22. Колективна угода І зміст розділу "Охорона праці"
Скачати 379.83 Kb.
Назва22. Колективна угода І зміст розділу "Охорона праці"
Сторінка1/4
Дата конвертації05.07.2013
Розмір379.83 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4
22. Колективна угода і зміст розділу "Охорона праці" .

Колективна угода є найважливішим документом у системі нормативно­го регулювання взаємовідносин між адміністрацією і працівниками з першочер­гових соціальних питань, у тому числі з питань охорони праці.

Це випливає із вимог законів України "Про охорону праці" та "Про ко­лективні договори і угоди", якими передбачено, що здійснення комплексних заходів щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, визначення обо­в'язків сторін, а також реалізація трудящими своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці забезпечується насамперед за допомогою колективної угоди.

Укладанню колективної угоди передують колективні переговори, які роз­починаються сторонами за три місяці до закінчення терміну дії попереднього договору. В цей період збираються і вивчаються пропозиції працівників, аналізуються результати атестації робочих місць, стан виробничого травматизму, професійної захворюваності, плануються найбільш актуальні заходи щодо по­ліпшення безпеки і умов праці у навчальному закладі, відповідними спеціаліс­тами проводяться економічні розрахунки, визначаються обсяги робіт, порядок їх фінансування, матеріально-технічного забезпечення тощо.

Зобов'язання, що пропонуються до колективної угоди за підсумками переговорів, повинні бути всебічно обгрунтованими і реальними, адже після схвалення та підписання документа вони стають обов'язковими для виконання, які діють в межах закладу освіти.

Визначаючи загальні принципи формування двосторонніх зобов'язань з охорони праці, ці зобов'язання не повинні суперечити законам та іншим нормативним актам України. Гарантії, пільги та компенсації, що передбачені для трудящих чинним законодавством, повинні вважатися мінімальними, обов'язковими для виконання за будь-яких умов.

Колективна угода повинна обов'язково містити заходи захисту прав і со­ціальних інтересів осіб, які потерпіли на виробництві від нещасних випадків (профзахворювань), а також утриманців і членів сімей загиблих. Йдеться про відшкодування завданої їм шкоди, виплату одноразової допомоги, компенсацію витрат на придбання ліків, проходження додаткового платного лікування; про надання потерпілим легшої роботи відповідно до медичного висновку із збереженням середнього заробітку, організацію навчання, перекваліфікацію та працевлаштування інвалідів праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань тощо.

Колективна угода повинна встановлювати розмір одноразової допомоги потерпілим. Законом забезпечується особливий захист інтересів працівників, які були важко травмовані і стали інвалідами, а також інтересів утриманців та членів сімей загиблих. Для них встановлено мінімальний розмір одноразової допомоги.

Колективна угода повинна обов'язково містити заходи, що вважаються цільовими і виконуються за рахунок фонду охорони праці:

 • встановлення нових, ефективніших інженерно-технічних засобів охорони праці (огороджень, засобів сигналізації, запобіжних пристроїв тощо);

 • реконструкція системи природного та штучного освітлення з метою досяг­нення нормативних вимог щодо освітленості робочих місць у навчальному закладі;

 • монтаж нових та реконструкція наявних вентиляційних систем та установок для кондиціонування повітря у приміщеннях навчального закладу; впровадження устаткування та пристроїв, що забезпечують застосування безпечної напруги до 12 В - у приміщеннях з підвищеною небезпекою ура­ження електричним струмом;

 • реконструкція у діючих виробництвах систем опалення з метою проведення температурного режиму до встановлених нормативів;

 • заходи щодо розширення, реконструкції санітарно-побутових приміщень з метою доведення забезпеченості ними працюючих відповідно до чинних норм, додаткове обладнання цих приміщень сучасним інвентарем і пристро­ями.

Законом "Про охорону праці" передбачено, що за допомогою колективної угоди необхідно вирішувати і ряд питань соціального характеру, а саме:

 • встановлювати розмір вихідної допомоги (але не менше тримісячного за­робітку) працівникові, який змушений розірвати трудовий договір з причин невиконання адміністрацією вимог законодавства та зобов'язань колективної угоди з охорони праці;

 • встановлювати строк вивільнення від основної роботи уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці (із збереженням середнього заробітку) для можливості виконання ним своїх громадських обов'язків та проходження навчання з охорони праці.

До трудових договорів забороняється включати умови, що погіршують порівняно з чинним законодавством, колективною угодою становище праців­ників.

2. Розслідування нещасних випадків в системі освіти.

Розслідуванню підлягають раптові погіршення стану здоров'я, поранення, травми, що призвели до втрати працівником, студентом працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення потерпілого на іншу (легшу) роботу терміном не менше як на один робочий день, а також випадки смерті на підприємстві. До гострих професійних отруєнь належать випадки, що сталися після одноразового (протягом не більше однієї зміни) впливу небезпеч­них факторів, шкідливих речовин. На нещасні випадки, пов'язані з виробницт­вом при виконанні посадових обов'язків, складається акт за формою Н-1. Якщо за висновками роботи комісії з розслідування прийнято рішення, що про нещасний випадок не повинен складатися акт за формою Н-1, про такий нещас­ний випадок складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм). Усі нещасні випадки на виробництві, якщо керівники практики - виробничники, оформляються актом за формою Н-1, реєструють і обліковують на виробництві.

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий, повинен повідомити безпосереднього керівника робіт і вжити заходів для надання необхідної допомоги.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, крім гру­пових випадків та випадків із смертельним наслідком, повинен:

- повідомити про це відповідний робочий орган виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків;

-- організувати його розслідування і утворити комісію з розслідування. До складу комісії з розслідування виходять:

 • керівник (працівник) служби з охорони праці;

 • керівник структурного підрозділу;

-- представник профспілкової організації.

Комісія зобов'язана протягом трьох діб скласти акт і подати на затверд­ження керівникові установи. Роботодавець повинен розглянути і затвердити акти протягом доби після закінчення розслідування, а щодо випадків, які стали­ся за межами організації, протягом доби після одержання необхідних матеріа­лів. Контроль за своєчасністю і об'єктивністю розслідування нещасних випад­ків, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів щодо усунення причин здійснюють органи державного управління, органи державно­го нагляду за охороною праці, відповідно до їх компетенції. У разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок, чи незгоди потерпілого, або особи, яка представляє його інтереси, питання вирішується в порядку, передба­ченому законодавством.

Про груповий нещасний випадок, випадок зі смертельним наслідком ро­ботодавець зобов'язаний негайно передати засобами зв'язку, повідомлення за встановленою формою:

 • відповідному територіальному органу Держнаглядохоронпраці;

 • відповідному органу прокуратури за місцем виникнення нещасного випад­ку;

 • органу, до сфери управління якого належить ця організація;

 • вищестоящому профспілковому органу.

До складу комісії із спеціального розслідування включаються:

 • голова - керівник (заступник) вищого органу;

 • члени - керівник (заступник) закладу (факультету),

 • начальник (працівник) служби з охорони праці, працівник педагогічного ко­лективу.

Комісія зі спеціального розслідування протягом 10 днів розслідує нещас­ний випадок і складає акт спеціального розслідування, оформляє інші необ­хідні документи та матеріали.

Навчально-виховний заклад, де стався нещасний випадок, компенсує ви­трати, пов'язані з діяльністю комісії та залучених до її роботи спеціалістів.

^ Акт про нещасний випадок з учнем, студентом навчально-вихов­ного закладу

За результатами нещасного випадку під час навчально-виховного процесу складається акт за формою Н-Н. Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування і облік нещасного випадку, складання акта за формою Н-Н, несе керівник навчального закладу. У випадках відмови адміністрації навчального закладу від складання акта за формою Н-Н, а також у разі незгоди потерпілого (його батьків) зі змістом акта конфлікт розглядає орган управління освітою вищого рівня у термін не більше десяти днів з моменту подання письмової заяви. Після закінчення строку лікування потерпілого керівник навчального закладу направляє до органів управління освітою, іншого органу виконавчої влади повідомлення про наслідки нещасного випадку.

Нещасний випадок, що стався в закладі освіти з учнями або студентами навчальних закладів, які проходять практику або виконують роботу під керів­ництвом вчителя, викладача, майстра виробничого навчання на дільниці, виді­леній підприємством для цієї мети, розслідується органом управління освітою, якому підпорядкований цей навчальний заклад, спільно з представником закла­ду освіти, оформляється актом за формою Н-Н і береться на облік органом уп­равління освітою, навчальним закладом. Один примірник затвердженого акта форми Н-Н направляється за місцем навчання потерпілого, другий - за підпо­рядкованістю до органу управління освітою.

Нещасні випадки, що сталися з учнями, студентами в побуті та у випад­ках не зазначених як виробничі, розслідуються і беруться на облік згідно з "По­ложенням про порядком розслідування невиробничого характеру" затвердже­ним постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року № 270.

Нещасний випадок, що стався під час проведення далеких походів, екс­курсій, експедицій, розслідується комісією органу управління освітою, на тери­торії якого стався нещасний випадок. У разі неможливості прибути на місце пригоди представника навчального закладу, з учнем або студентом якого стався нещасний випадок, до складу комісії включається представник однієї з установ, підвідомчих органу управління освітою, що проводить розслідування. Ма­теріали розслідування, у тому числі акти за формою Н-Н, скеровуються до ор­гану управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу.

Особи, що допустили порушення, або невиконання вимог "Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу " притягаються до відповідальності згідно із законодавством.

6. Професійні захворювання працівників освіти

У закладах освіти широко використовуються персональні комп'ютери. Учні та студенти - особлива категорія користувачів комп'ютерної техніки. їх надмірне захоплення комп'ютерними іграми може бути причиною розвитку підвищеної дратівливості, головного болю, тривалих спазмів м'язів обличчя, порушення зору, зниження успішності. Вплив комп'ютерних ігор на учнівський організм подібний до дії наркотика.

Інтенсивна робота за ПК є причиною погіршення здоров'я багатьох вчи­телів та викладачів . Встановлено, що стан організму користувачів ПК за суб'єктивними (скарга) та об'єктивними показниками (функціональний стан організму) залежить від типу роботи та умов її виконання. Усіх користу­вачів ПК можна умовно поділити на тих, які відповідно до своїх професійних обов'язків працюють за ПК, постійно (викладачі та вчителі інформатики, оператори) та періодично (учні, студенти). Користувач персонального комп'ютера (ПК) працює:

- в одноманітній позі в умовах обмеження загальної м'язової активності при

підвищеній рухливості кистів рук;

 • у великому напруженні зорових функцій;

 • у нервово-емоційному напруженні під впливом дії різноманітних фізичних факторів;

 • електромагнітних випромінювань у наднизькочастотному, низькочастот­ному та середньочастотному діапазонах (5 Гц... 400 кГц);

 • рентгенівського, ультрафіолетового, інфрачервоного випромінювань, випромінювань видимого діапазону;

 • акустичного шуму;

 • незадовільного рівня освітленості;

- незадовільних метеорологічних умов.

^ Порушення зору Особливе місце серед профзахворювань посідають порушення зору, що спричинені нераціональним освітленням, світлотехнічною специфікою робочих місць з ПК та недотриманням режиму праці. За восьмигодинний робочий день за монітором користувач кидає до 30000 поглядів на екран, око працює з пере­вантаженням і не може достатньо адаптуватися до цієї ситуації. Такі особли­вості призводять до напруження м'язового та світлочутливого апарату очей, що є однією з причин виникнення астенопічних явищ (різь в очах, біль в очах, ло­мить у надбрівній ділянці, розпливчатість меж, нечіткість зображення).

Тривале зосередження погляду на матовому склі екрана монітора змен­шує частоту кліпання очей, що призводить до висихання та викривлення рого­виці ока, погіршує зір (синдром Сикка).

Робота користувача за пульсуючим самосвітним екраном монітора, що не відповідає нормативним вимогам щодо обмеження пульсації (блимання), ви­кликає дискомфорт і втому (загальну і зорову).

^ Кістково-м'язові порушення

Робота користувача ПК потребує тривалого статичного напруження м'язів спини, шиї, рук і ніг, що зумовлює втому і специфічні скарги. По­шкодження хребта є результатом недостатнього рівня ергономічності робочого місця користувача, тобто крісло неправильно підтримує згин хребта. Плечі й шия напружуються і затікають унаслідок неприродного положення, виникають болі в ділянці шиї, спини і голови. У середньому працівник, який користується ПК, просиджує в такому положенні за своє життя до 8 років.

Неправильне положення рук при введенні даних за допомогою клавіатури і зап'ястя при наборі підняті догори) призводить до перетискання нервів у вузьких місцях зап'ястя (тунель Карпаля).

Синдром RSІ (хронічне розтягання зв'язок) - пошкодження, що виникає у результаті постійного напруження м'язів кистів рук як результат неправильно обладнаного з погляду ергономіки робочого місця при використанні ПК. Це хронічне захворювання може непомітно розвиватися протягом декількох років.

Сильні перевантаження призводять до перенапруження всієї м'язової системи людини. Найбільш небезпечним є те, що внаслідок концентрації уваги на екрані монітора притуплюється своєчасне попередження про болі, які є тривожним сигналом для тіла. Захворювання рук і кистів рук спостерігаються у працюючих за ПК у 7 - 12 разів частіше, ніж у інших.

^ Порушення, пов'язані зі стресовими ситуаціями та нервово-емоційним навантаженням

Робота за ПК - це робота з особливо тривалою монотонністю. Монотон­ність роботи, неергономічність робочого місця, електромагнітні випромінювання призводять до захворювань загальноневротичного характеру у вигляді підвищеної загальної втоми, головного болю, відчуття важкості голови, поганого сну. Стійкі нервово-психічні порушення у вигляді підвищеної роздратованості, відчуття неспокою, метушливості, депресивних станів, загальної , зменшення швидкості реакцій викликані електромагнітними хвилями, які випромінює ПК і монітор. Вплив електромагнітного випромінювання наднизь­ких і низьких частот на організм людини вивчений недостатньо, і дослідження її цьому напрямку тривають, але дія електромагнітних полів цих частот на біо­тичні об'єкти, особливо на мозок, може викликати утворення пухлин.

^ Захворювання шкіри Робота користувача ПК біля наелектризованого екрана монітора, який притягує частинки завислого в повітрі пилу і заряджає їх, призводить до подраз- нення шкіри в людей з підвищеною чутливістю, висипки та запалення шкіри.
  1   2   3   4

Схожі:

22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconМетодичні вказівки
У методичних вказівках викладені загальні вимоги, щодо написання розділу “Охорона праці”, мета, зміст, порядок розробки розділу “Охорона...
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconМетодичні вказівки
У методичних вказівках викладені загальні вимоги, щодо написання розділу “Охорона праці”, мета, зміст, порядок розробки розділу “Охорона...
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" icon1. мета та порядок виконання розділу «охорона праці» у випускних роботах бакалавра
Вимоги до змісту розділу «охорона праці» у випускних роботах бакалавра
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” у дипломних проектах та роботах для студентів IV курсу освітньо–кваліфікаційного...
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconМетодичні рекомендації щодо написання IV розділу дипломної або магістерської...
«Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» для студентів соціологічного факультету
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconПерелік екзаменаційних питань з курсу «Охорона праці в галузі»
Проаналізуйте зміст нормативних актів про охорону праці, що діють на виробництві
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconЗміст поняття «охорона праці»

22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання розділу „Охорона праці” у дипломних проектах та роботах для студентів IV курсу освітньо–кваліфікаційного...
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconОхорона праці в галузі лекція 1
Охорона праці в галузі “– формування у майбутніх фахівців знань з правових І організаційних питань охорони праці, питань охорони...
22. Колективна угода І зміст розділу \"Охорона праці\" iconПам’ятка студенту при виконанні розділу дипломного проекту (роботи)
Зміст розділу повинен відповідати темі дипломного проекту (роботи). Для контролю такої відповідності рекомендується стисло (1-2 строки)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка