Первомайський медичний коледж
Скачати 429.61 Kb.
НазваПервомайський медичний коледж
Сторінка1/4
Дата конвертації09.07.2013
Розмір429.61 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4МОЗ УКРАЇНИ

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Цикл природничо – наукових дисциплін

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ
НА ТЕМУ :
«ФІЗІОЛОГІЯ КРОВІ».
ПРЕДМЕТ : фізіологія

людини

Курс – 2

Семестр – 1

Спеціальність -512010102 .

Кількість годин – 2 .

ПІДГОТУВАЛА : викладач

фізіології Павлик О. А.

Розглянуто і схвалено

на засіданні методичної комісії

природничо – наукових дисциплін

Протокол № _______від_____2011

Голова циклової комісії _________

/Чеботар І.П. /

І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ .

Кров є засобом транспорту речовин і разом із лімфою та міжклі­тинною рідиною належить до внутрішнього середовища організму. Завдяки чітко відрегульованій постійності свого складу та властивостям внутрішнє середовище забезпечує відносно незалежне існування організму в зовнішньому середовищі.

Кров містить у собі справжні розчини, колоїдні розчини та суспензії. Беручи участь у транспорті різноманітних речовин до клітин організму та сприяючи виведенню продуктів метаболізму, кров за раху­нок білків та формених елементів сприяє захисту організму від чужо­рідних білкових та небілкових чинників, впливає на регуляцію різнома­нітних функцій організму за рахунок гормонів та інших біологічно актив­них речовин. Стан крові віддзеркалює всі процеси в організмі

Система крові - це сукупність виконавчих органів (крові, органів кровотворення та кроворуйнування) та механізмів їх регуляції. Діяльність системи крові направлена на підтримання адекватних змін складових компонентів крові для забезпечення пристосувальних реакцій.

Знання закономірностей системи крові необхідне для вивчення наступних розділів фізіології та інших дисциплін, зокрема, патологічної фізіології та всіх клінічних професійно-орієнтованих дисциплін.
^ II. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ .
А) проаналізувати закони гемодинаміки та їх значення в кровообігу (В ІІ),

Б) проаналізувати основні показники гемодинаміки ( В ІІ) ,

В) трактувати роль різних судин у гемодинаміці (В ІІ),

Г) охарактеризувати фактори, які впливають на показники гемодинаміки (В ІІ),

Д) проаналізувати фізіологічні основи методів дослідження показників гемодинаміки (хвилинний об'єм крові, лінійна швидкість руху крові, кров'яний тиск) (В ІІ).

/ Трактувати фізіологічні закономірності функцій системи крові: дихальної, транспортної, захисної.

/ Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій системи крові.

/ Робити висновки про стан фізіологічних функцій організму, які здійснюються за участю системи крові, на підставі кіль­кісних та якісних показників крові: гематокритного показ­ника, швидкості осідання та осмотичної резистентності еритроцитів.

/ Аналізувати вікові зміни якісних та кількісних показників крові та їх регуляцію.

^ Ш. ВИХОВНІ ЦІЛІ .
На матеріалі теми розвинути :

А) уявлення про вплив зовнішніх подразників роботу ССС,
Б) почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій, які базуються на глибоких знаннях фізіології судин,
В) розвинути у студентів клінічне мислення, вміння пов`язати матеріал теми з клінічними дисциплінами.

^ IV. МІЖПРЕДМЕТНИЙ ЗВ`ЯЗОК .
Дисципліна

Знати

Вміти

1.

Попередні ( забезпе-

чуючі) дисципліни.

А) біологія
Б) хімія .

В) фізика .
Г) Анатомія людиниЕволюційний розвиток ССС

1.Будова і властивості складних білків та жирів.

2. Хімічні властивості катіонів і аніонів.

1. Рух рідин по замкненим судинам.

2. Швидкість руху ( лінійна, об`ємна)

3. Тертя поверхонь, що дотикаються та його значення для швидкості руху.
1.Будова серця та стінки судин.

2. Кола кровообігу

Пояснити значення у ссавців

4-х камерного серця та кіл кровообігу.
Пояснити властивості білкових і жирових сполук та їх значення в будові клітинної мембрани, а також властивості йонів.
Пояснити закони руху рідин по замкненим судинам та значення тертя для швидкості руху.

Пояснити особливості будови серця як насоса ССС , роль судин в русі крові до тканин.

2.

Наступні дисципліни.

Всі клінічні дисципліни.

Патологічні зміни в будові і функціях судин при серцево – судинній патології.

Вплив лікарських препаратів на ССС.

Пов`язати зміни , які відбуваються при хворобах ССС з будовою і функціями судин.

Пояснити дію лікарських препаратів на роботу ССС.

3.

Внутрішньопредметна інтеграція.

1.Фізіологія серця та судинної системи.

2.Обмін речовин і енергії.

3.Фізіологія дихання.

Значення ССС для роботи організму в цілому та кожної системи зокрема

Пояснити значення ССС для роботи організму в цілому та кожної системи зокрема^ V. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА

СТРУКТУРА ЛЕКЦІЇ .П/П

Основні етапи

лекції та

її зміст .

Цілі в

рівнях

абстрак-

ції

Тип лекції.

Засоби активізації

студентів.

Матеріали

методичного забезпечення .

Розподіл

часу.

1.


2.

3.


Підготовчий етап.

Визначення актуальності теми, навчальних цілей, мотивації.
Основний етап.

Викладення лекційного матеріалу за планом:
1. Поняття про систему крові.

2. Основні функції крові.

3. Склад і об’єм крові в людини.

4. Гематокритний показник.

5. Основні фізіологічні константи крові, механізм регуляції.

6. Плазма, склад, роль білків плазми.
Заключний етап

1) резюме лекції, загальні висновки,

2) відповіді на можливі запитання,

вирішення тестів, ситуаційних завдань,

3) завдання для самопідготовки .ІІ

ІІ
ІІ
ІІ

ІІ
ІІМіждисциплінарна лекція .
Засоби наочності :

мультимедійне забезпечення,

таблиці , муляжі , роздатковий

матеріал .
Питання , тести,

проблемні і

ситуаційні задачі .


Навчальна література,

завдання , питання .
^ Домашнє завдання

Я. І. Федонюк

« Анатомія та фізіологія з патологією»

5 %

( 5 хв ) .

90 %

(70 хв ).

5 %

( 5 хв) .


^ VI. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

( розгорнутий конспект ) .

Кров є засобом транспорту речовин і разом із лімфою та міжклі­тинною рідиною належить до внутрішнього середовища організму. Завдяки чітко відрегульованій постійності свого складу та властивостям внутрішнє середовище забезпечує відносно незалежне існування організму в зовнішньому середовищі.

Кров містить у собі справжні розчини, колоїдні розчини та суспензії. Беручи участь у транспорті різноманітних речовин до клітин організму та сприяючи виведенню продуктів метаболізму, кров за раху­нок білків та формених елементів сприяє захисту організму від чужо­рідних білкових та небілкових чинників, впливає на регуляцію різнома­нітних функцій організму за рахунок гормонів та інших біологічно актив­них речовин. Стан крові віддзеркалює всі процеси в організмі

Система крові - це сукупність виконавчих органів (крові, органів кровотворення та кроворуйнування) та механізмів їх регуляції. Діяльність системи крові направлена на підтримання адекватних змін складових компонентів крові для забезпечення пристосувальних реакцій.

Знання закономірностей системи крові необхідне для вивчення наступних розділів фізіології та інших дисциплін, зокрема, патологічної фізіології та всіх клінічних професійно-орієнтованих дисциплін.

^ У зв'язку з такою різноманітністю функцій крові, а також із впливом багатьох органів та систем на формування складу самої крові, аналізуючи їх, медпрацівник може оцінити фактичний стан та наявність тих чи інших змін у більшості органів і систем організму.
Отже, на сьогоднішній лекції ми розглянемо такі питання:
1. Поняття про систему крові.

2. Основні функції крові.

3. Склад і об’єм крові в людини.

4. Гематокритний показник.

5. Основні фізіологічні константи крові, механізм регуляції.

6. Плазма, склад, роль білків плазми.

До рідких середовищ організму або до тканин його внутрішнього середо­вища належать: кров, лімфа, інтерстиціальна рідина, спинномозкова рідина, рідина закритих порожнин тіла (плевральної, перикардіальної тощо).
Кров
Кров відрізняється від інших систем організму тим, що вона рідка. За походженням вона є різновидом сполучної тканини. Разом з лім­фою і тканинною рідиною кров є внутрішнім середовищем організму.

Вона складається з крові циркулюючої та депонованої (синуси се­лезінки, судини шкіри та шлунково-кишкового тракту), органів кро­вотворення (червоний кістковий мозок, лімфатичні вузли і селезінка) і кроворуйнування (макроергічна система селезінки й печінки та чер­воний кістковий мозок), механізмів нервової та гуморальної регу­ляції.


Кров - це рідка тканина організму, що циркулює в системі замкнених трубок - кровоносних судинах. Міжклітинна речовина її перебуває у рідкому стані і називається плазмою. У ній містяться формені елементи: еритроцити (червоні кров'яні тільця), лейкоцити (білі кров'яні тільця), тромбоцити (кров'яні пластинки). За об'ємом плазма становить 55-60 % від усієї циркулюючої крові, а формені елементи - 40-45 %.Гематокрит - це відношення об'єму клітинних елементів до об'єму крові.

В нормальних умовах 75 % всієї крові циркулює в судинах, а 25 % її знаходиться в кров'яних депо (селезінка, печінка, шкіра). Звідси кров може надходити в судинне русло при потребі збільшення об'єму циркулюючої крові.


Об'єм крові, що циркулює у судинах (ОЦК), є однією з констант ор­ганізму. Однак ОЦК не є жорсткою постійною величиною для усіх людей, він залежить від віку, статі, функціональних особливостей конкретної лю­дини.

^ У дорослої людини кількість крові становить приблизно 7-8% маси її тіла ( або 1/13 маси тіла).

У дітей крові відносно маси тіла більше, ніж у дорослих.

У новонароджених кількість крові становить 14,7% маси,

у дітей одного року – 10,9%,

у дітей 14 років – 7% ( як у дорослих).

У дорослих людей масою 60-70 кг. загальний об’єм крові – 5-5,5 літрів.
У жінок у судинному руслі крові трохи менше, ніж у чоловіків (близько 6% від маси тіла). У лю­дей, які ведуть малорухомий спосіб життя, ОЦК нижчий, а у фізично тре­нованих, навпаки, вищий, ніж зазначений середній рівень. Наприклад, у спортсменів, здатних виконувати тривале фізичне навантаження, ОЦК до­ходить до 10% від маси тіла.
Будучи складовою частиною різних функціональних систем організму, кров разом з нервовою системою поєднує органи і системи у цілісний ор­ганізм. Водночас можна виділити окрему систему крові. До неї разом із кров'ю, що циркулює у судинах, належать органи утворення і руйнування формених елементів, біосинтезу білків та інших компонентів плазми, а та­кож нервові і гуморальні механізми регуляції сполук крові.

^ Функції крові

Кров виконує цілу низку життєво важливих функцій.

Функції крові такі:

1. Дихальна функція (полягає у зв'язуванні і переносі О2 від легень до
тканин і СО2 - із тканин до легень). Ефективність і достатність дихальної функції відображають вміст у крові гемоглобіну та кількість еритроцитів.


 1. Трофічна функція крові (пов'язана із забезпеченням усіх клітин ор-
  ганізму поживними речовинами та їх перенесенням кров`ю).кскреторна функція - перенос із тканин кінцевих продуктів мета­болізму до органів виділення та участь у процесі утворення сечі.
 1. Захисна функція ( полягає у захисті організму від різних бактерій, вірусів і генетично чужорідних клітин та речовин шляхом формування клітинного (за допомогою фагоцитозу) й гуморального імунітету (пропер-динова система, система комплементу, лейкіни, плакіни, рілізини, лізо­цим, інтерферон лейкоцитів - так звані неспецифічні механізми захисту і специфічні антитіла - так звані специфічні механізми захисту, основа імунітету) та в захисті від крововтрати.

 2. Участь у гемостазі ( здатність забезпечити рідкий стан крові у судин­ному руслі, а в разі ушкодження судинної стінки - зупинку кровотечі шля­хом взаємодії систем згортання та протизгортання крові).
 1. Терморегуляторна функція (реалізується завдяки високій тепло-
  провідності і теплоємності крові шляхом переносу тепла з енергоємних
  органів до органів, що лежать більш поверхнево, і до шкіри, звідки воно
  виділяється у зовнішнє середовище). 1. Забезпечення водно-сольового обміну (реалізується шляхом підтриман­ня сталості загального об'єму рідини в організмі (осмотичний та онкотич­ний тиск рідин різних водних просторів, гідростатичний і гідроди­намічний тиск крові, проникність гідростатичних бар'єрів та біологічних мембран, етап активного транспорту електролітів і неелектролітів) й опти­мального розподілу води в ньому (динамічна постійність внутрішнього се­редовища і стійкість основних фізіологічних функцій).
 1. Забезпечення креаторних зв'язків (полягає у міжклітинному транспор­туванні інформації за допомогою макромолекул, що переносяться плазмою та форменими елементами крові, для забезпечення регуляцій внутрішньо­клітинних процесів синтезу білків і підтримання морфогенезу тканин.) 1. Регуляторна функція. (кров переносить гормони, біологічно активні сполуки від клітин, де вони утворюються, до інших клітин організму, чим забезпечується хімічна взаємодія між усіма його частинами і здійснюєть­ся регуляція функцій).


Практично усі функції крові спрямовані на забезпечення та підтриман­ня гомеостазу організму.

У зв'язку з такою різноманітністю функцій крові, а також із впливом багатьох органів та систем на формування складу самої крові, аналізуючи їх, медпрацівник може оцінити фактичний стан та наявність тих чи інших змін у більшості органів і систем організму.
  1   2   3   4

Схожі:

Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
«Фізіологія та властивості збудливих тканин. Механізм утворення та проведення збудження»
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Без знання закономірностей діяльності основних структур переднього мозку І мозочка не можна зрозуміти механізм регуляції функцій...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Завдяки цим властивостям нервова тканина регулює діяльність інших тканин, органів І систем органів організму, здійснює їхній зв'язок...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Спинний мозок у цнс є першим рівнем регуляції фізіологічних функцій. Центри головного мозку в більшості випадків здійснюють свій...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Недарма в медицині вивченню ендокринних залоз присвячений цілий розділ ендокринологія ( тобто наука, яка вивчає діяльність ендокринних...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Кров є засобом транспорту речовин І газів по організму І належить до його внутрішнього середовища. Завдяки чітко врегульованій постійності...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Такий аналіз відбувається за допомогою абстрактного мислення, основою якого є мовна форма відображення зовнішнього світу. Розрахунки...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Це обумовлено наявністю у крові лейкоцитів та імунних тіл, які знешкоджують мікроби та їх отрути, руйнують чужорідні білки та наявності...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Система кровообігу забезпечує обмін газів І різних речовин між зовнішнім середовищем І тканинами організму. Завдяки руху крові по...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Саме завдяки ній всі органи І системи організму отримують необхідні поживні речовини та кисень І виділяють назовні продукти обміну,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка