Житомирський державний університет імені Івана Франка
НазваЖитомирський державний університет імені Івана Франка
Сторінка1/13
Дата конвертації24.06.2013
Розмір0.97 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Житомирський державний університет імені Івана Франка

Соціально-психологічний факультет

Кафедра соціальної та практичної психології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

проректор ЖДУ

з навчальної роботи

професор М.М.Осадчий
_________________

5 червня 2012 року

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

Диференціальна психологія

Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки: 6.030103 ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

ІІ курс
РОЗРОБНИКИ:

Мазяр О.В., старший викладач кафедри соціальної та практичної психології

^ Вишина А.Ю., асистент кафедри соціальної та практичної психології


Житомир – 2012 рік

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета викладання дисципліни «Диференційна психологія» є вивчення механізмів становлення та розвитку індивідуальності як цілісного феномену, що існує в полі взаємодії біологічно-спадкових і соціально-набутих чинників активності суб’єкта.

Завдання:

 1. Ознайомлення з індивідуальними, типологічними та груповими відмінностями, їх чинниками та наслідками;

 2. Оволодіння знаннями структури індивідуальності;

 3. Формування умінь здійснювати диференційно-психологічний аналіз особистості.


В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

 • методологічні й теоретичні засади диференціальної психології;

 • загальні принципи диференціально-психологічного аналізу;

 • соціально-біологічні детермінанти особистісних відмінностей;

 • психодинамічні характеристики в структурі індивідуальності;

 • психометричні основи диференціальної психології;

 • психодинамічні (темпераментальні і характерологічні) характеристики у структурі індивідуальності;

 • диференційно-психологічні аспекти професійної та навчальної діяльності;

 • статеві та вікові відмінності у поведінці, емоційному та інтелектуальному розвитку.

По завершенню вивчення курсу студенти повинні вміти (освітньо-професійна програма, додаток Б та рішення методологічного семінару кафедри (Протокол № 3 від 31.01.2013 р.)):

 • встановлювати закономірності розподілу індивідуально-психологічних відмінностей і визначати причини відхилень від нормального розподілу;

 • підбирати засоби впливу на особистість в залежності від індивідуальних особливостей;

 • впроваджувати програми діагностики психологічних особливостей особистості, її поведінки у групі, враховуючи положення професійної етики;

 • складати психологічну характеристику виконавця, керівника, кандидата у резерв на керівні посади;

 • відслідковувати загальні і локальні зміни у масовій свідомості, проводити спостереження за психологічним станом окремих груп та верств населення;

 • діагностувати типологічні особливості прояву властивостей нервової системи (сили, рухливості, балансу);

 • діагностувати відмінності психодинамічних (темпераментальних і характерологічних) характеристик в структурі індивідуальності;

 • визначати стилі професійної, педагогічної та навчальної діяльності.


^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви змістових модулів і тем

денна форма/ заочна форма

Всього годин

кількість годин

лекції

практичні

лабораторні

Індивідуальна робота

Самостійна робота

^ Модуль 1. Методологічні засади диференціальної психології

Змістовий модуль 1. Закономірності розподілу індивідуально-психологічних відмінностей

Тема 1. Диференційно-психологічна парадигма вивчення людини

2/6

2/2


/4

Тема 2. Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу

8/6
28/6

 • Особливості розподілу індивідуально-психологічних відмінностей

2/42
/4

^ Разом за змістовим модулем 1

12/16

2/2

2

2
8/14

Змістовий модуль 2. Здібності та інтелект у диференційній психології

Тема 3. Здібності та інтелект у структурі індивідуальності

2/4

2


/4

 • Проблеми вимірювання і дослідження здібностей та обдарованості

6/4
26/4

Тема 4. Групові психологічні відмінності

4/4

4/4

Виконання ІНДЗ (ПОЗ)*

8/8

8/8

^ Разом за змістовим модулем 2

24/20

2

218/20

Разом модулем 1

36/36

4/2

4

2
26/34

Модуль 2. Вплив біопсихічних факторів на розвиток індивідуальності

Змістовий модуль 3. Вплив спадковості і середовища на поведінку людини

Тема 5. Взаємодія факторів спадковості і середовища як основна передумова індивідуальних відмінностей

2/4

2


/4

 • Методологічні аспекти дослідження впливу спадковості і середовища на розвиток індивідуальності

6/4
24/4

^ Разом за змістовим модулем 3

8/8

2

24/8

Змістовий модуль 4. Темперамент у диференційній психології

Тема 6. Диференційно-психологічні аспекти темпераменту

8/8
2/26/6

 • Методи вивчення типологічних особливостей прояву властивостей нервової системи

4/44
/4

Тема 7. Особливості статевих і вікових відмінностей

2/2

2


/2

Тема 8. Диференційно-психологічні аспекти навчальної діяльності

4/4

4/4

Виконання ІНДЗ (ПОЗ)*

10/10

10/10

^ Разом за змістовим модулем 4

28/28

2

2/2

4
20/26

Разом модулем 2

36/45

4

4/2

4
24/34


Модуль 3. Вплив соціокультурних факторів на розвиток індивідуальності

Змістовий модуль 5. Особистість у диференційній психології

Тема 9. Диференційно-психологічні аспекти характеру

2/5

2


/5

 • Типологічний підхід у психології характеру

5/5
23/3

Тема 10. Особистісні фактори поведінкових відмінностей

2/4

2


/4

 • Типологічний підхід у психології особистості

5/3
23/3

 • Факторна модель особистості

6/56/2
/3

Виконання ІНДЗ (ПОЗ)*

12/12

12/12

Тема 11. Диференційно-психологічні аспекти професійної діяльності

4/4

4/4

^ Разом за змістовим модулем 5

36

4

4

6/2
22/34

Разом модулем 3

36

4

4

6/2
22/34

Всього за змістовими модулями

108/108

12/2

12/2

12/2
72/102
^

Всього годин


108/108

12/2

12/2

12/2
72/102


^ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота є невід’ємною складовою вивчення навчальної дисципліни. Вона здійснюється за такими напрямками:

 • підготовка теоретичних питань до практичних занять;

 • виконання практичних завдань до лабораторних занять;

 • конспектування першоджерел;

 • підготовка рефератів;

 • виконання індивідуальних (професійно-орієнтованих) завдань;

 • підготовка до підсумкових модульних робіт;

 • підготовка до заліку.


Підготовка теоретичних питань до практичних занять передбачає опрацювання питань теми практичного заняття. Ці питання могли як розглядати під час лекції, так і виноситися на самостійне опрацювання.

^ Алгоритм підготовки.

 • Визначте питання для підготовки (Ви маєте розглянути усі питання, зазначені у плані практичного заняття).

 • Візьміть у бібліотеці університету (читальному залі або на кафедрі) джерела, зазначені у списку основної літератури до заняття. При підборі літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами (алфавітним, предметним або систематичним).

 • Визначте розділи (теми або параграфи), в яких розкрито питання практичного заняття.

 • Прочитайте ці розділи.

 • Складіть план (простий або складний) відповіді на кожне питання.

 • Визначте основні поняття, які Ви повинні засвоїти.

 • Проаналізуйте, як опрацьований матеріал пов’язаний з іншими питаннями теми.

 • Для кращого засвоєння та запам’ятовування матеріалу складіть короткий конспект, схеми, таблиці або графіки по прочитаному матеріалу.

 • Визначте проблеми в опрацьованому матеріалі, які Ви недостатньо зрозуміли. З цими питаннями Ви можете звернутися на консультації до викладача.

 • Перевірте, як Ви засвоїли опрацьоване питання. Ви можете це зробити, відповівши на тестові питання до теми або розв’язавши практичні завдання.


^ Конспектування першоджерел передбачає поглиблений розгляд окремих питань теми. Для конспектування можуть пропонуватися статті з фахових журналів, розділи монографій або підручників.

Алгоритм підготовки.

 • Прочитайте запропоноване першоджерело.

 • Правильно оформіть бібліографію першоджерела (автор, назва, вихідні дані).

 • Складіть план (простий або складний).

 • Для кожного пункту плану виділіть основні положення проблеми, яка висвітлюється у першоджерелі.

 • Представте прочитаний текст у вигляді тез або анотації, використовуючи, при потребі, схеми, таблиці, графіки тощо.

 • Для самоперевірки перекажіть статтю, використовуючи власний конспект.


Підготовка рефератів передбачає глибокий та детальний аналіз проблеми, винесеної у темі реферату.

Алгоритм підготовки.

 • Ознайомтеся з вимогами до реферату.

 • Підберіть літературу, у якій розкривається тема реферату. При підборі літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами (алфавітним, предметним або систематичним).

 • Складіть план реферату.

 • Опрацюйте літературні джерела, користуючись порадами до конспектування першоджерел.

 • Систематизуйте опрацьований матеріал відповідно до плану реферату.

 • Дайте власний критичний аналіз та оцінку висвітленої проблеми.

 • Оформіть реферат відповідно до вимог.

 • На основі реферату підготуйте усну доповідь на практичне заняття.


Підготовка до лабораторного заняття передбачає виконання професійно-орієнтованого завдання у відповідності з алгоритмом, представленим у посібнику: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 566 с.
^ Підготовка до підсумкової модульної роботи (ПМР) та заліку має на меті узагальнення та систематизацію знань з окремого модуля або дисципліни у цілому.

Алгоритм виконання

 • Ознайомтеся з переліком питань та завдань до ПМР або заліку.

 • Підберіть підручники, інструктивно-методичні матеріали або іншу довідкову літературу, необхідну для підготовки (її перелік Ви можете знайти в робочій програмі або інструктивно-методичних матеріалах).

 • Перегляньте зміст кожного питання, користуючись власними конспектами або підручниками.

 • Визначте рівень знань з кожного питання.

 • Визначте питання, які потребують ретельнішої підготовки (опрацювання додаткової літератури, складання конспектів, схем, виконання окремих завдань тощо). З цією метою зверніться до алгоритму підготовки теоретичних питань до практичних занять та виконання завдань до лабораторних занять.

 • Для самоперевірки перекажіть теоретичні питання або виконайте практичне завдання.

Примітка: якщо ви маєте труднощі у підготовці окремих теоретичних питань або виконанні практичних завдань, ви можете звернутися за консультацією до викладача. Час проведення консультацій зазначений у Графіку проведення консультацій (кафедра соціальної та практичної психології).
^ Модуль 1. Методологічні засади диференціальної психології


Назви змістових модулів і тем

денна форма/ заочна форма

Всього годин

кількість годин

лекції

практичні

лабораторні

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Змістовий модуль 1. Закономірності розподілу індивідуально-психологічних відмінностей

Тема 1. Диференційно-психологічна парадигма вивчення людини

2/6

2/2


/4

Тема 2. Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу

8/6
28/6

 • Особливості розподілу індивідуально-психологічних відмінностей

2/42
/4

^ Разом за змістовим модулем 1

12/16

2/2

2

2
8/14

Змістовий модуль 2. Здібності та інтелект у диференційній психології

Тема 3. Здібності та інтелект у структурі індивідуальності

2/4

2


/4

 • Проблеми вимірювання і дослідження здібностей та обдарованості

6/4
26/4

Тема 4. Групові психологічні відмінності

4/4

4/4

Виконання ІНДЗ (ПОЗ)*

8/8

8/8

^ Разом за змістовим модулем 2

24/20

2

218/20

Разом модулем 1

36/36

4/2

4

2
26/34

Практичні заняття № 1-2.

Лабораторне заняття № 1.
Умови автоматичного одержання оцінки за модуль:

 • відвідати 2 заняття (з 2 практичних і 1 лабораторного занять);

 • одержати 4 оцінки (з 4 можливих: 4 оцінки – на практичних заняттях (тестова перевірка знань та усна відповідь), 1 оцінка – за звіт на лабораторному занятті, 1 оцінка – за перевірку рівня засвоєння знань з теми, яка виносилася на самостійне опрацювання (тестова перевірка знань), є обов’язковою).

Обов’язкові види робіт:

 • опрацювати питання з плану практичного заняття;

 • опрацювати основні поняття;

 • опрацювати статті;

 • пройти перевірку рівня засвоєння знань з теми, яка виносилася на самостійне опрацювання (тестова перевірка знань).  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Житомирський державний університет імені Івана Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка
Загурська І. С., доцент кафедри соціальної та практичної психології, кандидат психологічних наук
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка
Метою навчальної дисципліни «Малюнок в практиці психодіагностики» є набуття майбутніми практичними психологами знань, умінь та навичок...
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка
Мета викладання дисципліни «Диференційна психологія» є вивчення механізмів становлення та розвитку індивідуальності як цілісного...
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка
Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія праці» є набуття майбутніми практичними психологами знань щодо підвищення продуктивності...
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconВиберіть визначення поняття "культура" за філософським підходом у...
Житомирський державний університет імені івана франка кафедра естетики, етики та образотворчого мистецтва пмр з дисципліни "культурологія"...
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка
«Основи психокорекції» – набуття майбутніми практичними психологами знань про теоретичні передумови здійснення психокорекційної практики,...
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка
«Основи психокорекції» – набуття майбутніми практичними психологами знань про теоретичні передумови здійснення психокорекційної практики,...
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені івана франка
Львівського національного університету імені Івана Франка запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, студенти та випускники внз,...
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconРекомендовано Міністерством освіти І науки України лну імені Івана Франка
Ревак Н. Г., Cулим В. Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів) 2-ге вид., виправлене І доповнене. – Львів: лну імені Івана...
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка