Правила прийому до Обласного комунального вищого навчального закладу
Скачати 455.94 Kb.
НазваПравила прийому до Обласного комунального вищого навчального закладу
Сторінка1/4
Дата конвертації03.02.2014
Розмір455.94 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4
«Погоджено» «Затверджено»

___ __________2011 р. ___ __________ 2011 р.

Директор департаменту вищої Директор коледжу

освіти

_____________ Я.Я. Болюбаш Карпенко Микола Михайлович

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________

(підпис)

Правила прийому

до Обласного комунального вищого навчального закладу

«Дніпропетровський театрально-художній коледж»

в 2012 році

м. Дніпропетровськ - 2012

Правила прийому

до Обласного комунального вищого навчального закладу

«Дніпропетровський театрально-художній коледж»

в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 508096, дата отримання 15.03.2011 р., термін дії ліцензії до 01.07.2012 р., (документи на проведення акредитаційної експертизи та отримання ліцензії на нові терміни навчання за спеціальностями підготовлені для розгляду Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Дніпропетровського театрально-художнього коледжу відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1221/19959, 1222/19960.
І. Загальні положення

    1. Дніпропетровський театрально-художній коледж оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1).

    2. До Дніпропетровського театрально-художнього коледжу приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до Дніпропетровського театрально-художнього коледжу у порядку, передбаченому для громадян України.

Прийом до Дніпропетровського театрально-художнього коледжу І рівня акредитації здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Організацію прийому вступників до Дніпропетровського театрально-художнього коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Дніпропетровського театрально-художнього коледжу, затвердженим його директором.

Директор Дніпропетровського театрально-художнього коледжу забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Умов, правил прийому до Дніпропетровського театрально-художнього коледжу, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Дніпропетровський театрально-художній коледж має інформаційні стенди для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), Правилами прийому, відомостями про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому.

Інформація оновлюється та оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії Дніпропетровського театрально-художнього коледжу не пізніше другого робочого дня наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Дніпропетровського театрально-художнього коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії Дніпропетровського театрально-художнього коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Дніпропетровського театрально-художнього коледжу.

1.4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу 2012 року надається 130 місць, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та нормам. Кімнати розраховані на 3-х та 4-х осіб, обладнані меблями, та всім необхідним.
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою на денну форму навчання.

2.3. Дніпропетровський театрально-художній коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі здійснюється:

- за рахунок видатків місцевих бюджетів - за державним замовленням;

- за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту в обласному комунальному вищому навчальному закладі «Дніпропетровський театрально-художній коледж» на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у обласному комунальному вищому навчальному закладі «Дніпропетровський театрально-художній коледж», якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та

зарахування на навчання

4.1. Приймальна комісія Дніпропетровського театрально-художнього коледжу працює з 9.00 до 17.00 кожного дня, перерва з 13.00 до 14.00, вихідний - неділя (крім 05.08.2012 р.)

4.2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

вступники на основі освіти

базової

загальної середньої

повної

загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить Дніпропетровський театрально-художній коледж

17 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від вступників, які мають складати вступні іспити

20 липня 2012 року

Строки проведення Дніпропетровським театрально-художнім коледжем вступних випробувань та творчих конкурсів (творчі конкурси проводяться в декілька сесій)

10 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників:

за державним замовленням:

не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - до 25 серпня

4.3. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування, оприлюднюється не пізніше 1 серпня.

4.4. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання за державним замовленням здійснюється не пізніше 11 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму

підготовки (спеціальності) до 25 серпня.
^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у Дніпропетровський театрально-художній коледж

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Дніпропетровського театрально-художнього коледжу в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Дніпропетровського театрально-художнього коледжу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на

основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- медичну довідку за формою 086-о;

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- медичну довідку за формою 086-о або її копію;

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Дніпропетровського театрально-художнього коледжу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі.

5.8. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі:

- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до Дніпропетровського театрально-художнього коледжу;

- особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі за їх вибором.

5.11. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви.

5.12. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до Дніпропетровського театрально-художнього коледжу мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.13. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.14. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до Дніпропетровського театрально-художнього коледжу.

5.15. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
^ VІ. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія Дніпропетровського театрально-художнього коледжу допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів) (див. додаток 2).

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до Дніпропетровського театрально-художнього коледжу. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 12-бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

6.7. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

6.8. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на інформаційних стендах Дніпропетровського театрально-художнього коледжу.

Творчі конкурси для обраних спеціальностей складають:

Акторське мистецтво:

1. Майстерність актора.

2. Музично-пластичні дані

Хореографія:

1. Природно-професійні дані.

2. Музично-сценічні дані.

Дизайн, Образотворче мистецтво:

1. Малюнок.

2. Живопис.

6.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.10. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені Дніпропетровським театрально-художнім коледжем розглядає апеляційна комісія Дніпропетровського театрально-художнього коледжу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора.

Апеляційні заяви приймаються та розглядаються на протязі одного робочого дня після оприлюднення результатів вступних випробувань, або не пізніше робочого дня.

6.11. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних кадрів встановлює вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.
  1   2   3   4

Схожі:

Правила прийому до Обласного комунального вищого навчального закладу iconПравила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу
До Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту (далі Козятинське мвпузт) приймаються громадяни...
Правила прийому до Обласного комунального вищого навчального закладу iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький...
Провадження освітньої діяльності у двнз «Криворізький національний університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Обласного комунального вищого навчального закладу icon1 Дані Правила прийому на навчання до Острозького обласного ліцею-інтернату...
Дані Правила прийому на навчання до Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою (далі – Правила)...
Правила прийому до Обласного комунального вищого навчального закладу iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Державного вищого навчального закладу
Заохочення за успіхи в роботі, навчанні та активну участь у громадському житті університету або його підрозділу
Правила прийому до Обласного комунального вищого навчального закладу iconПравила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища
Правила визначають умови прийому, порядок відбору та проведення конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних...
Правила прийому до Обласного комунального вищого навчального закладу iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський...
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Правила прийому до Обласного комунального вищого навчального закладу iconДля конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього...
Увага ! Нагадуємо, що за новими правилами прийому затвердженими Міністерством освіти та науки, молоді І спорту України абітурієнт...
Правила прийому до Обласного комунального вищого навчального закладу iconЧи маєте Ви намір вступати у 2013 році до вищого навчального закладу?

Правила прийому до Обласного комунального вищого навчального закладу iconДержавного вищого навчального закладу
Науково-дослідна діяльність студентів є обов'язковою й невід'ємною частиною підготовки фахівців І входить до числа основних завдань...
Правила прийому до Обласного комунального вищого навчального закладу iconН. С. Власенко 30 листопада 2012 р
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №2-3 нк (один раз на рік)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка