1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями І матеріалами
Скачати 444.97 Kb.
Назва1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями І матеріалами
Сторінка1/3
Дата конвертації28.06.2013
Розмір444.97 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Факультет

заочної освіти

Кафедра технології та

організації будівництва

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

БУДІВНИЦТВА


(УПРАВЛІННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА)
КУРС ЛЕКЦІЙ

(для самостійного вивчення)
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня

6.06010101 бакалавр

за напрямом “Будівництво”

заочної форми навчання


Львів
Рекомендовано до друку методичною

радою факультету заочної освіти Львівського національного аграрного університету

Протокол № від 2013 р.

Укладач: к.т.н., доцент Ю.Є. Фамуляк

(Укладено на основі

Р.М.Макаренко, Л.П.Гомон. Технологія та організація будівельного виробництва: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне: НУВГП, 2008.– 128с.)

Відповідальний за випуск: ст. викладач М.Й. Ванік

Рецензент: к.т.н., доцент А.В.Мазурак


© Львівський національний аграрний університет, 2013

З М І С Т


 1. Загальні положення …..……………….………….………….

 2. Перелік тем, які вивчаються в дисципліні «Технологія та організація будівництва» …………………………..

 3. Короткий теоретичний огляд матеріалу тем …………..

Тема 1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями і матеріалами .…....

Тема 2. Організація парку будівельних машин і його експлуатації …………………………………………..

Тема 3. Організація роботи транспорту в будівництві ………………………………………………………….

Тема 4. Організація оперативного планування виробництва ……………………………….………………..

Тема 5. Забезпечення збереження матеріальних цінностей і грошових коштів в будівництві ……..

Бібліографічний список ……..…..………………………….

4
6

8
8
12
17
26
32

37


^ 1. Загальні положення

Дисципліна "Технологія та організація будівельного виробництва" містить сукупність знань щодо організації та планування виконання тих чи інших процесів в будівництві, їх управління. Ця дисципліна ґрунтується на основі знань технології будівельного виробництва, організації будівництва, архітектури будівель та споруд та інших.

В навчальних планах підготовки бакалаврів за напрямом підготовки „Будівництво” спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» значення дисципліни "Організація та планування будівельного виробництва " є надзвичайно важливим, оскільки жодну будівлю чи споруду не можна запроектувати і побудувати, а збудовану споруду правильно і ефективно експлуатувати та ремонтувати, не знаючи організації та планування виконання робіт. Організаційна підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів будівельного напряму має органічно поєднувати вивчення загальних теоретичних та практичних основ виконання процесів в будівництві з поєднанням їх в просторі та часі.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Технологія та організація будівельного виробництва" призначений для самостійної роботи студента в умовах дії кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Наука про організацію і планування будівельного виробництва досліджує планування роботи будівельно-монтажної організації. Метою викладання дисципліни "Технологія та організація будівельного виробництва" є підготовка бакалавра-будівельника, який повинен знати: організацію та управління будівельного виробництва, теоретичні основи раціональних методів організації і планування виконання будівельних процесів.

Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, яка є українським варіантом ЕСТS.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • дати студентам необхідні знання з організації та планування будівництва;

 • навчити студентів організації і управління ведення робіт;

 • навчити використовувати організаційно-планувальні рішення в в реальних умовах будівництва.

У процесі вивчення студенти повинні:

а) знати:

- організацію, планування і управління будівельного виробництва;

- методику розробки проектів організації будівництва та проектів виконання робіт;

б) вміти:

- знаходити і використовувати доцільні організаційні і управлінські рішення;

- розробляти проекти організації будівництва та проекти виконання робіт;

- оформлювати виробничі завдання працівникам і приймати виконані роботи.

Програма вивчення курсу передбачає наступні основні види роботи – відвідування лекцій, практичні заняття, виконання курсового проекту та самостійну і індивідуальну роботу студентів. Запорукою успішного засвоєння матеріалу студентом є аудиторна робота під керівництвом викладача, при цьому необхідно дотримуватись правила: переходити до вивчення нового матеріалу, тільки після засвоєння попереднього. Це можливо лише при зацікавленні студента в отриманні знань. Для отримання ґрунтовних знань з курсу "Технологія та організація будівельного виробництва" обов’язковою умовою є самостійна робота студента. Вона виконується в межах часу, визначеного навчальною програмою, з використанням додаткової навчальної літератури та консультацій викладача.
2. Перелік тем, які вивчаються в дисципліні

«Технологія та організація будівництва»
1. Організація матеріально – технічної бази будівництва (МТБ). Склад i призначення матерiально-технiчної бази будiвництва. Мобiльнi (iнвентарнi) будинки для обслуговування будiвництва. Використання для потреб будiвництва iснуючих i пiдлягаючих знесенню будинкiв. Розміщення МТБ. Планування МТБ будівництва. Виробнича потужність. Розрахунок потреби i забезпечення будiвництва енергетичними ресурсами.

2. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями і матеріалами. Значення матеріально-технічного планування для своєчасного введення об'єктів в дію. Організація виробничо - технологічної комплектації (ВТК). Виробничо-комплектовочна база (ВКБ).

3. Організація парку будівельних машин і його експлуатації. Вимоги, що ставляться до парку будівельних машин. Комплектування парку машин. Середньорічна потреба в машинах. Форми організації експлуатації будівельних машин, перерви в їх роботі.

4. Організація роботи транспорту в будівництві. Роль і значення транспорту в будівництві. Класифікація вантажів. Вибір виду і кількості будівельного транспорту. Організація перевезень автотранспортом. Організаційні форми експлуатації транспортних засобів. Організація перевезень залізницею.

5. Організація проектно-вишукувальних робіт. Органiзацiя будiвельного проектування. Передпроектна стадія будівництва. Стадії проектування. Структура проекту. Інженерні вишукування в будівництві. Органiзацiя вишукувань. Проект організації будівництва (ПОБ). Проект виконання робіт (ПВР).

6. Календарне планування в будівництві. Загальні положення щодо календарного планування (КП). Принципи розробки КП. Документи, що розробляються при КП у складі ПОБ. Порядок складання КП об’єкту. Організація і КП будівництва житлових будинків. KП робіт при вузловому методі. Особливості складання КП при монтуванні будівель із транспортних засобів. КП робіт при реконструкції і технічному переозброєнні підприємств. Охорона навколишнього середовища при розробці КП. Техніко-економічна оцінка КП. Форми документів, що розробляються при календарному плануванні.

7. Організація оперативного планування виробництва. Оперативне планування (ОП). Облік і контроль за виконанням ОП. Будфінплан. Диспетчерська система управління будівництвом. Засоби оперативного виробничого зв’язку.

8. Забезпечення збереження матеріальних цінностей і грошових коштів в будівництві. Законність, право, методи реалізації права, власність, дотримання законності, санкції в будівництві.

9. Організація системи контроль якості в будівництві. Загальні положення щодо поняття якості. Якість будівництва. Управління якістю. Контроль якостi робiт при будiвництвi об'єктiв. Оцінка і аналіз якості будівельно-монтажних робіт. Гарантійні строки в будівництві. Прийняття об’єктів в експлуатацію.


 1. Короткий теоретичний огляд матеріалу тем


Тема 1. Організація комплектного забезпечення будівництва

конструкціями і матеріалами
План лекції:

 1. Значення матеріально-технічного планування для своєчасного введення об'єктів в дію.

 2. Організація виробничо - технологічної комплектації (ВТК).

 3. Виробничо-комплектовочна база (ВКБ).^ 1. Значення матеріально-технічного планування для своєчасного введення об'єктів в дію
Особливості будівельної галузі, які справляють вплив на систему матеріально-технічного планування (МТП), полягають у наступному:

- тривалість процесу будівництва підраховується місяцями (а іноді і роками), що ускладнює облік і контроль використання матеріалів;

- загальний обсяг будівельно-монтажних робіт (БМР) виконується на протязі всього року під відкритим небом, що спричиняє, при необхідності, застосування поправочних коефіцієнтів до норм витрат матеріалів взимку;

- значна частина незакінченого будівництва (50-60%) ускладнює розрахунки і обґрунтування потреб у матеріалах на обсяги БМР, які необхідно виконувати на незакінчених будовах;

- розосередженість об'єктів негативно позначається на процесі планування і МТП будов і ускладнює оперативну діяльність органів, на які покладено виконання функцій забезпечення будівельного виробництва матеріально-технічними ресурсами (МТР).

^ Основні задачі МТП будівництва полягають у :

а) встановленні потреб будівництва у матеріалах і обладнанні;

б) розпреділенні матеріалів і обладнання між споживачами;

в) своєчасному і комплектному забезпеченні будов необхідними матеріалами і обладнанням у відповідності з технологією ведення БМР;

г) нормуванні витрат і запасів матеріалів;

д) організації складського господарства;

е) забезпеченні економії матеріалів у сфері обороту і у сфері виробництва.

^ Належна організація МТП створює умови для :

- впровадження у будівництво прогресивних технологій;

- усунення далеких перевезень вантажів;

- створення необхідних запасів матеріалів;

- забезпечення зниження витрат організацій, які займаються збутом і постачанням.

^ Раціональна організація постачання сприяє:

1) прискоренню будівництва;

2) зниженню собівартості продукті;

3) підвищенню рентабельності будівельного виробництва.
^ 2. Організація виробничо-технологічної комплектації (ВТК)
Виробничо-технологічна комплектація (ВТК) - це процес своєчасного комплектного забезпечення об'єктів, що будуються, МТП у визначеній кількості і номенклатурі з суворою ув'язкою з темпами і технологічною послідовністю виконання БМР.

При цьому поєднуються три основні функції матеріального забезпечення - постачання - переробка - комплектація.

При комплектній поставці матеріалів обов'язково розробляється така нормативно-технологічна документація:

- комплектувальна відомість - складена на основі робочих креслень, в ній показано кількість матеріалів чи виробів на секцію, поверх, захватку, квартиру, під'їзд, будинок тощо;

- транспортно-комплектувальний графік постачання ресурсів на період виконання робіт, він складається на основі технологічних карт у відповідності з транспортно-монтажним графіком і в ньому показують:

- час поставки комплекту матеріалів на будівельний майданчик,

- завод-виробник,

- номер рейсу, тип, кількість і масу виробів, що входять у комплект,

- вид транспорту;

- будгенплан з вказанням місць розвантаження і тимчасового розміщення контейнерів з матеріалами, конструкціями і виробами.

Розрізняють наступні різновиди комплектів:

- технологічний - це набір конструкцій, виробів і матеріалів, які необхідні для виконання укрупненого комплексу робіт, конструктивного або об'ємного елементу, виду робіт або їх частин (поверх, ярус, секція, проліт, захватка), які прив'язані до етапу робіт і відповідній технології БМР;

- поставний (заводський) - його формують на заводі-виробнику або на виробничо-комплектовочній базі у відділі технічної комплектації і доставляють на будмайданчик у відповідності з технологією і графіком зведення об'єкту.
^ 3. Виробничо-комплектовочна база (ВКБ)
Основою виробничо-технічної комплектації є ВКБ, основними завданнями якої виступають :

- приймання і зберігання матеріалів, забезпечення кількісного і якісного їх збереження при максимальній механізації складських операцій і раціональному використанню площ;

- сортування, доробка, переробка матеріалів і виробів для повного виключення заготівельних операцій безпосередньо на будівельному майданчику;

- комплектація, контеризація і централізоване відправлення матеріалів на будівельні об'єкти.

^ У склад ВКБ входять :

1. Виробничі цехи, дільниці з виготовлення нетипових, несерійних конструкцій і виробів, з підвищення будівельної готовності і комплектуванню готових партій, які оснащені відповідними засобами виробництва.

2. Центральне складське господарство, де забезпечується приймання, зберігання і видача матеріальних ресурсів.

3. Технологічний транспорт.

4. Механізми (крани, автонавантажувачі тощо) для здійснення вантажно-розвантажувальних операцій, парк контейнерів.

ВКБ розрізняється:

 • за рівнем управління;

 • за номенклатурою продукції, яка поставляється;

 • за видом основної діяльності;

 • за районом розміщення організацій, які обслуговуються.

Кінцевий результат діяльності ВКБ - формування і постачання на об'єкти різного виду комплектів.

Критерієм оптимальності є ТЕП діяльності баз і розмір питомих капітальних вкладень на 1 млн грн кошторисної вартості БМР тресту.


Тема 2. Організація парку будівельних машин і його експлуатації
План лекції:

 1. Вимоги, що ставляться до парку будівельних машин.

 2. Комплектування парку машин.

 3. Середньорічна потреба в машинах.

 4. Форми організації експлуатації будівельних машин, перерви в їх роботі.^ 1. Вимоги, що ставляться до парку будівельних машин
Для забезпечення ефективної комплексної механізації будівництва комплектування машинного парку повинно здійснюватися з врахуванням ряду вимог :

 • парк будівельних машин повинен мати у необхідній кількості і у відповідній номенклатурі машини, які забезпечують за своїми параметрами і конструктивною характеристикою, з найбільшим економічним ефектом, механізацію невеликих обсягів робіт, а також таких робіт, які звично виконуються вручну (зачищення дна котлованів і траншей, опоряджувальних та інших робіт);

 • комплексну механізацію основних видів робіт, а також комплексну механізацію будівництва окремих об'єктів.

^ Удосконалення структури парку машин передбачається здійснити у наступних напрямах:

1) підвищення частки машин великої потужності і вантажопідйомності;

2) збільшення кількості і номенклатури машин для робіт, які виконуються сьогодні вручну;

3) розробка нових засобів малої механізації і універсальних машин багатоцільового призначення, уніфікованих вузлів і агрегатів.

На основі цього основними вимогами, що висуває будівництво до галузей транспортного і будівельного машинобудування є:

а) створення нових засобів механізації для забезпечення повної комплексної механізації і підвищення її ефективності (наприклад, для зрізування з/б паль тощо);

б) створення машин на базі принципово нових конструктивних рішень - гідромоніторів з дистанційним управлінням, баштових кранів з програмно-дистанційним управлінням, бульдозерів і автогрейдерів з автоматизованим управлінням);

в) створення машин підвищеної потужності, продуктивності і вантажопідйомності (спеціальних великовантажних автосамоскидів з вантажопідйомністю понад 80 т, пневмоколісних кранів з вантажопідйомністю до 250 т , баштових кранів висотою до 150 м тощо);

г) створення машин пристосованих для праці в умовах низьких і високих температур.
^ 2. Комплектування парку машин
Потреба у нових будмашинах визначається за річними обсягами механізованих робіт різних видів із врахуванням роботи наявних машин в парку за винятком тих, що вибувають.

Річна виробнича потужність машини визначається за формулою:
,

де: - технічна продуктивність машини за одну годину чистої роботи при повному використанні конструктивних можливостей;

- кількість годин чистого робочого часу в зміну;

- кількість змін роботи машини на протязі року (за технічним річним режимом).
Річна експлуатаційна продуктивність машини визначається за формулою:

,

де : - виробіток машини за одну годину робочого часу з вирахуванням простою на протязі зміни;

- кількість годин роботи машини на протязі року;

- коефіцієнт внутрішньо змінного використання машини.
^ Погодинний виробіток машини визначається за формулою:
,

де: - загальний обсяг робіт, на який визначені витрати машинного часу за ДБН;

- норма часу за ДБН на виконання певного виду робіт, маш-год.

^ 3. Середньорічна потреба в машинах
Середньорічна потреба в машинах визначається за формулою:
,

де: - загальний обсяг робіт в натуральних показниках, що підлягає виконанню на протязі року;

^ В - питома вага обсягу робіт, які виконуються машиною даного типу, %;

ПР - річна експлуатаційна продуктивність машини.
Потреба у будівельних машинах для виконання БМР окремої галузі визначається за формулою:
,

де: - обсяг БМР, який виконується власними силами, млн грн;

- нормативна потреба у даному виді машин на 1 млн грн, шт.
Потреба в окремих видах машин при будівництві в окремих галузях визначається за формулою:

,

де: VC - обсяг БМР, який виконується власними силами, млн грн;

- питома вага БМР і-тої галузі у загальному обсязі робіт ;

- частка і-ї питомої ваги БМР.

Уточнена потреба в машинах визначається за формулою:
,

де: - коефіцієнти, що враховують зміну обсягів робіт.
^ 4. Форми організації експлуатації будівельних машин, перерви в їх роботі
Форми організації парку будмашин повинні:

а) відповідати загальній структурі і формам організації будівництва, які вони обслуговують;

б) залежати від видів і обсягів виконуваних робіт;

в) визначаюти ступінь територіальної концентрації будівництва.

Існує чотири основні організаційні форми експлуатації будмашин і їм відповідає певний характер взаємовідносин з певними будівельно-монтажними організаціями (БМО) і порядок розрахунку в них:

I форма - будмашини знаходяться на балансі будівельних управлінь (БМУ, ПМК тощо).

ІІ форма - будмашини і обладнання знаходяться на балансі спеціалізованих управлінь, які виконують обумовлений вид БМР механізованим способом на умовах будпідряду.

ІІІ форма - будмашини знаходяться у складі і на балансі управлінь механізації, які підпорядковані будівельним трестам.

ІV форма - будмашини і обладнання знаходяться у складі і на балансі трестів механізації або самостійних управлінь механізації (на правах підряду), підпорядкованих територіальним управлінням будівництва (корпораціям, комбінатам).

^ Трести і управління механізації виконують такі функції:

- заміна фізично і морально застарілих машин, комплектування парку машин, забезпечення його запчастинами, ремонти машин у відповідальності з технічними умовами експлуатації;

- виконання будівельних робіт механізованим способом на умовах підряду, а при необхідності здача під оренду техніки БМО, як разом з обслуговуючим персоналом, так і без нього;

- розроблення і затвердження графіку робіт окремих підрозділів (управлінь, дільниць, ремонтних підприємств тощо), а також забезпечення підпорядкованих підрозділів засобами механізації, матеріалами, технічною документацією;

- створення постійних кадрів, робітників і ІТП, підвищення їх кваліфікації і технічних навиків;

- розробка технічних паспортів на кожну машину парку і їх своєчасне заповнення, нагляд за технічним станом техніки;

- облік роботи окремих машин та підрозділів і своєчасне складання звітності.

При плануванні роботи машин враховують режим роботи машин, тобто розприділення календарного часу на періоди роботи і на перерви, які можуть бути викликані різними причинами.

^ Перерви у роботі бувають :

- конструктивно-технічні, які визначаються конструкцією, ступенем і характером завантаження машин і пов'язані з необхідністю проведення наступних робіт щодо забезпечення технічної готовності машин і безперебійної експлуатації (щомісячний техогляд з одночасною передачею машини бригаді наступної зміни, планових ремонтів і технічного обслуговування; заміна зношеної оснастки, гуми, тросу, стрічок тощо);

- технологічні, які залежать від прийнятої технології виконання механізованого процесу з участю розглянутої машини і від особливостей виробництва в цілому. Сюди відносяться перерви, пов’язані з необхідністю приведення машини у порядок, в процесі виконанні нею основних функцій.

  1   2   3

Схожі:

1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями І матеріалами icon1. Організація матеріально технічної бази будівництва (мтб)
Р. М. Макаренко, Л. П. Гомон. Технологія та організація будівельного виробництва: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення....
1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями І матеріалами iconКурс лекцій з дисципліни «Виробнича база будівництва» Рівне 2008
Тема Виробнича база будівництва. Матеріально- технічне забезпечення виробництва
1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями І матеріалами icon№8 “Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення...
Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення у зоні природних І техногенних катастроф. Державна...
1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями І матеріалами iconПитання до модульного контролю (МК1) з дисципліни «Організація будівництва» (спецкурс)

1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями І матеріалами icon№2 ”Основи тилового забезпечення військ”
Для студентів спеціальності “Організація об’єднаного забезпечення в наземних військах та авіації”
1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями І матеріалами iconЗміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні
Поняття державного будівництва І самоврядування. Основні елементи змісту державного будівництва І самоврядування. Практика державного...
1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями І матеріалами iconЯгупов В. В. Морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій
«Організація морально-психологічного забезпечення служби військ в частині (підрозділі)»
1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями І матеріалами iconРобочапрограманавчально ї дисципл І н и технологія та організація будівництва
Начальник навчальної частини, Проректор з науково-педагогічної доцент О. М. Крупич роботи лнау
1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями І матеріалами icon3. правовий режим земель житлової та громадської забудови
Земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель І гаражного будівництва
1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями І матеріалами iconТема 1 «Організація виробництва принципи, типи»
Операційна діяльність підприємства. Організація операційної діяльності. Організація як функція управління. Організація виробничого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка