Лекція 1 Змістовий модуль І
Скачати 192.34 Kb.
НазваЛекція 1 Змістовий модуль І
Дата конвертації09.07.2013
Розмір192.34 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Психологія > Лекція

Дисципліна: Методика роботи практичного психолога
ЛЕКЦІЯ 1

Змістовий модуль І. Теоретичні основи та методологічне забезпечення роботи практичного психолога

Тема 1. Зміст, завдання та правовий статус роботи практичного психолога в освіті.

План

1. Кваліфікаційна характеристика практичного психолога.

2. Зміст роботи та завдання психологів у сфері освіти.

3. Права і обов'язки практичного психолога.

4. Етичний кодекс психолога.
Тексти для лекцій викладено в посібниках:

Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. – К.: Либідь, – 2003. – 536 с.

Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. Брест, 1993.

Грановская Р. М. Элементы практической психологии. Ленинград, 1989.

Демчук О.А. Методика роботи практичного психолога. Умань – 2011. – 312 с.

1. Кваліфікаційна характеристика практичного психолога

Практичний психолог - це спеціаліст у галузі практичної (прикладної) психології, що проводить психологічну практику. Він реалізує свої професійні функції за допомогою специфічних прийомів, методів і технологій, що ґрунтуються на наукових знаннях механізмів функціонування психіки, законів людської поведінки й розвитку.

Практикувати в галузі психології можуть тільки спеціально підготовлені фахівці.

Нині кваліфікованої психологічної допомоги потребують люди різних соціальних станів - від керівників до безробітних. Тому в Україні й засновано значну кількість відомчих психологічних служб, психологічних і сімейних консультацій, психологів, що працюють у недержавному секторі економіки, надаючи приватні психологічні послуги.

Основне завдання психологічної практики - допомагати людині психологічними засобами, корегувати її особистісні риси й структуру особистості, соціальні стосунки, сприяти розкриттю творчого потенціалу, проектуванню її власного життєвого шляху.

Види професійної діяльності спеціалістів, основним предметом яких є психічне життя людини, свідчить про досить широкий спектр функцій, методів і прийомів роботи практичного психолога. Назви посад, які вони обіймають, можуть бути різними: консультант, терапевт, соціальний працівник, радник. Разом з тим спільною основою перелічених видів професійної діяльності є практична психологія. Тому всі ці фахівці можуть бути названими практичними психологами.

Найбільш розвинутою і водночас найдосвідченішою в нашій країні є психологічна служба системи освіти. Педагогіка і психологія — науки, які тісно пов'язані між: собою як змістом своїх предметів, так і історією розвитку. Розмежування педагогіки і психології залежить від розв'язання проблеми про співвідношення розвитку і навчання, розвитку і виховання.

Вітчизняна позиція бере початок у роботах Ушинського К.Д.,  Виготського Л.С., Костюка Г.С. Стверджується єдність розвитку і навчання (виховання), яка означає, що розвиток дитини здійснюється у різноманітній діяльності, організація якої є змістом навчання і виховання.

Особливістю навчально-виховного процесу є обумовленість його ефективності психологічним фактором.

Психологічний фактор - узагальнене поняття, в якому фіксується динамічна сукупність психічних властивостей окремих індивідів, соціальних груп і в цілому суспільства.

У різних сферах діяльності переважають ті чи інші елементи психологічного фактору. В навчанні найбільшого значення набувають такі психічні процеси учнів: увага, пам'ять, мислення, уява. У науковій роботі - інтелект,пам'ять, інтуїція вчених; у художній діяльності - емоції, фантазія митця.

Шлях до підвищення ефективності роботи школи лежить через врахування психологічного фактора навчально-виховного процесу. Розвиток особистості повинен бути не тільки декларованим метою освітніх установ, В стати реальним критерієм ефективності їх роботи.

Сьогодні в психології нагромаджено багато знань про розвиток і формування особистості. Використання їх у педагогічній практиці не є автоматичним і вимагає певної психологічної компетентності. Тому вчитель не в змозі сам вирішити весь обсяг психологічних проблем навчання і виховання. В оцінці учня вчителі переважно користуються своїми враженнями, а не науково обґрунтованою інформацією про нього.

Виникає потреба у появі нової професії – шкільного психолога.

Психолог у школі має розв'язувати численні конфліктні ситуації, відбирати дітей для навчання у спеціалізованих класах, визначати ефективність певних педагогічних методів, організовувати роботу з профілактики правопорушень і неуспішності, підвищувати ефективність спілкування з батьками тощо.

Одна з найскладніших проблем, шляхи якої доводиться шукати шкільному психологові — це діагностування відхилень у психічному розвитку дітей і складання програм для їх корекції.

Для розуміння цілей і завдань роботи психолога в освітній установі важливим є вирішення принципового питання про взаємозв'язок педагогіки з психологією.

Основні групи шкільних проблем, що потребують участі психолога - це:

 • встановлення причин різних труднощів у навчально-виховній роботі з дітьми різного віку;

 • подолання і профілактика відхилень в інтелектуальному й особистісному розвитку школярів;

 • допомога у розв'язанні складних питань міжособистісних відносин, конфліктних ситуацій у шкільному середовищі.

Професія практичного психолога закладу освіти вже стала масовою. Щораз більша кількість дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, закладів професійно-технічної освіти, вищих навчальних закладів звертаються по допомогу до професійних психологів. Водночас зростає відповідальність фахівців цієї галузі за зміст, методи і результати своєї роботи.
^ 2. Зміст роботи та завдання психологів у сфері освіти

Психолог, працюючи в будь-якому дитячому навчально-виховному закладі, вирішує основні завдання практичної психології освіти.

В першу чергу, він відповідає за дотримання психолого-педагогічних умов, найбільш сприятливих для психічного й особистісного розвитку кожної дитини на всіх етапах її дошкільного й шкільного дитинства. Він повинен сприяти тому, щоб вікові особливості (або новоутворення) дітей не просто враховувалися, й а активно формувалися і були основою подальшого розвитку дитини.

Той чи інший віковий період сензитивний для розвитку певних психічних процесів і властивостей, їм психологічних якостей особистості, а тому й до певного мщу впливів. Тому дитина на кожному віковому етапі має потребу в особливому до себе підході. Саме повноцінне проживання дитиною кожного вікового періоду підготує її до переходу на наступний віковий етап, дозволить формуватися необхідним для цього психологічним новоутворенням.

У зміст роботи також: необхідно включати розвиток здібностей, нахилів, інтересів дітей з урахуванням особливостей їхнього віку й специфіки освітньої установи.

Педагогічні психологи по всій Європі виконують багато функцій, але головний зміст роботи полягає в обстеженні дітей з навчальними й поведінковими труднощами й розробленню рекомендацій для школи та сім'ї. Досить очевидними виявляються зростаючі вимоги до шкільних психологічних служб, і психологам доводиться працювати в умовах значної напруги. Педагогічні психологи говорять про проблеми, що пов'язані з обмеженнями, які керівники часом покладають на їхню роботу. Відзначається також рольова невизначеність професійної діяльності. Деякі педагогічні психологи виражають занепокоєння у зв'язку з тим, що перетинання у їх роботі з роботою інших фахівців може викликати плутанину, непорозуміння й образи. Загальна думка полягає в тому, що педагогічний психолог повинен і прийматися як професіонал, що працює з дітьми й молоддю в освітньому середовищі. Основний обсяг цієї роботи припадає на школу, ясла, дитячі садки, лікарні й дитячі будинки. Необхідна також: робота із сім'ями, учителями, фахівцями інших професій, які пов'язані з дітьми. Педагогічні психологи можуть співпрацювати зі школами й іншими організаціями, допомагаючи їм у розробці організаційних мір, оцінці й виробленню стратегій допомоги дітям із проблемами.

Розглянемо завдання, які може вирішувати практичний психолог, працюючи в школі:

 1. виявляти психологічну готовність дітей до шкільного навчання, разом із учителем складати програми індивідуальної роботи з метою їх адаптації до школи;

 2. розробляти й здійснювати разом із учителями й батьками розвиваючі програми з врахуванням індивідуальних особливостей дітей - інтересів, здібностей, нахилів, почуттів, захоплень, життєвих планів, - а також; завдань розвитку на кожному віковому етапі;

 3. тримати під особливим контролем перехідні, переломні моменти в житті школярів;

 4. здійснювати діагностичну й корекційну роботу з невстигаючими та недисциплінованими школярами;

 5. діагностувати інтелектуальні, емоційні, вольові й особистісні особливості учнів, що створюють труднощі в процесі навчання й виховання, допомагати в їхній корекції;

 6. сприяти створенню сприятливого психологічного клімату, виявляти й усувати причини порушень міжособистісних відносин учнів із учителями, з однолітками, з батьками й іншими людьми;

 7. консультувати адміністрацію школи, учителів, батьків по психологічних проблемах навчання й виховання дітей, з питань розвитку їхньої уваги, пам'яті, мислення, характеру, здібностей;

 8. проводити індивідуальні й групові консультації учнів з питань, пов'язаних з навчальною діяльністю, самовихованням, самовизначенням, із проблем взаємин з дорослими й однолітками;

9. брати активну участь у профорієнтаційній роботі, у роботі з учнями з проблем профільного навчання.

10. брати участь у розроблення рекомендацій для школи, разом зі школою працювати над інноваціями й перетвореннями шкільного життя.

Черговість рішення цих завдань залежить від і конкретної ситуації в кожній школі, рівня професійної підготовки психолога. Специфіка завдань і форм роботи шкільного психолога визначаються типом освітньої установи й актуальних проблем, що стоять у цей момент перед установою.
^ 3. Права і обов'язки практичного психолога

Психолог у будь-якій сфері соціальної практики виконує специфічні функції, що породжує разом з тим особливе співвідношення його прав і обов'язків порівняно з іншими працівниками цієї ж сфери.

Для практичного психолога характерним є пріоритет обов'язків над правами.

^ Обов'язки практичного психолога.

Практичний психолог повинен:

- у своїй роботі керуватися Етичним кодексом психолога, Законами України «Про освіту», конституцією України, міжнародними й українськими актами про забезпечення захисту прав і розвитку дітей, нормативними документами Міністерства Освіти України, положенням про психологічну службу освіти;

- розглядати питання й приймати рішення строго в межах своєї професійної компетенції. Не брати на себе пі і рішення питань, нездійсненних з погляду сучасного стану психологічної науки й практики, а також тих питань, що знаходяться в компетенції представників піших спеціальностей;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини, захищати її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- будувати свою діяльність на основі доброти та ввічливості, довіри в тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;

- пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків;

- знати найновіші досягнення психологічної науки н цілому, дитячої і педагогічної психології, практичної психології. Застосовувати сучасні обґрунтовані методи діагностичної, розвиваючої, психокорекційної, психопрофілактичної роботи. Постійно підвищувати свою професійну кваліфікацію;

- запобігати випадкам здійснення психодіагностичної, розвивально-корекційної, консультативно-методичної роботи особами, які не мають відповідної фахової підготовки або права на таку діяльність;

- у рішенні всіх питань виходити з інтересів дитини, завдань її повноцінного психічного розвитку;

- надавати необхідну й можливу допомогу працівникам освіти району, області, адміністрації й педагогічним колективам навчально-виховних закладів у розв'язанні основних проблем, які пов'язані із забезпеченням повноцінного психічного розвитку дітей;

- надавати необхідну й можливу допомогу дітям у рішенні їхніх індивідуальних проблем. Надавати допомогу батькам або особам, що їх заміняють, у рішенні їх проблем як вихователів;

- приймати рішення й вести роботу у формах, ще виключають можливість нанесення шкоди здоров'ю, честі, достоїнству дітей, батьків, педагогів або третіх осіб.

- зберігати професійну таємницю, не поширювати відомості, отримані в результаті діагностичної, консультативної й інших видів робіт, якщо ознайомлення з ними не є необхідним для здійснення педагогічного, медичного, соціального або іншого аспекту психокорекційної й розвивальної роботи й може завдати шкоди дитині або її оточенню;

- вести запис і реєстрацію всіх видів робіт за встановленою формою.

Чимало прав практичного психолога тісно пов'язані з обов'язками, випливають з них і без них реалізовуватись не можуть.

Права практичного психолога. Психолог має право:

- звертатись до адміністрацій навчального закладу з пропозиціями щодо покращення умов своєї праці, необхідних для успішного виконання професійних обов'язків;

- на окремий спеціально обладнаний кабінет;

- давати рекомендації щодо підбору та розподілу кадрів на адміністративні та керівні посади;

- самостійно визначати пріоритетні напрямки роботи з урахуванням конкретних умов регіону, навчально-виховних закладів і т.п.;

- самостійно формулювати конкретні завдання роботи з дітьми й дорослими, вибирати форми й методи цієї роботи, вирішувати питання про черговість проведення різних видів робіт;

- відмовлятися від виконання розпоряджень керівників органів освіти, адміністрації регіону, керівників навчально-виховних установ у тих випадках, коли ці розпорядження суперечать професійно-етичним принцип, або завданням його роботи або не можуть бути виконані на основі наявних у нього професійних умінь і засобів;

- знайомитися з необхідною документацією, і звертатися із запитами до медичних, правових та інших закладів;

- брати участь із правом дорадчого голосу в роботі різних органів і комісій, що розглядають проблеми 0 о рони дитинства, а також тих, хто вирішує подальшу долю дітей, рівня їх фахової підготовки та відповідність пійманій посаді. У випадку незгоди з рішенням того або і іншого питання психолог має право донести свою власну думку до відома відповідних інстанцій;

- брати участь у розробці нових методів і психодіагностики, психокорекції й інших видів робіт, оцінці їх ефективності;

- проводити групові й індивідуальні психологічні обстеження й експерименти для дослідницьких цілей;

- виступати з узагальненням досвіду своєї роботи в наукових і науково-популярних журналах і інших завданнях;

- вести роботу із пропаганди психолого-педагогічних знань шляхом лекцій, виступів та ін., формувати психологічну культуру вихованців, учнів, педагогів, батьків, консультувати з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу;

- мати навчальне та факультативне навантаження відповідно до базової освіти й психологічної кваліфікації.

- особисто брати участь у проведенні медико-психологічних, судово-психологічних експертиз і досліджень дітей, а також; осіб, які пов'язані з їх вихованням і навчанням;

- звертатися у відповідні установи й відомства з питань захисту прав та інтересів дітей.
Відповідальність практичного психолога:

1. Психолог несе персональну професійну і відповідальність за правильність психологічного діагнозу, адекватність використання діагностичних, розвиваючих, корекційних і психопрофілактичних методів та засобів, обгрунтованість рекомендацій.

2. Психолог відповідає за збереження протоколів обстежень, документації служби, оформлення їх у встановленому порядку. Свої обов'язки та права психолог реалізує в межах напрямків його професійної діяльності відповідно до Положення про психологічну службу в системі освіти. Права практичного психолога можуть бути захищені юридично, соціально і морально. Юридичний захист передбачає дотримання існуючих законів, інших законодавчих документів, відповідно до яких психолог вибудовує свою професійну діяльність і стосунки з іншими особами. Соціальний захист прав практичного психолога забезпечується організаціями, діяльність яких стосується сфери діяльності, в якій працює психолог. Також це можуть бути і асоціації та товариства психологів, практичних психологів, ЗМІ. Моральний захист діяльності практичного психолога полягає у підтримці громадською думкою.
^ 4. Етичний кодекс психолога

Значні вимоги ставляться до моральної сфери особистості психолога. Систему моральних норм його діяльності регламентує Етичний кодекс психолога.

Етичний кодекс - це збірник моральних правил поведінки, на базі яких будується діяльність і взаємини людей в тій чи іншій сфері діяльності та спілкування. Етичний кодекс ґрунтується на нормах моралі, а не права. Його порушник не притягується до юридичної відповідальності, але дотримання Етичного кодексу є ознакою професіоналізму. Недотримання - викликає осуд колег, аж до дискваліфікації. Джерелами норм етичного кодексу є: філософія, релігія, культура, звичаї, традиції, ідеологія, політика, як сфери або атрибути людської діяльності, що задають базові принципи моралі для створення і функціонування етичного кодексу.

Етичний кодекс психолога було прийнято 20 грудня 1991 року на першому Установчому з'їзді Товариства їм психологів України.

Прийнятий кодекс є сукупністю етичних норм та правил поведінки, які склалися в психологічному і педагогічному товаристві, регулюють його діяльність і сприяють більш ефективному та успішному здійсненню психологами професійної діяльності.

Етичний кодекс складається з 7 розділів:

 1. Відповідальність.

 2. Компетентність.

 3. Захист інтересів клієнта.

 4. Конфіденційність.

 5. Етичні правила психологічних досліджень.

 6. Кваліфікована пропаганда психології.

 7. Професійна кооперація.

При Товаристві психологів України створена Комісія з . піки, яка стежить за додержанням Етичного кодексу та здійснює роботу, спрямовану на правильне його тлумачення.

^ До основних принципів роботи психолога відносять:

1. Принцип професійної компетентності. Відповідно до цього принципу психолог повинен чітко усвідомлювати свої можливості й діяти в межах рівня професійної підготовленості. Цей принцип вимагає від психолога того, щоб він брався за рішення тільки тих питань, з яких він професійно обізнаний, і для рішення яких володіє практичними методами роботи.

2. Принцип ненанесення шкоди людині. Організація роботи психолога повинна бути такою, щоб ні її процеси, ні її результати не наносили шкоди людині, її здоров'ю, моральному або соціальному стану. Для цього психолог формулює свої рекомендації, організує зберігання, використання й публікацію результатів дослідження тільки таким чином, щоб вони застосовувалися тільки в рамках завдань, поставлених замовником.
^ 3. Принцип об'єктивності.

Неприпустимо упереджене відношення до клієнта, яке б суб'єктивне враження він не справляв своїм виглядом, світоглядом, переконаннями, юридичним або соціальним станом. Психолог повинен займати об'єктивну позицію стосовно клієнта, що не залежить від суб'єктивної думки, або вимог третіх осіб. Психолог у своїй діяльності зобов'язаний керуватися тільки інтересами справи. Важливо вміти розмежовувати сферу особистого й професійного життя, і не переносити свої особисті відносини й проблеми на професійну діяльність. Небажаними так само є тісні відносини між психологом і клієнтом.

4. Принцип поваги до клієнта.

Важливо відчувати внутрішній світ клієнта як свій власний. Приймай людину такою, якою вона є. Будьте таким, яким ви є насправді. Це викликає довіру. У гуманістичній психології мова йде про таку установку терапевта, як «безумовне прийняття», варто мати на увазі що вона ставиться до почуттів клієнта й аж ніяк не припускає схвалення всієї його поведінки. Неприпустиме проголошення вголос негативних оцінок і навішування ярликів.

5. Дотримання професійної конфіденційності. Психолог повинен зберігати конфіденційність психодіагностичних методик. Це значить, що професійні методики не повинні потрапляти в руки непрофесіоналів. Важливо вести строгий облік отриманої інформації, по-можливості, закодованої, обмежувати до неї доступ замовника й третіх осіб. Відомості, отримані від клієнта на основі довірчих відносин, не можуть бути передані без його згоди ні в які громадські, державні чи інші організації. Це професійна таємниця психолога.Схожі:

Лекція 1 Змістовий модуль І icon2. Опис. Змістові модулі. Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування
Змістовий модуль Призначення ваговимірювального устаткування. Теоретичні основи зважування. Метрологічні вимоги що ставляться до...
Лекція 1 Змістовий модуль І iconЛекція 1 Тема. Основні тенденції розвитку давньої української літератури (2г.)
Змістовий модуль Оригінальна та перекладна література Київської Русі. Дидактична проза
Лекція 1 Змістовий модуль І iconНавчально-тематичний план лекцій І семінарських занять 6 змістовий...
Змістовий модуль природа масовоінформаційної діяльності. Масова інформація як соціальний
Лекція 1 Змістовий модуль І iconПрограма навчальної дисципліни ‘‘ Тренінги’’ Змістовий модуль Економічні...
Змістовий модуль Економічні І соціально-трудові відносини на макро- та мікрорівнях
Лекція 1 Змістовий модуль І iconЗмістовий модуль Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально-оральним...
Змістовий модуль Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально-оральним
Лекція 1 Змістовий модуль І iconПрограма навчальної дисципліни Змістовий модуль Загальне уявлення...
Змістовий модуль Загальне уявлення про владу, політику І державу, еволюція їх уявлень за історичним розвитком
Лекція 1 Змістовий модуль І iconЗмістовий модуль управління проектами у часі з використанням календарного...
Змістовий модуль управління проектами у часі з використанням календарного І сітьового планування
Лекція 1 Змістовий модуль І iconТема №1
Змістовий модуль №3: Характеристика загальних положень галузей міжнародного права
Лекція 1 Змістовий модуль І iconКількість годин, відведених на
Змістовий модуль І. Загальні основи освітньої галузі „Здоров’я І фізична культура”
Лекція 1 Змістовий модуль І iconКількість годин
Змістовий модуль Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка