«прийнято» На конференції загальних зборів осередку лоофпу протокол №2 «25» травня 2013 р. «Затверджено»
Скачати 126.23 Kb.
Назва«прийнято» На конференції загальних зборів осередку лоофпу протокол №2 «25» травня 2013 р. «Затверджено»
Дата конвертації11.07.2013
Розмір126.23 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Головне управління юстиції у Львівській області

23 березня 2001 р.

Свідоцтво № 829

«ПРИЙНЯТО»

На конференції загальних зборів осередку ЛООФПУ

протокол № 2

«25» травня 2013 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчою конференцією Федерації пауерліфтингу України

від 01 березня 2001р.


СТАТУТ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПАУЕРЛІФТИНГУ УКРАЇНИ
(із змінами та доповненнями від 25.05.2013 р.)

ЛЬВІВ - 2013

СТАТТЯ 1.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. "Львівська обласна організація федерації пауерліфтингу України" (в подальшому Федерація), є громадською організацією, яка створена на підставі рішення конференції загальних зборів осередку ї, заснована фізичними особами з метою сприяння розвитку пауерліфтингу в Україні, задоволення та захисту законних інтересів її членів - спортсменів та фахівців з цього виду спорту, підвищення рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку населення, а також затвердження міжнародного авторитету України в світовому суспільстві.

 2. "Львівська обласна організація федерації пауерліфтингу України" є підрозділом Національної федерації пауерліфтингу України (НФПУ) з моменту прийняття відповідного рішення цієї федерації.

 3. Федерація керується в своїй діяльності Конституцією України, чинним законодавством України, цим Статутом, а також іншими положеннями, які прийняті керівними органами НФПУ.

 4. Федерація здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з Національним Олімпійським Комітетом України, Міністерство молоді і спорту України (далі ММіСУ), іншими державними, громадськими і спортивними організаціями України.

 5. Федерація може підтримувати прямі міжнародні зв'язки, укладати угоди, брати участь у здійсненні заходів, які не суперечать нормам міжнародного права та законодавству України.

 6. Діяльність Федерації розповсюджується на територію Львівської області.

 7. Федерація не несе відповідальності за зобов'язання Держави, як і Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов’язання Федерації.

 8. Федерація для досягнення статутних цілей своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди, орендувати майно, придбавати майнові та особисті немайнові права та нести обов’язки, бути позивачем у суді, Арбітражному та Третейському судах.

 9. Офіційною є українська мова.
СТАТТЯ 2.

^ НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ

 1. Найменування Федерації: українською мовою: "ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПАУЕРЛІФТИНГУ УКРАЇНИ";

 2. Найменування Федерації та її символіка є її невід'ємною ознакою і не може в цілому чи частково бути використана іншими фізичними або юридичними особами без дозволу Федерації.

 3. Місце розташування Федерації: 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 55-а.


СТАТТЯ 3.

^ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Для досягнення своєї статутної мети Федерація ставить такі завдання:

 • сприяє підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному та гармонійному розвитку громадян, зміцненню їх здоров'я, формуванню здорового способу життя;

 • пропаганду і популяризацію пауерліфтингу та фізичної культури серед населення;

 • сприяння удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів,тренерів, суддів, забезпеченню успішних виступів спортсменів Федерації на Всесвітніх іграх, чемпіонатах світу, Європи та інших міжнародних змаганнях.

 1. Надання матеріальної, фінансової, правової інформаційної та технічної допомоги, а також різного роду послуг спортсменам, спортивним організаціям, членам Федерації та іншим фізичним і юридичним особам, у т.ч.:

 • розробка та проведення організаційних, культурно-спортивних заходів, які сприяють досягненню мети Федерації;

 • розробка та проведення лекцій, оздоровчих та науково-практичних, громадсько-масових, культурно-розважальних заходів, змагань, конкурсів, конференцій, симпозіумів, семінарів, зустрічей для обміну інформацією та методиками;

 • сприяння виданню спортивної та іншої літератури;

 • розвиток і зміцнення зв'язків з міжнародними та іншими федераціями, асоціаціями і об'єднаннями;

 • розвиток та зміцнення економічної, фінансової та матеріально-технічної бази пауерліфтингу;

 • інша незаборонена Законодавством України діяльність, яка не передбачає отримання прибутку.

 1. Федерація для виконання своїх завдань у встановленому порядку:

 • розробляє і реалізує власні програми розвитку пауерліфтингу в Львівські області;

 • надає практичну, організаційну і методичну допомогу місцевим осередкам, яка входять до її складу, щодо занять пауерліфтингом;

 • розробляє та затверджує Положення про проведення змагань, які проводяться під егідою Федерації, здійснює контроль за їх дотриманням;

 • організує та проводить заходи щодо підготовки і підвищення кваліфікації тренерів та суддів з пауерліфтингу;

 • у встановленому порядку подає матеріали на присвоєння спортивних звань, заохочення тренерів та інших фахівців Федерації;

 • представляє інтереси Федерації в міжнародних спортивних організаціях, об'єднаннях.


СТАТТЯ 4.

^ ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ

 1. Членство у Федерації є добровільним і може бути індивідуальним, колективним і почесним.

 2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни, які визнають її Статут, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески, активно сприяють діяльності Федерації та не є членами інших (альтернативних) організацій з пауерліфтингу.

 3. Колективними членами Федерації можуть бути колективи державних, громадських, кооперативних та інших об'єднань, підприємств, закладів, організацій з різними формами власності, які визнають Статут, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і активно сприяють діяльності Федерації. Колективні члени будують свою діяльність з Федерацією на договірних засадах, реалізують свої права і обов'язки через своїх представників.

 4. Почесними членами Федерації можуть бути особи, які зробили істотний внесок у розвиток пауерліфтингу.

 5. Рішення про прийняття у члени Федерації приймає: індивідуальних та колективних членів - за поданням заяви Рада Федерації; почесних членів - Конференція Федерації.

 1. Члени Федерації можуть бути виключені з неї:

 • за власним бажанням (індивідуальні члени - за поданням заяви, колективні члени - за рішенням вищого органу управління);

 • за ініціативою та рішенням Ради Федерації: за порушення положень Статуту Федерації, а також за дії, що дискредитують Федерацію.

 • рішення про виключення індивідуальних або колективних членів Федерації може бути скасоване Конференцією Федерації.

 1. Члени Федерації мають право:

 • обирати та бути обраними до керівних та контролюючих органів Федерації та НФПУ;

 • брати участь у змаганнях і заходах, які проводить Федерація, в плануванні та обговоренні її діяльності:

 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Федерації;

 • вийти з Федерації за власним бажанням.

 1. Члени Федерації зобов'язані:

 • активно сприяти розвитку пауерліфтингу на місцях, популяризації цього виду спорту серед населення;

 • дотримуватися Статуту, всіляко сприяти виконанню завдань і функцій Федерації, своєчасно сплачувати членські внески.

 1. Члени Федерації за корисну діяльність можуть бути заохочені:

 • почесною грамотою;

 • дипломом;

 • почесним знаком;

 • грошовою премією чи подарунком.

4.10. За порушення Статуту, моральних чи матеріальних збитків, до членів Федерації можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:

 • зауваження;

 • попередження;

 • дискваліфікація на визначений строк;

 • виключення із Федерації;

 • інші санкції відповідно до Положення про Дисциплінарний Комітет НФПУ.

СТАТТЯ 5.

^ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФЕДЕРАЦІЇ

 1. Для досягнення мети своєї діяльності Федерація має право:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;

 • представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

 • проводити та брати участь у масових заходах;

 • одержувати від органів державної влади та управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

 • вносити пропозиції до органів влади та управління;

 • розповсюджувати інформацію та пропагувати ідеї та цілі;

 • виступати позивачем та відповідачем в судах, у т.ч. Арбітражному та Третейському;

 • використовувати всі інші права громадської організації у відповідності із Законодавством України.

СТАТТЯ 6.

^ СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ

 1. Основою Федерації є місцеві відділення ДЮСШ, КДЮСШ, ШВСМ, КФК, які створені в селах, мікрорайонах, навчальних заладах, що керуються у своїй діяльності чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про них.

 2. Вищим керівним органом Федерації є Конференція, а в період між Конференціями – Рада Федерації, яка діє згідно з наданими їй повноваженнями, за винятком тих, що є виключною компетенцією Конференції.

 3. Конференція проводиться не менше одного разу на 4 роки. Позачергова Конференція може бути проведена за пропозицією Президента Федерації, Радою Федерації, або за вимогою 50% членів Федерації.

 4. Порядок делегування і представництва делегатів на Конференцію визначаються Радою Федерації.

 5. До компетенції Конференції належать такі питання:

 • реорганізація та ліквідація Федерації;

 • затвердження Статуту Федерації і внесення до нього змін та доповнень;

 • обрання строком на чотири роки: Ради Федерації в кількості 7 осіб, до якої входять Президент, секретар, Віце-президент, Голова суддівської колегії та три члени Ради;

 • Конференція обирає Президента шляхом таємного голосування;

 • Право обирати президента мають члени федерації, які є представником КФК, КДЮСШ, ДЮСШ, ШВСМ, що мають представництво на всеукраїнських змаганнях (5 осіб – 1 голос), обласних змаганнях (20 осіб – 1 голос) та учасники міжнродних змагань (голосують самостійно) за останній звітній рік;

 • за поданням Президента обираються секретар, Віце-президент, Голова суддівської колегії, три члени Ради простою більшістю голосів Конференції.

 1. Конференція має право вирішувати питання, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх делегатів.

 2. Рада Федерації проводить свої засідання не менше 2 разів на рік і має таку компетенцію:

 • розробляє та затверджує Положення про проведення та календар фізкультурно-спортивних заходів Львівської області, склад збірних команд Львівської області на участь у всеукраїнських змаганнях;

 • порушує клопотання перед державними органами щодо заохочення членів Федерації грошовими преміями чи державними нагородами;

 • розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань і функцій, покладених на Федерацію Статутом і рішенням Конференції;

 • розглядає порядок використання коштів Федерації, затверджує річний фінансовий звіт;

 • визначає розміри вступних і членських внесків для індивідуальних і колективних членів Федерації;

 • затверджує зразки печатки, штампів та символіки Федерації;

 • засіданнями Ради керує Президент, в разі його відсутності або за його дорученням - Віце-президент, секретар, або один з трьох членів.

 1. Рада Федерації має право ухвалювати рішення, якщо на засіданні присутні неменше половини її складу. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів прямим або таємним голосуванням. За умови рівності голосів, голос Президента є вирішальним.

 2. Виконавчо-розпорядним органом Федерації є Президія Ради Федерації, до складу якого входять: Президент, Віце-президент та секретар. Президія проводить свої засідання, виходячи з необхідності.

 3. Президія Ради Федерації здійснює щоденну оперативну роботу, забезпечує виконання рішень Конференції та Ради Федерації, рішень НФПУ.

 4. Президентом Федерації може бути лише громадянин України. У відповідності із своїми повноваженнями Президент:

 • представляє інтереси Федерації у державних установах, міжнародних федераціях, громадських та інших організаціях;

 • підписує офіційну та фінансову документацію Федерації;

 • несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових фондів;

 • відповідно до рішень Конференції та Ради організує і проводить міжнародну діяльність Федерації, у встановленому порядку укладає договори та угоди з федераціями інших країн, а також із зарубіжними організаціями;

 • щорічно звітується перед Радою Федерації.

 1. Віце-президент має таку компетенцію:

 • відповідає за організаційну роботу Федерації;

 • забезпечує роботу та взаємодію всіх підрозділів Федерації;

 • підписує офіційну та фінансову документацію Федерації;

 • у разі відсутності Президента виконує його обов'язки.

 1. Секретар Федерації:

 • веде поточну документацію Федерації;

 • забезпечує зв'язки з осередками, з НФПУ.
СТАТТЯ 7.

^ ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕДЕРАЦІЇ, ЇЇ КОШТИ І МАЙНО

 1. Федерація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

 2. Федерація володіє, використовує та розпоряджається своїм майном у

відповідності з метою своєї діяльності та призначенням майна.

7.3. Кошти Федерації формуються:

 • за рахунок благодійних, вступних та членських внесків;

 • добровільних пожертвувань громадян, трудових колективів, творчих спілок, державних, громадських, профспілкових та кооперативних організацій, фірм з різними формами власності, інших спонсорів;

 • Федерації можуть передаватись на баланс спортивні споруди, основні фонди і засоби виробництва у встановленому Законодавством України порядку для подальшого використання.СТАТТЯ 8.

^ КОНТРОЛЬ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

 1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Федерації здійснюється Контрольно-ревізійною комісією (далі – КРК) Федерації.

 2. КРК здійснює свою діяльність на підставі Положення про неї, яке затверджується Радою Федерації. Про результати перевірок КРК доповідає Конференції Федерації.

 3. КРК має право вимагати від працівників Федерації подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та пояснень. КРК доповідає про результати проведених нею перевірок Президенту Федерації та звітує перед Конференцією Федерації.

 4. Відповідальність за стан обліку, своєчасне представлення бухгалтерської та іншої звітності покладається на Президента Федерації, компетенція якого обумовлена чинним законодавством. У разі виникнення загрози інтересам Федерації, КРК звертається до Ради Федерації з пропозицією скликати позачергову Конференцію Федерації.

 5. Федерація та її посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність звітних документів.
СТАТТЯ 9.

^ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

 1. Припинення діяльності Федерації відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації.

 2. Федерація може бути реорганізована за рішенням Конференції. При реорганізації Федерації вся сукупність прав та зобов'язань переходить до її правонаступників.

 3. Федерація може бути ліквідована: за рішенням Конференції; за рішенням суду або Арбітражного суду.

 4. Рішення про припинення діяльності Федерації може бути прийняте не менш, ніж 2/3 голосів делегатів Конференції. Конференція призначає ліквідаційну комісію і затверджує процедуру її роботи. При цьому порядок використання коштів та майна Федерації визначається у відповідності з чинним законодавством України.

 5. У випадку ліквідації Федерації її активи не можуть перерозподілятись між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного типу або зараховані до доходу Держави.

 6. Ліквідація Федерації вважається завершеною, а Федерація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису до Державного реєстру.

Схожі:

«прийнято» На конференції загальних зборів осередку лоофпу протокол №2 «25» травня 2013 р. «Затверджено» iconПравила прийому до Луганської державної академії культури І мистецтв в 2013 році
Дак від 4 червня 2009 р., протокол №78; дак від 24 червня 2010 р., протокол №84; дак від 10 березня 2011 р., протокол №86; дак від...
«прийнято» На конференції загальних зборів осередку лоофпу протокол №2 «25» травня 2013 р. «Затверджено» iconПротокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів пат “Елемент Шість” Дата проведення
Місце проведення : м. Полтава, вул. Красіна, 71-а, актовий зал пат «Елемент Шість»
«прийнято» На конференції загальних зборів осередку лоофпу протокол №2 «25» травня 2013 р. «Затверджено» iconОснови
Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей....
«прийнято» На конференції загальних зборів осередку лоофпу протокол №2 «25» травня 2013 р. «Затверджено» icon«Затверджено»
Змагання проводяться з 31 травня по 02 червня 2013 р у місті Краматорську Донецької області
«прийнято» На конференції загальних зборів осередку лоофпу протокол №2 «25» травня 2013 р. «Затверджено» icon14 травня 2013 року о 15: 00 год відбудеться прес-конференція з нагоди...
Фестиваль відбудеться 31 травня-1 червня 2013 року на березі озера у Сонячному база «мельком». Початок 31 травня о 19: 00 год., 1...
«прийнято» На конференції загальних зборів осередку лоофпу протокол №2 «25» травня 2013 р. «Затверджено» iconЗатверджено
Робочу програму обговорено І схвалено на засіданні кафедри технології та організації ресторанного господарства 2013 р протокол №
«прийнято» На конференції загальних зборів осередку лоофпу протокол №2 «25» травня 2013 р. «Затверджено» iconКомплексний державний екзамен з фаху
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту інформаційного та виставкового бізнесу ( протокол №5 від 05 лютого 2013 р.)
«прийнято» На конференції загальних зборів осередку лоофпу протокол №2 «25» травня 2013 р. «Затверджено» iconП о с т а н о в а від 20 травня 2009 р. N 511 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. N 340 ( 340-93-п )
«прийнято» На конференції загальних зборів осередку лоофпу протокол №2 «25» травня 2013 р. «Затверджено» iconРегламент : доповіді на пленарних засіданнях до 25 хв., на секційних засіданнях до 15 хв
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародної наукової конференції «Актуальні питання історії стародавнього...
«прийнято» На конференції загальних зборів осередку лоофпу протокол №2 «25» травня 2013 р. «Затверджено» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій...
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції “Римське право І сучасність”, яка відбудеться 24-25 травня 2013 року*...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка