Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Скачати 366.75 Kb.
НазваДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Сторінка1/9
Дата конвертації27.06.2013
Розмір366.75 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВКАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Плани семінарських занять та самостійної роботи
для слухачів магістратури заочної форми навчання юридичного факультету
Дніпропетровськ

2008Плани семінарських занять з дисципліни “Педагогіка та психологія вищої школи” / Укладач: канд. педагогічних наук, доцент кафедри Маркіна Л.Л. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 2008.- 28 с.

^ Рецензенти: Крамаренко С.Г. кандидат педагогічних наук (Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти).

Гальцева Т.О. кандидат психологічних наук ніпропетровський гуманітарний університет ).
Обговорено затверджено на засіданні кафедри ,

протокол № 10 від 18. 06. 2008 р.
Обговорено та затверджено на засіданні

Науково-методичного комплексу, протокол № 1 від 28.08.2008

Обговорено затверджено на засіданні кафедри ,

протокол № 1 від 31. 08. 2011 р.

^ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться для поглибленого вивчення дисциплін та опанування їх методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення слухачами питань програмного матеріалу.

Семінари мають сприяти розвиткові самостійної роботи слухачів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, розвиткові культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії.

Семінарські заняття є важливим засобом не тільки для перевірки знань слухачів, але й для формування високого рівня знань на основі правильних суджень та висновків.

Головна мета семінарських занять – допомогти слухачам опанувати курс, засвоїти предмет.

Основні завдання семінарських занять полягають у засвоєнні теоретичних положень дисципліни. У процесі обговорення питань, слухачі навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосовувати теоретичні положення.

Основою ефективного розгляду положень дисципліни на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота слухачів, конспектування навчальної і наукової літератури з курсу. Така робота передбачає використання робочої програми, кожне питання якої має бути засвоєним.

Самостійну роботу варто починати з вивчення конспекту, або тексту лекцій, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле поняття, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, слухач ризикує сприйняти неправильно значення терміну, виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися словничками чи іншими допоміжними джерелами.

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Слухачі мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.

Опанування положень курсу передбачає не тільки засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис певного явища та ознак, але й розуміння різних точок зору щодо нього.

Готуючись до семінару, необхідно звернути увагу на ключові поняття, які притаманні вказаним темам, та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті треба будувати так свій виступ, щоб відокремити його головні чинники:

  • чітке формулювання теоретичного положення;

  • обґрунтування цього положення і розкриття його характерних ознак і властивостей;

  • аргументацію та ілюстрацію теоретичних положень конкретними фактами дійсності, явищами суспільно-політичного, економічного, культурного життя;

  • доведення значимості питань, які розглядаються, для практичної діяльності.

Реферати, передбачені планами семінарських занять, присвячуються складним питанням, які не розглядаються в навчально-методичній літературі і потребують опанування наукових джерел, окремих статей або монографій. Обсяг реферату має відповідати 15 – 20 хвилинам доповіді. Реферативні повідомлення заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять і лише у виключних випадках без доповіді перевіряються викладачем. Вони обов’язково оцінюються викладачем. Реферати можуть бути основою для написання наукової роботи.

Опрацювання тем семінарських занять або окремих їх питань може відбуватися в різних формах: співбесіди, загальногрупової дискусії, заслуховування й обговорення рефератів, проведення письмових контрольних робіт, виконання тестових завдань. Встановлений рівень засвоєння матеріалу на семінарських заняттях враховується викладачем при вирішенні питання про допуск до заліку на основі оцінок та поточної атестації. Це стосується і тих тем, які вивчалися самостійно. З питаннями, що виносяться на залік можна ознайомитись, звернувшись до переліку питань до підсумкового контролю.
^ ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Поточний контроль – проведення семінарських занять.

Модульний контроль - виконання самостійних робіт, тестових завдань.

Підсумковий контроль – залік.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ:
Відмінно” (високий рівень навчальних досягнень) - слухач глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал ; вичерпно, логічно і творчо викладає інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюється і дискутує, пов’язує при цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою; здатен виступати експертом та консультантом у навчанні інших; вирішує тестові завдання.
^ Добре” (достатній рівень навчальних досягнень) – слухач оперує матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати в повному обсязі, добирає переконливі аргументи на підтвердження власної точки зору; вирішує тестові завдання.
^ Задовільно” (середній рівень навчальних досягнень) - слухач може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу теми, дати визначення понять та пояснити їх на прикладах; самостійно вирішує необхідну кількість тестових завдань; відповідає за планом; висловлює власну точку зору з окремих питань.
^ Незадовільно” (початковий рівень навчальних досягнень) - слухач може відтворювати лише окремі юридичні терміни і конструкції теми; допускає змістовні помилки; не вирішує тестових завдань.
^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
теми

Назва теми

Всього

годин

Аудиторні

Самост. робота

разом

лекк

с/з

п/з

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Предмет і завдання психології вищої школи.

12

2

2

-

-

10

2.

Загальні засади педагогіки вищої школи.

12

2

2

-

-

10

3.

Предмет і основні категорії дидактики вищої школи.

12

2

-

2

-

10

4.

Психолого-дидактична сутність процесу навчання у вищій школі.

12

2

2

-

-

10

5.

Студент як суб’єкт навчальної діяльності.

10

-

-

-

-

10

6.

Психологічний аналіз учіння студентів.

12

2

-

2

-

10

7.

Педагогічна діяльність і функції викладача вищої школи.

12

2

-

2

-

10

8.

Зміст освіти у вищій школі.

10

-

-

-

-

10

9.

Форми організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

14

2

2

-

-

12

10.

Психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи студентів.

10

-

-

-

-

10

11.

Сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі.

14

2

2

-

-

12

12.

Сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі.

10

-

-

-

-

10

13.

Педагогічне спілкування і співробітництво.

12

2

-

2

-

10

14.

Виховна робота у вищому навчальному закладі.

10

-

-

-

-

10
Екзамен.ВСЬОГО:

162

18

10

8
144


ЗМІСТ

^ ТЕМА №3. ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Семінар – 2 год.
Ключові поняття: дидактика, навчання, освіта, викладання, учіння, знання, уміння, навички, закономірності, принципи, зміст, форми, методи, засоби навчання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
«Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративний процес» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративне право» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Теорія держави І права» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Наливайко Л. Р., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Чабаненко М. М., завідувач кафедри...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconОснови загальної психопатології
Лекцію підготував: Диса О. В., кандидат психологічних наук, доцент Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconРобоча навчальна програма з дисципліни психологія дніпропетровськ...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології Л. Л. Маркіна....
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconВсього
Плани практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі: старший викладач...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка