Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)” 020207 “Дизайн”
НазваНавчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)” 020207 “Дизайн”
Сторінка1/6
Дата конвертації07.08.2014
Розмір0.92 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра екології та безпеки життєдіяльності
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
з нормативної дисципліни


«Основи охорони праці»

для студентів напрямів підготовки
6.010104 “Професійна освіта (транспорт)”

6.020207 “Дизайн”

6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

6.050503 “Машинобудування”

6.050504 “Зварювання”

6.070106 “Автомобільний транспорт”

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні Навчально-методичної ради

Національного транспортного університету

Протокол №___від «___»____________2013 р.

Перший проректор,

професор______________^ М.О. БІЛЯКОВИЧ

КИЇВ - 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра екології та безпеки життєдіяльності
^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
з нормативної дисципліни


«Основи охорони праці»

для студентів напрямів підготовки
6.010104 “Професійна освіта (транспорт)”

6.020207 “Дизайн”

6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

6.050503 “Машинобудування”

6.050504 “Зварювання”

6.070106 “Автомобільний транспорт”


КИЇВ - 2013
Навчально-методичний комплекс (НМК) з нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів НТУ напрямів підготовки 6.010104 “Професійна освіта (транспорт)”, 6.020207 “Дизайн”, 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, 6.050503 “Машинобудування”, 6.050504 “Зварювання”, 6.070106 “Автомобільний транспорт”

Укл.: В.П. Матейчик, М.В. Половко, Т.М. Пальчик, В.С. Гринчук, І.В. Самойленко – К.: НТУ, 2013. – 62 с.

Укладачі: професор В.П. Матейчик,

доцент М.В. Половко,

ст. викладач В.С. Гринчук,

асистент Т.М. Пальчик,

асистент І.В. Самойленко

Відповідальний за випуск
докт. техн. наук, професор В.П. Матейчик

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Основи охорони праці” структурований і складений на основі Робочої програми дисципліни “Основи охорони праці” за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України у відповідності із Типовою навчальною програмою нормативної дисципліни “Основи охорони праці”, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту на виконання спільного наказу із Міністерством надзвичайних ситуацій України та Держгірпромнагляду за №969/922/216 від 21.10.2012 року.

© В.П. Матейчик, М.В.Половко, В.С. Гринчук, Т.М. Пальчик, І.В. Самойленко 2013

ЗМІСТ


ЗМІСТ 4

ВСТУП 6

^ 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 8

2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ЗА МОДУЛЯМИ 10

14

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 16

^ 4. НАВЧАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 27

5. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 29

6. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 33

1 33

2 33

3 33

4 33

№ 1, 2 33

Дослідження освітленості на робочому місці 33

1.Загальні поняття про умови праці 33

2.Небезпечні і шкідливі виробничі чинники 33

3.Поняття та складові виробничої санітарії 33

4.Природне та штучне освітлення 33

5.Параметри (характеристика) освітлення 33

6.Нормування освітлення. Негативні фактори освітлення 33

7.Прилади для вимірювання освітленості на робочому місці 33

8.Порядок розрахунку штучного та природного освітлення 33

9.Вимоги до виробничого освітлення 33

Співбесіда, 33

звіт про виконану роботу,
тестування 33

№ 3, 4 33

Дослідження метеорологічних умов на робочих місцях 33

1.Мікроклімат робочої зони 33

2.Нагляд за дотриманням санітарних вимог до стану повітряного середовища на виробництві 33

3.Класифікація приміщень за небезпекою електротравм 33

4.Вологість повітря: абсолютна, відносна. Вплив вологості на працездатність працівника 33

5.Прилади для вимірювання вологості 33

6.Рухомість повітря на робочому місці. Вплив на працездатність працівника 33

7.Прилади для вимірювання рухомості повітря 33

Співбесіда, 33

звіт про виконану роботу,
тестування 33

1 34

2 34

3 34

4 34

№ 5, 6 34

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві 34

1.Основні поняття, терміни та визначення 34

2.Права громадян на охорону праці 34

3.Охорона праці жінок та неповнолітніх 34

4.Органи державного нагляду та громадського контролю, їх повноваження та права 34

5.Повноваження комісії з охорони праці профспілкового комітету та громадських профспілок з охорони праці 34

6.Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці 34

7.Служба охорони праці на підприємстві 34

8.Навчання та інструктажі з охорони праці 34

9.Обов’язкові медичні огляди 34

10.Обов’язки роботодавця щодо соціального страхування від нещасного випадку на виробництві 34

11.Знаки безпеки праці 34

Співбесіда, 34

звіт про виконану роботу,
тестування 34

1 35

2 35

3 35

4 35

№ 7,8 35

Вивчення конструкції та принципу дії вогнегасників 35

1.Поняття «пожежа» та «пожежна безпека» 35

2.Небезпечність та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами 35

3.Категорії об’єктів та приміщень за вибухонебезпечністю 35

4.Системи попередження пожеж та пожежного захисту 35

5.Первинні засоби гасіння пожежі 35

6.Типи вогнегасників принципи їх дії, властивості та сфера застосування 35

Співбесіда, 35

звіт про виконану роботу,
тестування 35

№ 9 35

Дослідження шуму та засобів звукоізоляції 35

1.Поняття шум, ультразвук, інфразвук 35

2.Параметри ультра- та інфразвук 35

3.Допустимі рівні шуму, ультразвуку, інфразвуку 35

4.Методи та засоби захисту від шуму, ультра- та інфразвуку 35

Співбесіда, 35

звіт про виконану роботу,
тестування 35

Примітка: 35

кількість годин, які відводяться для проведення лабораторних робіт (кількість лабораторних робіт), терміни та послідовність їх виконання визначаються графіком навчального процесу та Робочою навчальною програмою на кожний навчальний рік; 35

лабораторні роботи виконуються в порядку встановленому відповідними методичними вказівками. 35

^ 7. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 36

Примітка: 39

форми звітності та контролю виконання студентами плану самостійної роботи визначаються Робочою навчальною програмою дисципліни. 39

^ 8. ФОРМИ КОНТРОЛЮ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗНАНЬ ТА РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 40

(МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ) 48

10. ПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ЗА ТЕМАМИ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 49

^ 11. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 53

12.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 55

13. КОНТРОЛЬНІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ 57

Примітка: на кожний навчальний рік екзаменаційні питання та питання для заліку можуть змінюватися 59

^ 14. КОНТРОЛЬНІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ ДО БІЛЕТІВ ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ СТУДЕНТІВ-БАКАЛАВРІВ 60

15. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 61

Базова 62ВСТУП
Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Одним із головних принципів політики є принцип проведення навчання, професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників а також інформування населення з питань охорони праці.

Реалізація цього принципу, забезпечується, зокрема, виконанням всіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, асоціаціями, концернами, об’єднаннями підприємств, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та видів діяльності вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці.

Типовим положенням встановлюється порядок навчання і перевірки знань посадових осіб та інших працівників у процесі їх трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час їх трудового і професійного навчання. Спрямоване положення на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці всіх верств населення, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.

Вивчення основ охорони праці у вищих навчальних закладах проводиться у відповідності із Типовою навчальною програмою нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженою 18.03.2011 р. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту (МОН) на виконання спільного наказу МОН, МНС України та Держгірпромнагляду за № 969/922/216 від 21.10.2010 р.

У Національному транспортному університеті (НТУ) дисципліна «Основи охорони праці» вивчається студентами за навчальною програмою, тематичним планом та планами лекційних, лабораторних занять а також самостійної роботи, розробленими і викладеними у даному навчально-методичному комплексі на основі вищевказаної Типової програми та Робочої програми дисципліни.

Надалі поглиблене вивчення питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві передбачається на етапі підготовки спеціалістів (магістрів) за професійно орієнтованими програма­ми, розробленими згідно з Державними стандартами освіти і спрямо­ваними на оволодіння студентами методами і засобами створення безпечних умов праці з урахуванням специфічних особливостей ви­робництва за профілем спеціальностей на базі знань дисципліни «Ос­нови охорони праці» і профілюючих дисциплін.

В основу даного навчально-методичного комплексу покладені модулі (змістові модулі) вивчення дисципліни та оцінення рівня знань студентів у відповідності до кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ– IV рівня акредитації.

Методологія навчання та оцінювання рівня знань студентів в рамках такої системи організації навчального процесу полягає у його переорієнтації із лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та на організацію самоосвіти студента – індивідуальну роботу студента.

^ 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Метою вивчення дисципліни є надання студентам знань, умінь та компетенцій для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності, формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

Згідно із вимогами освітньо-професійної програми у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

 • основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення;

 • основні законодавчі акти про охорону праці, їх загальну характеристику;

 • основні положення нормативно-правових актів з охорони праці;

 • систему державного нагляду і громадського контролю за охороною праці в Україні, функції та повноваження органів нагляду і контролю;

 • систему державного управління охороною праці та організацію охорони праці на підприємстві;

 • порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;

 • порядок виплати компенсації постраждалим на виробництві;

 • методи аналізу та заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань;

 • основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;

 • основи електробезпеки, загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів, а також безпеки при експлуатації машин та механізмів, систем під тиском, кріогенної техніки, інженерних мереж тощо;

 • загальні вимоги з охорони праці щодо конструкцій об’єктів, машин та механізмів підвищеної небезпеки і організації їх безпечної експлуатації;

 • основи пожежної безпеки: пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів, безпека об’єктів, системи попередження пожеж та системи пожежного захисту;

 • систему державного пожежного нагляду в Україні та основи організації навчання посадових осіб та працівників з питань пожежної безпеки;

 • міру відповідальності посадових осіб та працівників за порушення законодавства про працю і охорону праці.

уміти:

 • проаналізувати і оцінити стан організації охорони праці на підприємстві та його відповідність вимогам законодавчих та нормативних актів з охорони праці;

 • розробити й організувати систему управління охороною праці на підприємстві;

 • розробити план навчання і перевірки знань з охорони праці працівників підприємства з урахуванням специфіки робіт;

 • організувати проведення інструктажів з охорони праці;

 • організувати розслідування нещасних випадків та аварій на виробництві;

 • обґрунтувати наявність первинні засоби пожежогасіння для конкретних виробничих умов підприємства і організувати систематичне проведення інструктажів щодо користування цими засобами;

 • організувати безпечну експлуатацію машин та механізмів підвищеної небезпеки.

^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ЗА МОДУЛЯМИ
Структурно навчальна дисципліна «Основи охорони праці» побудована за модульною системою і складається із двох Модулів: Модуля І (Правові та організаційні основи охорони праці. Виробничий травматизм та професійні захворювання) та Модуля ІІ (Гігієна праці та виробнича санітарія. Основи техніки безпеки. Пожежна безпека).

У свою чергу Модулі за окремими навчальними елементами структуровані змістовими (тематичними) модулями.

Загальний обсяг дисципліни за Модулями та змістовими модулями має наступний вигляд:

Модуль I. Правові та організаційні основи охорони праці. Виробничий травматизм та професійні захворювання.

^ Змістовий модуль1. Законодавча та нормативна база з охорони праці.

Змістовий модуль 2. Державне управління охороною праці. Організація охорони праці на підприємстві.

Модуль II. Гігієна праці та виробнича санітарія. Основи техніки безпеки. Пожежна безпека.

Змістовий модуль 3. Основи фізіології, гігієни праці та виробнича санітарія.

Змістовий модуль 4. Основи техніки безпеки. Пожежна безпека.

Черговість вивчення Модулів та змістових модулів, тематичні питання їх змісту, та розподіл навчальних годин для вивчення студентами, визначені у розділі 4.

Кількість лекційних лабораторних робіт та тема­тика самостійної роботи студентів передбачені відповідними планами (розділи 5, 6, 7).

Тематика аудиторних занять та самостійної роботи не повторюються а вивчаються паралельно відносно тем лекційних занять.

Оцінка рівня знань студентів за тематикою аудиторних занять та самостійної роботи дисципліни, виконується за результатами Модульного контролю і у межах кожного Модуля визначається шляхом отримання студентами певної кількості балів.

Бали нараховуються також за додатковими показниками: систе­матичність відвідування занять та активність на них, участь студентів у науково-дослідній роботі, в олімпіадах тощо.

До модульного контролю студент допускається завжди.

Детально порядок проведення поточного та підсумкового модульного контролю рівня знань студентів викладені у розділі 8.

Зокрема, тематичним планом робочої навчальної програми курсу перед­бачено виконання студентами:

 • модульного контролю за двома Модулями;

 • поточного контролю за чотирма змістовими (тематичними) модулями за темами аудиторних занять;

 • поточного контролю за чотирма змістовими (тематичними) модулями самостійної роботи студентів;

 • контрольної роботи за темами змістових модулів дисципліни в цілому (для студентів заочної форми навчання);

 • підсумкового контролю рівня знань студентів у вигляді екзамену.

Поточний контроль слугує для оцінювання поточного рівня знань студентів з кожної теми змістового модуля і спрямований на перевірку репродук­тивних знань студентів.

Поточний рівень знань студентів може контролюватися шляхом тестування, співбесіди, виконанням студентами Модульних контрольних робіт та рефератів, теми яких надаються у 10 та 11 розділах цього комплексу, а також індивідуальних завдань (розділ 12).

Підсумковий контроль слугує визначенню кінцевого рівня знань студентів.

Лабораторні роботи. Головним завданням при виконанні лабо­раторних занять є: отримання студентами практичних навичок дослід­ження параметрів освітлення робочої зони; вміння оцінити метеоро­логічні умови праці; освоєння Порядку розслідування та оформлення необхідної документації за результатами розслідування нещасних випадків на виробництві; набуття практичних навичок оцінки чинників санітарно-гігієнічних умов праці; вивчення побудови, принципу дії та практичного застосування вогнегасників різних типів та інших навичок, передбачених кваліфікаційними вимогами.

Знайомство з першоджерелами курсу спрямоване на набуття студентом навичок самостійного мислення, рефлексії і саморефлексії, що передбачає роботу з науковою, законодавчо-нормативною та до­відковою літературою і формування здібностей по її застосуванню в аргументації власної позиції при розгляді певних проблем. Студент повинен навчитися самостійно опрацьовувати літературу, визначати головну проблематику, понятійний апарат, які в ній застосовуються, і формувати власну точку зору, яка повинна базуватися на законодавчо-нормативних вимогах (критеріях) щодо проблемного питання.

Окрім того, у комплексі наведені електронні адреси інформаційних інтернет-ресурсів. Комплекс також містить перелік контрольних екзаменацій­них питань та список першоджерел основної, додаткової літе­ратури та літератури, яка розміщена на сайті НТУ (кафедри) в електронному вигляді, якими рекомендується користуватися при вивченні дисципліни «Основи охорони праці».

Структура дисципліни за напрямами підготовки відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної системи кредитних одиниць (ECTS) приведена у таблицях 2.1., 2.2. та 2.3.

Таблиця 2.1.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

^ Галузь знань:

0505 Машинобудування та матеріалообробка

Нормативна


Напрям підготовки:

6.050503 Машинобудування

6.050504 Зварювання

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.05050304 Двигуни внутрішнього згорання

7.05050305 Колісні та гусеничні транспортні засоби

7.05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

7.05050403 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

3,4 - й

3,4 - й

Загальна кількість годин - 54Семестр

6,7 - й

6,8 - й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр

18 год.

4 год.

^ Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

18 год.

4 год.

^ Самостійна робота

18 год.

46 год.

Індивідуальні завдання:

-

^ Вид підсумкового контролю: екзаменТаблиця 2.2.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

^ Галузь знань:

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

Нормативна


Напрям підготовки:

6.070106 Автомобільний транспорт

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

3,4 - й

3,4 - й

Загальна кількість годин - 54Семестр

6,7 - й

6,7 - й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,8

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр

17 год.

4 год.

^ Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

17 год.

4 год.

^ Самостійна робота

20 год.

46 год.

Індивідуальні завдання:

-

^ Вид підсумкового контролю: екзамен

Таблиця 2.3.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

^ Галузь знань:

0101 Педагогічна освіта

0202 Мистецтво

0401 Природничі науки

Нормативна


Напрям підготовки:

6.010104 Професійна освіта (транспорт)

6.020207 Дизайн

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.01010401 Професійна освіта

7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

3,4 - й

3,4 - й

Загальна кількість годин - 54Семестр

6,7 - й

6,8 - й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр

18 год.

4 год.

^ Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

18 год.

4 год.

^ Самостійна робота

18 год.

46 год.

Індивідуальні завдання:

-

^ Вид підсумкового контролю: екзамен


При зміні кількості годин, відведених для проведення лекційних та лабораторних занять, змінюється кількість годин на самостійну роботу студентів, при збереженні загальної кількості годин.

Кредит (заліковий кредит) – це одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння навчального матеріалу модулів.

За шкалою ECTS 1 кредит = 36 академічних годин (аудиторних та самостійної роботи студентів).

За національною шкалою 1 кредит = 54 академічним годинам.

^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна програма розроблена на основі Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих навчальних закладів, затвердженої 18.03.2011 р. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України на виконання спільного наказу МОН України, МНС України та Держгірпромнагляду за № 969/922/216 від 21.10.2010 р.
Модуль І.

Правові та організаційні основи охорони праці. виробничий травматизм та професійні захворювання.
Змістовий модуль 1. Законодавча та нормативна база з охорони праці
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)” 020207 “Дизайн” iconТипова навчальна програма нормативної дисципліни «основи охорони...
України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 р за №1057/18352 І визначає зміст І обсяги навчання та...
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)” 020207 “Дизайн” iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студ напр підгот. 0501 «Економіка...
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)” 020207 “Дизайн” iconНавчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “судові таправоохоронні органи україни”
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)” 020207 “Дизайн” iconДержавний вищий навчальний заклад
Робоча програма з курсу «Маркетингова товарна І цінова політика» для студентів за напрямом підготовки 010104 «Професійна освіта»,...
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)” 020207 “Дизайн” icon" " 2012 р. Програма навчально-ознайомчої практики
Програма з навчально-ознайомчої практики для студентів напряму підготовки 010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні...
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)” 020207 “Дизайн” iconПрограма державного екзамену у частині дисципліни основи охорони праці
«Основи охорони праці» для випускників університету за окр бакалавра (далі – Програма) складена на основі затвердженої в дну робочої...
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)” 020207 “Дизайн” iconНавчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів...
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей...
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)” 020207 “Дизайн” iconНавчально-методичний комплекс до курсу „
Фізіологія вищої нервової діяльності” для студентів психолого-педагогічного факультету: напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта,...
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)” 020207 “Дизайн” iconРобоча програма навчальної дисципліни «інформаційні технології та...
Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології та комп’ютерна техніка» для студентів за напрямом підготовки «Дизайн»....
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 010104 “Професійна освіта (транспорт)” 020207 “Дизайн” iconНавчально-методичний комплекс з курсу «Основи охорони праці» для...
Укл.: В. П. Матейчик, М. В. Половко, Г. Ф. Гусєв, В. С. Гринчук, Г. В. Хорькова – К., 2012. – 56 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка