1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економік
Скачати 127.83 Kb.
Назва1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економік
Дата конвертації20.06.2013
Розмір127.83 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
ПП 1.10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗРОБЛЕНО Київським національним торговельно-економічним університетом (кафедра міжнародної економіки)

Т.М. Мельник, д.е.н., доц.

І.В. Таран, ст. викл.
РЕЦЕНЗЕНТ

Л.В. Батченко, д.е.н., проф.

Донецький державний університет управління
І. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Метою дисципліни є отримання студентами системних знань з об`єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства, а також набуття навичок їх практичного використання.

Завданнями вивчення дисципліни є:

– розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, цілей, мотивів і передумов її виникнення, правового та економічного середовища розвитку;

– вивчення видів та форм ЗЕД підприємства;

– усвідомлення економічної природи комерційних операцій на зовнішніх ринках;

– вивчення принципів укладання та виконання угод;

– проведення економічного аналізу ЗЕД підприємства, визначення її ефективності.

Результатом вивчення дисципліни є формування у студентів цілісної уяви про процеси у сфері ЗЕД; оволодіння культурою сучасного економічного мислення, методо­логічними підходами щодо аналізу та оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності; формування у студентів умінь і практичних навичок використання набутих знань у практиці здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств щодо застосовування емпіричних та статистичних даних, інформаційної бази даних для аналізу стану світового економічного середовища з метою вибору стратегії виходу на зовнішні ринки; оволодіння методиками проведення аналізу щодо вибору найоптимальніших для підприємств умов співпраці з, іноземним контрагентом; формування комплексного підходу до розуміння механізму проходження вантажів через митний кордон України; формування укладання зовнішньоекономічного контракту згідно з діючою нормативно-правовою базою.


^ II. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економік
Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери та їх взаємозв`язки. Функції зовнішньоекономічної діяльності. Напрями впливу зовнішньоекономічного чинника на національну економіку. Сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність», основні види і форми зовнішньо-економічної діяльності. Причини і передумови розвитку зовнішньоеномічної діяльності. Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Поі об`єктів та суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Місце дисципліни в системі загальноосвітніх і професійно орієнтовних дисциплін. Актуальність та практична спрямованість дисципліни, її структура і послідовність вивчення.
^ Тема 2. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Зовнішньоекономічна політика держави. Сучасні концептуальні підходи до формування зовнішньоекономічної політики України в контексті реалізації національних економічних інтересів. Основні етапи розвитку ЗЕД в Україні. Аналіз та оцінка сучасного стану ЗЕД України. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни: абсолютні (обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу; торговельне сальдо, генеральна торгівля), відносні (індекси динаміки експорту та імпорту, коефіцієнт покриття імпорту експортом, індекс концентрації експорту, індекс «умов торгівлі», індекс імпортної залежності країни, індекс чистої торгівлі), показники структури (індекс диверсифікації експорту/імпорту, частка продукції обробної промисловості в загальному обсязі експорту продукції, індекс географічної концентрації експорту/імпорту); показники інтенсивності та ефективності зовнішньоекономічних зв`язків країни. Платіжний баланс України, його структура та характеристика.
^ Тема 3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: принципи, цілі, методи. Еволюція системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Національне та наднаціональне регулювання ЗЕД. Характеристика органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та їх компетенції. Органи місцевого самоврядування та регіональний аспект регулювання ЗЕД. Недержавні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі. Економічні та адміністративні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правове регулювання ЗЕД. Реєстрація суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності.
^ Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Сутність митного регулювання ЗЕД. Принципи митного регулювання. Митні органи України: завдання, функції, структура. Види і методи здійснення митного контролю. Характеристика митних режимів: експорту, імпорту, транзиту, реекспорту, реімпорту, тимчасового ввезення (вивезення), переробки на митній території України, переробки поза межами митної території України, знищення і руйнування, магазину безмитної торгівлі, митного складу, спеціальної митної зони, відмови на користь держави. Товарна номенклатура ЗЕД. Порядок митного оформлення товарів. Основні митні документи та специфіка їх оформлення. Плата за митне оформлення товарів. Декларування товарів: форми та процедури. Митна вартість та методи її визначення. Мета і сфера застосування правил інтерпретації міжнародних іоргівельних термінів «Іпсоїегтд 2000». Мито як інструмент економічного регулювання, їдиний митний тариф. Види мита. Види митних ставок.
^ Тема 5. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Види та функції податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та порядок врахування митних податків (ПДВ, мита, акцизного збору) у сфері ЗЕД. Особливості оподаткування залежно від митного режиму. Порядок відшкодування ПДВ при експорті, Проблеми бюджетної заборгованості з ПДВ і шляхи їх вирішення. Операції, які звільняються від справляння ПДВ. Єдиний збір, що стягується у пунктах пропуску через митний кордон. Відбраження митних платежів у ВМД. Особливості оподаткування імпорту послуг.
^ Тема 6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація і характеристика. Механізм впливу нетарифних засобів регулювання на економіку країни. Інструменти нетарифного регулю­вання. Кількісні обмеження: ліцензування і квотування. Класифікація квот за напрямом дії та масштабом охоплення. Порівняльний аналіз ефективності застосування імпортного тарифу та імпортної квоти. Перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню. Види та способи розподілу ліцензій. Механізм оформлення документів для отримання ліцензій. Фінансові засоби нетарифного регулювання: експортні кредити, експортні субсидії, імпортні депозити. Антидемпінгові заходи, визначення демпінгової маржі та величини шкоди національним виробникам. Нарахування антидемпінгового та компенсаційного мита. Сертифікація, стандартизація, технічні бар`єри, вимоги щодо вмісту місцевих компонентів, вимоги щодо упакування та маркування товарів. Сутність політики державних закупівель.
^ Тема 7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання. Поняття валютної політики держави та її складові. Об`єкти та суб`єкти валютного регулювання. Валюта, валютний курс, валютні цінності. Порядок придбання і використання валюти, здійснення розрахунків в іноземній валюті. Система валютного контролю. Види валютних операцій. Обмеження щодо перевезення та пересилання валютних цінностей. Українська міжбанківська валютна біржа та її функції. Механізм проведення торгів іноземною валютою.
^ Тема 8. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування

зовнішньоекономічної діяльності
Сутність міжнародних розрахунків та необхідність банківського обслуговування у сфері ЗЕД. Форми розрахунків: аванс, акредитив, інкасо, платіж за відкритим рахунком, банківський переказ, Види і засоби платежу. Готівковий платіж, авансовий платіж, платіж у кредит. Вексель, чек. Основні види банківських послуг у сфері ЗЕД. Документальне оформлення банківських операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності: депозитних, розрахункових, валютообмінних та кредитних операцій. Кореспондентські відносини у сфер! ЗЕД. Форми кредитування експортерів та імпортерів. Платіжні системи: SWIFT, CHIPS, TARGET. Система клірингу. Оцінка надійності та вибір комерційних банків суб`єктами ЗЕД
^ Тема 9. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки
Передумови і мотивація виходу підприємств на зовнішні ринки. Пошук та ви партнера. Класифікація і характеристика форм виходу на зовнішні ринки. Критерії виб форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Прямий і непрямий експорт. Спі підприємництво та пряме іноземне інвестування як форми виходу підприємства на зовні ринки. Умови функціонування підприємств на зовнішніх ринках. Вивчення й аналіз ринку. Дослідження потенційних можливостей фірми при виході на зовнішні р: Способи встановлення контактів з потенційним партнером.


^ Тема 10. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
Зовнішньоторговельна ціна: сутність поняття, функції, класифікація зовнішньоторго­вельних цін. Цінова політика підприємства, обґрунтування зовнішньоторговельних цін. Основні фактори ціноутворення в ЗЕД. Принципи визначення світових цін. Трансфертні ціни: сутність, функції. Особливості трансфертного ціноутворення. Ціноутворення в електронній торгівлі. Специфіка формування цін на сировинні товари, готові вироби. Етапи формування контрактної ціни. Рівень ціни, базис ціни, одиниця виміру ціни. Способи фіксації цін. Цінові знижки і надбавки.
^ Тема 11. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку
Сутність та види посередницької діяльності. Характеристика посередників за обсягом повноважень та за місцем, що вони посідають на зовнішніх ринках. Агенти, представники, брокери, маклери. Угоди комісії, їх особливості. Угоди чистої комісії. Договір «делькредере». Угоди консигнації, особливості і можливості здійснення. Торгові агенти, агенти повірені: обов`язки, особливості, регулювання. Дистриб`ютори, дилери, їх місце на ринку. Прості агенти, агенти з правом «першої руки», монопольні (ексклюзивні) агенти. Регулювання посередницьких операцій в Україні.
^ Тема 12. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Сутність та особливості компенсаційних угод. Класифікація угод зустрічної торгівлі. Операції натурального обміну. Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем. Комерційна компенсація, зустрічні закупівлі, авансові закупівлі, угоди типу «світч», угоди типу «офсет», рамочні угоди, угоди позитивної зустрічної торгівлі, угоди щодо зворотного експорту, програми пов`язання імпорту та експорту і обов`язки, які передбачають участь інвестора в експорті товарів країни-імпортера. Операції в рамках промислового співробітництва. Співробітництво на комерційній основі, виробнича кооперація, франчайзинг, операції з давальницькою сировиною.
^ Тема 13. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів
Умови контракту: обов`язкові та додаткові. Зміст і характеристика основних умов контракту. Преамбула. Предмет контракту. Кількість та якість товару в контракті. Базисні умови поставки. Термін і дата постачання. Пакування і маркування. Валютні та фінансові ови зовнішньоекономічних контрактів. Валюта ціни і валюта платежу. Умови перерахунку валюти ціни у валюту платежу. Гарантії на технічне обслуговування. Порядок приймання товару. Рекламації і санкції. Арбітраж. Форс-мажорні обставини. Інші умови.
^ Тема 14. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Аналіз виконання зобов`язань з експортно-імпортних операцій. Аналіз динаміки зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз раціональності використання коштів у зовнішній торгівлі: оборотність оборотних коштів у зовнішньоторговельних операціях, аналіз обороту коштів у товарах, із обороту коштів у розрахунках, аналіз накладних витрат при експорті та імпорті товарів.

Методологічні підходи до визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Система показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Оцінка економічної ефективності. Оцінка валютної ефективності експорту і імпорту. Вплив зовнішньо­економічної діяльності підприємства на його фінансові результати.
^ Тема 15. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування
Сутність та класифікація ризиків ЗЕД. Характеристика транспортних, комерційних, політичних, валютних, митних ризиків та ризиків у міжнародних розрахунках. Методи страхування ризиків у ЗЕД. Особливості самострахування. Способи транспортного страху­вання та умови страхування вантажів у ЗЕД.
^ Тема 16. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
Сутність та система регулювання міжнародних перевезень. Правове регулювання міжнародних перевезень, його види. Організація міжнародних перевезень. Фактори, що впливають на вибір виду транспорту. Особливості міжнародних перевезень різними видами транспорту: морських, залізничних, автомобільних, авіаційних. Товарно-транспортна документація. Формування ціни на транспортні послуги. Експедиторське обслуговування міжнародних перевезень. Міжнародні транспортні коридори.
^ Тема 17. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території

вільних економічних зон
Мета і завдання створення спеціальних економічних зон. Світовий досвід вико­ристання режимів спеціальних економічних зон. Пільги, що надаються на території ВЕЗ. Класифікація та характеристика видів вільних економічних зон: експортно-виробничих, туристсько-рекреаційних ВЕЗ, вільних портів, технопарків, технополісів і бізнес-інкубаторій Основні офшорні юрисдикції. Офшорні компанії. Цілі використання офшорних компані, Основні види офшорних компаній. Співпраця офшорної та оншорної компанії. Діяльніс офшорних банків. Регулювання співпраці українських резидентів з офшорними компаніями. Законодавчі обмеження щодо співпраці з офшорами.

^ III. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Алексеев И.С. Внешнеэкономическая деятельность / И.С. Алексеев. – М. : Дашков 2009. – 304 с.

2. Баринов В.А. Внешнеэкономическая деятельность / В.А. Баринов. – М. : Форум, 2С 192 с.

3. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності, підручник / О.П. Гребель вид. 3–тє перероб та допов. – Центр навч. літ., 2008. – 432 с.

4. Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи і при аспекти: навч.–метод. посіб. / Н.Г. Георгіаді. – Л. : Інтелект–Захід, 2006. – 260 с.

5. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / кол. авт. В.В. Козик, Л.А. Панкова, Я.С. Карп`як та ін. – К., 2004. – 608 с.

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / М.І. Дідківський. – К. : Знання, 2006. – 462 с.

7. Пазуха М.Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення) / М.Д. Пазуха. – К. : Центр навч. Літ-ри, 2008. – 230 с.

8. Ростовский Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность / Ю.М. Ростовский, В.Ю. Гречков. – М. : Магистр, 2008 – 592 с.

9. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно–розрахункові та валютні операції: підручник / Л.В. Руденко. – вид. 2–ге, переробл. і допов. – К. : Центр навч. літ–ри, 2007. – 632 с.

10. Смитиенко Б.М. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / Б.М. Смитиеико, В.К. Поспелов. – 6-е изд. – М. : Academia, 2009. – 304 с.

11. Сміяна Л.С. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності / Л.С. Сміяна. – К. : КНТ, 2008.–416 с.

12. Довідник ЗЕДівця.– 2–е видання, переробл. і доп. – X. : Фактор, 2008. – 656 с.

13. Фонотова О.В. Применение Инкотермс в международном и внутреннем торговом обороте / О.В. Фонотова. – М. : Зерцало, 2008.

Перелік питань

до підсумкового контролю знань студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»


 1. Економічна сутність ЗЕД країни та особливості.

 2. Фактори, що впливають на розвиток ЗЕД .

 3. Поняття зовнішньоекономічних зв’язків країн (ЗЕЗ). Основні форми ЗЕЗ.

 4. Поняття зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) господарюючих суб’єктів.

 5. Поняття об’єкту ЗЕД. Поняття суб’єкту ЗЕД. Класифікація суб’єктів ЗЕД.

 6. Принципи здійснення ЗЕД в Україн.

 7. Міжнародні принципи, що регламентують відносини між країнами світу.

 8. Функції ЗЕД.

 9. Характерні риси сучасної системи ЗЕД.

 10. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД.

 11. Види ЗЕД. Зовнішня торгівля як основний вид ЗЕД.

 12. Критерії та показники зовнішньої торгівлі.

 13. Форми зовнішньої торгівлі.

 14. Об’єкти ЗТО. Класифікація ЗТО.

 15. Принципи здійснення ЗТО.

 16. Основні методи регулювання зовнішньоторговельних операцій. Тарифне регулювання.

 17. Сутність нетарифного регулювання. Заходи, що обмежують ЗТ.

 18. Квотування. Види квот.

 19. Поняття ліцензування. Види ліцензій.

 20. Заходи, що стимулюють ЗТ.

 21. Види товарообміну: бартерні та компенсаційні угоди.

 22. Спільне підприємництво. Форми спільного підприємництва.

 23. Створення вільних економічних зон (ВЕЗ) як вид ЗЕД.

 24. Поняття зовнішньоторговельного контракту.

 25. Основні види міжнародних контрактів.

 26. Умови контракту. Поняття обов’язкових та додаткових умов контракту.

 27. Універсальні та типові умови контракту. Типовий контракт.

 28. Структура контракту.

 29. Характеристика основних умов контракту.

 30. Зміст додаткових умов контракту.

 31. Поняття світової ціни. Класифікація цін світового ринку.

 32. Ціноутворюючі фактори.

 33. Особливості ціноутворення при укладанні ЗТК.

 34. Цінові та валютні умови ЗТК.

 35. Поняття БУП.

 36. Класифікація базисних умов.

 37. Характеристика БУП згідно «Інкотермс – 2000».

 38. Характеристика показників групи «Е» та «F».

 39. Характеристика показників групи «С».

 40. Характеристика показників групи «D».

 41. Сутність митного очищення (розмитнення) товару.

 42. Сутність поняття «послуга». Основні групи послуг.

 43. Торгово-посередницькі операції, умови і сфера їх застосування.

 44. Характеристика та класифікація посередників за обсягом повноважень. Можливості біржової торгівлі в ЗЕД.

 45. Міжнародні торги (тендери) в Україні.

 46. Регулювання посередницьких операцій в Україні.

 47. Транспортне забезпечення ЗЕД.

 48. Організація морських, залізничних, автомобільних та авіаперевезень.

 49. Основні типи спільних підприємств (СП).

 50. Способи організації СП.

 51. Мотивація створення СП. Особливості та характерні риси СП.

 52. Класифікація СП.

 53. Етапи створення СП. Фонди СПІ.

 54. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) створення СПІ.

 55. Установчі документи СПІ – статут, засновницький договір.

 56. Сутність міжнародних розрахунків.

Схожі:

1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економік iconПлан Предмет курсу “міжнародна економіка”. Міжнародна економічна...
Сукупність національних економік. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку
1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економік iconЕстетика
Структура та функції естетики. Конституція України про роль духовної культури у відродженні та розвитку національної державності
1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економік iconЗаявка про участь
Зовнішньоекономічна діяльність І міжнародний менеджмент в умовах європейської інтеграції
1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економік iconЗаявка про участь
Зовнішньоекономічна діяльність І міжнародний менеджмент в умовах європейської інтеграції
1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економік iconЗакономірності І особливості перехідних економік на макрорівні
Економічна діяльність як основа існування суспільства. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини
1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економік iconЧастина ІІ основи зовнішньоекономічної діяльності з розділ 8 міст...
Поняття «зовнішньоекономічна діяльність» (зед) охоплює велику кількість різноманітних сфер діяльності людини: міжнародний маркетинг,...
1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економік icon1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності,...
1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економік iconТема. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу
Національні принципи зовнішньоекономічної діяльності України закріплені в Законі України
1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економік iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Курс “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” – це професійно орієнтована дисципліна, яка є підґрунтям для формування системи...
1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економік icon3 Макроекономічні показники розвитку національної економіки
Для ефективного управління розвитком національної економіки в інтересах досягнення стратегічних та поточних цілей соціально-економічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка