Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ»
НазваМодульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ»
Сторінка5/14
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.99 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Тема 1.2. Управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві


 1. Органи державного управління охороною праці.

 2. Система управління охороною праці.

 3. Служба охорони праці на підприємстві.

 4. Комісія з охорони праці на підприємстві.
 1. Ст. 31. Державне управління охороною праці здійснюють:

 • Кабінет Міністрів України;

 • спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці (Держгірпромнагляд);

 • міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади;

 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.


Кабінет Міністрів України:

 • забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

визначає функції міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;

 • визначає порядок створення і використання державного, галузевих і регіональних фондів охорони праці.


Держгірпромнагляд:

 • здійснює комплексне управління охороною праці;

 • здійснює державний нагляд за охороною праці;

 • координує роботи з профілактики травматизму невиробничого характеру;

 • проводить експертизи проектної документації та видає дозволи на введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, об’єктів і засобів виробництва;

 • координує науково-дослідні роботи з питань охорони праці та підвищення ефективності державного нагляду за охороною праці, контроль за їх виконанням, державне замовлення наукових досліджень з цих питань;

 • встановлює та розвиває міжнародні зв’язки з питань нагляду за охороною праці.

Рішення Держгірпромнагляду , прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадян.
^ Повноваження міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади в галузі охорони праці:

 • проведення єдиної науково-технічної політики в галузі охорони праці;

 • розробка і реалізація комплексних заходів щодо покращення безпеки, гігієни праці і виробничої санітарії в галузі;

 • здійснення методичного керівництва діяльністю підприємств в галузі охорони праці;

 • укладання з відповідними галузевими профспілками угоди з питань покращення умов і безпеки праці;

 • фінансування опрацювання і перегляд нормативних актів про охорону праці;

 • організація в установленому порядку навчання і перевірки знань та норм охорони праці керівними працівниками і спеціалістами галузі;

 • створення при необхідності професійних воєнізованих аварійно-рятувальних формувань, що діють відповідно до типового положення, затвердженого Держгірпромнаглядом;

 • здійснення внутрівідомчого контролю за станом охорони праці.

Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці і контролю за цією роботою в центральному апараті міністерств та інших центральних органах державної виконавчої влади створюються служби охорони праці.

^ Повноваження місцевих державних адміністрацій та Рад народних депутатів у галузі охорони праці:

 • забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

 • формують за участю профспілок заходи з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;

 • організовують при необхідності регіональні аварійно-рятувальні формування;

 • здійснюють контроль за виконанням нормативних актів з охорони

праці;

 • створюють при необхідності фонди охорони праці.

Для виконання названих функцій місцеві органи влади створюють відповідні структурні підрозділи.
2. Управління охороною праці – процес систематичного цілеспрямованого впливу на колектив людей і окремих осіб на основі переробки інформації про стан охорони праці в підрозділах і на підприємстві керівними рішеннями і їх реалізацією.

^ Суб’єктом управління в СУОП на підприємстві в цілому є керівник, а в підрозділах – керівники цих підрозділів.

Організаційно-методичну роботу з управління охороною праці здійснює служба охорони праці, підпорядкована керівнику. Суб’єкт управління аналізує інформацію про стан охорони праці і приймає відповідні рішення.

^ Об’єктом управління в СУОП є діяльність структурних підрозділів та служб із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

Основні функції управління охороною праці:

 • організація та координація робіт;

 • облік показників стану умов і безпеки праці;

 • аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці;

 • планування та фінансування робіт;

Планування поділяється на перспективне, поточне і оперативне.

Перспективне планування вміщує найбільш трудомісткі і довгострокові заходи. Основна форма – комплексний план підприємства щодо покращення стану охорони праці.

Поточне планування здійснюється в межах поточного року і передбачає заходи, вміщені в колективному договорі.

Оперативне планування здійснюється за результатами контролю охорони праці на підприємстві.

 • контроль за функціонуванням системи управління охороною праці;

Основні види контролю за охороною праці на підприємстві:

 • оперативний контроль;

 • контроль з боку служби охорони праці;

 • громадський контроль;

 • адміністративно-громадський триступеневий контроль;

 • відомчий контроль.

Оперативний контроль здійснюють посадові особи в межах своїх посадових обов’язків.

^ Служба охорони праці здійснює постійний контроль у відповідності з функціональними обов’язками.

Громадський контроль здійснюється комісією з охорони праці та громадськими інспекторами з охорони праці профспілки.

^ Адміністративно-громадський трьохступеневий контроль проводиться на трьох рівнях:

1.Керівник дільниці (майстер) спільно з громадським інспектором профспілки – щоденно.

2.Начальник цеху спільно з громадським інспектором та спеціалістами служб цеху – 2 рази на місяць.

3.Комісія під головуванням керівника підприємства 1 раз на місяць. До складу комісії входять керівник служби охорони праці, голова комісії з охорони праці, представник профкому, керівник медичної служби, працівник пожежної охорони, головні спеціалісти. За результатами роботи комісії видається наказ.

Відомчий контроль здійснюється відповідними службами вищестоящої організації.

Основні завдання управління охороною праці:

 • навчання працівників безпечним методам праці та пропаганда питань охорони праці;

 • забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого устаткування, будівель і споруд;

 • нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

 • забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

 • забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників;

 • організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників;

 • професійний добір працівників окремих професій;

 • удосконалення нормативної бази з питань охорони праці.


3. Ст. 15. На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення. При кількості працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати за сумісництвом особи, які мають відповідну підготовку. Якщо кількість працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатись сторонні спеціалісти на договірних засадах.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю і прирівнюється до основних виробничо-технічних служб.

Спеціалісти служби охорони праці мають право:

 • видавати керівникам структурних підрозділів обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;

 • вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують нормативно-правових актів з охорони праці;

 • зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих;

 • надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.

4. Ст. 16. На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше чоловік може створюватись комісія з питань охорони праці згідно з типовим положенням. Рішення про доцільність, склад і строк повноваження комісії приймається трудовим колективом. Комісія формується на засадах рівного представництва осіб від роботодавця та від трудового колективу.

До складу комісії від власника включаються спеціалісти з безпеки праці, виробничої та інших служб підприємства.

Від трудового колективу рекомендуються працівники основних професій, уповноважені трудових колективів з питань охорони праці, представники профспілок.

Основними завданнями комісії є захист законних прав та інтересів працівників у сфері охорони праці.

Комісія має право звертатися до роботодавця або уповноваженого ним органу, органу самоврядування трудового колективу, профкому з пропозиціями щодо регулювання відносин у сфері охорони праці, здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці безпосередньо на робочих місцях, забезпечення працюючих засобами колективного та індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням та ін.

Тема 1.3. Навчання з питань охорони праці


 1. Загальні положення про навчання працівників з питань охорони праці.

 2. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників.

3. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів.

4. Інструктажі з питань охорони праці.

 1. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти.1. Навчання населення, професійна підготовка і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці є одним з принципів державної політики в галузі охорони праці.

Система безперервної освіти в галузі охорони праці базується на таких основних науково-методичних принципах:

 • наступність і безперервність навчання усіх вікових категорій населення;

 • формування суспільної свідомості і рівня знань населення, що відповідають вимогам часу;

 • навчання з питань особистої безпеки та безпеки оточуючих, відповідних норм поведінки вихованців в дошкільних закладах освіти;

 • навчання з питань охорони життя і здоров’я учнів та охорони праці в середніх, позашкільних та професійно-технічних закладах освіти;

 • навчання з питань безпеки життя і діяльності в цілому та охорони праці студентів ВНЗ освіти;

 • навчання з питань охорони праці працівників при їх підготовці, перепідготовці, при прийнятті на роботу та в період роботи, навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою та на роботах, де є потреба у професійному доборі;

 • навчання населення в цілому з питань безпеки життя, діяльності та охорони праці.

Основним нормативним актом, що встановлює порядок та види навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці є Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці ДНАОП 0.00-4.12-99, яке обов’язкове для виконання усіма відомствами, підприємствами і організаціями.
2. Працівники підприємств при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи, а вихованці, учні і студенти під час навчально-виховного процесу повинні проходити навчання і перевірку знань у формі інструктажів, надання першої допомоги, ознайомлення з правилами поведінки на випадок аварій, пожеж і т. п. згідно з вимогами Типового положення. Допуск до роботи без навчання і перевірки знань з питань охорони праці забороняється.

Підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою здійснюється тільки в закладах освіти, які мають відповідну ліцензію МОН і з відома Держгірпромгірнагляду. При цьому курс „Охорона праці” повинен бути розрахований не менше, ніж на 30 год. Для решти робіт підготовка може здійснюватись безпосередньо на підприємстві за 20-годинною програмою.

На підприємстві для перевірки знань працівників з охорони праці наказом керівника створюється постійно діюча комісія. Головою комісії призначається заступник керівника, в службові обов’язки якого входить організація роботи з охорони праці. До складу комісії входять спеціалісти служби охорони праці, юридичної, виробничих і технічних служб, профспілок, органів державного нагляду за охороною праці. Усі члени комісії повинні в установленому порядку пройти навчання та перевірку знань з охорони праці.
3. Посадові особи і спеціалісти відповідно до ДНАОП 0.00-8.01-93 „Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці”, до початку виконання своїх обов’язків, а також періодично один раз на три роки, проходять навчання і перевірку знань з охорони праці.

Заступники керівників (на яких покладені обов’язки з управління охороною праці) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, концернів, корпорацій та інших об’єднань підприємств, керівники структурних підрозділів виробничої сфери, спеціалісти служби охорони праці, члени комісій з перевірки знань з охорони праці цих органів, керівники та викладачі кафедр охорони праці вищих закладів освіти, галузевих і регіональних навчальних центрів з охорони праці, керівники підприємств, об’єднань з чисельністю понад 500 працівників проходять навчання та перевірку знань в Національному науково-дослідному інституті охорони праці.

Інші посадові особи і спеціалісти, зазначені в додатку 4 Типового положення, проходять навчання з питань охорони праці в галузевих навчальних закладах, які мають відповідний дозвіл. До цієї категорії працівників відносяться: керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти, їх заступники з питань охорони праці, керівники основних виробничо-технічних служб, заступники керівників міністерств, державних комітетів, концернів, корпорацій та інших об’єднань підприємств, які здійснюють функції управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності, керівники структурних підрозділів виробничого і технічного призначення цих органів, заступники керівників обласних, міських, районних державних адміністрацій і виконкомів рад народних депутатів, на яких покладена відповідальність за охорону праці, спеціалісти служб охорони праці та члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях, перерахованих вище.

Інші посадові особи і спеціалісти проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов’язків, до початку роботи і періодично один раз на три роки безпосередньо на підприємстві.

Позачергова перевірка знань посадових осіб і спеціалістів проводиться у разі введення в дію або перегляду нормативних актів із питань охорони праці; введення в дію нового устаткування або нових технологічних процесів; при переведенні працівника на іншу роботу, що потребує додаткових знань із питань охорони праці; за вимогою працівника органу державного нагляду за охороною праці, в разі незнання актів про охорону праці.
4. За характером і часом проведення інструктажі з ОП поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться:

 • з усіма працівниками, яких приймають на роботу;

 • з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і приймають участь в роботі;

 • з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;

 • у разі екскурсії на підприємство;

 • з усіма учнями та студентами при зарахуванні до закладу освіти.

Проводиться спеціалістом служби охорони праці, а при відсутності такої служби працівником, призначеним наказом по підприємству.

Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства.

Запис робиться у журналі реєстрації вступного інструктажу.

^ Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з ОП з:

 • новоприйнятим;

 • працівником, який переводиться з одного цеху в інший;

 • працівником, який буде виконувати нову для нього роботу;

 • відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у технологічному процесі.

Зі студентами та учнями:

 • на початку занять у кожному кабінеті, лабораторії де навчальний процес пов’язаний з небезпечними або шкідливими факторами, у гуртках, перед уроками трудового навчання, перед спортивними змаганнями, вправами на спортивних снарядах, при проведенні заходів за межами закладів освіти;

 • перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів;

 • на початку вивчення кожного нового предмета – із загальних вимог безпеки, пов’язаних з тематикою і особливістю проведення цих занять.

Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці у терміни, визначені чинними нормативними актами але не рідше:

 • на роботах, пов’язаних з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці;

 • для решти робіт – 1 раз на 6 міс.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або у кабінеті ОП:

 • при уведенні в дію нових або переглянутих нормативних актів з ОП;

 • при змінах у технологічному процесі;

 • при порушеннях працівниками нормативних актів з ОП, що можуть призвести або призвели до тяжких наслідків;

 • на вимогу працівників державного нагляду;

 • при перерві у роботі більше 30 днів для робіт з підвищеною небезпекою і 60 днів для решти робіт.

Зі студентами та учнями – у кабінетах та лабораторіях, майстернях при порушенні ними вимог ОП, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

 • при виконанні разових робіт, не передбачених трудовим договором;

 • при ліквідації аварії, стихійного лиха;

 • при проведенні робіт, на які оформлюється наряд – допуск, розпорядження або інші документи;

З учнями, студентами проводиться у разі організації масових заходів

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт і вони закінчуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Про проведення указаних інструктажів вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів.

Для учнів, студентів первинний, позаплановий та цільовий інструктажі проводяться відповідними учителями, вихователями, майстрами виробничого навчання, зав. кабінетами. Відмітка про проведення інструктажів робиться у журналі реєстрації інструктажів.

5. Навчальні плани закладів освіти усіх рівнів повинні передбачати вивчення ОП.

^ У дошкільних закладах освіти вивчають питання охорони життя, здоров’я та норм поведінки.

У середніх закладах освіти учні вивчають питання охорони життя, здоров’я та безпеки праці.

^ У позашкільних закладах освіт повинно передбачатися вивчення питань охорони життя, здоров’я та безпеки праці, пов’язані з профілем роботи.

Учні професійно – технічних закладів освіти вивчають дисципліну „ОП”. При професійній підготовці специфічні питання ОП для конкретних професій повинні вивчатися у курсах спеціальних і загальнотехнічних дисциплін.

^ У вищих закладах освіт незалежно від рівня акредитації студенти вивчають комплекс нормативних дисциплін: БЖД, Основи ОП та ОП у галузі, а також окремі питання БЖД та ОП при вивчені загальнотехнічних та спеціальних дисциплін. Формою підсумкового контролю з ОП є екзамен.

^ У закладах післядипломної освіт навчальні плани повинні передбачати вивчення ОП з формою підсумкового контролю у вигляді екзамена. Дипломні проекти та роботи повинні вміщувати розділи, а білети випускних іспитів – питання з ОП.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconЗакон України “Про охорону праці”
Опорний конспект з предмета “Основи охорони праці” має за мету допомогти студентам при вивченні програмного матеріалу нормативного...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconМіністерство освіти І науки україни Івано-Франківський національний...
Підземний ремонт свердловин; Методичні вказівки. Тарко Я. Б., Лагуш Р. Ф. Івано-Франківськ: іфнтунг, 2009. 56с
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconТипова навчальна програма нормативної дисципліни «основи охорони...
України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 р за №1057/18352 І визначає зміст І обсяги навчання та...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconКонспект лекцій для студентів денного відділення спеціальностей
Для викладачів дисципліни «Основи охорони праці» вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconПитання з дисципліни "основи охорони праці" для включення до індивідуальних...
Закон України „Про охорону праці” – сфера дії Закону; принципи державної політики в галузі охорони праці; державне управління охороною...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconМіністерство освіти І науки україни івано-Франківський національний...
Хомин В. Р., Калиній Ю. А. Нафтогазопромислова геологія: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: іфнтунг, 2010. – 69 с
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconОрієнтовні екзаменаційні питання з курсу «Основи охорони праці»
Міжпредметні зв’язкикурсу «Основи охорони праці» з дисциплінами професійного спрямування
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconНавчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони...
«Основи охорони праці» для студентів нту напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)”, 020207 “Дизайн”, 040106 “Екологія,...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconОпорний конспект з навчальної дисципліни Енергозберігаючі технології...
Вступ. Збереження електроенергії – частина загальної тенденції по захисту навколишнього середовища
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconОхорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників...
Методичні вказівки та контрольні завдання з охорони праці для студентів-заочників усіх спеціальностей. – Полтава: Полтнту, 2007....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка