Затверджено
НазваЗатверджено
Сторінка2/10
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.43 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ІІІ. Обов’язки посадових осіб, відповідальних за організацію

і проведення обов’язкових медичних оглядів

3.1. Керівники підприємств (структурних підрозділів), установ, організацій:

а) щороку до 1 грудня визначають працівників, що підлягають періодичному медичному огляду в наступному році;

б) забезпечують:

складання поіменного списку працівників, які підлягають медичному огляду на підставі переліку категорій працівників, зазначених у пункті 1.6 цього Порядку, та акта визначення категорій працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, на паперовому та електронному носіях;

підготовку плану-графіка проведення медичних оглядів та погодження його з лікувально-профілактичним закладом;

надсилання до 15 грудня поточного року примірника списку та плану-графіка до ЛПЗ, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті (один примірник списку категорій працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, надсилають також до робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України);
в) згідно з чинним законодавством укладають або завчасно поновлюють договір з ЛПЗ про проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників;

г) забезпечують взаємодію з ЛПЗ, що здійснюють медичні огляди та медичне обслуговування працівників підприємства:

погоджують строки проведення медичних оглядів з ЛЕК (відповідно до плану-графіка);

направляють працівників на обов’язкові наркологічний та психіатричний медичні огляди за місцем проживання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 № 1238 «Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» та постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність, або оточуючих»;

надають ЛЕК інформацію про випадки тимчасової втрати працездатності за період, що минув з моменту попереднього медичного огляду;
ґ) призначають осіб, відповідальних за організацію медичних оглядів, та здійснюють контроль за їх проведенням у строки, погоджені з ЛПЗ;
д) під час укладання трудового договору забезпечують інформування працівника під підпис про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, про права працівника на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору;

е) у встановлені строки направляють на медичний огляд осіб, що підлягають періодичним медичним оглядам, а також осіб, що переходять на роботи, для яких визначено більш жорсткі вимоги до стану здоров'я. До вирішення питання про укладання трудового договору направляють на медичний огляд осіб, що приймаються на роботу за професіями чи посадами, для яких регламентовано обов’язковий попередній медичний огляд;

є) забезпечують працівників, яких направляють на обстеження до дорожньої, центральної ЛЕК та спеціалізованих медичних закладів, що здійснюють експертизу професійної придатності працівників, безкоштовними квитками для проїзду до ЛПЗ та у зворотному напрямку;

ж) зберігають за працівниками, направленими на обов’язковий періодичний медичний огляд, середню заробітну плату за місцем роботи на час їх обстеження у порядку, визначеному законодавством та колективним договором;

з) відсторонюють від роботи працівників, яким згідно з медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров'я. Вирішують питання щодо тимчасового або постійного працевлаштування працівника, за його згодою, на іншу роботу відповідно до чинного законодавства або вживають інших заходів, передбачених законодавством;

и) забезпечують за свій рахунок організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівників з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання, їх реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань;

і) забезпечують здійснення відповідних оздоровчих заходів заключного акта у повному обсязі та усувають причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).
3.2. Головне управління медичних закладів Укрзалізниці та медичні служби залізниць:

розробляють нормативні та методичні документи з проведення медичних оглядів працівників залізничного транспорту та професійного добору, експертизи їх якості та оцінки результатів;

визначають перелік ЛПЗ та затверджують його відповідним наказом Міністерства транспорту та зв’язку України за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України;

здійснюють контроль та експертну оцінку своєчасності та повноти проведення медичних оглядів, виконання оздоровчих заходів;

у межах повноважень вирішують питання про тимчасове призупинення медичних оглядів (у разі виявлення порушень);

видають накази про утворення центральної та дорожніх ЛЕК з проведення медичних оглядів для поглибленого медичного обстеження працівників за направленням ЛЕК з метою уточнення діагнозу та визначення професійної придатності, про порядок направлення, строки та місця їх проведення;

проводять підвищення кваліфікації лікарів та голів ЛЕК з питань сучасних методів проведення медичних оглядів залізничників;

доводять до відома керівництва Укрзалізниці, залізниць та метрополітенів узагальнені дані про проведення медичних оглядів працівників та надають пропозиції щодо профілактики захворюваності, поліпшення умов праці на залізничному транспорті та метрополітенах.
3.3. Головні лікарі ЛПЗ Укрзалізниці:

укладають договір з керівниками підприємств (структурних підрозділів), установ та організацій про проведення попередніх (періодичних) медичних оглядів працівників;

видають накази про утворення комісії для проведення медичних оглядів, у яких зазначаються час, місце їх проведення, перелік лікарів, обсяги лабораторних, функціональних та інших досліджень згідно з цим Порядком;

залучають до проведення медичних оглядів лікарів, які обізнані з особливостями умов праці працівників, шкідливими факторами виробничого середовища, гігієнічною оцінкою робочих місць і можливою професійною патологією, характерною для даної дільниці, цеху, виробництва;

забезпечують разом з Головним управлінням медичних закладів Укрзалізниці та медичними службами залізниць підвищення кваліфікації лікарів;

забезпечують оснащення ЛЕК необхідним медичним обладнанням і його постійне ефективне функціонування;

забезпечують тиражування необхідної кількості бланків облікових форм, їх оформлення та дотримання встановлених строків зберігання обліково-звітної медичної документації;

складають разом з роботодавцем план-графік проведення медичних оглядів, щорічно інформують роботодавця про результати медичних оглядів.


    1. ЛЕК медичного закладу Укрзалізниці:

проводять медичні огляди працівників з оформленням результатів проведених оглядів відповідно до визначеного порядку;

складають разом з роботодавцем план-графік проведення медичних оглядів. На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, та відповідно до плану-графіка їх проведення визначають перелік лабораторних, функціональних та інших досліджень, фах лікарів, залучених до їх проведення;

забезпечують проведення медичних оглядів тільки у разі наявності результатів лабораторних, функціональних та інших досліджень за умови подання особою всіх зазначених у цьому Порядку документів. Мають право доповнювати види та обсяги необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки професійної діяльності та медичних показань. Можуть змінювати періодичність проведення медичних оглядів у випадках, зазначених у цьому Порядку;

приймають рішення про професійну придатність працівника та складають висновок про відповідність стану його здоров’я професійним вимогам, визначають конкретну дату наступного медичного огляду, про що робиться запис у картці працівника. Мають право в окремих випадках індивідуально вирішувати питання придатності працівника до роботи з урахуванням особливостей функціонального стану його організму (характеру, ступеня прояву патологічного процесу, наявності хронічних захворювань), умов праці та результатів додаткових обстежень;

інформують працівника про стан його здоров’я та можливі наслідки з відміткою про це в медичній документації та під особистий підпис пацієнта;

визначають оздоровчі заходи (рекомендації) як для кожного працівника, так і окремих професійних груп: надають рекомендації щодо динамічного обстеження та лікування, реабілітації, диспансерного нагляду за станом здоров'я працівників груп ризику, тимчасового переведення працівника за станом здоров'я на іншу роботу тощо;

заносять результати попереднього (періодичних) медичного огляду працівників і висновок ЛЕК про стан здоров'я до картки працівника і до медичної карти амбулаторного хворого (форма 025/о);

інформують цехового терапевта або лікаря відповідної спеціальності про виявлення у працівника тієї чи іншої патології, приналежність до тієї чи іншої категорії групи ризику для забезпечення своєчасного диспансерного нагляду і визначення лікувально-оздоровчих заходів;

ведуть статистичний облік (журнал обліку медичних оглядів (додаток 10)), звітність за формами обліково-звітної медичної документації, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України та Головним управлінням медичних закладів Укрзалізниці;

за результатами періодичних медичних оглядів щороку до 10 січня оформляють заключний акт про результати періодичного медичного огляду працівників. Голова ЛЕК щокварталу до 10 числа наступного за звітним кварталом місяця складає звіт за результатами періодичного медичного огляду працівників, який надає до медичних служб залізниць (додаток 11).


    1. Лікарі ЛПЗ Укрзалізниці:

беруть безпосередню участь у проведенні обов'язкового медичного огляду або надають ЛЕК епікризи спостереження за працівниками, прикріпленими до цехової лікарської дільниці;

забезпечують підготовку працівників своєї дільниці до медичного огляду (направляють на обов'язкові та додаткові лабораторні, функціональні та інші дослідження відповідно до вимог нормативних актів, що регламентують медичні огляди, та з урахуванням обсягів досліджень відповідно до стандартів

обстеження при окремих нозологічних формах), оформляють необхідні супровідні медичні документи;

за результатами медичних оглядів здійснюють диспансеризацію працівників, заповнюють на вперше виявленого диспансерного хворого контрольну карту диспансерного нагляду (форма 030/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.99 № 302), визначають групу загального та серцево-судинного ризику, проводять лікування та реабілітацію диспансерних контингентів хворих.

    1. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби:

здійснюють контроль за своєчасністю та організацією медичних оглядів, виконанням оздоровчих заходів заключного акта;

визначають категорії працівників, що підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, та складають акт відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, погоджують списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, та план-графік проведення медичних оглядів;
беруть участь в ознайомленні лікарів ЛПЗ з особливостями умов праці та можливим впливом шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на працівників;

розробляють санітарно-протиепідемічні заходи за результатами медичних оглядів;

на запит ЛПЗ складають санітарно-гігієнічну характеристику умов праці або інформаційну довідку про умови праці працівника у разі підозри в нього професійного захворювання (отруєння);

у межах повноважень вирішують питання про тимчасове призупинення медичних оглядів або притягнення до адміністративної відповідальності роботодавців і керівників ЛПЗ згідно з чинним законодавством;

подають роботодавцю та, у разі потреби, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України пропозиції щодо профілактики професійних захворювань (отруєнь), поліпшення умов праці.

Директор Департаменту

залізничного транспорту М. Снітко


Додаток 1

до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств

міжгалузевого промислового залізничного транспорту України


^ Перелік професій і посад,

безпосередньо пов’язаних із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням

залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту,

працівники яких підлягають обов’язковому попередньому (під час прийняття на роботу)

та періодичним медичним оглядам


групи

І. Група машиністів та водіїв

^ Залізничний транспорт та підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту

Метрополітен


І.1

Машиністи, що обслуговують локомотиви "в одну особу";

машиністи та помічники машиністів, що обслуговують швидкісні поїзди


Машиністи електропоїздів метрополітену, зайняті на поїзній і маневровій роботі на лініях метрополітену


І.2

Машиністи та помічники машиністів електровозів, тепловозів, паровозів, електропоїздів, дизель-поїздів, рейкових автобусів;

машиністи - інструктори локомотивних бригад


Помічники машиністів електропоїздів;

машиністи та помічники машиністів електровозів метрополітену;

машиністи-інструктори локомотивних бригад


І.3

Машиністи і помічники машиністів локомотивів, що виконують маневрові роботи в депо чи на коліях підприємств;

машиністи і помічники машиністів автомотрис, мотовозів, самохідних колійних машин, хопер-дозаторних вертушок, думпкарів, ВПО;

машиністи (водії) і помічники машиністів (водіїв) дрезин;

машиніст крана (кранівник);

машиністи і помічники машиністів (кранівники і їх помічники) залізничних кранів;

машиніст електростанції пересувної;

машиністи - інструктори колійних машин та моторно-рейкового транспорту; машиніст - інструктор кранових бригад;

машиністи залізничних будівельних машин (екскаваторів, автогрейдерів, бульдозерів, бурових установок та ін.);

машиністи колійних стругів;

машиністи та помічники машиністів спеціальних составів з транспортування довгомірних рейкових ланок;


Машиністи електропоїздів метрополітену, зайняті на маневровій роботі в електродепо;

машиністи мотовозів;

машиністи та помічники машиністів кранів автомобільних (на залізничному ходу);

машиністи мийних установок;

машиністи зумпфових агрегатів;

водії і помічники водіїв дрезин;

машиністи колійних машин (зайняті керуванням виправочно - підбивочнорихтувальними машинами ВПРС)
групи

ІІ. Група диспетчерсько-операторська


^ Залізничний транспорт та підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту

Метрополітен


ІІ.1


Диспетчери поїзні дільниць, обладнаних диспетчерською централізацією;

начальники станцій та начальники станцій, що виконують обов’язки чергових по станції;

чергові по залізничних станціях;

чергові по роз'їздах;

чергові станційних постів централізації;

чергові по вокзалахСтарші поїзні диспетчери, поїзні диспетчери;

чергові по станціях;

чергові станційних постів централізації;

чергові станційних постів телекерування;

чергові з приймання та відправлення поїздівІІ.2


Диспетчери поїзні;

диспетчери станційні;

диспетчери маневрові залізничних станцій;

диспетчери локомотивні дирекцій залізничних перевезень;

диспетчери з оперативного керування перевезеннями та експлуатаційною роботою;

диспетчери структурних підрозділів підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту;

чергові локомотивних депо;

чергові по сортувальних гірках;

оператори сортувальних гірок;

оператори постів централізації;

оператори при черговому по станції;

оператори при черговому по дирекції залізничних перевезень;

старші енергодиспетчери, енергодиспетчериСтарші чергові та чергові по метрополітену;

старші диспетчери та диспетчери ескалаторної служби;

старші енергодиспетчери, енергодиспетчери;

оператори постів централізації


ІІ.3


Чергові по парках (на залізничному транспорті);

чергові по переїзду, чергові по роз'їзду;

постачальники поїзних документів;

начальники сортувальних гірокЧергові біля ескалатора;

старші диспетчери та диспетчери електромеханічної служби;

чергові та помічники чергових по електродепо


групи

ІІІ. Група станційно-маневрова

^ Залізничний транспорт та підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту

Метрополітен

ІІІ.1

Складачі поїздів, помічники складачів поїздів;

регулювальники швидкості руху вагонів;

оглядачі (старші оглядачі) вагонів;

оглядачі-ремонтники вагонів;

старші майстри та майстри пунктів технічного обслуговування вагонів;

слюсарі з ремонту рухомого складу на ПТО


Слюсарі з огляду та ремонту локомотивів (вагонів) у пунктах технічного обслуговування (зайняті на роботах з огляду та ремонту електрорухомого складу метрополітену);

старші майстри та майстри електродепо (зайняті ремонтом електрорухомого складу метрополітену);

старші майстри та майстри (дільниця моторейкового транспорту);

старші майстри та майстри пунктів технічного обслуговування вагонів метрополітену (зайняті на роботах з огляду та ремонту електрорухомого складу метрополітену)


ІІІ.2

Сигналісти;

чергові (старші чергові) стрілочних постів;

майстри, старші майстри локомотивних депо підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту


Чергові стрілочних постів


ІІІ.3

Начальники пунктів технічного обслуговування вагонів;

приймальники поїздів


Провідні інженери, старші інженери, інженери з приймання локомотивів (вагонів метрополітену) у депо (на вагоноремонтному заводі)


групи

ІV. Група супроводження поїздів


^ Залізничний транспорт та підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту


ІV.1

Начальники (механіки-бригадири) пасажирських поїздів;

провідники пасажирських вагонів, у т.ч. провідники поїздів підвищеної комфортності з правом продажу квитків, службово-технічних вагонів, електро- та дизельпоїздів;

інструктори резерву провідників;

кондуктори всіх найменувань


ІV.2

Старші стрільці та стрільці відомчої воєнізованої охорони, що супроводжують поїзди;

прийомоздавальники вантажу та багажу в поїздах;

поїзні електромеханіки;

механіки рефрижераторних секцій


групи

V. Група колії, тунельних споруд, інженерно-технічного обладнання та пристроїв

^ Залізничний транспорт та підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту

Метрополітен

V.1

Монтери колії;

монтери колії, що призначаються в обхід;

обхідники залізничних колій та штучних споруд;

ремонтники штучних споруд;

електрозварники, що працюють на колії;

електро-, газо-, бензорізальники;

оператори та помічники операторів дефектоскопних візків

Монтери колії;

обхідники колій та штучних споруд;

електрозварники ручного зварювання (зайняті на роботах на коліях, контактній рейці та штучних спорудах);

електрозварники ручного зварювання та електрогазозварники (зайняті в тунелі на роботах у магістральних мережах водопроводу, водовідливних і каналізаційних установках, тунельної вентиляції, перегінних і станційних металоконструкціях);

оператори, помічники операторів дефектоскопних візків (вагонів)


V.2

Виконавець робіт у колійному господарстві;

майстри, старші майстри шляхові;

майстри мостові дистанції колії;

майстри тунельні дистанції колії;

майстри (старші майстри) машин контактного зварювання;

шліфувальники пересувних рейкозварювальних, зварювально – наплавочних машин;

майстри (старші майстри) спеціальних составів з транспортування рейкових плітей безстикової колії, снігоприбиральних машин;

майстри (старші майстри) виправних та колійних робіт підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту


Старші майстри та майстри колієвимірювально-дефектоскопічної станції;

налагоджувальники колійних машин та механізмів, контрольно-вимірювального вагона;

старші майстри, майстри моторейкового транспорту;

майстри та помічники майстрів (геомаркшейдерські вимірювання);

дренажники;

тунельні робітники (зайняті на роботах з поточного утримання штучних споруд-тунелів, притунельних споруд та станцій);

старші майстри та майстри, старші електромеханіки, електромеханіки, слюсарі-електрики з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену, слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування, електромонтери - релейники (зайняті на роботах у тунелі з експлуатаційного обслуговування та ремонту магістральних мереж водопроводу, водовідливних і каналізаційних насосних установок, тунельної вентиляції, у т. ч. електроустановок зазначених пристроїв);

старші майстри та майстри, старші електромеханіки, електромеханіки, слюсарі-електрики з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену (зайняті в тунелі та на підземних станціях технічним обслуговуванням та ремонтом перегінних і станційних металоконструкцій);

старші шляхові майстри та шляхові майстри, помічники шляхових майстрів;

старші мостові майстри та мостові майстри;

старші тунельні майстри та тунельні майстри

V.3

Начальники колійних машин;

бригадири (звільнені) з поточного утримання колії та штучних споруд;

оператори машин контактного зварювання пересувних рейкозварювальних машин;

оператори колійних вимірювань підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту


Інженери з технічного нагляду, з гірничих робіт, інженери (зайняті на геомаркшейдерських роботах);

звільнені бригадиригрупи

VІ. Група електропостачання, сигналізації, централізації та зв’язку, інформаційно-обчислювального центру

^ Залізничний транспорт та підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту

Метрополітен

VІ.1

Старші електромеханіки, електромеханіки, електромонтери сигналізації, централізації та блокування (СЦБ), пристроїв виявлення перегрітих буксових вузлів рухомого складу;

слюсарі механоскладальних робіт, які зайняті експлуатаційним обслуговуванням польових і лінійних пристроїв СЦБ та сортувальних гірок;

старші електромеханіки, електромеханіки, електромонтери контактної мережі;

електромонтери оперативно-виїзних бригад;

електромонтери-лінійники з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі;

слюсар-електрик з ремонту електроустаткування


Старші електромеханіки, електромеханіки, електромонтери з обслуговування підстанцій, зайняті технічним обслуговуванням пристроїв і обладнання тягових, суміщених тяговознижувальних підстанцій;

старші електромеханіки, електромеханіки, електромонтери з ремонту та обслуговування електрообладнання, зайняті технічним обслуговування і ремонтом кабельних мереж і освітлення, виконанням електромонтажних робіт у тунельних та на наземній дільницях;

старші електромеханіки, електромеханіки, електромонтери-релейники, електромонтери з ремонту й обслуговування електроустаткування, зайняті обслуговуванням пристроїв телемеханіки керування суміщеними тяговознижувальними підстанціями, релейного захисту і автоматики, високовольтними випробуваннями кабельних мереж та обладнання, а також на роботах, пов'язаних із захистом тунельних та наземних споруд від електрокорозії;

старші електромеханіки, електромеханіки, електромонтери з ремонту та обслуговування пристроїв СЦБ, зайняті експлуатаційним обслуговуванням та ремонтом колійних та лінійних пристроїв СЦБ, а також поїзних пристроїв АЛС-АРШ;

старші електромеханіки, електромеханіки, електромонтери з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку, зайняті технічним обслуговуванням та ремонтом усіх видів диспетчерського зв’язку, тунельного зв’язку, поїзного радіозв’язку, станційних пристроїв зв’язку, станційних пристроїв телекерування роботою станцій з використанням теленагляду

VІ.2
Начальники груп знижувальних підстанцій, зайнятих технічним обслуговуванням пристроїв і обладнання тягових, суміщених тяговознижувальних підстанцій;

начальники дільниць, лабораторій, інженери-електронники, зайняті обслуговуванням пристроїв телемеханіки керування суміщеними тяговознижувальними підстанціями, релейного захисту й автоматики, високовольтними випробуваннями кабельних мереж та обладнання, а також на роботах, пов'язаних із захистом тунельних та наземних споруд від електрокорозії;

начальники лабораторій, інженери, зайняті технічним обслуговуванням та ремонтом колійних та лінійних пристроїв СЦБ, а також поїзних пристроїв АЛС-АРШ;

провідні інженери-електронники та інженери-електронники, зайняті технічним обслуговуванням мікропроцесорних централізацій МПЦ, диспетчерської централізації з комп’ютерним керуванням та комп’ютерних пультів керування пристроями СЦБ;

начальники дільниць, провідні інженери та інженери, зайняті технічним обслуговуванням та ремонтом усіх видів диспетчерського зв’язку, тунельного зв’язку, поїзного радіозв’язку, станційних пристроїв зв’язку, станційних пристроїв телекерування роботою станцій з використанням теленагляду

^ VІІ. Група керівного складу


Залізничний транспорт та підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту

Метрополітен


Начальники дирекцій залізничних перевезень - заступники начальників залізниць, їх заступники, головні інженери дирекцій залізничних перевезень;

начальники виробничо-технічних відділів дирекції залізничних перевезень;

головні ревізори з безпеки руху поїздів і автотранспорту (у дирекціях);

начальники, заступники начальників, головні інженери галузевих служб (перевезень, колії, електропостачання, сигналізації та зв’язку, локомотивного, пасажирського та вагонного господарств, комерційної роботи та маркетингу, будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд);

начальники виробничо-технічних відділів галузевих служб;

помічники начальників галузевих служб з безпеки руху;

заступники головного ревізора з безпеки руху поїздів та автотранспорту;

начальник, заступник начальника, інструктор дитячої залізниці;

керівники, заступники керівників та головні інженери структурних підрозділів підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту


Директор вагоноремонтного заводу, заступник директора вагоноремонтного заводу з виробничих питань, головний інженер вагоноремонтного заводу;

начальники служб, заступники начальників служб (руху, рухомого складу, колії, тунельних споруд та будівель, електропостачання, сигналізації і зв’язку, електромеханічної, ескалаторної);

головні інженери служб (руху, рухомого складу, колії, тунельних споруд та будівель, електропостачання, сигналізації і зв’язку, автоматики, телемеханіки і зв’язку, електромеханічної, ескалаторної);

головний диспетчер (поїзний, ескалаторної, електромеханічної та енергослужб);

начальники дистанцій, заступники начальників дистанцій (служб руху, колії, тунельних споруд та будівель, електропостачання, сигналізації і зв’язку (автоматики, телемеханіки і зв’язку), електромеханічної, ескалаторної);

начальники електродепо, заступники начальників електродепо, головні інженери електродепо;

начальники станцій, заступники начальників станцій;

головний ревізор та ревізори з безпеки руху;

начальники колієвимірювально-дефектоскопної станції
^ VІІІ. Група підвищеної особистої небезпеки для працівників


Працівники залізничного транспорту, метрополітену та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, професійна діяльність яких здійснюється в умовах підвищеної особистої небезпеки - робота на залізничних коліях, обслуговування поїздів, небезпека наїзду рухомого складу, небезпека ураження струмом високої напруги, робота в підземних спорудах метрополітенів (конкретний перелік професій і посад визначається роботодавцем).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Затверджено icon«Погоджено» «Затверджено» «Затверджено»
Розвиток та популяризація контактних видів спорту в Україні. Укріплення дружніх спортивних контактів та співробітництва між клубами...
Затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconУхвалено затверджено

Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon3. Задача. Затверджено на засіданні кафедри: Менеджменту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка