Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ»
НазваМодульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ»
Сторінка6/14
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.99 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Тема 1.4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці
1. Органи державного нагляду за охороною праці.

2. Права і відповідальність посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

3. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

4. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.
1. Державний нагляд за виконанням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці здійснюють:

 • спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці (Держгірпромнагляд);

 • спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки;

 • спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки;

 • спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці.

Вищий нагляд здійснюється Генеральною прокуратурою України і

прокуратурами на місцях.

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких господарських органів, суб’єктів підприємництва, об’єднань громадян, політичних формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, їм не підзвітні і не підконтрольні.
2. Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці мають право:

 • безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства та здійснювати у присутності роботодавця або його представника перевірку додержання законодавства з питань, віднесених до їх компетенції;

 • одержувати від роботодавця і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки експертних обстежень та ін.;

 • видавати в установленому порядку роботодавцям, керівникам та іншим посадовим особам підприємств обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці;

 • забороняти, зупиняти припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, реалізацію продукції, а також скасовувати або припиняти дію виданих ними дозволів, ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих;

 • притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавства про охорону праці;

 • надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності згідно з законом.


3. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки в особі їх виборних органів і представників, комісіями з питань ОП і уповноваженими найманими працівниками особами.

Професійні спілки здійснюють контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров’ю працівників мають право вимагати від роботодавців негайного припинення робіт до усунення небезпеки.

Професійні спілки також мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань

Особливе значення у регулюванні відносин між роботодавцем і працівниками має колективний договір (угода), який укладається між профспілковим комітетом та роботодавцем і в який включається розділ „Охорона праці”. Колективним договором (угодою) передбачається здійснення комплексних заходів щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, визначаються обов’язки сторін і соціальні гарантії працівників на охорону праці.
4. Уповноважені найманими працівниками особи з питань ОП діють відповідно до типового положення і мають право безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог щодо охорони праці і вносити обов’язкові до розгляду роботодавцем пропозиції про усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці.

Обираються простою більшістю голосів на загальних зборах (конференції) трудового колективу або його підрозділу з числа досвідчених та ініціативних працівників. Чисельність уповноважених визначається рішенням зборів.

Уповноважений може бути відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу.

Тема 1.5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій
1. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню та обліку на виробництві.

2. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

3. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

4. Порядок розслідування професійних захворювань.

5. Порядок розслідування аварій.
1. Згідно з Положенням про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112, розслідуванню підлягають раптові погіршення стану здоров’я, поранення, травми, в тому числі отримані внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострі професійні отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, інші ушкодження, що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення потерпілого на іншу (легшу) роботу терміном не менш як на один робочий день, а також випадки смерті на підприємстві.

За висновками роботи комісії з розслідування визнаються пов’язаними з виробництвом і складається акт за формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання трудових обов’язків у тому числі у відрядженнях, а також ті, що сталися під час:

 • перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу починаючи з моменту приходу працівника на підприємство до його виходу, який повинен фіксуватися відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, або за дорученням роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові дні;

 • приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання заходів особистої гігієни;

 • проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі підприємства або на орендованому підприємством транспорті, за наявності розпорядження роботодавця;

 • використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця відповідно до встановленого порядку;

 • провадження дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий;

 • ліквідації аварій, пожеж, наслідків стихійного лиха на виробничих об’єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством;

 • надання підприємством шефської допомоги;

 • перебування на транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо причина нещасного випадку пов’язана з виконанням потерпілим трудових обов’язків або з дією на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або середовища;

 • прямування працівника до (між) об’єкта(ми) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об’єкта за дорученням роботодавця;

 • прямування до місця відрядження та в зворотному напрямку відповідно до завдання про відрядження.

Нещасні випадки, що сталися внаслідок раптового погіршення стану здоров’я працівника, визнаються пов’язаними з виробництвом і про них складається акт форми Н-1 за умови, що погіршення стану здоров’я працівника сталося внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або якщо потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалась, була протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан здоров’я.

Нещасні випадки, що сталися з працівниками на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також під час перебування працівників на території підприємства у зв’язку з проведенням роботодавцем наради, отриманням заробітної плати, обов’язковим проходженням медичного огляду тощо, а також у випадках, передбачених колективним договором, розслідуються згідно з вимогами Положення.

Такі нещасні випадки визнаються пов’язаними з виробництвом і про них складається акт за формою Н-1.

2. Про кожен нещасний випадок очевидець або сам потерпілий повинні повідомити безпосередньому керівникові робіт і вжити заходів для надання долікарської допомоги. Цей керівник у свою чергу зобов’язаний : - терміново організувати першу допомогу потерпілому та його доставку в лікувальний заклад, а також повідомити про те, що сталося, керівника підрозділу підприємства, роботодавця; - зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці, устаткування у такому вигляді, в якому вони були на момент події, а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, повідомляє відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування (ФСС), наказом призначає комісію з розслідування у складі керівника (спеціаліста) служби охорони праці підприємства (голова комісії), керівника структурного підрозділу або головного спеціаліста. До комісії також входять представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий, а в разі гострих професійних отруєнь – спеціаліст санепідемстанції. Якщо потерпілий не є членом профспілки, до складу комісії входить уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. У разі настання нещасного випадку з можливою інвалідністю, до складу комісії включається також представник ФСС.

Комісія з розслідування зобов’язана протягом трьох діб з моменту події:

 • обстежити місце нещасного випадку, опитати очевидців і осіб, причетних до цього, та одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо;

 • визначити відповідність умов і безпеки праці вимогам нормативно-правових актів про охорону праці;

 • з’ясувати причини і обставини нещасного випадку, визначити, пов’язаний, чи не пов’язаний цей випадок з виробництвом;

 • визначити винних осіб і розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам;

 • скласти акт за формою Н-5 у 3-х примірниках і акт за формою Н-1 у 6-ти примірниках і надіслати їх на затвердження роботодавцеві.

До акта форми Н-5 додаються акти за формою Н-1 або НПВ, пояснення очевидців, потерпілого, а також, у разі необхідності, паспорти, схеми, фотографії та інші документи, що характеризують стан робочого місця з зазначенням небезпечних і шкідливих виробничих факторів, медичний висновок про наявність алкоголю в організмі потерпілого.

Нещасні випадки, що оформлені актом форми Н-1, або НПВ, реєструються на підприємстві у спеціальному журналі.

Роботодавець протягом доби після закінчення розслідування затверджує акти і направляє по одному примірнику: потерпілому, керівникові цеху, відповідному робочому органу ФСС з копією акта форми Н-5, профспілці, керівникові служби охорони праці разом з першим примірником акта форми Н-5 та іншими матеріалами розслідування, де він зберігається протягом 45 років.

3.Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки:

 • із смертельним наслідком;

 • групові – з двома і більше працівниками;

 • випадки смерті працівника на підприємстві;

 • зникнення працівника;

 • нещасні випадки з тяжкими наслідками, у т.ч. з можливою інвалідністю.

Спеціальне розслідування проводиться комісією, яка призначається наказом керівника територіального органу державного нагляду за охороною праці. До складу комісії з розслідування включаються: посадова особа органу державного нагляду за ОП (голова комісії), представник виконавчої дирекції ФСС, представник органу, до сфери управління якого входить підприємство, а в разі його відсутності – місцевого органу виконавчої влади, роботодавця, профкому або уповноважений найманими працівниками з питань ОП, якщо потерпілий не є членом профспілки, а у разі розслідування гострого професійного отруєння – також спеціаліст санепідемстанції.

В залежності від кількості потерпілих ранг представників комісії може бути вищим.

Розслідування проводиться протягом не більше 10 робочих днів.

За результатами розслідування складається акт спеціального розслідування, акт за формою Н-5 а також інші матеріали згідно з Положенням. Крім того на кожного потерпілого складається акт форми Н-1 або НПВ і затверджується роботодавцем протягом доби.

Роботодавець у п’ятиденний термін після підписання акта спеціального розслідування зобов’язаний видати наказ про здійснення запропонованих заходів щодо запобігання подібних випадків, а також притягнути до відповідальності винних працівників.
4. Усі вперше виявлені хронічні професійні захворювання і отруєння підлягають розслідуванню.

Віднесення захворювання до професійного проводиться відповідно до списку професійних захворювань, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Зв’язок профзахворювання з умовами праці працівника визначається на підставі клінічних даних і санітарно-гігієнічної характеристики умов праці, яка складається санепідемстанцією.

На кожного потерпілого від профзахворювання клініками гігієни праці, спеціалізованими відділеннями обласних (міських) лікарень, складається повідомлення, яке протягом трьох днів надсилається підприємству, санепідемстанції, лікувально-профілактичному закладу, які обслуговують це підприємство.

Роботодавець зобов’язаний організувати розслідування причин кожного випадку профзахворювання протягом 10 робочих днів з моменту одержання повідомлення.

Розслідування проводиться комісією, яка призначається наказом керівника санепідемстанції. До її складу входять: працівник санепідемстанції (голова), представники профспілкової організації, трудового колективу, лікувально-профілактичного закладу, Фонду соціального страхування.

За результатами розслідування комісією складається акт форми П-5 у 6 примірниках протягом трьох діб після закінчення розслідування та направляється хворому, підприємству, ФСС, лікувально-профілактичному закладу і профспілковій організації. Один примірник акта залишається в санепідемстанції для аналізу та контролю за здійсненням намічених заходів. На підприємстві та в санепідемстанції акт зберігається протягом 45 років.

За результатами розслідування роботодавець у п’ятиденний термін видає наказ про визначення заходів щодо запобігання профзахворюванням, а також про притягнення до відповідальності винних осіб.

Про здійснення заходів щодо запобігання профзахворюванням, запропонованих комісією, роботодавець в термін, зазначений в акті, письмово інформує санепідемстанцію.

5. На підприємстві згідно з вимогами законодавчих та інших нормативних актів повинні бути розроблені та затверджені роботодавцем:

 • план попередження надзвичайних ситуацій, у якому визначаються можливі аварії та інші надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, прогнозуються наслідки, визначаються заходи щодо їх ліквідації, терміни виконання, а також сили і засоби, що для цього залучаються;

 • план ліквідації аварій (надзвичайних ситуацій), у якому перераховуються всі можливі аварії та інші надзвичайні ситуації, визначаються дії посадових осіб і працівників підприємства під час їх виникнення, обов’язки працівників професійних аварійно-рятувальних служб або працівників інших підприємств, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій.

До аварій техногенного характеру належать аварії на транспорті, пожежі, вибухи, аварії з викидом сильнодіючих отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних та інших забруднюючих речовин, раптове руйнування споруд, обладнання тощо.

В залежності від наслідків аварії поділяються на 2 категорії: І і ІІ.

Про аварію свідок повинен негайно повідомити безпосереднього керівника робіт або іншу посадову особу підприємства, які в свою чергу зобов’язані повідомити роботодавця.

Роботодавець або особа, яка керує виробництвом під час зміни, зобов’язані діяти згідно з планом ліквідації аварії, вжити першочергових заходів щодо рятування потерпілих і надання їм медичної допомоги, запобігання подальшому поширенню аварії, встановлення меж небезпечної зони та обмеження доступу до неї людей.

Роботодавець або уповноважена ним особа зобов’язаний негайно повідомити про аварію територіальний орган Держгірпромнагляду, орган, до сфери управління якого належить підприємство, відповідну місцеву держадміністрацію або виконавчий орган місцевого самоврядування, штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, прокуратуру за місцем виникнення аварії і відповідний профспілковий орган, а в разі травмування та загибелі працівників також відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду.

Розслідування аварій з нещасними випадками проводиться згідно з діючим Положенням.

Розслідування аварій без нещасних випадків проводиться комісіями з розслідування, що утворюються:

- у разі аварій І категорії – наказом центрального органу виконавчої влади чи розпорядженням відповідно місцевої держадміністрації за узгодженням з відповідними органами державного нагляду за охороною праці та МНС;

- у разі аварій ІІ категорії – наказом керівника органу, до сфери управління якого належить підприємство, чи розпорядженням районної держадміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування за погодженням з відповідними органами державного нагляду за охороною праці і МНС.

Головою комісії призначається представник органу, до сфери управління якого належить підприємство, місцевого органу виконавчої влади або представник органу державного нагляду за охороною праці чи МНС.

У ході роботи комісія з розслідування визначає характер аварії, з’ясовує обставини, що спричинили її, встановлює факти порушення вимог законодавства та нормативних актів з питань охорони праці, цивільної оборони, правил експлуатації устаткування та технологічних регламентів, визначає якість виконання будівельно-монтажних робіт або окремих вузлів, конструкцій, їх відповідність вимогам технічних і галузевих нормативних актів та проекту, встановлює осіб, що несуть відповідальність за виникнення аварії, намічає заходи щодо ліквідації її наслідків та запобігання подібним аваріям.

Комісія з розслідування зобов’язана протягом 10 робочих днів розслідувати аварію і скласти акт за формою Н-5.

Залежно від характеру аварії у разі необхідності проведення додаткових досліджень або експертизи зазначений термін може бути продовжений органом, який призначив комісію.

За результатами розслідування роботодавець видає наказ, яким відповідно до висновків комісії з розслідування затверджує заходи щодо запобігання подібним аваріям і притягає до відповідальності працівників за порушення законодавства про охорону праці.

Облік аварій І і ІІ категорій ведуть підприємства і відповідні органи державного управління та нагляду за охороною праці з реєстрацією їх у спеціальному журналі. При цьому враховуються аварії, внаслідок яких сталися нещасні випадки і внаслідок яких нещасні випадки не сталися.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconЗакон України “Про охорону праці”
Опорний конспект з предмета “Основи охорони праці” має за мету допомогти студентам при вивченні програмного матеріалу нормативного...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconМіністерство освіти І науки україни Івано-Франківський національний...
Підземний ремонт свердловин; Методичні вказівки. Тарко Я. Б., Лагуш Р. Ф. Івано-Франківськ: іфнтунг, 2009. 56с
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconТипова навчальна програма нормативної дисципліни «основи охорони...
України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 р за №1057/18352 І визначає зміст І обсяги навчання та...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconКонспект лекцій для студентів денного відділення спеціальностей
Для викладачів дисципліни «Основи охорони праці» вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconПитання з дисципліни "основи охорони праці" для включення до індивідуальних...
Закон України „Про охорону праці” – сфера дії Закону; принципи державної політики в галузі охорони праці; державне управління охороною...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconМіністерство освіти І науки україни івано-Франківський національний...
Хомин В. Р., Калиній Ю. А. Нафтогазопромислова геологія: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: іфнтунг, 2010. – 69 с
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconОрієнтовні екзаменаційні питання з курсу «Основи охорони праці»
Міжпредметні зв’язкикурсу «Основи охорони праці» з дисциплінами професійного спрямування
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconНавчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони...
«Основи охорони праці» для студентів нту напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)”, 020207 “Дизайн”, 040106 “Екологія,...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconОпорний конспект з навчальної дисципліни Енергозберігаючі технології...
Вступ. Збереження електроенергії – частина загальної тенденції по захисту навколишнього середовища
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconОхорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників...
Методичні вказівки та контрольні завдання з охорони праці для студентів-заочників усіх спеціальностей. – Полтава: Полтнту, 2007....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка