Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ»
НазваМодульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ»
Сторінка1/14
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.99 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум

МОДУЛЬНИЙ КУРС
предмета «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»
для студентів спеціальностей:
5.04010304 «Розвідування нафтових і газових родовищ»,

5.05030106 «Буріння свердловин»

5.090312 «Експлуатація нафтових і газових свердловин»

5.05030403 «Експлуатація газо нафтопроводів і газо нафтосховищ»

Укладач Герасименко В. А.


Розглянуто і схвалено


на засіданні МЦК бурових дисциплін

Протокол № ___ від “___”_________2009 року

Голова МЦК ____________Ю. Я. Бяльськийм. Полтава

2009 р.
П Е Р Е Д М О В А .

Предмет «Основи охорони праці» - нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

Даною методичною розробкою передбачається розбивка курсу «Основи охорони праці» на 4 самостійних модулі:

  1. Правові та організаційні питання охорони праці;

  2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;

  3. Основи техніки безпеки;

  4. Пожежна безпека.

Кожен модуль забезпечений програмним матеріалом з розбивкою годин за темами, лекційними матеріалами з кожної теми, контрольними питаннями для проміжного та підсумкового контролю знань.

Даний модульний курс розроблений для спеціальностей 5.05030106 «Буріння свердловин» та 5.04010304 «Розвідування нафтових і газових родовищ».

Згідно з навчальними планами вивчення предмета завершується здачею іспита. При цьому до іспита допускаються тільки ті студенти, які мають позитивні оцінки за підсумками вивчення усіх модулів.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАФТОВИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ


ЗАТВЕРДЖУЮ:
^

Директор технікуму


____________В. Д. Лук’янець

“___”___________2009 року

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Програма підготовки молодших спеціалістів


за спеціальностями:

5.04010304 «Розвідування нафтових і газових родовищ»

і

5.05030106 «Буріння свердловин»
Склав викладач Герасименко В. А.
^

Розглянуто і схвалено


на засіданні МЦК бурових дисциплін

Протокол № ___ від “___”_________2009 року

Голова МЦК ____________Ю. Я. БяльськийОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


^ Назва теми

усього

лекцій

семін.

зан.

контр.

роб.

сам.

вивч.

Модуль 1. Правові та організаційні питання охорони праці.

34

16

4
14

Вступ.

2

2


Тема 1.1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.

4

22

Тема 1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві

6

24

Тема 1.3. Навчання з питань охорони праці.

6

42

Семінарське заняття

2
2Тема 1.4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

4

22

Тема 1.5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.

6

42

Тема 1.6.Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві

2


2

Залікове заняття з модуля 1

2
2^ Модуль 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

28

12

4
12

Тема 2.1. Загальні положення

4

22

Тема 2.2. Повітря робочої зони

4

22

Тема 2.3. Вентиляція виробничих приміщень

2


2

Тема 2.4. Освітлення виробничих приміщень

2

2


Тема 2.5. Вібрація

2

2


Семінарське заняття

2
2Тема 2.6. Шум, ультразвук та інфразвук

2


2

Тема 2.7. Іонізуючі випромінювання

2

2


Тема 2.8. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону

2

2


Тема 2.9. Випромінювання оптичного діапазону

2


2

Тема 2.10. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

2


2

Залікове заняття з модуля 2

2
2Модуль 3. Основи техніки безпеки

24

12

2
10

Тема 3.1. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів

2


2

Тема 3.2. Безпека при експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки

6

42

Тема 3.3. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах і на транспорті

4

22

Тема 3.4. Електробезпека

10

64

Залікове заняття з модуля 3

2
2Модуль 4. Пожежна безпека.

22

12

2

2

8

Тема 4.1. Основні поняття та визначення пожежної безпеки

2

2


Тема 4.2. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин

4

22

Тема4.3.Пожежовибухонебезпечність об’єкта

2


2

Тема 4.4.Система попередження пожеж

2

2


Тема 4.5. Система пожежного захисту

8

44

Тема 4.6. Система організаційно-технічних заходів

2

2


Залікове заняття з модуля 4

2
2
Всього за програмою: 108 52 12 44

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль 1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ.
ВСТУП

Поняття і предмет охорони праці. Охорона праці як сус­пільний чинник і галузь науки. Основні етапи розвитку охо­рони праці. Стан охорони праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності в Україні та інших країнах. Невиробничий травматизм в Україні, статистика, основні причини невиробничого травматизму, шляхи попередження. Соціально-економічне значення охорони праці, економічні аспекти охорони праці, охорона праці як економічний чин­ник.

Основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення: умови праці, шкідливі та небезпечні виробничі фактори, класифікація їх; нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, їх класифікація і причини, без­пека праці тощо.

Предмет, структура, зміст, мета курсу «Основи охорони праці» як навчальної дисципліни, його місце та роль у фор­муванні освітньо-кваліфікаційного рівня, зв'язок з дисципл­інами «Безпека життєдіяльності», «Основи екології», інши­ми загальноосвітніми та спеціальними дисциплінами.
^ Тема 1.1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.

Основні законодавчі акти про охорону праці: Конституція України, Закони України «Про охорону праці», «Про охоро­ну здоров'я», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Ко­декс законів про працю України. Правове поле цих актів законодавства і коло питань, на які поширюється їх дія щодо охорони праці.

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці:

основні принципи державної політики в галузі охорони праці;

права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи;

соціальне страхування від нещасних випадків і профе­сійних захворювань;

права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці;

відшкодування роботодавцем шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я чи нанесення моральної шкоди;

дотримання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємств, розробці і виго­товленні засобів виробництва;

тривалість робочого часу працівників, скорочена три­валість робочого часу, обмеження робіт в нічний час і надурочних робіт;

обов'язки роботодавця щодо створення безпечних і не­шкідливих умов праці;

обов'язки працівника щодо виконання вимог норматив­них актів про охорону праці;

гарантії охорони праці жінок, обмеження застосування праці жінок залежно від умов праці та в нічний час, гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок, які мають неповнолітніх дітей;

права неповнолітніх у трудових правовідносинах, робо­ти, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років;

медичні огляди при прийнятті на роботу та в період роботи.

Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці (норми, правила, положення, інструкції, пере­ліки тощо). Кодування міжгалузевих і галузевих норматив­них актів про охорону праці. Міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці, державні стандарти України з пи­тань безпеки праці, вимоги з охорони праці нормативних до­кументів у галузі будівництва. Державний реєстр норматив­них актів про охорону праці.

Нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства.

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кри­мінальна відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці, за створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, ви­користання світового досвіду організації роботи щодо пол­іпшення умов і безпеки праці. Директиви ЄС і Конвенції МОП, впровадження їх в Україні.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconЗакон України “Про охорону праці”
Опорний конспект з предмета “Основи охорони праці” має за мету допомогти студентам при вивченні програмного матеріалу нормативного...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconМіністерство освіти І науки україни Івано-Франківський національний...
Підземний ремонт свердловин; Методичні вказівки. Тарко Я. Б., Лагуш Р. Ф. Івано-Франківськ: іфнтунг, 2009. 56с
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconТипова навчальна програма нормативної дисципліни «основи охорони...
України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 р за №1057/18352 І визначає зміст І обсяги навчання та...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconКонспект лекцій для студентів денного відділення спеціальностей
Для викладачів дисципліни «Основи охорони праці» вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconПитання з дисципліни "основи охорони праці" для включення до індивідуальних...
Закон України „Про охорону праці” – сфера дії Закону; принципи державної політики в галузі охорони праці; державне управління охороною...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconМіністерство освіти І науки україни івано-Франківський національний...
Хомин В. Р., Калиній Ю. А. Нафтогазопромислова геологія: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: іфнтунг, 2010. – 69 с
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconОрієнтовні екзаменаційні питання з курсу «Основи охорони праці»
Міжпредметні зв’язкикурсу «Основи охорони праці» з дисциплінами професійного спрямування
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconНавчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони...
«Основи охорони праці» для студентів нту напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)”, 020207 “Дизайн”, 040106 “Екологія,...
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconОпорний конспект з навчальної дисципліни Енергозберігаючі технології...
Вступ. Збереження електроенергії – частина загальної тенденції по захисту навколишнього середовища
Модульний курс предмета «основи охорони праці» для студентів спеціальностей: 04010304 «Розвідування нафтових І газових родовищ» iconОхорона праці методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників...
Методичні вказівки та контрольні завдання з охорони праці для студентів-заочників усіх спеціальностей. – Полтава: Полтнту, 2007....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка