Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне
Скачати 11.32 Mb.
НазваАкадемічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне
Сторінка1/109
Дата конвертації19.06.2013
Розмір11.32 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   109


ТРАНСПОРТНЕ

ПРАВО

України

Академічний курс

Підручник

Міністерство освіти і науки України

ТРАНСПОРТНЕ

ПРАВО

України

Підручник

За редакцією М. Л. Шелухіна

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Київ 2008

ББК 67.9(4Укр)304.2я73 Гриф надано

Т65 Міністерством освіти і науки України

(лист № 1.4/18-Г-1087 від 14 травня 2008 р.)

Рецензенти: Шевченко А. Є. — д-р юрид. наук, проф.;

Шкарупа В. К. — д-р юрид. наук, проф.

Автори підручника:

Шелухін Микола Леонідович, канд. юрид. наук, доц. — вступ, п. 4 гл. 5; гл. 7; Антонюк Олена Ігорівна, канд. юрид. наук, доц. — п. 2 гл. 5; Вииіни- вецька Валерія Олександрівна, канд. юрид. наук, доц. — пункти 1, 3 гл. 5; Грудницька Світлана Миколаївна, канд. юрид. наук, доц. — гл. 2 (у співавторстві з Деревянко Б. В.); Деревянко Богдан Володимирович, канд. юрид. наук, доц. — гл. 1; п. 1; підпункти 2.1—2.4 гл. 2 (у співавторстві з Грудницькою С. М.); Джабраілов Руслан Аятиіахович, канд. юрид. наук — пункти 1—2 гл. 3; пункти 3—4 гл. 6; Джумагельдієва Гульнара Джумадурдіївна, канд. юрид. наук — п. З гл. 3; підпункти 1—2 гл. 6; Клещенков Олександр Во­лодимирович — гл. 8; Переверзєв Олександр Миколайович, канд. юрид. наук — підпункти 2.1, 2.2 п. 1 (у співавторстві з Серебряковою Ю. О.); Руденко Люд­мила Дмитрівна, канд. юрид. наук — підпункт 2.5 гл. 2; підпункт 2.3 гл. 4; п. 5 гл. 6; Серебрякова Юлія Олександрівна, канд. юрид. наук — підпункти 2.1, 2.2 п. 1 (у співавторстві з Переверзєвим О. М.); пункти 3—5 гл. 4

Транспортне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т65 М. Л. Шелухін, О. І. Антонюк, В. О. Вишнивецька та ін. ; за ред. М. Л. Шелухіна. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. - 896 с.

І5ВИ 978-966-313-398-0.

Норми транспортного права регламентують суспільні відносини, що ви­никають між перевізниками та споживачами транспортних послуг, а також між органами управління транспортом і перевізниками. Ці відносини відрізняються складністю й багатогранністю, тому для якісної підготовки юристів у ВНЗ виникає необхідність вивчення курсу «Транспортне право».

У підручнику викладено матеріал, який надасть студентам-правникам необхідних знань з правових основ діяльності транспортного комплексу держави в цілому і окремих видів транспорту та особливостей правового регулювання їх діяльності.

Системно викладено законодавство, що регулює доставку вантажів та перевезення пасажирів. Вперше розглянуто правове регулювання переве­зення пошти. Особливу роль відведено правовій регламентації міжнародних транспортних перевезень, відповідальності за порушення транспортного законодавства, діяльності трубопровідного транспорту.

Для студентів усіх форм навчання, аспірантів, викладачів юридичних ВНЗ і факультетів, спеціалістів у галузі транспортного права та широкого кола читачів.

ББК 67.9(4Укр)304.2я73

© Шелухін М. Л„ 2008 © Кол. авт., 2008

І5ВИ 978-966-313-398-0 © Видавничий Дім «Ін Юре», 2008

Вступ

За рівнем суспільної значущості транспорт посідає одне з провідних місць у системі суспільних відносин, забезпечуючи ма­теріальну складову комунікативної системи суспільства. Транс­портом користується практично все населення й усі суб'єкти гос­подарювання. Як інфраструктурна галузь народного господарства транспорт поєднує окремі регіони держави в єдиний політичний та економічний простір. З огляду на розташування території України та її геополітичне значення слід зазначити, що саме транс­порт фізично формує Україну як єдину державу.

Україна має дуже вигідне геополітичне положення. Територією країни проходять євроазійські міжнародні транспортні коридори, рівень перевезень якими з кожним роком зростає. Тому транспорт­на галузь у нашій державі й сьогодні продовжує розвиватися до­сить високими темпами. Але цей процес потребує ефективного правового регулювання транспортної діяльності, прийняття нових нормативно-правових актів, що мають відповідати нормам міжна­родних конвенцій та угод щодо діяльності транспорту, а також підготовки висококваліфікованих юристів — фахівців з транс­портного права.

Правове забезпечення діяльності транспорту в Україні пред­ставлено великою кількістю національних нормативно-право- вих актів, а також сукупністю міжнародних правових норм, зго­ду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. Проте норми національного законодавства не завжди є пого­дженими з міжнародними правовими нормами. Ця проблема — намагання України вступити до ЄС — на сучасному етапі набу­ває великого значення і потребує якнайскорішого вирішення.

З

Вступ

Норми транспортного права регламентують суспільні відноси­ни, що виникають між перевізниками та споживачами транспорт­них послуг, а також між органами управління транспортом і перевізниками. Ці відносини є складними й багатогранними, тому для підготовки юристів високої кваліфікації у вищих навчальних закладах виникає необхідність вивчення курсу «Транспортне пра­во».

У цьому підручнику транспортне право розглядається як комплексна галузь права, висвітлюється транспортний ком­плекс України, його склад, види транспорту та їхнє правове ре­гулювання, а також усі види суб'єктів транспортного права та їхній правовий статус. Велика увага приділяється законодавст­ву, що регулює доставку вантажів і перевезення пасажирів різними видами транспорту, відповідальності за порушення транспортного законодавства, правовій регламентації міжнарод­них транспортних перевезень, діяльності трубопровідного транспорту тощо. У виданні вперше розглянуто правове регулю­вання перевезення пошти.

З метою нерозривності вивчення матеріалу в межах окремих питань авторами свідомо допускалися деякі повтори аналізу нор­мативно-правових актів та практики їхнього застосування.

У підручнику відображено останні зміни законодавства станом на 1 травня 2008 р.

Під час написання цього підручника автори використовували деякі ідеї та положення, наведені у виданнях:

— Анцелевич Г. О., Покрещук О. О., Ковалевська Л. І. Міжна­родно-правова регламентація транспортних перевезень;

— Демський Е. Ф., Гіжевський В. К., Демський С. Е., Мілаше- вич А. В. Транспортне право України;

— Кокин А. С., Левиков Г. А. Международная транспортная зкс- педиция;

— Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право;

— Булгакова І. В., Клепікова О.В. Транспортне право України;

— Смирнов А. М., Клещенков О. В. Транспортне право.

Підручник підготовлений фахівцями Донецького юридичного

інституту, Інституту економіко-правових досліджень НАН Украї­ни, Донецького університету економіки і права.

4

Вступ

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам: доктору юри­дичних наук, професору А. Є. Шевченко та доктору юридичних наук, професору В. К. Шкарупі за зроблені зауваження та реко­мендації щодо тексту підручника і впорядкування матеріалу

Зауваження та поради, які будуть із вдячністю сприйняті та враховані в наступному виданні підручника, иросимо надсилати за адресою:

Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, вул. Засядька, 13, м. Донецьк, 83054

Тел.: 8 (0622) 57-47-58 е-таіі: зЬе1икЬіп2004@іпЬох.ги

5

Перелік умовних скорочень

АР Крим — Автономна Республіка Крим

ВАТ — відкрите акціонерне товариство

ВАК — відкрита акціонерна компанія

ВК України — Водний кодекс України

ВР АР Крим — Верховна Рада Автономної Республіки Крим

ВР СРСР - Верховна Рада СРСР

ГК України — Господарський кодекс України

ГПК України — Господарський процесуальний кодекс України

ДАІ — Державна автоінспекція

ДП — державне підприємство

ЄС — Європейський Союз

ЗАТ — закрите акціонерне товариство

ЗК України — Земельний кодекс України

ПК України — Процесуальний кодекс України

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення

КК України — Кримінальний кодекс України

КП — комунальне підприємство

КпН — Кодекс України про надра

КТМ України — Кодекс торговельного мореплавства України

МВС України — Міністерство внутрішніх справ України

МК України — Митний кодекс України

МНС України — Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАК — національна акціонерна компанія

ПК СРСР — Повітряний кодекс СРСР

ПК України — Повітряний кодекс України

СНД — Співдружність Незалежних Держав

СОТ — Світова організація торгівлі

ТОВ — товариство з обмеженою відповідальністю

УДППЗ — Українське державне підприємство поштового зв'язку

ЦК РРФСР - Цивільний кодекс РРФСР

ЦК України — Цивільний кодекс України

6

Глава 1

Основні засади транспортного права

1. Поняття, предмет, цілі і методи транспортного права

Транспортне право можна розглядати різнопланово: як науку, галузь права та навчальну дисципліну Проте поняття транспорт­ного права як певної філософської чи правової категорії, що окрес­лює межі певного напряму людської діяльності, визначає правила його легітимації, встановлює правила здійснення, забезпечує їхнє дотримання тощо, має бути єдиним.

Визначити поняття можливо після визначення основних його характеристик, до яких можна віднести предмет, метод, принципи, систему права та систему законодавства, правовідносини, ціль, функції, суб'єкти тощо.

У визначенні поняття транспортного права ключовим є термін «транспорт». Автори Великої радянської енциклопедії визначають, що слово «транспорт» походить від латинського «ігапзрогіо» — пе­реношу, перемітаю, перевожу, тобто означає переміщення людей та вантажів і є однією із найважливіших галузей суспільного ма­теріального виробництва1. Сучасний юридичний словник зазначає, що слово «транспорт» було запозичено з французької та німецької мов, що, у свою чергу, походило з латинської. Нині під цим словом розуміється галузь народного господарства, покликана забезпечи­ти економічні, організаційні та соціальні зв'язки різних сфер еко­номіки і задовольнити потреби суспільного виробництва та насе­

1 Большая Совстская Зпциклопедия: (В ЗО томах) / Гл. ред. А. М. Прохоров. — Изд. 3-с. — М.: Сов. Зіщикл., 1977. — Т. 26: Тихоходки-Ульяново. — С. 154.

7

Глава і

лення в перевезеннях1. При цьому основною метою господарської діяльності підприємств транспорту автори словника визначають перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, надання інших транспортних послуг, перевезення та ремонт транспортних засобів і шляхів сполучення.

Тобто саме визначення поняття «транспорт» вказує на його мету, а відповідно на цілі та завдання правового регулювання транспортної діяльності як предмета транспортного права.

Предмет навчальної дисципліни транспортного права охоплює предмет дослідження науки транспортного права і предмет галузі транспортного права.

Наука транспортного права спрямована на дослідження прита­манних йому правовідносин, визначення прогалин у законо­давстві та практиці, розроблення шляхів удосконалення правово­го регулювання діяльності, пов'язаної з функціонуванням транс­портної системи України та механізму впровадження цих шляхів. Наука транспортного права розвивається у межах розвитку галузі транспортного права. Однак у процесі пошуку наука часто вихо­дить за межі цієї самої галузі. Нові відкриття та дослідження є частиною предмета галузі транспортного права, а значна кількість усталених правовідносин вже певний час не досліджується на­уковцями.

Отже, предмет навчальної дисципліни транспортного права постійно розширюється за рахунок розвитку своїх складових — предмета науки транспортного права і предмета галузі транс­портного права. При цьому предмет галузі транспортного права містить значну частину предмета науки транспортного права. Також слід зазначити, що ця частина предмета галузі транспорт­ного права нині є цікавою для науковців і тому включається до предмета науки транспортного права. Окрема частина предмета галузі транспортного права вже досліджена й не становить інтересу для науки, а деяка частина предмета транспортного права є новою у галузі, тому поки що не входить до зазначеного предмета.

1 Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (галона редкол.) та ін. — К.: Укр. епцикл., 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 119.

8

Основні засади транспортного права

Слід зазначити, що аналогічно відбувається розвиток предметів інших правових навчальних дисциплін, галузей права та правових наук.

Зазначене співвідношення можна подати схематично, визна­чивши весь обсяг навчальної дисципліни транспортного права Ук­раїни (100 %) на конкретну календарну дату (скажімо, 12 вересня 2007 р.) у вигляді квадрата, а предмет галузі транспортного права та предмет науки транспортного права на цю саму дату — у вигляді прямокутників, заштрихованих у різні боки:

— предмет галузі

транспортного

права;

— предмет науки

транспортного

права.

Оскільки предмет навчальної дисципліни включає предмет науки і галузі права, а наука значно розвивається у межах галузі права і поступово розширює її предмет, то основним напрямом розгляду транспортного права має бути розгляд його як галузі права.

Усі галузі права, крім поділу на галузі матеріального та проце­суального права, поділяються на самостійні і комплексні. Самостійні галузі права відрізняються тим, що мають власні пред­мети, об'єкти, цілі, принципи, методи (або хоч один), суб'єкти, за­конодавство, наукові школи, що досліджують проблеми науки певної галузі права. На сьогодні самостійними галузями права можна визнати конституційне, цивільне, господарське, трудове, адміністративне, кримінальне право. Комплексні галузі права, маючи предмет, часто не мають власних галузевих принципів, методів, наукових шкіл, власних правовідносин тощо.9

Глава і

Транспортне право є комплексною галуззю права. Залежно від переважаючих правовідносин його можна розглядати як частину цивільного, господарського чи адміністративного права.

У разі дослідження правовідносин, пов'язаних із володінням, користуванням та розпорядженням транспортними засобами громадянами України та інших держав і регулюванням подібних питань, транспортне право необхідно розглядати як підгалузь цивільного права.

Досліджуючи правовідносини, пов'язані із володінням, кори­стуванням та розпорядженням транспортними засобами громадя­нами України та інших країн, які здійснюють підприємницьку діяльність без отримання статусу юридичної особи, а також підприємствами, установами, організаціями та їхніми об'єднання­ми з метою отримання прибутку чи досягнення іншого соціально- економічного ефекту, транспортне право повинно розглядатися як підгалузь господарського права.

Правовідносини, пов'язані із забезпеченням безпеки дорожньо­го руху, організацією процесів дорожнього руху, оподаткуванням власників транспортних засобів, використанням їх з метою напов­нення Державного та місцевих бюджетів, характеризують транс­портне право як підгалузь фінансового права, як частину адміністративного права або як підгалузь адміністративного пра­ва взагалі.

Зазначені та інші правовідносини в комплексі становлять предмет транспортного права.

Можливо, окремі вчені вважають транспортне право само­стійною галуззю права, однак ми не маємо на це підстав. Тому буде­мо розглядати транспортне право як комплексну галузь, сподіваю­чись, що у певний момент виникнуть і будуть існувати правовідно­сини, притаманні лише транспортному праву, які дадуть змогу прирівняти транспортне право до інших самостійних галузей права.

Отже, розглянемо предмет транспортного права з різних позицій (із позицій фізичних осіб — власників транспортних за­собів або споживачів їхніх послуг — пасажирів, тобто в межах цивільно-правового регулювання; з позицій державних органів, що регулюють діяльність транспортних організацій та споживачів їхніх послуг, тобто в межах адміністративно-правового регулюван­

10

Основні засади транспортного права

ня), проте більше уваги в підручнику буде приділено розгляду транспортного^ права як підгалузі господарського права, тобто найдетальніше розглянемо правове регулювання діяльності підприємств, які є виробниками транспортних засобів і діють з ме­тою отримання прибутку та/або досягнення певних соціальних ефектів; підприємств, які здійснюють ремонт та обслуговування транспортних засобів за плату; підприємств, які використовують власний чи орендований парк транспортних засобів з метою задо­волення потреб у перевезенні людей та вантажів у власній підприємницькій діяльності та/або надають послуги із перевезен­ня пасажирів та вантажів іншим підприємствам, установам та ор­ганізаціям, фізичним особам, суспільним та іншим організаціям та державі або іншим державам.

Ціллю вивчення транспортного права є розгляд консти­туційного, цивільного, господарського, адміністративного та іншо­го законодавства (зокрема зарубіжного), дослідження зако­номірностей правового регулювання у транспортній системі, про­позиція напрямів і розроблення механізмів його удосконалення для задоволення потреб держави, суб'єктів господарювання та фізичних осіб — громадян у перевезенні вантажів та пасажирів, виготовленні та технічному обслуговуванні транспортних засобів, дотриманні екологічних та технічних нормативів і стандартів у діяльності транспортних засобів, а також комплексне правове забезпечення діяльності єдиної транспортної системи України.

Серед основних функцій транспортного права вітчизняні вчені виокремлюють кілька функцій: евристичну, онтологічну, прогно­стичну, комунікативну, системоутворюючу тощо1. Ці та інші функції мають місце у різних правовідносинах. Особливістю їх у транспортному праві є те, що:

— евристична функція передбачає базування правовідносин у транспортному праві на значній кількості теоретичних положень, сукупність яких дозволяє спрямовувати цю діяльність на відкрит­тя нових закономірностей, що виникають у процесі розвитку транспорту і транспортних правовідносин;

1 Транспортне право України: Навч. иосіб. / Демський Е. Ф., Псковський В. К., Дамсь­кий С. Е., Мілашевич А. В.; За заг. рсд. В. К. Псковського, Е. Ф. Демського. — К.: Юріпком Іитср, 2002. - С. 23.

11

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   109

Схожі:

Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconМіністерством освіти І науки України (лист №1/11-125 від 13 лютого 2005р.)
Езо екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг- ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: Тов «Видавництво «Юридична думка»,...
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для вищих навчальних закладів
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconМалиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація І...
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconОснови бухгалтерського обліку
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник (лист Міністерство освіти І науки України від 21. 11. 2005...
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconКурс лекцій Київ 2006 міністерство освіти І науки україни
Затверджено на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту економіки та менеджменту нау 30 березня 2006 року
Академічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки складено стосовно до установок, які діють в лабора­торії санітарно-технічного обладнання кафедри твв та допоможуть...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка