Питання білету – І рівень складності
Скачати 83.55 Kb.
НазваПитання білету – І рівень складності
Дата конвертації04.07.2013
Розмір83.55 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
ЕКЗАМЕН З ПСИХОЛОГІЇ

Екзамен з психології передбачає усні відповіді студентів.

Білет містить три питання відповідно до трьох розділів психології, які вивчалися студентами: «Соціальна психологія», «Вікова психологія» та «Педагогічна психологія».

Питання в білеті мають різний рівень складності:

Перші два питання білету – І рівень складності. Це питання репродуктивного характеру, які передбачають послідовне й змістовне відтворення теоретичних знань з теми з метою розкриття суті основних наукових понять або характеристики психічних явищ та їх основних різновидів та класифікацій – максимум 15 балів за питання.

Третє питання білету – ІІ рівень складності. Це питання проблемного характеру, яке передбачає обґрунтування логічних зв’язків та закономірностей психічних явищ, знаходження спільного або відмінного, відділення суттєвого від другорядного, вибудовування логічного ланцюжка розвитку тих чи інших психічних явищ, підкріплення відповіді теоретичними положеннями та прикладами – максимум 10 балів за питання.
Критерії оцінювання відповідей на питання І рівня:

15-13 балів (A) – Ґрунтовне знання змісту теми. Студент може дати розгорнуту вичерпуючу характеристику психічним явищам та закономірностям. Відповідь на питання повна, насичена глибокими та розгорнутими судженнями, має доказовий, логічний і послідовний характер. Студент може дати вичерпуючі і точні відповіді на додаткові запитання.

12-10 балів (B) – Добре знання змісту теми. Студент може дати достатньо розгорнуту проте не вичерпуючу характеристику психічним явищам та закономірностям. Відповідь має усвідомлений та розгорнутий характер, проте наявні окремі помилки у послідовності викладу. У відповідях на додаткові запитання трапляються окремі неточності.

9-7 балів (C) – Студент добре знає основні поняття теми, здатен дати їх визначення, розкрити їх і пояснити, проте відповідь дещо неповна або недостатньо розгорнута. Наявні окремі помилки у послідовності викладення та в аргументації тверджень. Відповіді на додаткові запитання дещо неточні або неповні.

6-4 балів (D) – Поверхневе знання змісту теми. Студент розуміє суть основних понять теми, проте не здатен чітко формулювати визначення. Або знає визначення, проте не здатен докладно розкрити суть поняття. Відповідь неповна, відсутня чіткість, структурованість. Знання мають недостатньо стійкий та послідовний характер. Студент здатен дати вірні відповіді лише на частину додаткових запитань.

3-1 бали (E) – Фрагментарне знання змісту теми. Відповідаючи, студент оперує лише загальними фразами, називає лише розрізнені факти. Відповідь неструктурована, непослідовна. Не може дати відповіді на більшість додаткових запитань.

0 балів (F) – Студент не спроможний дати відповідь на запитання, або дає відповідь, проте не на те запитання, яке було перед ним поставлене.
Критерії оцінювання відповідей на питання ІІ рівня:

10-9 балів (A) – Студент дає ґрунтовне і вичерпуюче пояснення психічним явищам, грамотно аналізує зв’язки між ними, знаходить спільне або відмінності, відділяє суттєве від другорядного, аргументує свою відповідь, підкріплює її теоретичними положеннями загальної психології, ілюструє прикладами. Відповідь повна, логічна, послідовна.

8-7 балів (B) – Студент дає достатньо розгорнуте пояснення психічним явищам, аналізує зв’язки між ними, аргументує, ілюструє прикладами, проте в його відповіді наявні деякі неточності, незначне порушення послідовності викладення.

6-5 балів (C) – Студент дає достатньо чітке, проте не достатньо розгорнуте пояснення психічним явищам, аналізує зв’язки між ними, проте відповідь недостатньо аргументована, наявні логічні неточності, порушення послідовності викладення.

4-3 бали (D) – Студент дає не достатньо чітке пояснення психічним явищам, в аналізі зв’язків між ними наявні грубі помилки, відсутня логіка. Студент не здатен навести адекватні приклади.

2-1 бали (E) – студент може дати пояснення психічним явищам, проте не розуміє наявні між ними зв’язки, не здатен навести адекватні приклади.

0 балів (F) – студент не розуміє суті поставленого запитання, не може дати пояснення психічним явищам, проілюструвати їх прикладами.

^ Питання І рівня складності

Соціальна психологія

 1. Розкрийте суть поняття «особистість». Визначте співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність».

 2. Визначте основні психологічні характеристики особистості. Розкрийте структуру особистості.

 3. Розкрийте суть поняття «спрямованість особистості». Визначте форми і види спрямованості.

 4. Розкрийте суть самосвідомості особистості. Охарактеризуйте психологічні особливості самооцінки та «Я-концепції».

 5. Розкрийте суть поняття «соціалізація».

 6. Охарактеризуйте стадії та інститути соціалізації.

 7. Визначте основні механізми соціалізації та їх вплив на поведінку людини.

 8. Розкрийте суть поняття «спілкування». Визначте функції спілкування.

 9. Розкрийте структуру спілкування.

 10. Охарактеризуйте засоби спілкування.

 11. Охарактеризуйте види і стилі спілкування.

 12. Охарактеризуйте стилі педагогічного спілкування.

 13. Розкрийте суть поняття «міжособистісні взаємини».

 14. Охарактеризуйте механізми міжособистісного сприймання в спілкуванні.

 15. Охарактеризуйте різновиди груп.

 16. Розкрийте суть понять «диференціація» та «інтеграція». Охарактеризуйте методи вивчення учнівських груп (соціометрія та референтометрія).

 17. Розкрийте проблему «лідерства» та «ізольованості» в учнівських групах.

 18. Охарактеризуйте види, структуру та механізми групового конфлікту.

 19. Розкрийте суть поняття «соціально-психологічний клімат». Визначте шляхи конструктивного розв’язання конфліктів.

Вікова психологія

 1. Розкрийте суть поняття «психічний розвиток».

 2. Розкрийте закономірності психічного розвитку. Визначте роль сенситивних періодів у розвитку.

 3. Визначте рушійні сили психічного розвитку.

 4. Визначте фактори психічного розвитку.

 5. Розкрийте суть поняття «вік». Охарактеризуйте вікову періодизацію психічного розвитку за Д.Б. Ельконіним.

 6. Розкрийте критерії періодизації психічного розвитку: «соціальна ситуація розвитку», «провідна діяльність», «психічне новоутворення», «вікова криза».

 7. Охарактеризуйте психічний розвиток в період новонародженості.

 8. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку немовляти. Визначте особливості психічного розвитку немовляти та основні новоутворення віку.

 9. Охарактеризуйте психічний розвиток дитини в ранньому віці.

 10. Охарактеризуйте психічний розвиток дитини в дошкільному віці.

 11. Розкрийте суть психологічної готовності дитини до школи.

 12. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку та провідну діяльність молодшого школяра.

 13. Охарактеризуйте розвиток психічних пізнавальних процесів в молодшому шкільному віці.

 14. Визначте особливості формування особистості молодшого школяра.

 15. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку та провідну діяльність в підлітковому віці.

 16. Охарактеризуйте кризу підліткового віку. Визначте характер стосунків підлітка з однолітками і дорослими та їх вплив на його розвиток.

 17. Охарактеризуйте розвиток пізнавальних психічних процесів в підлітковому віці.

 18. Визначте особливості розвитку особистості в підлітковому віці.

 19. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку старшокласника та її вплив на внутрішню позицію юнака. Розкрийте суть кризи 17 років.

 20. Охарактеризуйте розумовий розвиток у ранньому юнацькому віці.

 21. Охарактеризуйте особистісний розвиток в ранньому юнацькому віці.

Педагогічна психологія

 1. Розкрийте суть основних понять психології учіння: «научіння», «учіння» та «учбова діяльність».

 2. Розкрийте зміст та структуру учбової діяльності.

 3. Розкрийте роль мотивації в учбовій діяльності. Визначте види мотивів учіння та вікові особливості мотивації учіння.

 4. Розкрийте структуру навчання.

 5. Розкрийте суть поняття «навчання». Визначте психологічні механізми навчання.

 6. Охарактеризуйте види і форми навчання.

 7. Розкрийте суть поняття «неуспішність». Визначте ознаки неуспішності, її причини та основні шляхи надання допомоги невстигаючим учням.

 8. Розкрийте суть понять «виховання», «виховуваність» та «вихованість». Визначте основні критерії вихованості.

 9. Охарактеризуйте основні механізми виховання.

 10. Охарактеризуйте види виховних впливів та стратегій.

 11. Охарактеризуйте індивідуальний підхід у вихованні.

 12. Охарактеризуйте вікові особливості виховання школярів.

 13. Охарактеризуйте ознаки та причини важковиховуваності.

 14. Визначте основні напрями роботи вчителя з важковиховуваними учнями.

 15. Визначте основні напрями роботи вчителя з обдарованими учнями.

 16. Розкрийте сутність та структуру педагогічної діяльності вчителя.

 17. Визначте професійно важливі якості особистості вчителя.

 18. Визначте педагогічні уміння, важливі для особистості вчителя.

 19. Охарактеризуйте педагогічні здібності.

 20. Охарактеризуйте стилі педагогічної діяльності.


Питання ІІ рівня складності

Соціальна психологія

 1. Поясніть, чому поняття «особистість» та «індивідуальність» не є тотожними.

 2. Поясніть, чому соціалізація не може відбуватися за межами людського суспільства.

Соціальна+педагогічна психологія

 1. Поясніть, як стиль педагогічного спілкування впливає на рівень згуртованості в учнівському колективі.

Вікова психологія

 1. Поясніть відмінність між кількісними та якісними, еволюційними та революційними змінами в розвитку.

 2. Поясніть, як взаємодіють біологічні та соціальні фактори в розвитку особистості.

 3. Поясність, як співвідносяться різні віки: хронологічний, психологічний та соціальний.

 4. Поясніть зв'язок між психічним розвитком і навчанням з точки зору Л.С. Виготського.

 5. Поясніть, чому навчання в зоні найближчого розвитку більш продуктивне, ніж у зоні актуального розвитку.

 6. Поясніть, чому народження вважається кризою у віковій психології.

 7. Поясніть, яку роль відіграє спілкування з матір’ю (або особою, що її замінює) у психічному розвитку немовляти.

 8. Поясніть, чим зумовлена криза 3-х років.

 9. Проаналізуйте, чи пов'язаний рівень психологічної готовності дитини до школи з її навчальною успішністю.

 10. Поясніть, як взаємини з дорослими і однолітками впливають на розвиток самооцінки молодшого школяра.

 11. Поясніть, чому підлітковий вік вважається «кризовим», «переламним».

 12. Проаналізуйте причини конфліктних взаємин підлітка і дорослих.

 13. Посніть, як потреба в дружбі і коханні впливає на взаємини старшокласника з однолітками.

 14. Поясніть причини кризи ідентичності 17 років.

Вікова+загальна психологія

 1. Проаналізуйте умови ефективного запам’ятовування навчального матеріалу школярами.

 2. Проаналізуйте динаміку розвитку пам'яті в шкільному онтогенезі.

 3. Проаналізуйте динаміку розвитку мислення і уяви в шкільному онтогенезі.

 4. Проаналізуйте динаміку розвитку уваги в шкільному онтогенезі.

 5. Проаналізуйте динаміку розвитку волі в шкільному онтогенезі.

 6. Проаналізуйте динаміку розвитку емоційної сфери в шкільному онтогенезі.

 7. Проаналізуйте динаміку розвитку самооцінки в шкільному онтогенезі.

 8. Поясніть, як пов’язані навчання і розвиток здібностей школяра.

Педагогічна психологія

 1. Поясніть, яку роль відіграє мотивація в структурі учбової діяльності.

 2. Поясніть, як «смисловий бар'єр» впливає на ефективність виховного впливу.

 3. Поясніть, які виховні впливи будуть ефективними і неефективними по відношенню до учнів середніх класів (підлітків) і чому.

 4. Поясніть, як педагог має враховувати тип темпераменту учнів у навчально-виховному процесі.

 5. Поясніть, що розуміють під продуктивністю педагогічної діяльності, і від чого вона залежить.

Схожі:

Питання білету – І рівень складності iconТестові завдання з політології для ІІ модулю: І рівень складності
Політична культура поняття, яке виражає рівень політичної компетенції людини, групи, суспільства, готовність діяти відповідно до...
Питання білету – І рівень складності iconТестові завдання з політології для ІІ модулю: І рівень складності
До якої політичної течії відноситься теза: „апологія традицій І ностальгія за минулим”?
Питання білету – І рівень складності iconЗадача до білету №1
Петров В. П. (посада бухгалтер, ідентифікаційний номер – 2457864871) склав авансовий звіт до якого приклав наступні документи
Питання білету – І рівень складності iconМетодика визначення категорій складності туристських спортивних маршрутів
України, іншими переліками, що визнані Федерацією спортивного туризму України або за відповідною методикою визначення категорій складності...
Питання білету – І рівень складності iconІ. Методика визначення категорії складності маршрутів гірських туристських...
Методика призначена для оцінки категорії складності маршрутів гірських походів у високогірних районах (В), а також у малих горах...
Питання білету – І рівень складності icon1 рівень Риторика, піїтика, 1702-04 рр., 1709 р., 1710 р., 1727-34 рр. 2 рівень

Питання білету – І рівень складності iconОпорні питання до 2 заняття з методики правового виховання учнів
Вищий рівень правової культури особистості – це її активна громадянська позиція
Питання білету – І рівень складності iconЕкзаменаційні питання з філософії для складання кандидатського іспиту
Світогляд: структура, основні функції та типи. Філософія як теоретичний рівень світогляду
Питання білету – І рівень складності iconІ. Рівень. Вибрати лише одну правильну відповідь
Кожна відповідь оцінюється в один бал. Взагалі за перший рівень можна отримати 6-ть балів
Питання білету – І рівень складності iconЗадачі рівня складності A
При вирівнюванні геодезичного чотирикутника (тріангуляція І трилатерація) корелатним методом кількість умовних рівнянь буде
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка