Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/7
Дата конвертації02.07.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Спорт > Закон
  1   2   3   4   5   6   7


Мі­ні­с­тер­с­т­во освіти і на­у­ки, молоді та спорту України

------------------------------

ОДЕС­Ь­КА НА­ЦІ­О­НА­ЛЬ­НА АКА­ДЕ­МІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХ­НО­ЛО­ГІЙ

Ка­фе­д­ра безпеки

життєдіяльності


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання розділу "ОХОРОНА ПРАЦІ" в дипломних проектах

для студентів напряму підготовки 6.051701

«Харчова технологія та інженерія», професійного спрямування

«Технологія продуктів бродіння і виноробства»

денної ї заочної форм навчання
Затверджено радою напряму підготовки бакалаврів

6.051701«Харчова технологія та інженерія»
Протокол № 5 від 25. 02 2013 р.

^ ОДЕСА ОНАХТ 2013

М
е­то­ди­чні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломному проекті для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія», професійного спрямування «Технологія продуктів бродіння і виноробства» денної ї заочної форм навчання / Укл. О.А. Нетребський, А.П. Бочковський, З.М. Сахарова / ­Одеса: ОНАХТ, 2013. – 32 с.
Укладачі: О.А. НетребсЬкий, д-р техн. наук, професор

А.П. БОЧКОВСЬКИЙ, канд.техн. наук, АСИСТЕНТ

^ З.М. САХАРОВА, АСИСТЕНТ

Відповідальний за випуск завідувач кафедри безпеки життєдіяльності

О.А. Нетребський, д-р техн. наук, професор

Методичні вказівки до дипломного проектування містять рекомендації щодо виконання розділу "Охорона праці" та перелік питань, які необхідно розглянути студентам, що виконують дипломний проект за напрямом підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія», професійного спрямування «Технологія продуктів бродіння і виноробства» денної ї заочної форм навчання.

Метою методичних вказівок є надання допомоги в розробці розділу "Охорона праці" у дипломному проекті.

Вступ

Закон України «Про охорону праці» від 21.11.2002 р. забезпечує основні конституційні права громадян на охорону їх життя та здоров’я в процесі трудової діяльності, встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні, відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії. Згідно наказу Міністерства освіти України за № 420 від 02.12.98 р. та наказу Міністерств освіти і науки України, з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду за № 969/922/216 від 21.10.2010 р. «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» дипломний проект студентів освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр» повинен обов’язково містити окремий розділ «Охорона праці».

При виконанні розділу «Охорона праці» у дипломному проекті студент самостійно ідентифікує небезпечні і шкідливі виробничі фактори (НШВФ), які можуть виникнути при реалізації технології, спираючись на знання, що були отримані під час вивчення нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» та впродовж проходження переддипломної практики. На підставі проведеної ідентифікації виділяються чинники, котрі впливають на комфортні і безпечні умови праці, наводяться їх нормативні значення та зазначаються загальні вимоги безпеки при реалізації технології у відповідності до нормативно-правових актів з охорони праці.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

У вступі до розрахунково-пояснювальної записки дипломного проекту потрібно приділити увагу необхідності створення здорових та безпечних умов праці, спрямованих на підтримку високої працездатності робітників, досягнення високої продуктивності праці, підвищення ефективності виробництва.

Розділ "Охорона праці" складається з текстової частини обсягом не більше 6 сторінок. Зміст розділу передбачає ідентифікацію НШВФ, виділення і нормування чинників, які впливають на працюючих, а також зазначення загальних вимог щодо безпеки праці та пожежовибухобезпеки при реалізації технології.

Під час переддипломної практики на підприємстві студент повинен ознайомитись з оцінкою стану охорони праці і планами його покращення на підприємстві, установі чи організації в цілому і в їх структурних підрозділах; роботою служби охорони праці; організацією робочого місця; категорією робіт, що виконуються працівниками при реалізації технології; джерелами шуму та вібрації у виробничих приміщеннях; системами природного і штучного освітлення на робочих місцях; особливостями розміщення виробничого обладнання з точки зору забезпечення безпеки праці; засобами колективного та індивідуального захисту працюючих від дії НШВФ; категоріями приміщень з електро- та пожежовибухонебезпеки; шляхами евакуації з виробничих приміщень. Ці матеріали студент повинен мати у наявності на консультації з розділу “Охорона праці”.

При виконанні розділу необхідно керуватися чинною нормативно-технічною документацією [1-18].

Під час консультації студент пред’являє консультанту підрозділи згідно п.2. даних методичних вказівок.

На підпис консультанту студент представляє розділ повністю оформленим, чернетка додається.

^ 2. СТРУКТУРА РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»

Розрахунково-пояснювальна записка розділу "Охорона праці" повинна містити наступні підрозділи:

2.1 Ідентифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які мають найбільший вплив на працюючих.

2.2. Виділення та нормування чинників, які впливають на комфортні та безпечні умови праці.

2.3. Загальні вимоги безпеки при реалізації технології.

2.4. Пожежовибухобезпека технологічного обладнання і процесів.

^ 2.1. Ідентифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які мають найбільший вплив на працюючих

Ідентифікація НШВФ, являє собою складний процес, який включає низку етапів. На першому етапі необхідно виділити та класифікувати НШВФ, котрі можуть діяти на працівника під час виконання їм посадових обов’язків. Наступні етапи передбачають: оцінку і визначення допустимих рівнів впливу негативних факторів на працівників; визначення кількісних характеристик НШВФ; визначення найбільш значущих джерел виникнення небезпек та оцінку наслідків прояву небезпек.

Із наведених (у додатку А) НШВФ слід виділити тільки ті, що найбільш характерні; навести їх нормативне значення; зробити посилання на нормативний акт, в якому вони встановлені (додатки Б - П); визначити джерело виникнення та зазначити можливі наслідки від їх дії. Результати навести у табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Небезпечні і шкідливі виробничі фактори, нормоване значення, нормативний акт, джерело виникнення та можливі наслідки від їх дії

№ п.п

Найменування небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Нормоване значення

Нормативний акт

Джерело виникнення

Можливі наслідки від дії

1

2

3

4

5

6

Примітка. Якщо фактор не визначений нормативним актом, у стовпці 4 ставлять « – ».

2.2. Виділення та нормування чинників, які впливають на комфортні та безпечні умови праці

^ 2.2.1. Визначення і нормування показників мікроклімату робочої зони

Відповідно до категорії роботи, яка виконуються (додаток Б), навести нормовані показники мікроклімату робочої зони у виробничому приміщенні де реалізується технологічний процес. Результати представити у вигляді таблиці 2.2.1.

Табл. 2.2.1 – Виробниче приміщення, період року, категорія роботи, що виконується, температура, відносна вологість, швидкість руху повітря

№ п.п

Найменування виробничого приміщення

Період року

Категорія роботи, що виконується

Температура,

ºС

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с

1

2

3

4

5

6

7


^ 2.2.2. Виявлення джерел виробничого шуму і вібрації та їх нормування

Основним джерелом виробничого шуму і вібрації на підприємствах виноробної промисловості є основне та допоміжне технологічне обладнання.

Користуючись паспортними даними обладнання, яке використовується при реалізації технології визначити його фактичні шумові і вібраційні значення та порівняти ці значення з нормативними (додатки В, Г). Результати навести у таблиці 2.2.3.

Таблиця 2.2.3 – Технологічне обладнання, фактичне значення шуму, нормативне значення шуму, фактичне значення вібрації (локальна/загальна), нормативне значення вібрації (локальна/загальна)

№ п.п

Найменування одиниці технологічного обладнання

Фактичне значення шуму, дБА

Нормативне значення шуму, дБА

Фактичне

значення

вібрації (локальна/загальна), дБ

Нормативне значення вібрації (локальна/загальна), дБ

1

2

3

4

5

6

У разі перевищення фактичних (паспортних) значень шуму та вібрації над нормативними необхідно:

- зробити підбір обладнання, шумові та вібраційні характеристики якого б відповідали нормативним;

- застосувати колективні та індивідуальні засоби захисту працюючих (додаток Д), (навести та обґрунтувати вибір).

^ 2.2.3. Виділення і нормування показників освітлення робочої зони

Виробничі приміщення підприємств виноробної промисловості повинні мати природне та штучне освітлення [8].

Указати вид природного освітлення в приміщенні: бокове одностороннє або двостороннє – вікна знаходяться в одній або двох зовнішніх стінах; верхнє – світлові отвори (ліхтарі) знаходяться у верхньому перекритті будівлі; комбіноване, коли застосовується одночасно бокове і верхнє освітлення. Визначити і обґрунтувати необхідність застосування на деяких технологічних операціях, (наприклад контроль якості продукції), додаткового місцевого освітлення. Зазначити нормовані значення (КПО, %) та навести нормовані значення освітленості (Е, лк) в залежності від розряду зорової роботи, яка виконується, (додаток Е ). Отримані результати привести у вигляді таблиці 2.2.4.

Таблиця 2.2.4 – Виробниче приміщення, вид освітлення, найменший розмір об’єкта розрізнення, розряд та підрозряд зорової роботи, нормоване значення КПО, нормоване значення освітленості

№п.п

Виробниче приміщення

Вид освітлення

Найменший розмір об’єкта розрізнення,мм

Розряд та підрозряд зорової роботи

КПО, %

Освітле

ність, лк

1

2

3

4

5

6

7^ 2.3. Загальні вимоги безпеки при реалізації технології.

2.3.1. Вимоги безпеки щодо розташування та компонування виробничого обладнання

Розташування та компонування основного і допоміжного технологічного обладнання повинно відповідати наступним вимогам [3,12,13,14]:

- мінімальна ширина магістральних (генеральних проходів) – 1,5 м;

- ширина проходів між устаткуванням та поміж устаткуванням і стінами не менше 0,8 м, а за наявності постійних робочих місць не менше 1,4 м;

- найменша ширина проходів між устаткуванням у вибухопожежонебезпечних приміщеннях –1,5 м;

- відстань між двома паралельно встановленими конвеєрами не менше 1,0 м, ширина проходу між конвеєрами, закритими на всю довжину огородженням, не менше 0,7 м;

- мінімальна ширина проходів при обслуговуванні стрічкових та ланцюгових конвеєрів - 0,75 м;

- ширина проїздів встановлюється в залежності від виду транспорту, який використовується, з урахуванням радіуса його повороту.

Коротко навести опис плану розташування виробничого обладнання (за технологічною схемою) з урахуванням вищезазначених вимог.

^ 2.3.2. Електробезпека при реалізації технології

Виробничі та допоміжні приміщення за умовами середовища і категорією з небезпеки ураження електрострумом визначають за допомогою (додатка Ж) та наводяться у табл. 2.3.1.

Таблиця 2.3.1 – Виробничі та допоміжні приміщення, категорія приміщень за чинниками виробничого середовища, категорія приміщень з небезпеки ураження електричним струмом

№ п/п

Виробничі та допоміжні приміщення

Категорія приміщень за чинниками виробничого середовища

Категорія приміщень з небезпеки ураження електричним струмом

1

2

3

4


В залежності від категорії приміщень за чинниками виробничого середовища і з небезпеки ураження електрострумом, електробезпека при реалізації технології повинна забезпечуватись [12,13, 14, 18]:

- ізоляцією струмопровідних частин (подвійна ізоляція дротів);

- захисне відключення від мереж електроструму(аварійний вимикач, УЗО),

-- недоступністю струмоведучих частин (пакетні аварійні вимикачі; розміщення дротів на висоті, недосяжній для ненавмисного доторкання до них різного роду пристосуваннями; прокладання дротів по підлозі у металевих рукавах чи у просторі над підвісною стелею або заховання проводки у стінах);

- застосуванням написів, плакатів, засобів індивідуального захисту (діелектричних килимків, рукавиць, взуття тощо);

- захисним заземленням або зануленням конструкцій, що можуть виявитися під напругою.

Відповідно до зазначеного заземлюються:

- неструмовідні частини електричних машин, апаратів, трансформаторів;

- каркаси розподільчих щитів, шаф, щитів управління, а також їх знімні частини і частини, що відкриваються, якщо на них встановлено електрообладнання напругою більше 42 В змінного і більше 110 В постійного струму;

- металеві конструкції розподільчих пристроїв, металеві кабельні коробки й інші кабельні конструкції, металеві кабельні муфти, металеві гнучкі рукави і труби електропроводки, електричні світильники;

- металоконструкції виробничого обладнання, на якому є споживачі електроенергії.

Не заземлюються неструмовідні частини електроустановок, розміщених на заземлених металоконструкціях, за умови надійного контакту між ними, за винятком електроустановок, що експлуатуються у вибухонебезпечних зонах.

Коротко описати і дати пояснення, яким чином забезпечується електробезпека при реалізації технології.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки iconГ. А. Усик методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни „Інженерне обладнання споруд”
Методичні вказівки iconПрограма та методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання програми переддипломної практики – Суми, 2011. 23 с. – Бібл. 19
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання І захисту дипломної роботи студентами напряму 030601 «Менеджмент». – Полтава: пнту, 2013. – 41 с
Методичні вказівки icon«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи студентів із спеціальності «Обслуговування інтегрованих інтелектуальних...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Вступ до мовознавства”. Методичні вказівки для студентів лінгвістичних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. Е. Пчелінцева....
Методичні вказівки iconІ методичні вказівки
Робоча програма І методичні вказівки з переддипломної практики студентів ІV курсу спеціальності “Автоматизовані електромеханічні...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки та завдання
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни "Фінанси підприємств" (для студентів заочної форми навчання): Укладені...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студ спец. 03050801 «Фінанси І кредит» денної та заочної форм навчання)...
Методичні вказівки icon“київський політехнічний інститут” методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Опір матеріалів” для студентів усіх спеціальностей денної та вечірньої форм навчання....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання звіту про переддипломну практику для студентів спеціальності 090242 «Обслуговування та ремонт обладнання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка