Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне
Скачати 11.32 Mb.
НазваАкадемічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне
Сторінка9/109
Дата конвертації19.06.2013
Розмір11.32 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   109
Глава і

ня — під час їхнього прямування морськими шляхами, а також річками, озерами, водосховищами та іншими водними шляхами під час здійснення перевезення із заходом в іноземний морський порт. Також згадано, що правила КТМ України, окрім передбаче­них у ньому випадків, не поширюються на судна, що плавають під військово-морським прапором України.

Розділ 2 «Судно» складається із чотирьох глав.

Торговельне судно означає самохідну чи несамохідну плавучу споруду, що використовується:

1) для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, для рибного чи іншого морського промислу, розвідки і добування ко­рисних копалин, рятування людей і суден, що зазнають лиха на морі, буксирування інших суден та плавучих об'єктів, здійснення гідротехнічних робіт чи піднімання майна, що затонуло в морі;

2) для несення спеціальної державної служби (охорона про­мислів, санітарна і карантинна служби, захист моря від забруднен­ня тощо);

3) для наукових, навчальних і культурних цілей;

4) для спорту;

5) для інших цілей.

Риболовне судно — це будь-яке торговельне судно, що викори­стовується для рибного або іншого морського промислу.

Знаряддя промислу є невід'ємною частиною риболовного судна, у зв'язку з чим морські події, пов'язані з пошкодженням знарядь промислу риболовного судна іншими суднами, кла­сифікуються як зіткнення суден у морі.

Ядерне судно — це судно, що обладнане ядерною енергетичною установкою.

Судна України можуть перебувати у всіх формах власності, а ядерне судно має перебувати тільки у державній власності. Особ­ливістю правовідносин у торговельному мореплавстві є те, що крім власника судна, яким є суб'єкт права власності або особа, яка здійснює щодо закріпленого за нею права на судна, до яких засто­совуються правила про право власності, ще виділяється судно­власник — юридична або фізична особа, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує його на інших законних підставах.

74

Нормативно-правове регулювання транспортної діяльності

Кожне судно повинно мати свою назву, яку йому присвоює власник. Крім цього, будь-якому судну, що має обладнання зв'яз­ку, присвоюється позивний сигнал, а також, залежно від його технічної оснащеності, — ідентифікаційний номер суднової станції супутникового зв'язку і номер вибірного виклику суднової радіостанції. Порядок присвоєння судну назви та іден­тифікаційного номера суднової станції супутникового зв'язку, позивного сигналу, номера вибірного виклику суднової станції визначається Міністерством транспорту та зв'язку України.

Судно може бути допущене до плавання тільки після того, як буде встановлено, що воно задовольняє вимоги безпеки мореплав­ства, охорони людського життя і навколишнього природного сере­довища.

Українські судна підлягають реєстрації у Державному судно­вому реєстрі України або у Судновій книзі України, порядок ве­дення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. При цьому судно може бути зареєстровано у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України тільки в одному морському порту України, який пізніше, за бажанням власника, можна буде змінити на інший.

Судно одержує право плавання під Державним прапором України з часу реєстрації його у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України та свідоцтва про одержання права плавання під цим прапором.

Судно повинно мати такі основні суднові документи:

— свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент);

— свідоцтво про право власності на судно;

— класифікаційне свідоцтво;

— обмірне свідоцтво (для суден, що підлягають технічному на­гляду класифікаційного товариства);

— свідоцтво про мінімальний склад екіпажу;

— список осіб суднового екіпажу (суднова роль);

— список пасажирів, які перебувають на судні;

— судновий журнал;

— машинний журнал (для суден з механічним двигуном);

— санітарний журнал;

75

Глава і

— суднове санітарне свідоцтво;

— пасажирське свідоцтво, якщо судно перевозить більше 12 па­сажирів;

— дозвіл на право користування судновою радіостанцією, журнал (щоденник радіослужби) та інші документи відповідно до Регламенту радіозв'язку;

— свідоцтво про вантажну марку, у передбачених законодавст­вом випадках;

— журнал реєстрації заходів щодо запобігання забрудненню моря.

Риболовне судно довжиною 24 м і більше крім зазначених до­кументів повинно мати міжнародне свідоцтво про безпеку рибо­ловного судна.

За рішенням суду, господарського суду або голови Морської арбітражної комісії судно може бути арештоване. Арешт судна означає будь-яке затримання судна або обмеження в його пересу­ванні, що здійснюється для забезпечення морських вимог під час перебування судна в морському порту України. Право суду, госпо­дарського суду або Морської арбітражної комісії здійснювати арешт суден не обмежує прав капітана морського порту і началь­ника морського порту щодо затримання суден в порядку, передба­ченому законодавством.

Судно може бути арештоване тільки на морські вимоги, тобто вимоги, що виникають з права власності та інших майнових прав на судно, будівництва судна, управління, експлуатацію або ко­мерційне використання судна, заставу судна чи здійснення за­ходів, пов'язаних з рятуванням судна, а саме вимоги у зв'язку із:

1) заподіянням шкоди в результаті втрати або пошкодження майна у зв'язку з експлуатацією судна;

2) заподіянням шкоди в результаті позбавлення життя або ушкодження здоров'я на суші або на воді у прямому зв'язку з експлуатацією судна;

3) заподіянням шкоди навколишньому природному середовищу;

4) винагородою, що належить за здійснення рятувальних за­ходів або виконання вимог будь-яких договорів про рятування;

5) компенсацією та іншими сумами, що належать за усунення або спробу усунення загрози заподіяння шкоди, за вжиття запо­біжних заходів чи здійснення аналогічних операцій;

76

Нормативно-правове регулювання транспортної діяльності

6) підняттям, віддаленням або знищенням судна, що стало уламками, чи його вантажу та викликаними цим витратами;

7) будь-яким договором використання або фрахтування судна;

8) будь -яким договором перевезення вантажу або пасажирів на судні;

9) втратою чи пошкодженням вантажу, зокрема багажу, під час перевезення або у зв'язку з ним;

10) загальною аварією;

11) лоцманським проведенням та сплатою лоцманських зборів;

12) буксируванням;

13) постачанням продуктів харчування, матеріалів, палива, за­пасів, обладнання, зокрема контейнерів, для експлуатації судна або утримання його;

14) будівництвом, ремонтом, перебудовою або переобладнан­ням судна;

15) зборами в порту, каналі та інших судноплавних водах, а також у доці;

16) заробітною платою та іншими коштами, що належать капітану, членам командного складу та іншим членам екіпажу у зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язків на борту судна, зокрема витратами на репатріацію і внесками за соціальним страхуванням, що сплачуються від їхнього імені;

17) дисбурсменськими витратами, які здійснюються щодо суд­на капітаном, власником, фрахтувальником або агентом;

18) страховою премією, зокрема внесками за взаємне страху­вання, що сплачуються стосовно судна його власником або фрах­тувальником за бербоут-чартером;

19) будь-якою комісійною, брокерською або агентською вина­городою, що сплачується стосовно судна його власником або фрахтувальником за бербоут-чартером;

20) будь-яким спором про право власності на судно або володіння ним;

21) будь-яким спором між двома або кількома власниками судна щодо використання судна і розподілу прибутку;

22) заставою судна;

23) будь-яким спором, що виникає з договору купівлі-продажу судна.

78

Глава і

Проте крім наявності морських вимог для арешту судна по­винні виконуватися особливі умови, передбачені нормами КТМ України.

Звільнення заарештованого судна з-під арешту можливе у разі надання забезпечення морської вимоги у прийнятній формі та до­статнього за розміром.

Виключення судна із Державного суднового реєстру України або Суднової книги України здійснюється у разі:

1) визнання судна непридатним для подальшої експлуатації та ремонту;

2) втрати судном права плавання під Державним прапором України;

3) загибелі судна або пропажі його безвісти.

До екіпажу судна, як зазначається у розділі 3 «Екіпаж судна», належать капітан, інші особи командного складу і суднова команда.

До командного складу судна, крім капітана, належать: помічни­ки капітана, суднові механіки, електромеханіки, радіоспеціалісти, судновий лікар, боцман. До командного складу судновласник мо­же віднести інших суднових спеціалістів.

Суднова команда складається з осіб, які виконують службові обов'язки на судні та не належать до командного складу судна.

Міністерством транспорту та зв'язку України (Міністерством рибного господарства України) встановлюється мінімальний склад екіпажу, за якого допускається вихід судна в море. До членів екіпажу висуваються певні кваліфікаційні вимоги. Вони мають бу­ти визнані придатними для цього за станом здоров'я. Члени екіпа­жу можуть мати різне громадянство, а капітаном судна, зареєстро­ваного у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, має бути громадянин України.

На капітана судна покладається управління судном, зокрема судноводіння, вжиття всіх заходів, необхідних для забезпечення безпеки плавання, запобігання забрудненню морського середови­ща, підтримання порядку на судні, запобігання завданню будь- якої шкоди судну, людям і вантажу, які перебувають на ньому.

Капітан судна внаслідок свого службового становища визнається представником судновласника і вантажовласника що­до дій, викликаних потребами судна, вантажу або плавання, а та-

78

Нормативно-правове регулювання транспортної діяльності

коле позовів, що стосуються довіреного йому майна, якщо на місці немає інших представників судновласника або вантажовласника. У разі необхідності капітан має повноваження проводити попе­реднє розслідування морської події, а також є органом дізнання; засвідчує факт народження дитини і укладення шлюбу; засвідчує заповіти і факти смерті.

Капітан судна має право володіти вогнепальною зброєю; має право у разі нестачі продовольства провести реквізицію не­обхідної кількості продовольства, що є в розпорядженні осіб, які перебувають на судні, і реквізицію вантажу, що перебуває на судні і який може бути використаний для харчування; у разі невідклад­ної потреби в грошах має право продати частину дорученого йому майна, яке не є необхідним для продовження плавання; без його згоди ніхто з осіб суднового екіпажу не може бути призначений на судно. Проте у нього значно менше прав, ніж обов'язків. Серед ос­новних обов'язків, крім названих, виділяються зобов'язання із на­дання допомоги у морі; надання медичної допомоги; обов'язки у разі воєнної небезпеки, піратських дій, небезпеки захоплення суд­на; дії у разі небезпеки загибелі судна; обов'язки щодо підтриман­ня порядку на судні.

Розділ 4 «Морський порт» є одним із центральних у КТМ України і складається із шести глав.

Морський порт — державне транспортне підприємство, при­значене для обслуговування суден, пасажирів і вантажів на відве­дених порту території й акваторії, а також перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що належать порту.

Для забезпечення безпеки мореплавства на морські порти по­кладається здійснення таких функцій:

1) забезпечення безпечного руху в портових водах, безпечної стоянки та обробки суден;

2) утримання у справному стані гідротехнічних споруд, засобів зв'язку й електрорадіонавігації, що перебувають у володінні порту;

3) утримання у справному стані засобів навігаційного устатку­вання на підхідних каналах і акваторії порту;

4) контроль і підтримання оголошених глибин;

5) визначення районів обов'язкового використання буксирів;

79

Глава і

6) забезпечення виконання вимог чинного законодавства Ук­раїни щодо охорони навколишнього природного середовища;

7) надання допомоги потерпілим;

8) вжиття ефективних заходів для прийняття з суден забруд­нених і стічних вод (для нафтоперевантажувальних портів також вод, що містять нафту), сміття та інших речовин, шкідливих для навколишнього природного середовища і здоров'я людини, а та­кож зменшення обсягів утворення та для знешкодження, перероб­ки, безпечного складування або захоронення виробничих, побуто­вих та інших відходів.

Морський порт забезпечує:

1) навантаження, розвантаження та обслуговування суден у порядку черговості їхнього приходу в порт;

2) перевантаження вантажів з інших видів транспорту на суд­но й у зворотному порядку, складські операції з вантажами;

3) обслуговування пасажирів морського транспорту, переве­зення вантажів, пасажирів, багажу та пошти;

4) допоміжні операції, необхідні для забезпечення життєдіяль­ності порту;

5) інші види діяльності відповідно до статусу порту.

Для забезпечення ефективної діяльності у морському порту справляються цільові портові збори: корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий, вантажний, адміністративний, санітарний та інші види зборів, що можуть встановлюватися законодавчими актами України. Розмір цих портових зборів установлюється Кабінетом Міністрів України, а використання портових зборів допускається виключно за їхнім цільовим призначенням.

Морський порт очолює начальник порту, який призначається згідно з чинним законодавством України. А державний нагляд за мореплавством у порту здійснює капітан морського торговельного (морського рибного) порту, який підпорядкований Міністерству транспорту та зв'язку України (Міністерству рибного господарст­ва України) й очолює Інспекцію державного портового нагляду. Капітан морського торговельного (морського рибного) порту діє відповідно до Положення про капітана морського торговельного (морського рибного) порту, що затверджується Міністерством

80

Нормативно-правове регулювання транспортної діяльності

транспорту та зв'язку України (Міністерством рибного господар­ства України).

У морських портах капітан порту й Інспекція державного портового нагляду, яку він очолює, входять до складу порту.

До функцій капітанів морських портів належать:

1) нагляд за дотриманням чинного законодавства і правил мо­реплавства, а також міжнародних договорів України щодо море­плавства;

2) реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України, Судновій книзі України і видача суднових документів, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

3) видача документів;

4) перевірка суднових документів, а також дипломів і кваліфікаційних свідоцтв;

5) видача посвідчень моряка особам, які входять до складу суд­нового екіпажу;

6) нагляд за дотриманням вимог щодо порядку заходження су­ден у порт і виходу з порту;

7) нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забруднен­ню навколишнього природного середовища;

8) оформлення приходу суден у порт і виходу з порту;

9) керівництво лоцманською службою і службою регулювання руху суден, нагляд та контроль за ними;

10) організація і нагляд за криговим проведенням суден на підходах до порту в межах його акваторії;

11) видача дозволів на підняття майна, що затонуло в морі, а також на проведення в межах території та акваторії порту будівельних, гідротехнічних та інших робіт;

12) облік та розслідування аварійних морських подій.

З метою забезпечення безпеки мореплавства на підходах до морських портів, у межах вод цих портів, а також між морськими портами незалежно від прапора держави, під яким плаває судно, і форми власності судна проведення суден здійснюється виключно державними морськими лоцманами. Лоцманська служба порту підпорядковується капітану порту. Із суден, що користуються послугами державних морських лоцманів, справляється лоцман­ський збір, порядок справляння і розмір якого встановлюються

81

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   109

Схожі:

Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconМіністерством освіти І науки України (лист №1/11-125 від 13 лютого 2005р.)
Езо екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг- ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: Тов «Видавництво «Юридична думка»,...
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для вищих навчальних закладів
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconМалиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація І...
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconОснови бухгалтерського обліку
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник (лист Міністерство освіти І науки України від 21. 11. 2005...
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconКурс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни
Затверджено на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту економіки та менеджменту нау 30 березня 2006 року
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки складено стосовно до установок, які діють в лабора­торії санітарно-технічного обладнання кафедри твв та допоможуть...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка