Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання
НазваРозвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання
Сторінка1/13
Дата конвертації19.06.2013
Розмір2.08 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Вступ

Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (ЗЕД). надання підприємствам і ор­ганізаціям, що випускають конкурентноздатну продукцію, права виходу на світовий ринок вимагають нових підходів до уп­равління ЗЕД.Тому вивчення різних аспектів управління зов­нішньоекономічною діяльністю, особливо на рівні підприємства як основної і першочергової ланки зовнішньоекономічного ком­плексу країни, викликає сьогодні велику практичну цікавість.

Даний навчальний посібник складається з двох основних розділів і 15 глав.

В першому розділі розглядається зміст понять ''зовнішньо­економічна діяльність" і "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності'", загальні риси і специфіка менеджменту ЗЕД в порівнянні з внутріфірмовим менеджментом, особливості роз­витку ЗЕД і її управління в Україні. 3"ясовується роль і специфіка державного регулювання ЗЕД, методи і система органів цього ре­гулювання. Аналізуються особливості управління ЗЕД, методи і система органів цього управління ЗЕД на рівні підприємства, планування ЗЕД. організація управління ЗЕД. його маркетингове забезпечення. В тому ж розділі дається загальна характеристика зовнішньоторгових операцій і угод. з’ясовуються етапи їх оформ­лення, аналізується зовнішньоторгова угода купівлі-продажу як основний спосіб здійснення комерційної операції.

В другому розділі розглядаються різні види зовнішньоеко­номічних операцій і угод, технологія їх реалізації, особливості договорів по конкретних видах зовнішньоторгових угод. З'ясову­ються питання транспортного забезпечення ЗЕД, організації міжнародних перевезень, міжнародних розрахунків у зовнішньо­економічній діяльності підприємства.

Автор висловлює надію на те, що даний посібник, виданий ДонДАУ. надасть необхідну допомогу студентам в засвоєнні ос­нов управління ЗЕД. спеціалістам зовнішньоекономічної діяль­ності у вирішенні проблем виходу на зовнішній ринок, оформ­ленні комерційних операцій, організації міжнародної ко­мерційної діяльності

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства

^ РОЗДІЛ 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТЬ, РЕГУЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ
Глава 1. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства, його суть і особливості
1.1. Зміст понять "зовнішньоекономічна діяль­ність" і "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Поняття "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" — порівняно нове. Для того, щоб з'ясувати його суть і особливості, необхідно спочатку з'ясувати зміст поняття "зовнішньоеко­номічна діяльність".

Справа в тому, що менеджмент, як і управління, в загально­му вигляді означає вплив системи, що управляє (суб'єкта уп­равління), на систему, якою управляють (об'єкт управління), з мстою досягнення запланованих результатів.! Зміст менеджмен­ту визначається:

По-перше, його сферою, тобто тим об'єктом, про управління яким іде мова. Такою сферою може бути виробництво, транспорт, торгівля, фінанси, інвестиції, зовнішньоекономічна діяльність. Звідси конкретизація видів менеджменту: менеджмент вироб­ництва, менеджмент фінансів, менеджмент торгівлі, менеджмент інвестицій, менеджмент ЗЕД і т.д.;

По-друге, рівнем управління, тобто тим рівнем, на якому здійснюється управління даним об'єктом, даною сферою.Таким рівнем може бути державний рівень, регіональний, галузевий, рівень виробничого підприємства та ін. Якщо сфера управління визначає конкретний вид менеджменту, то рівень управління вно­сить свою специфіку в даний вид менеджменту

Щоб з'ясувати, що являє собою менеджмент зовнішньоеко­номічної діяльності, в чому його суть і особливості, яке місце він займає в економіці підприємства, звичайно, спочатку необхідно з'ясувати суть і зміст сфери його управління, тобто зовнішньое­кономічної діяльності.

На думку ряду спеціалістів, поняття "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД) з'явилось вУкраїні з початком економічної ре­форми, в 1987 р.(22). Одним з центральних напрямків даної еко­номічної реформи була децентралізація зовнішньої торгівлі, на­дання підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішній ринок і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських суб'єктів.

В класичному уявленні поняття "управління" ширше поняття '"менеджмент". А в даному посібнику обидва поняття розгляда­ються як синоніми.

В результаті проведення економічних реформ в зовнішній сфері сформувалось два поняття: "зовнішньоекономічні зв'язки" і "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД).

На відміну від ЗЕЗ, які являють собою різні форми, засоби і ме­тоди зовнішньоекономічних відносин між країнами, ЗЕД висвітлює зовнішньоекономічну діяльність на рівні виробничих структур (фірм, організацій, підприємств, об'єднань і т.д.). ЗЕД можна визначити як сукупність виробничо-господарських, ор­ганізаційно-економічних і опсративно-комерційних функцій підприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях.

ЗЕД розглядають як один із аспектів ЗЕЗ (28). Разом з тим, це самостійна діяльність підприємства, яка являється, з одного боку, складовою частиною господарської діяльності підприємст­ва, а з другої-такою частиною його діяльності, котра здійснюєть­ся на іншому, міжнародному рівні, у взаємозв'язку з господарсь­кими суб'єктами інших країн.

Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть бути :

1.Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою максималізації прибутку.

2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання.

3. Залучення інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва, з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в порівнянні з внутрішнім ринком.

4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації ви­робництва, зміцнення експортного потенціалу і конкурентних по­зицій на світових товарних ринках.

5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні виробництва з метою успішного розвитку своєї еко­номіки.

Треба підкреслити, що роль ЗЕД як зовнішнього фактора економічного росту в сучасних умовах постійно зростає. Поси­люється її вплив на соціально-скономічний розвиток не тільки країни але й кожного господарського суб'єкта.

ЗЕД — поняття багатогранне. Воно включає наступні види діяльності: зовнішню торгівлю, міжнародне виробниче кооперуван­ня, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародне ін­вестиційне співробітництво, валютно-фінансові і кредитні операції.

Кожен з видів ЗЕД здійснюється в певних формах. Напри­клад, формами зовнішньої торгівлі являється експорт, імпорт, ре­експорт, реімпорт. Формами виробничої кооперації — спільне ви­робництво на основі спеціалізації, спільні підприємства двох чи більше іноземних партнерів, підрядна кооперація та ін.

Студенти повинні засвоїти важливість знання класифікації ЗЕД для визначення необхідної форми зовнішньоекономічної діяльності підприємств під час їхнього виходу на зовнішній ри­нок і більш повного врахування нормативно-правової бази.

Матеріальна основа ЗЕД — зовнішньоекономічний ком­плекс країни (регіону). Він являє собою сукупність галузей, підгалузей, об'єднань, підприємств І організацій, що виробляють продукцію на експорт чи використовують імпортну продукцію та здійснюють інші види і форми ЗЕД.

Важливим завданням в розвитку зовнішньоекономічного комплексу країни являється об'єднання виробничих і зовнішньо­економічних видів діяльності в єдину органічну, успішно функціонуючу систему. Умовами успішного розвитку зовнішньо­економічного комплексу сьогодні являються:

- зміцнення і нарощування експортного потенціалу;

- активна участь в різних формах міжнародного спільного підприємництва;

- підвищення конкурентноздатності підприємств і виробни­чо-господарського комплексу;

- розширення самостійної діяльності підприємств, фірм регіонів країни в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

З 'ясувавши суть і зміст поняття "зовнішньоекономічна ді­яльність", можна дати визначення поняття "менеджмент зовніш­ньоекономічної діяльності". В самому загальному вигляді він яв­ляє собою управління виробничо-господарською і комерційною діяльністю підприємства, пов'язаною з його виходом на зовніш­ній ринок, в зовнішнє міжнародне середовище з метою більш по­вного використання зовнішніх (міжнародних) факторів еко­номічного росту.

В ролі системи управління тут виступає зовнішньоторговий апарат управління підприємства, а в ролі системи, якою управ­ляють (об'єктом управління), виступають виробничі, функціональні та Інші підрозділи даного підприємства, котрі приймають участь прямо чи через посередника в зовнішньоторгових опе­раціях, з урахуванням вибраної зовнішньоекономічної стратегії.

Мета управління підприємством — це кінцевий бажаний результат, що досягається шляхом не тільки внутрішніх, але й зовнішніх (міжнародних) факторів економічного росту.

Оскільки ЗЕД як об'єкт даного виду управління являється складовою частиною господарської діяльності підприємства, то і менеджмент ЗЕД розглядається як складова частина загального менеджмент}, підприємства. Такий підхід до визначення поняття менеджменту ЗЕД має важливе практичне значення. Він дає мож­ливість глибше розглянути його зміст, з'ясувати спільні риси і відмінні особливості в співставленні з внутрішнім менеджментом.

І так будучи складовою частиною загально фірмового управ­ління, менеджмент ЗЕД має з ним спільні риси. Насамперед , це відно­ситься до загальної стратегії підприємства. Загальна ринкова стра­тегія підприємства — основний орієнтир при організації управління ЗЕД. Спільними в своїй основі для внутрішнього і зовнішнього ме­неджменту являються також принципи і функції управління, техно­логія прийняття рішень, основні методи управління і т.ін.

В той же час менеджмент ЗЕД має свої специфічні риси, що обумовлено особливостями об'єкта управління, частково тим, що:

- керована господарська діяльність підприємства здійснює­ться в іншій (зовнішній) сфері і на іншому (міжнародному) рівні;

- охоплює більш широкий територіальний простір, різний по наявності природних багатств, кліматичних, часових та інших факторів;

в світових господарських зв'язках приймає участь більша кількість господарських суб'єктів, що функціонують в різних політичних, економічних, правових і культурних умовах ітаких. що мають своє уявлення про цінності; в ролі суб'єктів ЗЕД виступають не тільки підприємства і виробничо-господарські комплекси, але й держави зі своєю зовнішньоекономічною політикою, зі своєю стра­тегією в сфері ЗЕД, своєю сукупністю інструментів впливу на цю сферу;

в міжнародній сфері широко використовуються міждер­жавні інструменти і засоби впливу на зовнішньоторгові та інші відносини господарських суб'єктів. Все це і виявляє той факт, що менеджмент ЗЕД — відносно са­мостійна частина загального (внутрішнього) управління підприємством. Він має свою специфічну мету, завдання і фун­кції, свої закономірності, правила і норми, котрі треба знати і враховувати в практичній діяльності по управлінню ЗЕД.
1.2. Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяль­ності і управління нею в Україні
В світовій практиці менеджмент як практична діяльність, наука І навчальна дисципліна існує трохи більше 100 років. За цей час він отримав широке розповсюдження, особливо в країнах з розвинутою ринковою економікою.

Менеджмент ЗЕД, міжнародний менеджмент виникають трохи пізніше, приблизно в 60-х роках, під впливом бурхливого розвитку міжнародної і комерційної діяльності ТНК, поглиблен­ня міжнародного розподілу праці, розвитку міжнародної еко­номічної інтеграції.

В Україні можливість використання менеджменту, в тому числі у зовнішній сфері, з'явилася в роки перебудови, на початку переходу країни до ринкової економіки. Тому , звичайно, мова тут іде про становлення менеджменту ЗЕД, про вироблення підходів і принципів до його формування і використання на сучасному етапі розвитку країни.

Щоб розуміти цей процес, доречно розглянути (хоча б ко­ротко) етапи розвитку ЗЕД в Україні.

Виділяють три етапи розвитку даного процесу. Перший (1918-1987 р.) — радянські роки, зокрема, післявоєнні і, особливо, десятиріччя до перебудови.

Зовнішньоекономічні зв’язки колишнього Радянського Со­юзу в цей період розвивались по-різному: в роки "холодної" війни менш інтенсивно, а пізніше більш інтенсивно. Але в цілому об'єм зовнішнього торгового обігу постійно збільшується. Так. в 1960 р. він складає 10 млрд. карбованців, в 1970 — 22 млрд., в 1980 р. — 91 млрд.. в 1985 — 145 млрд. карбованців (22).

Проте в середині 80-х років темпи росту зовнішньоторго­вого обігу Союзу почали різко знижуватись. До цього часу в роз­витку зовнішньоекономічних зв'язків СРСР та інших соціалістичних країн з'явились ще інші негативні фактори.

- відстала стратегія і структура зовнішньоторгового обігу, його переважно сировинна направленість;

- незадовільне використання експортного потенціалу об­роблюваної промисловості, особливо, машинобудування;

- нераціональний характер імпорту: в країну ввозився ду­же широкий асортимент продукції, яку можна було виробляти і на вітчизняних підприємствах;

- недостатнє використання нових форм зовнішньоеко­номічних зв’язків. основною формою міжнародного економічно­го співробітництва була зовнішня торгівля, а такі нові форми як міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва, прямі зв’язки. компенсаційні угоди, ліцензійна торгівля та інші мали незначний розвиток:

- спостерігалась недооцінка ролі ЗЕЗ як фактора еко­номічного росту;

- відчуження безпосередніх виробників від зовнішніх ринків.

Підприємства не мали права безпосередньо виходити на зовнішні ринки. Всі питання (замовлення на експорт, закордонні закупки та ін.) знаходились у віданні держави та її органів, що максимально знижувало зацікавленість виробників у розвитку екс­портної продукції, покращення її якості і технічних характеристик.

Багато із названих негативних факторів були зумовлені пе­реважно екстенсивним характером економічного росту, а також специфікою відповідних механізмів управління економікою, вра­ховуючи зовнішньоекономічні зв'язки. В умовах екстенсивного росту головним було досягнення кількісних результатів, а витрати виробництва, якість продукції, її конкурентноздатність, технічний прогрес, соціальні проблеми відходили на другий план, що нега­тивно впливало на соціально-економічний розвиток країни.

Другий етап (1987-1991 рр.) — роки перебудови економіки, в тому числі ЗЕЗ в Україні в складі СРСР. Цей етап характеризу­вався ліквідацією державної монополії на зовнішню торгівлю та зміною принципів організації управління ЗЕД. В цей період вирішуються два основних завдання:

1.Розширення прав міністерств і відомств. об’єднань і підприємств для виходу на зовнішній ринок, уста­новлення прямих зв'язків, розвитку виробничої і на­уково-технічної кооперації.

2. Дальше вдосконалення державного регулювання ЗЕД. На даному етапі був прийнятий ряд важливих урядових по­станов, спрямованих на вирішення даних завдань. Особливо тре­ба відзначити постанову "Про дальший розвиток зовнішньоеко­номічної діяльності державних, кооперативних та інших сус­пільних об'єднань і організацій від 12.12.88 р., у відповідності з яким всі підприємства отримали право виходу на зовнішній ри­нок. Велику увагу на даному етапі приділяється перебудові зовнішньоторгового апарату на рівні підприємств, регіонів і країни в цілому. Створюється нова система державного регулювання ЗЕД Проте її формування не завжди мало поступальний рух. Підприємства, що одержали право виходу на зовнішній ри­нок, не володіли належним досвідом ведення експортно-імпорт­них операцій, достатніми знаннями в галузі ділових відносин і етиці міжнародного бізнесу.

Третій етап (1991 р. до даного часу). Період реформуван­ня і розвитку ЗЕД і її управління в Україні як суверенній державі.

Вступ країни на шлях самостійного розвитку вимагало ви­роблення нової концепції ЗЕЗ з урахуванням проведення Ук­раїною самостійної зовнішньоекономічної політики.

Суть прийнятої на початковому етапі концепції полягала:

- в розвитку активного співробітництва з країнами даль­нього зарубіжжя, входження в світовий інтеграційний процес:

- удосконалення і дальший розвиток економічних зв'язків з країнами ближнього зарубіжжя, переведення їх на ринкові відносини.

На даному етапі ЗЕД надається ще більшого зна­чення. Вона розглядається не тільки як складова частина господарської діяльності підприємства, але й як важливий фактор економічного росту, створення передумов більш ін­тенсивного розвитку Інтеграційних процесів на мікрорівні. В цей період був прийнятий ряд важливих законо­давчих актів, зокрема Закони України "Про зовнішньоеко­номічну діяльність", "Про єдиний митний тариф", "Про ре­жим іноземного інвестування". Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та ін.

За цей період значно збільшилось число суб'єктів, що здійснюють ЗЕД, зріс об'єм зовнішньоторгового обігу, розширилася географія зовнішньоекономічних зв'язків. На­приклад, в 1999р. Україна вела торгівлю зі 190 країнами світу. При цьому об'єм експорту склав 12,7 млрд. дол., а імпорту 14,7млрд.дол. Найбільший об’єм експорту склав: в Росію (23% загального об'єму експорту), Китай (5.8%), Ту­реччину (5,5%), Німеччину (5.7%), СІІІА (4%). Найбільший об'єм Імпорту був із Росії (48.1%),Німеччини (8.6%). США (4%), Польщі (3,3%), Італії (2.8%) і т.д.

Зовнішньоторговий обіг Донецької області за перше півріч­чя 2000 р. перевищив 2,7 млрд. дол.. що більше минулорічних по­казників на 45,4%. Добре те. що виріс він за рахунок експорту, і позитивне сальдо на сьогодні перевищує 1 млрд. дол. Більше 1000 підприємств області здійснюють зовнішньоекономічну торгівлю зі 108 країнами. Основний експортний потенціал об­ласті сконцентрований на підприємствах металургійної промис­ловості (69% всіх експортних поставок). Активно здійснюють-ЗЕД ВАТ "Стірол" (м. Горлівка). ВАТ "Маріупольський мета­лургійний комбінат ім. Ілліча . ВАТ металургійний комбінат "Азовсталь", корпорація "Індустріальний союз Донбасу". ЗАТ "Артемівський завод шампанських вин". ЗАТ "А.В.К." та Ін. В Донецькій області розвиваються СП, ВЕЗ, території пріоргтетно-го розвитку. Вузи Донецької області І в цілому України готують спеціалістів високої кваліфікації безпосередньо для сфери ЗЕД.

Проте в організації й управлінні ЗЕД в Україні залишається ще багато невирішених проблем. Структура зовнішньоторгового обігу як і раніше має переважно сировинний характер, все ще не­раціональним являється імпорт, недостатньо ефективно функціонують СП з іноземним капіталом. Великої уваги вимага­ють і такі питання, як створення стабільної правової бази, спри­ятливого інвестиційного клімату, ефективної системи управління ЗЕД на рівні підприємства, підвищення якості експортної про­дукції і багато інших.

Особливої уваги вимагає підготовка спеціалістів для сфери ЗЕД. Менеджмент ЗЕД як наукова і навчальна дисципліна в Ук­раїні тільки формується. Тим більше вивчення вітчизняного і за­кордонного досвіду в умовах глобалізації економіки для май­бутніх спеціалістів сфери ЗЕД стає надзвичайно важливим.

Предметом менеджменту ЗЕД як навчальної дисципліни являється вивчення економічних і організаційних відносин, які складаються між господарськими суб'єктами різних країн в про­цесі організації і управління ЗЕД. закономірностей формування різних систем управління ЗЕД, технології їх здійснення.

Мета курсу — допомогти студентам — майбутнім спеціалістам сфери ЗЕД — добре засвоїти теоретичні й практичні основи управління й організації ЗЕД, набути відповідних навиків практичної діяльності в цій галузі.

Майбутній менеджер по управлінню ЗЕД повинен уміти:

- професійно керувати тою чи іншою ланкою зовнішньо-торгового підрозділу підприємства;

- самостійно приймати правильні рішення в галузі уп­равління зовнішньоекономічною діяльністю;

- виявляти тенденції і перспективи розвитку конкретних ринків і використовувати ці результати в своїй практичній діяльності:

- аналізувати діяльність фірм — контрагентів і фірм-конкурентів. міжнародних організацій;

- виробляти стратегію ЗЕД підприємства, планувати її ре­алізацію;

- створювати оптимальну організовану структуру уп­равління ЗЕД:

- брати участь в підготовці контрактів купівлі-продажу;

- визначати і підтверджувати ціни й умови доставок в контракті; аналізувати ефективність зовнішньоторгових операцій готувати практичні поради по їх удосконаленню;

- здійснювати пошук, збір і систематизацію необхідної для практичної діяльності інформації:

- вести зовнішньоторгову комерційну кореспонденцію, оформ­ляти відповідну зовнішньоторгову і комерційну документацію.

Основні поняття: зовнішньоекономічні зв'язки (ЗЕЗ), зов­нішньоекономічна діяльність (ЗЕД). зовнішньоекономічний ком­плекс країни, менеджмент ЗЕД. технологія прийняття рішень, лібералізація ЗЕД. демократизація управління ЗЕД. реформуван­ня управління ЗЕД.
^

Запитання і навчальні завдання


1. Що таке ЗЕД ? Чим відрізняється поняття "ЗЕД" від по­няття "ЗЕЗ"?

2. Що таке менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, в чому його суть і особливості ?

3. В чом різниця між менеджментом ЗЕД і внутріфірмовим менеджментом ?

4 . Охарактеризуйте особливості ЗЕД і управління ЗЕД в Україні в період до перебудови, особливо в два останні десятиліття.

5. В чому суть реформи в галузі ЗЕД. що проводилась в Ук­раїні та в інших країнах СНД з кінця 80-х років?

6. В чому виявляється самостійність українських підприємств у здійсненні ЗЕД на сучасному етапі?

7. Які основні проблеми в розвитку ЗЕД і її управлінні в Україні вимагають першочергового вирішення?

8. Проаналізуйте основні показники ЗЕД в Україні, До­нецькій області за останні 2-3 роки. 3"ясуйте основні тенденції розвитку ЗЕД.

9. Яким повинен бути менеджер зовнішньоекономічної діяльності.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання iconПравові засади аудиторської діяльності в Україні
В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом...
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання icon1. Поняття І сутність менеджменту
Розвиток ринкових відносин в Україні сприяє підвищенню ролі менеджменту. У сучасних умовах менеджмент розглядається як один з базисних...
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання iconЗапитання до іспиту
Правовий статус господарських судів в Україні, їх роль в умовах формування ринкових відносин
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання icon1. Необхідність та сутність кредиту
Необхідність кредиту викликана існуванням товарно-грошових відносин. Його передумовою є наявність вільних коштів у суб'єктів економічних...
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання iconРобоча програма для студентів заочного відділення з дисципліни Публічна адміністрація
Для спеціальностей Менеджмент організацій, Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання iconЗед в системі категорій міжнародної економіки
Під зовнішньоекономічною діяльністю (зед) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів...
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання iconПерехід України до багатоукладної економіки обумовлює необхідність...
Е господарство виникають все більш широкі можливості для ділової співпраці українських І зарубіжних суб'єктів господарювання. Ця...
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання iconВо-практичної конференції «Реформування законодавства України та...
Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної...
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання iconМета викладання навчальної дисципліни «Нотаріат України». Виконана...
У процесі формування ринкових відносин, яке зумовило посилення цивільно-правової активності населення, розвиток підриємництва, цивільного...
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньо­економічної діяльності (зед). надання iconТема 8 Страхування зовнішньо – економічних ризиків
Ризики — це можливі несприятливі події, що можуть відбутися, І в результаті яких можуть виникнути збитки, майнові втрати учасників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка