Формування фізичної культури
Скачати 51.38 Kb.
НазваФормування фізичної культури
Дата конвертації02.07.2013
Розмір51.38 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
Заявка

на участь у міжнародному науково-практичному семінарі

«Формування фізичної культури личностив системі безпрерывного освіти»

(обов'язкова для всіх авторів і співавторів)
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)_______________________________________________________________________________________________________________________
Місце  роботи (повна  назва  організації)______________________________________________________________________________________________________
Посада __________________________________________________________
Вчений ступінь, звання ________________________________________________

____________________________________________________________________

(Для аспірантів, здобувачів вченого ступеня потрібно вказати П.І.П., науковий ступінь, вчене звання, посаду наукового керівника)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Службова або домашня поштова адреса, тел., факс, e-mail ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Напрям роботи семінару: 1 2 3 4 5 (відзначити)
Назва статті_________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Участь в семінарі: 1) публікація; 2) пленарна доповідь (до 15 мин.); 3) майстер клас; 4) без доповіді; 5) участь без публікації і доповіді.

Потрібне, будь ласка, підкресліть! Додати текст статті та копію квитанції про оплату.

Дата_______________ Підпис____________________


Для іногородніх просимо повідомити: дату прибуття, необхідність в готелі – так, ні (потрібне підкресліть). Будемо вдячні Вам за придбання квитків на зворотний проїзд.
Оргкомітет
Порядок оформлення першої сторінки статті

УДК 373.5.016: 796

Т. Т. Ротерс
^ ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЗА СПОРТИВНИМ НАПРЯМКОМ – СУЧАСНА МОДЕЛЬ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
У сучасних умовах реформування освітньо-виховної системи фізичного виховання у загальноосвітніх школах, переходу на модульні курси вивчення різних видів спорту, згідно нової навчальної програми з фізичної культури для учнів 5-9 класів [1, с.2], розширяються можливості фізичного вдосконалення школярів, їх різнобічної фізичної підготовки. Таке становище виступає основою для формування в старшокласників інтересу та мотивації до поглибленого вивчення конкретного виду спорту в загальноосвітній школі, а також сприяє подальшому професійному самовизначенню на професію вчителя фізичної культури, або тренера з обраного виду спорту. Найкращою моделлю для реалізації вищезазначених завдань виступає профільне навчання за спортивним напрямком у старшій школі як необхідна складова сучасної освіти.
Виклад матеріалу статті має відповідати п. 3 постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1.
Порядок оформлення списку використаної літератури статті
Список використаної літератури

1. Романенко М.І. Освітня парадигма: генезис ідей та систем / М.І. Романенко. Дніпропетровськ: “Промінь”, 2000. – 157 с. 2. Философский энциклопедический словарь. – К.: Абрис, 2002. – 745 с. 3. Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия / Главн. науч. ред. и сост. С.Ю. Солодовников. – Мн: МФЦП, 2002. – 1006 с. 4. Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти / Бюлетень № 2 червень-липень. – 2001. – 48 с. 5. Сталий розвиток суспільства: 25 запитань та відповідей. / Тлумачний посібник. – К.: Поліграф-експрес, 2001. – 28 с. 6. Твоя майбутня професія. Довідник професій. / Упорядники: В. Бортницький, Д. Закатнов, Н. Жемера, М. Тименко. – К.: “Українська книга”, 1999. – 312 с.
Статтю завершують 3 анотації обсягом 8 рядків українською, російською мовами та 20 рядків англійською мовою із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові автора, назви статті та ключовими словами (3-5 термінів).
Не дозволяється переклад на іноземну мову електронним перекладачем!
Стаття повинна бути перевірена філологом!

Заявка

на участие в международном научно-практическом семинаре

«Формирование физической культуры личностив системе безпрерывного образования»

(обязательна для всех авторов и соавторов)
Фамилия, имя, отчество (полностью)________________________________________________________________________________________________________
Место работы (полное название организации)_________________________________________________________________________________________________
Должность __________________________________________________________
Учёная степень, звание ________________________________________________

____________________________________________________________________

(Для аспирантов, соискателей ученой степени нужно указать Ф.И.О., научную степень, ученое звание, должность научного руководителя)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Служебный или домашний почтовый адрес, тел., факс, e-mail ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Направление работы семинара: 1 2 3 4 5 (отметить)
Название статьи______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Участие в семинаре: 1) публикация; 2) пленарный доклад (до 15 мин.); 3) мастер класс; 4) без доклада; 5) участие без публикации и доклада.

Нужное, пожалуйста, подчеркните! Приложите текст и копию квитанции оплаты.

Дата_______________ Подпись____________________

Для иногородних просим сообщить: дату прибытия, необходимость в гостинице – да, нет (нужное подчеркните). Будем признательны Вам за приобретение билетов на обратный проезд.
Оргкомитет
Порядок оформления первой страницы статьи

УДК 373.5.016: 796

Т. Т. Ротерс
^ ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО СПОРТИВНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ – СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В современных условиях реформирования образовательно воспитательной системы физического воспитания в общеобразовательных школах, переходу на модульные курсы изучения разных видов спорта, согласно новой учебной программе по физической культуре для учеников 5-9 классов [1, с.2], расширяются возможности физического совершенствования школьников, их разносторонней физической подготовки. Такое положение выступает основой для формирования у старшеклассников интереса и мотивации к углубленному изучению конкретного вида спорта в общеобразовательной школе, а также способствует последующему профессиональному самоопределению на профессию учителя физической культуры или тренера по выбранному виду спорта. Лучшей моделью для реализации вышеупомянутых заданий выступает профильное обучение по спортивному направлению в старшей школе как необходимая составляющая современного образования.
Изложение материала статьи должно отвечать п. 3 постановления президиума ВАК Украины от 15.01.2003 г. № 7-05/1.
Порядок оформления списка использованной литературы статьи
Список использованной литературы

^ 1. Романенко  М.И. Образовательная парадигма: генезис идей и систем / М.И. Романенко. Днепропетровск: “Луч”, 2000. – 157 с. 2. Философский энциклопедический словарь. – К.: Абрис, 2002. – 745 с. 3. Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия эзотеризм, политэкономия / Главн. науч. редакторша и сост. С.Ю. Солодовников. – Мн: МФЦП, 2002. – 1006 с. 4. Программа поддержки выработки стратегии реформирования образования / Бюллетень № 2 июня-июль. – 2001. – 48 с. 5. Устойчивое развитие общества: 25 вопросов и ответов. / Толковое пособие. – К.: Полиграф-экспресс, 2001. – 28 с. 6. Твоя будущая профессия. Справочник профессий. / Распорядители: В. Бортницкий, Д. Закатнов, Н. Жемера, М. Тименко. – К.: “Украинская книга”, 1999. – 312 с.
Статью завершают 3 аннотации объемом 8 строк украинским, русским языками и 20 строк английским языком с указанием фамилии, имя, отчества автора, названия статьи и ключевыми словами (3-5 сроков).
Не позволяется перевод на иностранный язык электронным переводчиком!

Статья должна быть проверена филологом!

Схожі:

Формування фізичної культури iconЛекція 5 професійна діяльність фахівців фізичної культури та спорту метою лекції
Метою лекції є вивчення особливостей професійної майстерності І службових обов’язків фахівців з фізичної культури, вчителя фізичної...
Формування фізичної культури iconМетодичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання...
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради інституту фізичної культури та спорту
Формування фізичної культури iconЛекція 5 Тема : ‘’Розвиток фізичної культури І спорту в Україні”
Мета лекції: ознайомити студентів з витоками, розвитком фізичної культури та спорту в Україні
Формування фізичної культури icon1. Характеристика основних дефініцій «Історії фізичної культури І спорту»
Сприяючи формуванню сучасного світогляду, вона має велике пізнавальне, освітнє І виховне значення. Винятковий вплив на свідомість...
Формування фізичної культури icon6. активізація діяльності учнів на уроці фізичної культури психологічні...
У процесі навчання учні не повинні бути пасивними об’єктами впливу вчителя. Необхідно, щоб вони самі виявляли активність, спрямовану...
Формування фізичної культури iconУ міністерстві освіти обіцяють погоджувати ініціативи навчальних...
Про це заявив заступник міністра освіти Борис Жебровський під час наради, на який обговорювались питання зміни оцінювання навчальних...
Формування фізичної культури iconЭто ты точно знаешь формування оптимального індивідуального технічного...
Враховуючи це, навіть в спорті вищих досягнень, реальна індивідуалізація підготовки спортсмена представляється виключно складним...
Формування фізичної культури iconМіністерство охорони здоров’я україни
Чої практики в стаціонарі для студентів 4 курсу медичних факультетів №№1-4, чернігівського філіалу, факультету підготовки лікарів...
Формування фізичної культури iconЧл кор. Амн україни, професор; Волосовець О. П
Чної виробничої практики для студентів 5 курсу медичних факультетів №№1-4, чернігівського філіалу, факультету підготовки лікарів...
Формування фізичної культури iconЗатверджую” „затверджую”
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Полтавській області, як ефективного засобу підвищення ролі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка