Методичні вказівки
Скачати 233.12 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата конвертації26.06.2013
Розмір233.12 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Індустріальний технікум ДонДТУ


«Затверджую»

Заступник директора з НР

_____________ Л.І. Пономаренко

«____» _______ 201___р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання звіту про переддипломну практику для студентів спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»

2011

Методичні вказівки щодо виконання звіту про переддипломну практику для студентів спеціальності 5.090242 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» призначені надати допомогу студентам денного та заочного відділення
Надані загальні рекомендації і вказівки щодо написання звіту, рекомендована література.

Затверджено на засіданні комісії механо-металургійних дисциплін

Протокол № _____

Від «___»______ 201__р.

Голова комісії _____ О.П.Середа

  1. Вступ


Основними етапами підготовки студентів до виконання дипломного проекту є|з'являється,являється| переддипломна практика, підбір і вивчення літературних джерел і проектних матеріалів. Загальний|спільний| зміст|вміст,утримання| роботи в період переддипломної практики розподіляється програмою практики.

Переддипломна практика проводиться після|потім| закінчення теоретичного курсу навчання|вчення| студентів: здачі всіх іспитів|екзаменів| і заліків. Перед виходом на практику студент повинен бути присутнім на зборах|зібраннях|, одержати інструкції з питань практики, ознайомитися з|із| завданнями|задачами| і метою практики.


  1. ^ Завдання|задачі| практики


Переддипломна практика є|з'являється,являється| останньою частиною|часткою| виробничої практики студента і має наступну мету|ціль|:

- систематизувати, закріпити і розширити теоретичні і практичні знання студентів за фахом і застосовувати ці знання для самостійного вирішення реальних завдань|задач|;

- ознайомитися з|із| передовою технологією, організацією праці і економікою виробництва;

- вивчити передовий досвід|дослід| і систему організації ремонтів на заводі і в цеху;

- набути навички організаторської роботи при виконанні обов'язків майстра, помічника майстра, механіка цеху (дільниці) з ремонту і експлуатації обладнання|обладнання|.
^ Проходження переддипломної практики
Під час переддипломної практики студенти повинні вивчити роботу підприємства в наступних|слідуючих| напрямах|направленнях|:

^ Виконання обов'язків дублерів

майстрів з ремонту і експлуатації обладнання в основному цеху

Вивчення посадових обов'язків і прав майстра з ремонту обладнання|обладнання|, механіка дільниці (цеху).

Вивчення структури цеху, технологічної схеми виробництва, обладнання цеху. Підбір і друкування креслень.

Ознайомлення з технічними характеристиками обладнання дільниці. Складання кінематичних схем основного обладнання дільниці.

Вивчення організації ремонтної служби цеху, складання технічної документації на ремонт (графіка ремонту, відомості дефектів, кошторису на ремонт); визначення потреби в матеріалах, запчастинах і робочій силі. Використання вузлів і деталей при ремонтах.

Вивчення заходів для збільшення термінів служби обладнання |обладнання|, покращення конструкцій окремих вузлів. Профілактика обладнання |обладнання|, способи усунення дефектів.

Вивчення організації змащувального|мастильного| господарства цеху, дільниці. Складання карти та схеми змащування|змащування| обладнання |обладнання|.

Вивчення методів проведення капітальних ремонтів обладнання |обладнання|, розстановка|розставляння| робочої сили. Прийом обладнання після|потім| ремонту, випробування, ДЕСТи і інструкції по ремонту.

Ознайомлення з|із| охороною праці в цеху при роботі і ремонті обладнання |обладнання|. Протипожежна техніка в цеху.

Вивчення нових видів обладнання в цеху. Інтенсифікація роботи обладнання |обладнання|. Удосконалення конструкцій машин. Перспективи розвитку обладнання цеху.

Вивчення штату ремонтного персоналу і оплати праці. Механізація ремонтних робіт, передові методи ремонтів. Заходи щодо наукової організації праці. Техніко-економічні показники роботи цеху.

^ Вивчення роботи відділів

Ознайомлення з|із| роботою планово-економічного відділу заводу.

Ознайомлення з|із| роботою відділу праці і заробітної платні|плати|.

Ознайомлення з|із| роботою ВГМ|.

Ознайомлення з|із| роботою ВГЕ.

В період практики студенти зобов'язані вести щоденник, в який заносяться: перелік виконуваних ними робіт, зауваження і висновки|виведення| з окремих питань технології і організації виробництва, а так само фіксується зміст|вміст,утримання| занять, консультацій і виробничих екскурсій. Щоденник перевіряється керівником практики від заводу.

Після закінчення практики студент складає звіт.


Інструкція з модульно – рейтингового контролю знань студентів з переддипломної практики


Елемент звіту

Кількість балів

Мінімум

Максимум

Вступ.

3

5

1 Загальна частина.

1.1. Коротка характеристика цеху.

3

5

1.2 Короткий опис обладнання дільниці.

5

10

2 Спеціальна частина.

2.1 Опис проектованої машини.

3

5

2.2 Змащування|змащування| проектованої машини.

3

5

2.3 Ревізія і ремонт машини.

3

5

2.4 Недоліки в роботі або будові машини (механізма) і заходи для збільшення стійкості деталей.


3


5

2.5 Складання технічної документації на ремонт.

3

5

2.6 Технологічний процес капітального ремонту обладнання.

3

5

3 Розрахункова частина.

3.1 Вихідні дані.

1

5

4 Охорона праці на дільниці при експлуатації і ремонті обладнання.

4.1 Заходи щодо охорони навколишнього середовища, здійснювані на підприємстві і в цеху.


4


10

4.2 Протипожежна техніка на дільниці і при ремонті машини.

4

10

5 Економічна частина.

5.1 Організація виробництва.

5

10

5.2 Економіка виробництва.

5

10

6 Графічна частина.

3

5

Разом за практику.

51

100Зміст|вміст,утримання| звіту
Зміст|вміст,утримання| (1стор.).

Вступ (1-2стор.). Повинно бути пов'язано з темою проекту. Описати організацію і проведення капремонтів, значення ТПКР

1 Загальна частина

1.1. Коротка характеристика цеху (3-4стор.). Призначення цеху, його продукція (сортамент), кількість і характеристика печей (клітей), відділення (дільниці) цеху, продуктивність.

1.2 Короткий опис обладнання дільниці в технологічній послідовності (13-15стор.):

а) опис кожної машини повинен бути в такій послідовності||ладі|:

- найменування машин (у вигляді заголовка). Призначення машини, основні її частини|частки|, механізми; основні параметри і характеристики (вантажопідйомність, максимальне зусилля, хід; двигун - тип, потужність, частота обертів|зворотів,обертів|, редуктор - тип, передаточне число, інші передачі тощо).

б) опис обладнання має супроводжуватися|супроводитися| - кінематичними схемами механізмів (не менше 6-8 схем).Елементи схеми мають бути розшифровані. Кожна схема повинна мати підпис.

Наприклад: Рисунок 1 - Кінематична схема механізму пересування крана Q=5Т. Схеми виконуються на окремих аркушах звіту і відповідно до умовних позначень на кінематичних схемах по ГОСТу 2.770 – 68

2 Спеціальна частина

2.1 Опис проектованої машини (механізма) (4-6 стор.).

При описі необхідно особливо виділити, що нове запропоноване в проекті, після|потім| реконструкції, або в результаті механізації, які заходи запропоновані для збільшення зносостійкості деталей, для збільшення продуктивності механізма (машини): для скорочення тривалості ремонту та ін.

Привести кінематичні схеми механізмів машини, яка ремонтується, основні параметри і характеристики. Описати роботу машини.

2.2 Змащування|змащування| проектованої машини (механізма) (1-2 стор.). Вказати систему змащування|змащування|, сорт|гатунок| змащувального|мастильного| матеріалу, періодичність заміни. Скласти карту і схему змащування|змащування|.

2.3 Ревізія і ремонт машини (механізма) (2-3 стор.). Описати правила технічної експлуатації механізма – вказати допустимі зноси основних деталей.

2.4 Недоліки в роботі або будові машини (механізма) і заходи для збільшення стійкості деталей (1-2 стор.).

2.5 Складання технічної документації на ремонт (4-5 стор.). Описати, на підставі яких документів складається технічна документація та яку саме необхідно складати перед проведенням капітального ремонту. Скласти відомість дефектів, поопераційний графік, відомість допоміжного обладнання.

2.6 Технологічний процес капітального ремонту обладнання (3-4 стор.). Описати організацію і послідовність технологічного процесу капітального ремонту (згідно з поопераційним графіком).

^ 3Розрахункова частина.

3.1 Вихідні дані

Слід виписати з технічної характеристики машини (механізма) основні дані для проведення подальших розрахунків.

Наприклад:

а) Для механізма підйому

Q = кН – вантажопідйомність;

G = кН – вага вантажозахватного органу;

V = м/с – швидкість підйому;

Дб = мм – діаметр барабана;

іп = - кратність поліспаста;

dк = мм – діаметр каната.

ГОСТ канату

Двигун – тип, потужність (Рдв), частота обертання (пдв).

Редуктор – тип, передаточне число.

б) Для механізма пересування машини (візка)

Q = кН – вага вантажу;

G = кН – вага машини (візка);

V = м/с – швидкість пересування;

Дх.к. = мм – діаметр ходового колеса.

Двигун – тип, потужність (Рдв), частота обертання (пдв).

Редуктор – тип, передаточне число.

в) Для штовхачів, зіштовхувачів:

V = м/с – швидкість пересування;

Др.ш. = мм – діаметр рейкової шестерні;

Q = кН – вага металу, який переміщується;

F = кН - зусилля зіштовхування.

Двигун – тип, потужність (Рдв), частота обертання (пдв).

Редуктор – тип, передаточне число.
г) Для рольгангів

Q = кН – вага металу, який переміщується;

Gр = кН – вага ролика;

V = м/с – швидкість пересування;

Др. = мм – діаметр ролика;

L = мм – довжина бочки ролика;

K = - число роликів, які приводяться від одного двигуна;

t = мм – крок роликів;

l = мм – довжина розкату металу.

Ролик – суцільний ( або порожнистий)

Двигун – тип, потужність (Рдв), частота обертання (пдв).

Редуктор – тип, передаточне число.
^ 4 Охорона праці на дільниці при експлуатації і ремонті обладнання (3-4 стор.).

4.1 Заходи щодо охорони навколишнього середовища, здійснювані на підприємстві і в цеху.

4.2 Протипожежна техніка на дільниці і при ремонті машини.

Рекомендується наступний зміст розділу "Охо­рона праці і навколишнього середовища":

- передмова;

- аналіз небезпечних і шкідливих фактів;

- заходи з виробничої санітарії;

- заходи з безпечної техніки та безпеки праці;

- заходи з протипожежної безпеки;

- заходи з захисту навколишнього середовища.

Примітка:

Основні завдання в галузі охорони праці і охо­рони навколишнього середовища що викладені в Кон­ституції України та інших нормативних документах потрібно викласти в загальній передмові до дипломного проекту.

Передмова

В передмові необхідно указати мету, яка постав­лена студентом-дипломником при складанні розділу "Охорона праці і навколишнього середовища", а також перелік нормативно-технічної документації згідно з якою розроблене цей розділ.

Обсяг передмови не повинен перевищувати 1 сторінки тексту.

Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

В цьому підрозділі необхідно розкрити небезпе­чні та шкідливі чинники, які мають місце в цеху (на ді­льниці), чий вплив на робітників може привести до травм, або до захворювань. Необхідно визначити:

- наявність потенційно небезпечних міст для праців­ників (машини, механізми, матеріали, заготовки, вироби і таке інше, що рухаються, незахищені ру­хомі елементи виробничого устаткування).

- наявність технологічного устаткування, яке працює під тиском повітря, газу, рідини.

- можливі джерела травматизму при використанні механізмів для підняття та переміщення вантажів (кранів, тельферів, транспортерів, рольгангів, мані­пуляторів, шлеперів і таке інше).

- можливі надзвичайні виробничі ситуації, аварії (вибухи, пожежі, руйнування конструкцій).

- можливість ураження електричним струмом; нако­пичення статичного струму на обладнані, спецодягу і таке інше.

- небезпечність отримання працівниками опіків.

- метеорологічні умови на робочих місцях: температуру навколишнього повітря, відносну вологість, швидкість переміщення повітря, при цьому необ­хідно вказати норми по цим параметрам, ЗГІДНО : ДСТУ 12.1.005-88.ССБП "Загальні санітарно - гігієнічні вимоги до повітря робочої зони ".

- характеристику і джерела теплового випроміню­вання (на яких робочих місцях та при яких робочих операціях робітники піддаються тепловому опромі­нюванню).

- забруднення повітря парами та газами (наявність парів та газу у повітрі робочої зони, джерела за­бруднення).

- джерела виділення пилу, концентрацію пилу і ПГД згідно з ГОСТ-12.1.005-88, а також наявність ток­сичних речовин у пилу та характер впливу пилу на організм людини, можливі професійні захворю­вання.

- Джерела шуму, їх кількість, рівень шуму загальний і на робочих місцях в порівнянні з нормативними вимогами СН-245-71, ГОСТ-12.1.003-83 " Шум. Общие требования безопасности ".

- характеристику вібрації (загальна, локальна) дже­рела (інструмент, механізми, устаткування), її рі­вень в порівнянні з нормативними вимогами СН-245-71 та вилив на організм працюючих.

- характеристику і джерела електромагнітних полів та інших випромінювань.

Обсяг підрозділу не повинен перевищувати 4 сто­рінок тексту.

^ Заходи з виробничої санітарії.

В цьому підрозділі необхідно розробити чи за­пропонувати заходи і засоби виробничої санітарії, оха­рактеризувати :

- розташування цеху (ділянки) на майданчику заводу з урахуванням напряму вітру, що переважає.

- тип будівлі, кількість поверхів, прольотів.

- стан інтер'єру, внутрішньої поверхні стін, підлоги (колір, матеріал), наявність воріт, тамбурів, дверей (їх кількість і розміри), повітряних завіс.

- система опалення (вид, параметри теплоносія, тип

нагрівальних приладів).

- питтєве водопостачання (кількість питтєвих точок, питтєвих фонтанчиків, кіосків, автоматів), їх відпо­відність санітарним вимогам, наявність профілак­тичного водопостачання (газовано-підсоленої води, білково-вітамінного напою, чаю та ін.)

- стан екстер'єру, благоустрій території (асфальто­вані дороги, пішохідні доріжки, озеленення).

- заходи по оздоровленню повітряного середовища (нормалізація параметрів мікроклімату і склад пові­тря робочої зони), засоби захисту від теплового ви­промінювання, вентиляція природна (провітрю­вання, аерація), штучна (припливна, витяжна, зага­льна, місцева, змішана), кондиціювання повітря, душуюче устаткування.

- виробниче освітлення.

- природне освітлення.

Стан світових прорізів, світлового ліхтаря, їх розміри, загальна площа, відношення до площі примі­щення. Коефіцієнт природного освітлення (К.П.О.) з урахуванням характеру зорової роботи. Засоби очи­щення вікон від забруднення.

- штучне освітлення.

Згідно з вимогами ГОСТ 12.3.005-80, відповідно до характеру зорової роботи на основних робочих міс­цях установити вимоганий розмір освітлення, систему освітлення (загальне, комбіноване, місцеве). Дати ха­рактеристику освітлювальних приладів (тип, потуж­ність, кількість, висота підвісу).

- засоби захисту від шуму, ультразвуку, вібрації (зву­коізоляція, звукопоглинання, екранізування, засоби ін­дивідуального захисту та ін.).

- засоби захисту від електромагнітних полів (захис­не обладнання, екранізуючи улаштування, дистанційне управління, засоби індивідуального захисту тощо).

- санітарно-побутові приміщення: гардеробна (кіль­кість шаф), душова (кількість сіток), умивальня, санву­зли, кімнати особистої гігієни жінки.

^ Заходи з безпечної техніки та безпеки праці

В цьому підрозділі необхідно запропонувати технічні та організаційні засоби і заходи що запобіга­ють вплив на робітників небезпечних та шкідливих ви­робничих чинників, попереджують можливі надзви­чайні техногенні ситуації, аварії. Особливу увагу необ­хідно приділити:

- оснащенню робочих місць захисними запобіж­ними пристроями від механічних травм (огородження, блоківки, знаки безпеки), наявність засобів сигналізації (світової, звукової), засобам, що знижають важкість робіт, вантажопідіймальним засобам і механізмам (крани, тельфери та ін.), засобам пропаганди техніки безпеки.

Тут же необхідно розкрити питання безпечної експлуатації (обслуговування, ремонту, монтажу, де­монтажу) механічного обладнання, дії в умовах надзви­чайних ситуацій.

- електробезпеці, заходам боротьби з електротравматизмом (улаштування електросистем і електро­установок при якому струмоведучі частини, що норма­льно знаходяться під напругою, не доступні для випад­кового приторкання завдяки гарної ізоляції, наявності огородження, розташування на недоступній висоті, за­стосування малих напруг (до 42 В), застосування засо­бів індивідуального захисту ( діелектричні рукавиці, килимці, ізолювальні штанги, електровимірювальні кліщі та ін.), улаштування захисного заземлення, занулення, захисного автоматичного відключення пошко­дженої електроустановки.

- заходам безпечної експлуатації систем, що знаходяться під тиском.

- заходам безпеки при виконанні газонебезпеч­них робіт.

- захисту від впливу теплового випроміню­вання (герметизація, термоізоляція устаткування та ро­бочих місць, дистанційне управління та ін.)

- захисту від шкідливих виділень газу, пару, пилу (герметизація устаткування, засоби індивідуаль­ного захисту робітників, спецодяг та ін.)

- раціоналізації режиму відпочинку в роботі, заходам по зниженню стомлення.

Рішення по захисту від шкідливих і небезпечних виробничих чинників повинні бути надані студентом-дипломником конкретно по кожному виявленому чин­нику.
^ Заходи з протипожежної безпеки.

В цьому підрозділі необхідно указати: категорію виробництва з пожежної безпеки та вибухової небез­пеки; ступень вогнестійкості виробничих приміщень і .споруд; системи і засоби пожежогасіння, кількість пер­винних засобів пожежогасіння, засоби пожежної сигналізації та зв'язку; причини виникнення пожеж на ви­робничих ділянках і заходи по їх попередженню та усу­ненню. Особливу увагу необхідно звернути на питання займання матеріалів, причини вибухів в металургійних цехах, захисту від статичної електрики та грозозахисту, заходам і маршрутам безпечної евакуації людей із приміщення.

^ Заходи з захисту навколишнього середовища.

В цьому підрозділі необхідно указати основні цехові джерела та характер забруднення навколиш­нього середовища (пил, гази, пари, шлаки, кислоти, лу­ги мастила та ін.), засоби очищення викидів та водо­скиду, запропонувати заходи по поліпшенню захисту повітряного і водного басейнів.

Примірний обсяг підрозділу 1 сторінка тексту.

^ 5 Організація виробництва

Ремонтна служба цеху, її характеристика, склад, хто керує механослужбою цеху, кому підпорядкована, як працює ремонтний персонал (кількість змін). Кількість ремонтного персоналу, їх функції. Технічна база ремонтної майстерні, її функції, кількість обладнання.

Що таке капітальний ремонт, перелік необхідної документації для його проведення. Як і де замовляють деталі та вузли для виконання ремонту, терміни замовлення. Періодичність проведення капітального ремонту. Дата останнього капітального ремонту.

Навести структуру управління механослужбою цеху. (Керівник практики від підприємства).

^ 6 Економіка виробництва

Навести виписки зі “Штатного розкладу робітників цеха” (ремонтний персонал), з Положення про оплату праці персоналу.

Виписки з “Положення про оплату праці” повинні містити: систему оплати праці, за що преміюються, умови і розмір преміювання, позбавлення премії (Керівник практики від підприємства, БОТ, плановий відділ).

Підібрати технічне рішення, спрямоване на скорочення строку капітального ремонту. Це можуть бути організаційні заходи, або заходи спрямовані на зміцнення деталі або вузла.

(Керівник практики від підприємства, технологи).

Навести основні техніко-економічні показники роботи цеху за останній рік (Керівник від підприємства, плановий відділ)

Таблиця 1 – Техніко-економічні показники


Найменування показників

План

Факт.

1 Обсяг випускаємої продукції, т2 Добова продуктивність, т/добу3 Годинна продуктивність, т/год4 Чисельність робітників, в тому числі робочих,чол5 Собівартість однієї тони продукції, в тому числі умовно-постійні витрати,грн6 Продуктивність праці 1 робітника, в тому числі робочого, т/чол7 Собівартість продукції, тис. грн8 Фактичний час роботи, доби9 Номінальний час роботи, доби

Звіт після|потім| оформлення здається|задається| на перевірку заводському керівнику практики, який пише відгук про звіт і про роботу практиканта, виставляючи оцінку. Підпис керівника практики завіряється|запевняється| штампом цеху.

Звіт разом зі всіма зібраними матеріалами надається студентами керівнику практики від технікуму при здачі звіту про практику.

^ 7 Графічна частина.
1) Складальні креслення:

- машини;

- механізма;

- редуктора;

- вузла ( барабана, або ходового колеса, або ролика, тощо).

2) Деталі:

- редуктора ( вали, шестерні, зубчасті колеса)

- робочого органа ( ходове колесо, або барабан, або ролик, тощо).

Додаток А

Зразок оформлення титульного листа

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Індустріальний технікум ДонДТУ

^ Звіт

про переддипломну практику

Склав

студент групи ОРО К.Л. Іванов

Керівник практики

від підприємства ___________

Керівник практики

від технікума О.П. Середа


201___

Додаток Б

Звіт про переддипломну практику.

Обсяг, аркушів

Зміст питання

Вступ

1

Про організацію і проведення капремонтів, значення ТПКР

1 Загальна частина

1.1 Коротка характеристика ______________ цеху


1 - 2

Призначення цеху, продукція, дільниці, продуктивність

1.2 Опис обладнання дільниці

(призначення, будова, технічна характеристика кожної машини, кінематичні схеми 6 – 8 шт.)

10 – 15

Спочатку – технологічний процес на дільниці, називаючи всі машини.

Потім –

1.2.1 Назва машини (призначення, будова, технічна характеристика, кінематична схема)

1.2.2 ...............

1.2.3 ...............

2 Спеціальна частина

2.1 Опис машини (механізма)

(призначення, будова, робота, схема, технічна характеристика)

2 – 5

Опис машини (механізма) детальний.

2.2 Змащування ____________________

(текст, схема, карта)

2 – 3

Написати текст (згідно з картою).

Виконати схему змащування.

Заповнити карту змащування.

2.3 Ревізія і ремонт __________________

2 – 3

ПТЕ обладнання – вказати допустимі ревізії і ремонти, зноси основних деталей.

2.4 Недоліки в роботі або будові ______________________ і заходи для їх усунення

1 – 2

Обговорити з керівником практики від підприємства.

Принести «ідею» і дані для розрахунку економічного ефекту.

2.5 Складання документації на ремонт

4 – 5

Текст (опис) з посиленням на таблиці:

- відомость дефектів;

- поопераційний графік;

- відомость допоміжного обладнання.

2.6 Технологічний процес капітального ремонту

3 – 4

Опис ТПКР (згідно з поопераційним графіком)

3 Розрахункова частина

3.1 Вихідні дані

0,5
4 Охорона праці

4.1

4.25 Організація виробництва
6 Економіка виробництва


ЛІТЕРАТУРА
1Львовский П. Г. Основы ремонтного дела. Свердловск. НТВ. 1957. 535с.

2 Иванченко Ф. К. и др. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин. К.: Вища школа. 1978. 574с.

3 Седуш В. Я. Надёжность ремонта и монтаж металлургических машин. Киев: Высшая школа, 1981.

4 Касаткин Н. Л. Ремонт и монтаж металлургического оборудования. М.: Металлургия, 1970.

5 Гельберг В. Т., Пекелис Г. Д. Ремонт промышленного оборудования. М.: Высшая школа, 1988.

6 Машины и агрегаты металлургических заводов (А. И. Целиков, -П. И. Полухин, В. И. Гребенник и др.). М.: Металлургия, 1987-1988.

7 Крупицкий 3. И. Справочник молодого слесаря по ремонту промышленного оборудования. М.: Высшая школа, 1973.

8 Финкель А. Ф. Монтаж оборудования металлургических и коксохимических заводов. М.: Высшая школа, 1976.

9 Финкель А. Ф., Ипатов П. П. Технологическое оборудование заводов черной металлургии. М.: Металлургия, 1982.

10 Цеков В. И. Прогрессивные способы ремонта деталей металлургического оборудования. М.: Металлургия, 1976.

Схожі:

Методичні вказівки iconГ. А. Усик методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни „Інженерне обладнання споруд”
Методичні вказівки iconПрограма та методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання програми переддипломної практики – Суми, 2011. 23 с. – Бібл. 19
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання І захисту дипломної роботи студентами напряму 030601 «Менеджмент». – Полтава: пнту, 2013. – 41 с
Методичні вказівки icon«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи студентів із спеціальності «Обслуговування інтегрованих інтелектуальних...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Вступ до мовознавства”. Методичні вказівки для студентів лінгвістичних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. Е. Пчелінцева....
Методичні вказівки iconІ методичні вказівки
Робоча програма І методичні вказівки з переддипломної практики студентів ІV курсу спеціальності “Автоматизовані електромеханічні...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки та завдання
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни "Фінанси підприємств" (для студентів заочної форми навчання): Укладені...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студ спец. 03050801 «Фінанси І кредит» денної та заочної форм навчання)...
Методичні вказівки icon“київський політехнічний інститут” методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Опір матеріалів” для студентів усіх спеціальностей денної та вечірньої форм навчання....
Методичні вказівки iconПрограма практики та методичні вказівки
Програма практики та методичні вказівки до виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності 091709 – Технологія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка