Вступ
НазваВступ
Сторінка1/29
Дата конвертації19.06.2013
Розмір3.57 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
[До змісту] [Наступне]

ВСТУП

На шляху інтеграції України до європейського освітнього процесу першочергове значення набуває підвищення рівня кон­курентоспроможності фахівців з вищою освітою. Конкурентне середовище потребує прийняття управлінських рішень, тобто ринок праці висуває вимоги до рівня теоретичних знань потен­ційного працівника.

Сучасний фахівець з обліку, аналізу, аудиту, фінансів – це не технічний працівник, обмежений у своїй діяльності численними нормативно-правовими актами і відповідальністю, а, перш за все, ініціативний менеджер, який здатний творчо використо­вувати здобуті знання для прийняття ефективних управлін­ських рішень, постійно навчатися впродовж усього життя, розвивати стратегічне мислення, самостійно вирішувати проб­леми. Тому при підготовці майбутніх фахівців необхідно досяга­ти фундаментальної освіти, глибокого пізнання філософії облі­ково-аналітичних наук, високої якості робіт в умовах постійної зміни законодавчих документів, мотивації партнерів і клієнтів, ризику і невизначеності.

Побудова ринкової системи господарювання неможлива без здійснення зовнішньоекономічних операцій, оскільки практично кожне підприємство рано чи пізно проводить розрахунки та інші операції з іноземними контрагентами. Сьогодні, як ніколи, економіка України пронизана зовнішньою торгівлею. Для забез­печення потреби вітчизняних підприємств у спеціалістах з ведення обліку зовнішньоекономічних операцій, які б змогли здійснювати виробничу, валютно-фінансову і торгово-економіч­ну діяльність із зарубіжними партнерами, вивчається дисцип­ліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності».

Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності» є од­нією з профілюючих загальних дисциплін для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

^ Предметом дисципліни є методика ведення бухгалтер­ського обліку зовнішньоекономічних операцій на підприємствах України.

Мета дисципліни полягає у формуванні системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку зовнішньо­економічних операцій на підприємствах України та вміння використовувати облікову інформацію в плануванні та управ­лінні діяльністю суб’єктів господарювання.

Відповідно до поставленої мети основними завданнями дис­ципліни визначені:

 • вивчення методів раціональної організації та ведення бух­галтерського обліку зовнішньоекономічних операцій на підпри­ємствах на підставі використання прогресивних форм і націо­нальних стандартів;

 • навчання студентів методиці бухгалтерського обліку господарських операцій, пов’язаних з рухом майна та іноземної валюти, розрахункових операцій у сфері ЗЕД, порядку фор­мування облікової інформації та методиці її використання в управлінні господарськими засобами і процесами;

 • опанування нормативно-законодавчих актів щодо здійс­нення зовнішньоекономічних операцій підприємствами України;

 • формування практичних навичок здійснення економічного аналізу зовнішньоекономічних операцій на підприємствах України.

Вивчення дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяль­ності» базується на знаннях, які студенти отримали з інших дисциплін, передбачених навчальним планом, а саме:

 • професійної підготовки – бухгалтерський облік, фінансо­вий облік І, фінансовий облік ІІ, податковий облік, організація і методика економічного аналізу;

 • загальноекономічної підготовки – зовнішньоекономічна діяльність, митна справа.

Після вивчення дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» студент повинен:

знати:

 • суть і місце зовнішньоекономічної діяльності в системі управління підприємством та основи організації її обліку;

 • сутність основних категорій і понять, які характери­зують проблему, що досліджується у сфері зовнішньоеко­номічної діяльності;

 • сутність науково-практичної проблеми для будь-якого об’єкта зовнішньоекономічних операцій;

уміти:

 • застосовувати теоретичні знання на практиці при оформленні первинних бухгалтерських документів під час здійснення зовнішньоекономічних операцій;

 • відображати зовнішньоекономічні операції на рахунках бухгалтерського обліку;

 • визначати вплив зовнішньоекономічних операцій на стат­ті звітності підприємства;

 • збирати, обробляти, використовувати дані обліку, звіт­ності, інші джерела інформації для проведення аналітичних досліджень щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій;

 • робити економічно грамотні аналітичні висновки та вно­сити пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності господарювання у сфері ЗЕД;

 • обирати оптимальні рішення щодо управління ресурсами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за фахом «Облік і аудит» дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяль­ності» належить до блоку дисциплін, що викладаються за вибором навчального закладу.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» підготов­лено відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спе­ціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2006 р. № 444.

Навчально-методичний посібник включає тематичний план дисципліни, навчальну програму дисципліни, методичні рекомен­дації щодо застосування КМСОНП, методичні рекомендації до вивчення дисципліни за темами, навчальні завдання для прак­тичних занять, завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання, термінологічний словник, перелік рекомендованої для опрацювання літератури.

[До змісту] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]
^
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИз/п

Назва розділу, модуля, теми

Кількість годин за видами занять

Разом

аудиторні

позааудиторні

лекції

практичні заняття

індивідуально-консуль­тативна робота

самостійна робота
^

Модуль І. Облік валютно-фінансових та експортно-імпортних операцій


1

Предмет, завдання, загально­теоретичні і специфічні основи дисципліни

13

22

9

2

Основні положення міжнарод­них контрактів та особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку

15

2

2

2

9

3

Облік валютно-фінансових операцій у ЗЕД

18

2

2

4

10

4

Облік імпортних операцій

18

2

2

4

10

5

Облік експортних операцій

18

2

2

4

10
^

Модуль ІІ. Облік інших зовнішньоекономічних операцій


6

Облік бартерних (товарообмін­них) операцій та операцій з давальницькою сировиною

15

2

2

2

9

7

Особливості обліку інших зов­нішньоекономічних операцій

17

2

2

4

9

8

Облік на підприємствах, зареєстрованих у вільних економічних зонах

15

2

2

2

9

9

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності

15

24

9

^ Усього за навчальний рік

144

18

14

28

84
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Вступ iconЛекція №20 Тема : Вступ. Загальний огляд
Тема: Вступ. Загальний огляд: „українське Відродження” – унікальне культурно-соціальне явище 20-х років ХХ ст.; літературний процес...
Вступ iconЛекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства»
Лекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства». Поняття держави І права, їх загальна характеристика
Вступ iconЗміст вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ iconВступ

Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconПідготувала
Вступ ст. 3
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconМаркетинг послуг
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка