Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ»
НазваМодульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ»
Сторінка2/14
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.99 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Тема 1.2. Державне управління охороною праці

та організація охорони праці на виробництві.

Органи державного управління охороною праці: Кабінет Міністрів України, органи державного нагляду за охороною праці, міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Компетенція і повноваження цих органів в галузі охорони праці, їх функції.

Галузеві, регіональні системи управління охороною праці та системи управління охороною праці на підприємст­вах. Мета систем управління охороною праці, основні принципи їх функціонування, об'єкти та суб'єкти управлін­ня, підготовка управлінських рішень.

Основні функції управління охороною праці: організа­ція та координація робіт, облік показників стану умов і безпеки праці, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці, планування та фінансування робіт, контроль за функціо­нуванням системи управління охороною праці, стимулю­вання.

Основні завдання управління охороною праці:

навчання працівників безпечних методів праці та пропаганда питань охорони праці;

забезпечення безпечності технологічних процесів, ви­робничого устаткування, будівель і споруд;

нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

забезпечення оптимальних режимів праці та відпочин­ку працівників;

організація лікувально-профілактичного обслуговуван­ня працівників;

професійний добір працівників з окремих професій;

удосконалення нормативної бази з питань охорони праці.

Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці. Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища -національні, галузеві, регіональні. Наукова база охорони праці: Національний науково-дослідний інститут охорони праці, галузеві науково-дослідні інститути з питань охоро­ни праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці в галузевих науково-дослідних інститутах, кафедри охоро­ни праці та інші підрозділи вищих закладів освіти.

Управління охороною праці на підприємстві та обов'яз­ки роботодавця. Організація служби охорони праці. Поло­ження про службу охорони праці, її основні завдання, функціональні обов'язки та права.

Комісія з питань охорони праці на підприємстві. Типо­ве положення про комісію з питань охорони праці підпри­ємства, порядок її створення, обов'язки та права. Комплексні перевірки стану охорони праці на підприємстві. Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці. Регулювання охорони праці у колек­тивному договорі. Комплексні плани підприємств щодо поліпшення стану охорони праці.

^ Тема 1.3. Навчання з питань охорони праці.

Навчання та систематичне підвищення рівня знань прац­івників, населення України з питань охорони праці - один з основних принципів державної політики в галузі охоро­ни праці, фундаментальна основа безпеки праці та необ­хідна умова удосконалення управління охороною праці і забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо за­побігання аваріям і травматизму на виробництві.

Чинні міжгалузеві і галузеві нормативні акти про на­вчання з питань охорони праці, основні їх положення щодо реалізації системи безперервної освіти в галузі охорони праці.

Основні науково-методичні принципи побудови системи безперервної освіти в галузі охорони праці, її цільові функції та методологічні основи:

наступність і безперервність навчання з питань безпе­ки життя, діяльності та охорони праці усіх вікових кате­горій населення України;

формування суспільної свідомості і рівня знань насе­лення України, що відповідають вимогам часу;

навчання з питань особистої безпеки та безпеки оточу­ючих, відповідних норм поведінки вихованців в дошкіль­них закладах освіти;

навчання з питань охорони життя і здоров'я учнів та охорони праці в середніх, позашкільних та професійно-тех­нічних закладах освіти;

навчання з питань безпеки життя і діяльності в ціло­му та охорони праці студентів вищих закладів освіти;

навчання з питань охорони праці працівників при їх підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, при прийнятті на роботу та в період роботи, навчання праців­ників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою та на роботах, де є потреба у професійному доборі; інструк­тажі з питань охорони праці, їх види та порядок проведення, порядок допуску працівників до виконання робіт;

навчання населення в цілому з питань безпеки життя, діяльності та охорони праці.

Обов'язки і відповідальність роботодавця щодо виконання чинних нормативів про навчання з питань охорони праці.

Пропаганда охорони праці: мета, завдання, форми, методи пропаганди знань та передового досвіду з питань охорони праці.

Активні методи і засоби навчання та пропаганди охорони праці, пріоритетні напрями їх використання.
^ Семінарське заняття

Тема 1.4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

Органи державного нагляду за охороною праці: Комітет по нагляду за охороною праці, органи пожежного нагляду Міністерства надзвичайних ситуацій, органи санітарно-епідеміоло­гічної служби Міністерства охорони здоров'я, Адміністрація ядерного регулювання Мінекобезпеки, органи прокуратури.

Основні повноваження і права органів державного нагля­ду за охороною праці, відповідальність посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці щодо виконання по­кладених на них обов'язків.

Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

Уповноважені трудових колективів. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, формування складу уповноважених, їх на­вчання, функціональні обов'язки, права, гарантування прав та діяльності уповноважених з питань охорони праці.

Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

^ Тема 1.5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Аналіз і профілактика травматизму

Вимоги Закону України «Про охорону праці» щодо роз­слідування та обліку нещасних випадків, професійних за­хворювань і аварій.

Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків, про­фесійних захворювань і аварій, як основа для розробки проф­ілактичних заходів щодо їх запобігання та вирішення соц­іальних питань, пов'язаних з нещасними випадками, про­фесійними захворюваннями та аваріями.

«Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних ви­падків, професійних захворювань та аварій на виробництві». Нещасні випадки, що підляга­ють розслідуванню згідно з Положенням.

Порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництві. Склад комісії. Акт про нещасний випадок. Роз­слідування нещасних випадків за заявами потерпілих чи осіб за дорученнями потерпілих. Порядок і терміни такого розслі­дування.

Спеціальне розслідування нещасних випадків, форму­вання комісій спеціального розслідування і їх функції. Пе­релік документів, що входять до матеріалів спеціального розслідування. Вирішення комісією спеціального роз­слідування соціальних питань, пов'язаних з нещасними випадками.

Порядок розслідування професійних захворювань на виробництві. Мета розслідування, діагностування профе­сійного захворювання, повідомлення власника та органів санітарного нагляду, створення та склад комісії з розслі­дування, оформлення результатів розслідування.

Порядок розслідування аварій на виробництві, класи­фікація аварій, склад комісії. Мета і методи аналізу. Порівняльна характеристика ме­тодів аналізу. Використання статистичної звітності і актів розслідування нещасних випадків і професійних захворю­вань в аналітичній роботі. Показники частоти та тяжкості травматизму. Автоматизовані системи обліку, аналізу та дос­лідження травматизму з використанням засобів обчислюваль­ної техніки, їх роль та значення в управлінні охороною праці.

Основні технічні та організаційні заходи щодо профілак­тики виробничого травматизму та професійної захворюва­ності.

Залікове заняття з модуля 1.

знання:

 • основні поняття в галузі охорони праці;

 • розділи курсу «Основи охорони праці» та перелік тем розділів;

 • основні законодавчі акти про охорону праці;

 • міжгалузеві і галузеві нормативні акти про охорону праці і їх кодування;

 • управління охороною праці на державному і галузевому рівнях;

 • органи державного нагляду за охороною праці;

 • громадський контроль за охороною праці;

 • відповідальність за невиконання вимог з охорони праці;

 • відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров’я і моральних збитків;

 • навчання з питань охорони праці при підготовці працівників, при прийняті на роботу та в період роботи;

 • порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.уміння


 • організувати розслідування нещасного випадку на виробництві;

 • визначити вимоги законодавчих і нормативних актів з охорони праці в межах функціональних обов’язків фахівця кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»;

визначити вимоги щодо навчання працівників з урахуванням їх функціональних обов’язків
Л І Т Е Р А Т У Р А

 1. Закон України «Про охорону праці» зі змінами, прийнятими Верховною Радою України 21 листопада 2002 р.

 2. Ткачук К. Н., Иванчук Д. Ф. и др. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. - К.:, «Техніка», 1991.

 3. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.36-05.

 1. Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці. Законодавство України про охорону праці. Т. З, 157....166. - К.: «Основа», 1995.

 2. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затв. Постановою КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1112.


Модуль 2. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ .

2.1. Загальні положення.

Закон України «Про забезпечення санітарного та епіде­мічного благополуччя населення», основні його вимоги щодо організації, розміщення виробництва та створення умов праці, що відповідають санітарним вимогам.

Відповідальність за невиконання санітарних нормативів щодо умов праці та проживання населення.

Основи фізіології ручної, механізованої, автоматизова­ної, конвеєрної, розумової праці, праці з використанням засобів обчислювальної техніки та персональних ЕОМ. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності люди­ни, втома.

Вплив характеру праці, санітарних особливостей вироб­ничих процесів, обладнання, перероблюваної сировини, про­міжного та кінцевого продукту, санітарних умов праці в ціло­му на функціонування організму та його окремих систем.

Поняття «виробнича санітарія», її значення. Фактори, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці.

Загальний підхід до оцінки умов праці та забезпечення умов праці, що відповідають нормативам.

^ 2.2. Повітря робочої зони.

Визначення понять «робоча зона» та «повітря робочої зони».

Мікроклімат робочої зони: поняття, вплив на теплообмін організму людини з навколишнім середовищем, основні види теплообміну, їх залежність від параметрів мікроклімату. Гіпо­термія і гіпертермія. Порушення водно-сольово­го балансу організму, судомна хвороба і тепловий удар. Нормування та контроль параметрів мікроклімату.

Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату: удосконалення технологічних процесів та обладнання з метою зменшення виділення тепла у виробничі приміщення, раціональне розміщення технологічно­го обладнання, автоматизація та дистанційне управління технологічними процесами, вентиляція, опалення та кон­диціювання повітря, влаштування зон (приміщень) для охолодження чи зігрівання, захисні екрани, водяні та по­вітряні завіси, повітряне та водоповітряне душування, засоби індивідуального захисту.

Склад повітря робочої зони: природно-фізіологічний склад повітряного середовища, джерела забруднення по­вітряного середовища виробничих приміщень і території підприємств шкідливими речовинами (газами, парою, пи­лом, димом, мікроорганізмами), виробничі отрути, вплив шкідливих домішок виробничого повітряного середовища на функціонування організму. Матеріальна та функціональ­на кумуляція. Залежність шкідливого впливу домішок повітряного середовища від хімічного складу домішок, часу дії, концентрації, параметрів мікроклімату, наявності інших шкідливих факторів, фізичної трудомісткості робіт. Гострі і хронічні отруєння, професійні захворювання. Пневмоконіози, фіброгенні шкідливі домішки повітряного се­редовища.

Класифікація шкідливих домішок повітряного середови­ща за характером дії на організм людини: речовини гостро-направленої дії (Г), алергічної дії (А), фіброгенної (Ф) та кан­церогенної (К). Класи небезпечності речовин залежно від гранично допустимих концентрацій.

Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряно­го середовища на виробництві, гранично допустимі концент­рації (ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Визначення ГДК при забрудненні виробничого повітряного середовища кілько­ма шкідливими домішками однонаправленої і різнонаправленої дії. Аероіонізація повітря, допустимі рівні.

Загальні заходи та засоби попередження забруднення по­вітряного середовища на виробництві та захисту працюючих: удосконалення технологічних процесів і обладнан­ня, вилучення шкідливих речовин з технологічних про­цесів, герметизація виробничого обладнання, локалізація шкідливих виділень за рахунок місцевої вентиляції, аспіраційних укриттів, робота технологічного обладнання під розрідженням, кондиціювання повітря, видалення забруд­неного повітря з приміщень за рахунок загальнообмінної вентиляції, автоматизація і дистанційне управління тех­нологічними процесами та обладнанням, періодичні медичні обстеження працюючих у шкідливих умовах праці, вико­ристання засобів індивідуального захисту. Загальні вимо­ги безпеки щодо організації і проведення робіт з надзви­чайно небезпечними речовинами.

Контроль стану повітряного середовища на виробництві, періодичність і методи контролю залежно від класу небез­печності домішок повітряного середовища.

Нагляд за дотриманням санітарних вимог до стану по­вітряного середовища на виробництві.

^ 2.3. Вентиляція виробничих приміщень

Вентиляція як сукупність заходів і засобів, що забезпечу­ють розрахунковий повітрообмін в приміщеннях чи інших спорудах. Види вентиляції. Організація повітрообміну в при­міщеннях, розрахунок необхідного повітрообміну, кратність повітрообміну, повітряний баланс.

Природна вентиляція. Інфільтрація та аерація, область їх застосування. Переваги над штучною вентиляцією, недо­ліки. Елементи систем аерації, її теоретичні основи.

Штучна (механічна) вентиляція, її переваги над аерацією, недоліки, системи штучної вентиляції. Конструктивні еле­менти систем штучної вентиляції: повітропроводи, повітро-розподільча арматура, фільтри, вентилятори, калорифери.

Системи загальнообмінної припливної, всмоктувальної та припливно-всмоктувальної штучної вентиляції, їх вибір, конструктивне оформлення.

Місцеві (локальні) системи механічної вентиляції, доцільність використання, види, їх вибір, конструктивне оформлення. Теоретичні основи розрахунку систем меха­нічної вентиляції.
^ 2.4. Освітлення виробничих приміщень

Нормативні документи, значення виробничого освітлення, види виробничого освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо їх застосування. Основні поняття системи світлотехніч­них величин: сила світла, світловий потік, освітленість, яс­кравість, яскравісний контраст, видимість, фон.

Природне освітлення, його значення як виробничого і фізіолого-гігієнічного чинника для працюючих. Системи при­родного освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо їх використання залежно від розмірів приміщень. Нормування природного освітлення, коефіцієнт природного освітлення, розряди робіт по зоровій напрузі, їх визначення для конкрет­них умов. Орієнтація робочих місць відносно світлових от­ворів. Експлуатація систем природного освітлення. Загаль­ний підхід до проектування систем природного освітлення, етапи проектування, метод Данилюка.

Штучне освітлення. Системи штучного освітлення та ви­моги санітарних нормативів щодо їх використання. Штуч­не освітлення: робоче, аварійне, чергове, евакуаційне, охо­ронне. Джерела штучного освітлення, їх типи, порівняльна оцінка, вибір. Світильники, їх призначення, основні харак­теристики, виконання. Нормування штучного освітлення, розряди та підрозряди робіт, їх визначення. Експлуатація систем штучного освітлення. Контроль параметрів штучно­го освітлення. Загальний підхід до проектування систем штучного освітлення: метод коефіцієнта використання світлового потоку джерел світла (ламп), крапковий метод, метод питомої потужності.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconЗакон України “Про охорону праці”
Опорний конспект з предмета “Основи охорони праці” має за мету допомогти студентам при вивченні програмного матеріалу нормативного...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconМіністерство освіти І науки україни Івано-Франківський національний...
Підземний ремонт свердловин; Методичні вказівки. Тарко Я. Б., Лагуш Р. Ф. Івано-Франківськ: іфнтунг, 2009. 56с
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconТипова навчальна програма нормативної дисципліни «основи охорони...
України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 р за №1057/18352 І визначає зміст І обсяги навчання та...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconКонспект лекцій для студентів денного відділення спеціальностей
Для викладачів дисципліни «Основи охорони праці» вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconПитання з дисципліни "основи охорони праці" для включення до індивідуальних...
Закон України „Про охорону праці” – сфера дії Закону; принципи державної політики в галузі охорони праці; державне управління охороною...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconМіністерство освіти І науки україни івано-Франківський національний...
Хомин В. Р., Калиній Ю. А. Нафтогазопромислова геологія: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: іфнтунг, 2010. – 69 с
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconОрієнтовні екзаменаційні питання з курсу «Основи охорони праці»
Міжпредметні зв’язкикурсу «Основи охорони праці» з дисциплінами професійного спрямування
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconНавчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони...
«Основи охорони праці» для студентів нту напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)”, 020207 “Дизайн”, 040106 “Екологія,...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconОпорний конспект з навчальної дисципліни Енергозберігаючі технології...
Вступ. Збереження електроенергії – частина загальної тенденції по захисту навколишнього середовища
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconОхорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників...
Методичні вказівки та контрольні завдання з охорони праці для студентів-заочників усіх спеціальностей. – Полтава: Полтнту, 2007....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка