністративне право»
Професор кафедри адміністративної діяльності овс факультету підготовки фахівців міліції громадської безпеки Харківського національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка