Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання
НазваРозвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання
Сторінка9/13
Дата конвертації19.06.2013
Розмір2.08 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
^

Глава 11. Операції по міжнародному обміну науково-технічними знаннями11.1. Зміст поняття "міжнародний обмін науково-техніч­ними знаннями"
В умовах сучасного етапу науково-технічної революції обмін науково-технічними знаннями в світі все більше розши­рюється і стає необхідним як на рівні держав, так і на рівні підприємств.

Поглиблення міжнародного розподілу праці обов'язково ве­де до розвитку науково-технічного співробітництва, міжнаціональної спеціалізації і кооперації в цій галузі. В даний час річний об'єм міжнародної торгівлі науково-технічними знан­нями складає приблизно 15 млрд дол.. а вартість продукції, ви­пущеної з їх застосуванням — більше 330 млрд. дол. [12].

В практиці міжнародної торгівлі використовуються різні терміни, що відносяться до обміну науково-технічними знання­ми, такі як "міжнародний обмін результатами науково-технічної діяльності", "міжнародний технологічний обмін", "обмін про­мисловою технологією", "передача технологій" і т.д. Ці терміни за своїм змістом вважаються тотожними [8]. Вони відносяться до науково-технічного обміну на комерційній основі між партнера­ми різних країн, хоч в кожному конкретному випадку їх зміст має свої особливості.

Науково-технічні знання являються результатом науково-технічної діяльності, яка передбачає проведення наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). Вони можуть відсторонюватися у власника або укладенням торгової угоди купівлі-продажу, або підписанням договору про їх викори­стання на протязі певного періоду за певну винагороду.

Зміст операцій по торгівлі науково-технічними знаннями і полягає в передачі на комерційній основі іноземному партнеру результатів науково-тезнічної діяльності, що мають як наукову, так і практичну цінність. На практиці в даний час такі операції одержали назву міжнародного обміну технологією..

Розрізняють такі види переданої технології:

По-перше, знання й досвід, втілені в таких об"єктах про­мислової власності як винаходи, корисні моделі, промислові зраз­ки, товарні знаки й інші об'єкти, захищені охоронними докумен­тами.

Для підприємців, що продають і купляють технології, захист винаходів та інших об’єктів промислової власносі має вели­ке значення. Він значно сильніший, ніж захист об'єктів, захище­них авторськими правами. Як правило, забороняється не­санкціонована імітація захисних ознак.

Критеріями охороноздатності винаходу являється новизна, винахідницький рівень і промислове використання. Ці критерії вводяться спеціальним законодавством І уточнюються в норма­тивних актах патентного відомства.

До корисних моделей відноситься конструктивне виконання засобів виробництва і предметів споживання, а також їх складо­вих частин Інколи їх називають малим винаходом. Корисна мо­дель, на відміну від винаходу, має два критерії охороноздатності: новизна і промислове використання.

До промислових зразків відносяться художньоконструкорське вирішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд. Промисловий зразок одержує правовий захист, якщо він яв­ляється новим, оригінальним і здатний до промислового викори­стання (критерії охороноздатності в інших країнах аналогічні).

Під товарним знаком розуміють позначки, здатні відрізня­ти товари і послуги одних осіб (юридичних і фізичних) від од­норідних товарів і послуг інших осіб. Правова охорона товарного знаку надається на основі його реєстрації на ім'я юридичної чи фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність. В зна­ченні товарних знаків можуть бути зареєстровані словесні, зобра­жувальні, об'ємні та інші зображення чи їх комбінації.

По-друге, знання і досвід науково-технічного, виробничого, управлінського, комерційного, фінансового й іншого характеру, які використовуються в процесі науково-дослідних розробок, ви­робництва, реалізації й використання конкурентноздатної про­дукції, не захищені охоронними документами. Вони об'єднують­ся поняттям "ноу-хау".

Термін "ноу-хау" вперше був використаний в США в одній із судових справ в 1916р. і означав уміння або майстерність що-небудь зробити з мінімальними зусиллями [34]. В даний час зако­нодавства багатьох розвинених країн світу визначають "ноу-хау" як організаційну і комерційну інформацію, що складає таємницю виробництва.

В залежності від змісту, "ноу-хау" може бути конструк­торське, технологічне, виробниче, управлінське, комерційне, фінансове.

Характерними1 рисами "ноу-хау" являються:

- науково-технічна й економічна цінність;

- практичне використання:

відсутність прямого захисту в ролі промислової влас­ності;

- повна чи часткова конфіденційність. "Ноу-хау" може передаватися в таких формах, як:

1) документація (креслення, схеми, керівництво, інструкції, спе­цифікації, результати дослідів і їх протоколи, формули, рецепти і

т.д.);

2) безпосередній досвід спеціалістів, які володіють ним і здатні його використати в певній галузі.

В сучасних умовах без знання "ноу-хау" в більшості ви­падків неможливо відтворити промислове освоєну нову техніку і тим більше неможливо її удосконалення, створення її наступних поколінь. Не маючи "ноу-хау" практично неможливо використо­вувати винаходи, права на які придбані в інших країнах у розроб­ника (автора) цих винаходів. Тому "ноу-хау" сьогодні набуває значної цінності і може бути об'єктом купівлі-продажу.
11.2. Міжнародні ліцензійні операції

В залежності від характеру предмета і правової основи, міжнародні операції по торгівлі науково-технічними знаннями поділяються на два види:

1) операції по торгівлі патентами і ліцензіями;

2) операції по торгівлі технічними послугами.

Зовнішньоторгові операції по торгівлі патентами і ліцензіями передбачають реалізацію винаходів передової вироб­ничої технології, технічних знань і досвіду. Основу цих операцій. як уже говорилося, складає захист винаходів при допомозі па­тентного законодавства. Останнє надає патентовласнику моно­польне право на використання винаходу. Це означає, що на про­тязі періоду дії патента тільки він має право на виготовлення, ви­користання і продаж товарів, що втілюють даний винахід, чи ви­користання певних способів виготовлення даної продукції.

Такі ж монопольні права патентне законодавство країни на­дає власникам й інших видів промислової власності (корисних моделей, промислових зразків, товарних знаків та ін.).

Основним охоронним документом на об'єкт промислової власності являється патент.

Патент на винахід — це свідоцтво, видане компетентним органом винахіднику і свідчить про його виняткове право на ви­користання цього винаходу. Патент дає право власності на винахід.

Щоб придбати чи продати патент (інші охоронні докумен­ти), треба знати період їх дії. Період дії патенту визначається національним законодавством і складає в середньому 15-20 років, хоча реальний термін його дії значно менший, приблизно 6-9 років.

У відповідності до патентного законодавства патент діє тільки на території тої країни, де він виданий. Тому для того, щоб забезпечити патентний захист в інших країнах, треба запатенту­вати в них даний винахід. Сьогодні практично всі винаходи па­тентуються, тому всі нові товари, які поступають на світові то­варні ринки, запатентовані. Якщо імпортні товари не запатенто­вані, то їх ввіз забороняється.

Більшість власників патенту, особливо великі підпри­ємства, самі використовують запатентовані винаходи шляхом ви­робництва і реалізації продукції, що втілює винахід. Однак в су­часних умовах жорсткої конкурентної боротьби на світовому рин­ку патент все частіше використовується не як засіб захисту гос­подарської діяльності патентовласника, а як самостійний об'єкт торгових угод.

При здійсненні зовнішньоторгових угод купівлі-продажу патенту його власник передає свої права іншій особі (фірмі) повністю чи частково.

Якщо він передає свої права на винахід іншій особі повністю, це вважається продажем патенту. Така угода здійснюється на основі патентної угоди. Як правило до патентної угоди звертаються малі й середні фірми, винахідники-одинаки, що не мають достатніх коштів для самостійного освоєння свого винаходу. Скуплюють патенти звичайно великі фірми.

Якщо ж патентовласник передає свої права на винахід част­ково, тобто залишаючись власником винаходу, дозволяє на пев­ний період за винагороду використати винахід, який охоро­няється патентом, то це — купівля-продаж ліцензії на викорис­тання винаходу. Угода здійснюється на основі ліцензійного до­говору.

' Під ліцензією (патентною) розуміють дозвіл, виданий або проданий патентовласником (названим ліцензіаром) іншій особі (названій ліцензіатом) на використання об'єкта промислової власності, який охороняється, на узгоджених між сторонами умовах.

Патентна ліцензія повинна обов’язково реєструватися в патентному відомстві країни ліцензіата. інакше ліцензія вважається недійсною. Надання за кордон ліцензій на використання винахо­ду, технічних знань і досвіду, а також товарних знаків нази­вається міжнародним ліцензуванням.

Міжнародні ліцензійні операції відрізняються від операцій купівлі-продажу товарів. Ця різниця полягає в наступному:

1) об'єкти ліцензійних операцій (винаходи, передовий вироб­ничий досвід і т.п.) з'являються без прямої орієнтації на ри­нок;

2) зацікавленість ліцензіара в наданні ліцензії часто виклика­на не чисто комерційними помислами, а прагненням зміцнити свої позиції на іноземному ринку шляхом встановлення довго­тривалих зв'язків з партнерами;

3) в ліцензійних операціях, на відміну від угод купівлі-продажу, не відбувається повного відчуження об'єкта угоди від сво­го власника;

4)в ліцензійних операціях має місце по суті передача прав ліцензіату на спосіб господарювання.

Міжнародний обмін ліцензіями в сучасних умовах широко розвивається. Сьогодні це головна форма науково-технічного-обміну між країнами.

Швидкий ріст міжнародної торгівлі ліцензіями обумовле­ний рядом факторів, таких як розвиток науки на сучасному етапі НТР .Прагнення до швидкого вкорінення на ринок нової продукції, загостренням конкурентної боротьби на світових товарних рин­ках та ін. В зв'язку з ростом протекціонізму міжнародне ліцензу­вання стало одним із перспективних способів, що забезпечують підприємствам проникнення на важкодоступні ринки. Міжнарод­не ліцензування використовується також з метою розширення прямого товарного експорту. Нерідко покупець ліцензії дає згоду придбати у ліцензіара обладнання, необхідного для налагодження виробництва за ліцензією, а також окремі деталі та вузли для зби­рання ліцензованої продукції чи сировину для її виробництва.

Переваги торгівлі ліцензіями для ліцензіара полягають в то­му, що він має можливість:

в короткі строки окупити витрати на науково-дос­лідницькі роботи, використані на розробку винаходу; одержати додатковий прибуток за рахунок швидкого ос­воєння винаходу і випуску на його основі нової про­дукції; використати місцеву, більш дешеву, робочу силу;

116

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства

забезпечити близькість до джерел сировини;

перебороти валютні й митні обмеження. Переваги торгівлі ліцензіями для ліцензіата — це:

можливість економії на науково-дослідних роботах; ' - одночасно доступ до передових науково-технічних до-і-1 сягнень;

<а - купівля ліцензій доповнює і розширює власні ^ дослідження;

'": - можливість здійснення процесу диверсифікації; £ - купівля ліцензії дозволяє виграти час. що особливо важ-І*І ливо в зв'язку із скороченням періоду морального р старіння товару і приєднання до найновіших техно-"! логічних досягнень.

В той же час міжнародна торгівля ліцензіями має і деякі не­гативні наслідки. Насамперед відбувається посилення залежності ліцензіата від іноземної техніки і технології. Одночасно відбу­вається припинення деяких власних наукових досліджень, що в кінцевому результаті тормозить розвиток національної науки і техніки. Однак міжнародна торгівля ліцензіями являється вигідною як для ліцензіара. так і для ліцензіата. Відзначається, що кожен долар, витрачений на покупку іноземної ліцензії, за своїм ефектом еквівалентний (без урахування фактору часу) в США приблизно 6,2 дол., у Великобританії — — 3.1. у Франції — 5,4, в Японії — !,: дол., інвестованих в НДДКР. Ефективність закупки ліцензій і виробництва продукції на її базі досягається також за рахунок того, що ліцензія значно дешевше власних НДДКР для одержання подібного результату.
11.3. Основні умови міжнародної ліцензійної угоди
Для того, щоб укласти угоду про купівлю чи продаж ліцензії, необхідно всесторонньо оцінити не тільки техніко-економічні аспекти майбутньої угоди, але й її можливі наслідки.

Підприємство, що хоче придбати технологію за ліцензією, .як правило, повинно вирішити такі важливі завдання:

1. Вибрати відповідну технологію, для чого провести по­передню оцінку всіх технологій направлення, що зацікавило, і які можуть бути куплені за ліцензією. Для оцінки використовується інформація загальнодоступ­них джерел (рекламні проспекти, оголошення фірм, статті в науково-технічних виданнях, описи до патентів та ін.). Після відбору інформації проводиться порівняльна характеристика запропонованих технологій і визначається краща, найбільш підходяща для підприємства.

2. Дати оцінку вибраної технології. Вирішення цієї задачі починається з розробки техніко-економічного обґрунтування закупки ліцензії. Тут насамперед необхідно встановити контакти з фірмою-власником технології, виявити її наміри з приводу видачі ліцензії, визначити об'єм інформації, необхідної для прийняття остаточно­го рішення про закупку технології. З фірмою-власни­ком укладається попередня угода про секретність, яка дозволяє визначити межі використання інформації і за­хистити її від розголошення.

Після підписання попередньої угоди про секретність покуп­цю надаєься інформація, необхідна для вирішення питання про покупку технології і готується повне техніко-економічне обгрун­тування (ТЕО) проекту з використанням вибраної технології. ТЕО складається в довільній формі. Як правило, воно включає такі елементи, як період дії плану, технічні характеристики кінце­вого продукту, прогнозування збуту, виробничі потужності, на­явність сировини і робочої сили, витрати на установку і обслуго­вування, капітальні вкладення і обіговий капітал, план фінансу­вання, амортизація, виробничі залишки та ін.

За результатами ТЕО робиться висновок про доцільність покупки ліцензії і можливості починати переговориз фірмою-власником технології про укладення ліцензійної угоди.

3. Скласти ліцензійний договір. Під час переговорів, які звичайно тягнуться від 4-х до 6 місяців, делегація по­тенційного ліцснзіата повинна визначити всі елементи й умови контракту, перевірити інформацію, яка була використана при складанні техніко-економічного об­грунтування і плану ділових операцій.

В кінці переговорів остаточний текст договору, узгоджений сторонами, парафується, і сторони домовляються про порядок і строки його затвердження.

Зміст міжнародних ліцензійних договорів полягає у вста­новленні' науково-технічних зв'язків, спрямованих на впровад­ження результатів наукових досліджень і розробок у вироб­ництво. В міжнардній торговій практиці широко використовують­ся різні варіанти типових ліцензійних угод. Вони можуть викори­стовуватися як основа для укладання угод між сторонами.

Зміст контрактів може включати такі основні умови: преамбула, предмет угоди, обов'язки сторін, термін дії ліцензії та ін.

Предметом міжнародного ліцензійного контракту являється запатентований винахід чи технологічний процес, технічні знан­ня і досвід, товарний знак.

Важливим об'єктом ліцензійної угоди являється запатенто­ваний винахід. Проте треба відзначити, що в сучасних умовах все більш типовими стають угоди, які надають ліцензіату право на запатентовані винаходи разом з технічними знаннями, досвідом, "ноу-хау", а також з правом використання товарного знаку.

Важливою умовою міжнародної ліцензійної угоди яв­ляється визначення виду ліцензії. В міжнародній торгівлі розрізняють три види ліцензій:

1) невиняткова (проста) ліцензія, під час продажу якої ліцензіар дозволяє ліцензіату на певних умовах використовувати винахід чи секрет виробництва, залишаючи за собою право як їх самостійного використання, так і надання аналогічних за умова­ми ліцензій будь-яким іншим особам (фірмам);

2) виняткова ліцензія, під час продажу якої ліцензіар надає ліцензіату виняткове (монопольне)право на використання вина­ходу чи секрету в межах визначеної території. А ліцензіар не має права продавати аналогічну ліцензію на вказаній території іншим особам, а також виробляти і продавати на цій території свою про­дукцію, яка являється предметом виняткової ліцензії;

3) повна ліцензія, під час продажу якої ліцензіату надають­ся виняткові права на її використання напротязі періоду дії угоди. На цей період ліцензіар позбавляється права на використання ви­находу чи секрету виробництва як самостійно, так і шляхом ви­дачі ліцензії іншим особам (фірмам).

Вибір того чи іншого виду наданої ліцензії залежить, на­самперед, від країни чи території, на яку видається ліцензія, і ха­рактеру винаходу. Наприклад, на невеликому ринку краще вида­вати виняткову ліцензію, тому що наявність кількох ліцензіатів, що одержали просту ліцензію, створить на цьому ринку небажа­ну конкуренцію, яка вкінці знизить рівень цін і вплине на об'єм ліцензійної винагороди. Виняткова ліцензія видається, як прави­ло, на товари масового виробництва і широкого споживання. По­вна ліцензія використовується рідко.

За надання прав на використання предмета угоди ліцензіат платить ліцензіару певну винагороду. В угоді обумовлюється форма ліцензійної винагороди, порядок її виплати, переведення платежів і т.д.

Форми ліцензійної винагороди бувають різними. Най­частіше зустрічаються такі, як роялти, паушальний платіж і комбіновані платежі.

Роялти — це періодичні відчислення від доходів покупця на протязі періоду дії угоди Вони встановлюються у вигляді пев­них фіксованих ставок (у відсотках) і виплачуються ліцензіатом через узгоджені відрізки часу (щорічно, щоквартально, щомісяч­но чи до визначеної дати).Роялти можуть визначатися різними способами:

- із вартості виробленої за ліцензією продукції;

- із суми продажу ліцензованої продукції;

- з одиниці випущених чи реалізованих виробів у вигляді відсотків;

- з кількості переробленої за запатентованим методом си­ровини і т.д.

Спрощений розрахунок величини роялти (без обліку по­датків та інших факторів) може бути виведений за формулою, %:

річна

де Р — ставка роялти; П — прибуток ліцензіата; С вартість продажу.

Роялти являються найпростішою і внаслідок цього найбільш поширеною формою платежу.

Паушальний платіж — це твердо фіксована сума винаго­роди, виплачена одночасно. Він може проводитися як одноразово, так і в розстрочку. Паушальний платіж в чистому вигляді зустрічається рідко. Як правило, він використовується втих ви­падках, коли вартість ліцензії відносно мала в порівнянні з вартістю обладнання або коли важко контролювати за показника­ми діяльності ліцензіата.

Комбінований платіж передбачає виплату авансового паушального платежу при підписанні угоди і платежу роялти в за­лежності від об’єму виробництва і реалізації.

Великої уваги в міжнародній ліцензійній угоді заслуговує опрацювання умов, що стосується обов'язків сторін.

Об'єм обов'язків ліцензіара зазвичай залежить від пред­мету угоди. Однак у всіх випадках ліцензіар зобов'язаний забез­печити ліцензіату можливість здійснити передані йому за угодою права. Ця допомога може включати:

- передачу обумовленої технічної документації;

- налагодження виробництва і освоєння випуску ліцензійної продукції;

  • підготовку персоналу фірми-лцензіата та ін.

Ліцензіар несе відповідальність за новизну винаходу, за його економічну ефективність, гарантує можливість виробництва продукції ліцензіатом такої ж якості, як і на його підприємствах. За угодою в обов'язки ліцензіата входить забезпечення своєчасної і правильної виплати винагороди і, головне, викорис­тання ліцензіатом предмету ліцензійної угоди.

Угоди про передачу ''ноу-хау", на відміну від ліцензійних, мають свої особливості. До них можна віднести такі:

1) сторони повинні чітко визначити зміст "ноу-хау", що дає користь, конфіденційність чи секретність;

2) більш докладно викладається весь комплекс обов'язків по передачі знань;

3) особливо опрацьовуються гарантійні зобов'язання експортерів по відношенню до завершеності переданих роз­робок, їх сучасного технічного рівня і патентної чистоти використаних рішень;

4) велика увага приділяється обов'язкам імпортера по збереженню конфіденційності або секретності передано­го процесу та ін.

Обговорюються також строгі фінансові санкції за пору­шення обов'язків партнерами.

Ключові поняття: обмін науково-технічними знаннями, передача технології, промислова власність, винаходи, корисні мо­делі, промислові зразки, товарні знаки, "ноу-хау", патент, ліцензія, патентний захист, патентна угода, ліцензійна угода, ліцензіар, ліцензіат, техніко-економічне обгрунтування, невинят-кова ліцензія, виняткова ліцензія, повна ліцензія, роялти, пау­шальний платіж, комбінований платіж.
Запитання і навчальні завдання

1 В чому суть поняття "міжнародний обмін науково-технічними знаннями"?

2. Назвіть основні види переданої технології, дайте їх визначення.

3. Що являють собою охоронні документи на об’єкти промисло­вої власності ?

4.Що являє собою патент на винахід? 5 Що таке патентна ліцензія?

6. Чим відрізняються міжнародні ліцензійні операції від операцій по купівлі-продажу товарів?

7. Покажіть переваги міжнародної торгівлі ліцензіями для ліцензіара і ліцензіата.

8. Охарактеризуйте основні етапи підготовки і підписання міжнародної ліцензійної угоди.

9. Які основні умови міжнародної ліцензійної угоди?

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання iconПравові засади аудиторської діяльності в Україні
В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом...
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання icon1. Поняття І сутність менеджменту
Розвиток ринкових відносин в Україні сприяє підвищенню ролі менеджменту. У сучасних умовах менеджмент розглядається як один з базисних...
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання iconЗапитання до іспиту
Правовий статус господарських судів в Україні, їх роль в умовах формування ринкових відносин
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання icon1. Необхідність та сутність кредиту
Необхідність кредиту викликана існуванням товарно-грошових відносин. Його передумовою є наявність вільних коштів у суб'єктів економічних...
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання iconРобоча програма для студентів заочного відділення з дисципліни Публічна адміністрація
Для спеціальностей Менеджмент організацій, Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання iconЗед в системі категорій міжнародної економіки
Під зовнішньоекономічною діяльністю (зед) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів...
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання iconПерехід України до багатоукладної економіки обумовлює необхідність...
Е господарство виникають все більш широкі можливості для ділової співпраці українських І зарубіжних суб'єктів господарювання. Ця...
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання iconВо-практичної конференції «Реформування законодавства України та...
Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної...
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання iconМета викладання навчальної дисципліни «Нотаріат України». Виконана...
У процесі формування ринкових відносин, яке зумовило посилення цивільно-правової активності населення, розвиток підриємництва, цивільного...
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання iconТема 8 Страхування зовнішньо – економічних ризиків
Ризики — це можливі несприятливі події, що можуть відбутися, І в результаті яких можуть виникнути збитки, майнові втрати учасників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка