З чиїми іменами І з якими ідеями пов’язано вивчення національної самосвідомості в Росії?
Скачати 51.18 Kb.
НазваЗ чиїми іменами І з якими ідеями пов’язано вивчення національної самосвідомості в Росії?
Дата конвертації11.07.2013
Розмір51.18 Kb.
ТипВопрос
skaz.com.ua > Психологія > Вопрос

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ з ЕТНІЧНОЇ психології

 1. З чиїми іменами і з якими ідеями пов’язано вивчення національної самосвідомості в Росії?

 2. Розкрийте погляди на народну психологію Г.Г.Шпета.

 3. Дайте характеристику поглядів на предмет і методи народної психології Л.С.Виготського.

 4. Чим зумовлений спалах народознавчої активності на Слобожанщині у першій половині XIX століття та в чому він проявився?

 5. Чому М.Костомарова називають батьком української етнопсихології?

 6. Які надбання організаційного, методичного і теоретико-психологічного напрямків діяльності українських етнографів 20-30-х років XX століття ви знаєте?

 7. Розкажіть про внесок до вивчення національної самосвідомості вчених української діаспори. (О.Кульчиїхького, Б.Цимбалістого, Д.Чижевського, В.Яніва).

 8. Як співвідносяться поняття “етнічна модель особи' та "етнічний тип особи”?

 9. Як тратуються в зарубіжній психології поняття базової особистості і модальної особистості?

 10. Розкрийте поняття “маргінальна особистість”. Що таке позитивна і негативна маргінальність?

 11. Який зміст вкладається в поняття “соціалізація"’, “інкультурація” та. “етнізація” особистості? Як вони співвідносяться між собою?

 12. Що таке етнонаціональна свідомість? Яка її структура?

 13. Яке співвідношення існує між поняттями "національна свідомість” та “національна самосвідомість”? ^

 14. В чому функції національної свідомості та рівні її функціонування?

 15. Що таке національна самосвідомість? Яка її структура?

 16. Дайте характеристику підсвідомому в структурі національної самосвідомості.

 17. Що таке етнонаціональна ідентичність? Які її основні параметри?

 18. Як мова відображає національну свідомість та самосвідомість? Розкрийте - погляди О.О.Потебні про мову.

 19. В чому полягає єдність національного і загальнолюдського в українській етнопедагогіці?

 20. Розкрийте виховний ідеал у світогляді українського народу.

 21. Сучасні уявлення про взаємозв'язок понять "етнічні стереотипи”, “етнічні упередження” і “етнічні забобони”?

 22. Який зміст вкладається у поняття “національний характер”?

 23. Розкрийте батьківство як соціокультурний феномен фізичного і соціального відтворення людини.

 24. Загальна характеристика основних стратегій і теоретичних підходів до вивчення національних особливостей.

 25. В чому полягає специфіка експериментальних досліджень національної самосвідомості.


СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ЕТНІЧНОЇ психологи

 1. Баронин А.С. Этническая психология. - Киев: Тандем, 2000.

 2. Белик A.A. Психологическая антропология: История и теория. - М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1993.

 3. Бороноев А.О. Основы этнической психологии. - СПб. - 1991.

 4. Бороноев A.O., Павленко В.Н. Этническая психология. - СПб.: Изд-во С - Петербургского ун-та, 1994.

 5. Введение в этническую психологию / Под ред. Ю.П. Платонова. - СПб.: Изд-во Санкт- Петербургского университета, 1995.

 6. Вундт В. Проблемы психологи», народов. // Преступная толпа. - М.: Институт психологии РАН, 1998. - С. 195-308.

 7. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребёнок. -М.: Педагогика-Пресс, 1993.

 8. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. -М.: Сов. писатель, 1988.

 9. Гершунский Б.С. Менталитет и образование: Учебн. Пособие. - М.: Ин-т пракг. психологии, 1996.

 10. Гнатенко П.И., Кострюкова Л.О. Национальная психология: анализ проблем и противоречий. - К. - 1990.

 11. Душков Б.А. Актуальные проблемы этнической психологии // Психологический журнал - 1981. - Т.2. - №5.-С.43-51.

 12. Етнічна самосвідомість: національна культура / Тези Республ. наукової теоретичної конференції.-K., 1991.

 13. Життя етносу: соиіокуяьтурні нариси. Навч. посібник' Б.Попод (керівник авт. кол-ву)_ - K.: Либідь, 1997.

14. Жмир В.Ф. На шляху до себе//Філософ і соціолог, думка. - 1991.

 1. Королев С.И, Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных авторов. - М. - 1970.

 2. Лебедева Н.М. Введение в этническую и крое с -культурную психологию. - М.: Старый сад, 1998. і

 3. Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов. - М. - І974.

 4. Павленко В.М., Таглін С.О. Введение в этническую психологию. -Харьков,- 1992.

 5. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія: Навч. посібник. - К.'.Сфера, 1999.

 6. Пірен Мі. Основи етнопсихології: Підручник. - К. - 1996.

 7. Платонов Ю.П., Почебут Д.Г. Этническая социальная психология. СПб.: Изд-во С- Пстсрбургского ун-та, 1993.

 8. Поршнев Б.Ф.0 начале человеческой истории (проблемы палеоцсихологии) - М.: Мысль. 1974.

 9. Потебня O.O. Проблеми сучасної філології. - К,: Наук. Думка, 1991.

 10. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. - М.: Смысл, 1998.

 11. Стефаненко Т.Г., Шлягина Е.И., Ениколопов С.Н. Методы этнопсихологического исследования.- М.: Изд-во МГУ, 1993.

 12. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. - М.: ИП РАН, Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000.

 13. Сухарев В. А., Сухарев М.В. Психология народов и наций. - Донецк: Сталкер, 1997.

 14. Сявавко Е.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. - К.,1974.

 15. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - K.: Наукова думка, 1992. -Вип.1.

 16. Цимбалістий Б. Родина і душа народу /У Українська душа. - К. - 1992. - С.66-97.

 17. Шпет Г.Г. Введение з этническую психологию: Соч. - М. - 1989.-С.475-575.

 18. Шульга H.A. Этническая самоидентификация ліги і ости. - Киев: Ин-т социологии НАН Украины, 1996.

 19. Эриксон Э. Детство и общество. - СПб.: Лекато, АСТ, Фонд. "Университетская книга”, 1996.

 20. Этническая психология и общество I Под ред. Н.М.Лсбсдсвой. - М.: Старый сад, 1997.
Схожі:

З чиїми іменами І з якими ідеями пов’язано вивчення національної самосвідомості в Росії? iconЗ чиїми іменами І з якими ідеями пов’язано вивчення національної самосвідомості в Росії?
Дайте характеристику поглядів на предмет І методи народної психології Л. С. Виготського
З чиїми іменами І з якими ідеями пов’язано вивчення національної самосвідомості в Росії? iconЗбереження національної ідеї та національної самосвідомості українського...
...
З чиїми іменами І з якими ідеями пов’язано вивчення національної самосвідомості в Росії? iconМіжнародний Соломонів університет
Україна під владою Російської імперії: шлях до підйому національної самосвідомості
З чиїми іменами І з якими ідеями пов’язано вивчення національної самосвідомості в Росії? iconТема суть та функції грошей
Упродовж не одного сторіччя люди зробили чимало експериментів, відхиляючи один за одним можливих претендентів на роль грошей. Це...
З чиїми іменами І з якими ідеями пов’язано вивчення національної самосвідомості в Росії? icon3. Управління поточними активами Модул Тема 3 1
Управління використанням оборотних активів становить найбільш велику частину операцій фінансового менеджменту. Це пов'язано з великою...
З чиїми іменами І з якими ідеями пов’язано вивчення національної самосвідомості в Росії? icon14 Теорії оподаткування у економічній науці Виникнення держави пов’язано...
В демократичному суспільстві першочерговим призначенням податків виступає процес фінансування видатків уряду, який перерозподіляє...
З чиїми іменами І з якими ідеями пов’язано вивчення національної самосвідомості в Росії? iconПрикладне Забезпечення
Представлення інформатики як наукової дисципліни пов'язано з розглядом проблем організації обчислень та обробки інформації за допомогою...
З чиїми іменами І з якими ідеями пов’язано вивчення національної самосвідомості в Росії? iconДопустимість використання науково технічних засобів у кримінальному процесі
Центральним питанням кримінального судочинства виступає процес доказування. Пов'язано це з тим, що встановлення істини в процесі...
З чиїми іменами І з якими ідеями пов’язано вивчення національної самосвідомості в Росії? iconЗлочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної...
Розмежувальні ознаки (ознаки складу злочину, за якими проводиться їх розмежування)
З чиїми іменами І з якими ідеями пов’язано вивчення національної самосвідомості в Росії? iconЯкий синдром діагностує лікар, беручи до уваги ще й особливість форми кисті та стопи хворого?
У хворої дитини від рідин організму, особливо від сечі, йде специфічний солодкий запах. Це пов’язано з порушенням обміну таких амінокислот,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка