Кількість годин
НазваКількість годин
Дата конвертації24.06.2013
Розмір186 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Дніпропетровська державна медична академія

Кафедра психіатрії, загальної

та медичної психології
Дисципліна –

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ


ДОВІДНИК


та

індивідуальний план

учбового процесу модулю

«Медична психологія»

студента 4 курсу
__________________________________________________

Десяток №_____ Група № ________ Факультет _____________

період навчання 2012 – 2013 рр.

.


^ Завідуюча кафедрою

Проф. Ірина Дмитрівна Спіріна,

завуч кафедри

ас. Тамара Йосипівна Шустерман


Дніпропетровськ

2012

Теми лекцій модулю 1.З.П.

ТЕМА

Кількість годин
^ Змістовий модуль І. Загальні питання медичної психології
1.

Медична психологія: визначення, предмет і задачі. Розвиток медичної психології у світі і на Україні. Роль медичної психології у формуванні сучасних уявлень про єдність соматичного і психічного Психосоматичні і соматопсихічні взаємодії: основні теоретичні концепції.

2

2.

Психологія особистості. Сучасні теорії особистості. Особливості особистості річних вікових груп. Особистість і хвороба. Внутрішня картина хвороби, типи хворих. Класифікація основних

типів відношення до хвороби. Вплив відношення до хвороби на подальший перебіг захворювання та прогноз, тактика лікаря відносно хворих з патологічними типами реагування на хворобу.

2
Змістовий модуль 2. Практичні аспекти медичної психології
1.

Психологія діагностичного процесу, взаємовідносини ..лікар-хворий". „медсестра-хворий", контакти з рідними хворого. Психологічні основи спілкування у лікувальному процесі: комунікативна компетентність, функції спілкування. Роль психологічних особливостей лікаря і медичної сестри, „ідеальний лікар" та ідеальна медична сестра". Медична деонтологія.

2

2.

Психологічні особливості хворих при терапевтичних, хірургічних захворюваннях. Психологічні особливості жінок при вагітності та родах. Особливості психології хворих дітей та людей похилого віку.

2

3.

Принципи психопрофілактики, психогігієни, реабілітації та психотерапії в роботі лікаря загальної практики.. Реабілітація соціальна та професійна, адаптація та компенсація/й основні розділи. Психотерапія як галузь медичної психології та медицини. Основні сучасні методи психотерапії. Принципи психотерапії.


2
РАЗОМ

10


Відвідування лекцій

 • Відвідування лекцій обов`язкове, а при пропуску лекції, обов`язкове написання її реферату.

2. Відвідування практичних занять

 • Відвідування практичних занять обов`язкове, а при пропуску практичних занять, обов`язкове їх тематичне відпрацювання у виділений термін.

^ СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ:

Модуль 1. «Медична психологія»

Змістовий модуль 1.

Загальні питання медичної психології”

15 год.

Лекції

Практ занят

СРС

Кон

мо-дуля

Учбових елементів – 3

Год.

Год.

Год.

Год.

4

6

5

-

Учбовий елемент 1. Предмет та завдання та методи дослідження психологічного стану людини. Поняття про психічне здоров'я

Предмет і завдання медичної психології. Методи психологічного дослідження. Принципи побудови комплексного психологічного дослідження.
^ Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

ОпитуванняРазом
12 - 8 -4 - 0
12 - 8 – 4 - 0


^ Учбовий елемент 2: „Особистість і хвороба. Внутрішня картина хвороби.”

Акцентуйовані особистості. Внутрішня картина хвороби. Основні сфери внутрішньої картини хвороби. Преморбідні особливості особистості. Типи відношення до хвороби. Агравація, симуляція, дисимуляція, госпіталізм.

^ Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

ОпитуванняРазом

6 –4 – 2 - 0

6 -4 – 2 - 0
12 - 8 – 4 - 0


^ Учбовий елемент 3: « Стан психічних функцій і хвороба.»

Вплив хвороби на пізнавальні процеси людини. Клініко- психологічні аспекти емоційно-вольової сфери. Нозогенії.

Свідомість, самосвідомість, їх рівні.

^ Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

ОпитуванняРазом
12 - 8 -4 - 0
12 - 8 – 4 – 0
Змістовий модуль 2.

Практичні аспекти медичної психології”

30 год.

Лекції

Практ занят

СРС

Кон

мо-дуля

Учбових елементів – 7

Год.

Год.

Год.

Год.

6

14

10

-

Учбовий елемент 1. Психологія медичних працівників

Психологічні типи лікарів. Поняття про професійну деформацію. Синдром вигоряння медпрацівників. Спілкування в медичному середовищі.

^ Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

ОпитуванняРазом
12 - 8 –4 – 0
12 - 8 – 4 –- 0


^ Учбовий елемент 2. Психологія лікувально - діагностичного процесу.

Психологічні особливості етапів діагностичного процесу. Патерналізм. Конфлікти в медичному середовищі. Психологічні основи спілкування в діагностичному процесі.

Медична деонтологія. Конфлікти в медичному середовищі.

^ Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

ОпитуванняРазом
12 - 8 – 4 - 0
12 - 8 – 4 - 0


^ Учбовий елемент 3: Психосоматичні розлади

Психосоматичні взаємоз'язки. Класифікація психосоматичних розладів. Теорії. Механізми психологічного захисту особистості.

^ Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

ОпитуванняРазом

6 –4 – 2 - 0

6 - 4 – 2 - 0
12 - 8 – 4 - 0^ Учбовий елемент 4: Психологічні особливості хворих з різними захворюваннями


^ Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

ОпитуванняРазом

6 –4 – 2 – 0

6 - 4 – 2 - 0
12 - 8 – 4 – 0


^ Учбовий елемент 5: Психологічні аспекти залежної, суїцидальної поведінки, танатології та евтаназії.

Психологічні аспекти залежності від психоактивних речовин, над цінні захоплення. Спів залежність. Суїцидальна поведінка. Суїцид, мотиви і цілі.

Психологічні аспекти умирання та смерті. Евтаназія. за і проти.


^ Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

ОпитуванняРазом

6 –4 – 2 – 0

6 -4 – 2 - 0
12 – 8 – 4 - 0


^ Учбовий елемент 6: Психогігієна, психопрофілактика, основи психотерапії


^ Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

ОпитуванняРазом
12 - 8 -4 - 0
12 - 8 – 4 – 0


^ Тема 7: Підсумковий модульний контроль

Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль.


ТЕМА

кількість

годин

Вид контролю

'

Змістовий модуль 1 - Загальні питання медичної психології1.

Підготовка до практичних занять -

теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

3

Поточний контроль на практичних заняттяхЗмістовий модуль 2. Практичні аспекти медичної психології1.

Підготовка до практичний занять

теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

6

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Індивідуальна СРС: розробити схему відповідності типів відношення до хвороби до акцентуацій особистості

4
3.


^ Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля

2


Підсумковий модульний контроль^ Разом СРС

15

^
Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за проміжну та поточну діяльність він набрав не менше 36 балів (сума утворюється усіма оцінками «3»).


^ Підсумковий контроль модулю (письмові контроль ) – 2 год., СРС – 6 г.

Сумарні бали за підсумковий модульний контроль та ранжування за системою ЕСТS

Разом

ЕСТS (бали) Оцінка

100-90%

89-80%

79-75%

74-70%

69-60%

< 60% знань


80 балів 5

79 – 74 бали 4 +

73 – 67 балів 4

66 – 61 балів 3 +

60 - 53 балів 3

< 53 балів 2

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 53 балів з 80 балів.

Перелік питань для підсумкового контролю.
^ Змістовий модуль 1: Загальні питання медичної психології

 1. Визначення, предмет і задачі медичної психології.

 2. Методи психологічного дослідження

З Принципи побудови цілеспрямованої психологічної бесіди.

 1. Визначення психічного здоров'я та рівнів психологічної адаптації людини.

 2. Критерії здоров'я ВООЗ.

 3. Вплив особливостей віку та хронічних захворювань на особистість людини.

 4. Визначення та типологія акцентуації особистості, тактика поведінки лікаря з пацієнтами. що мають акцентуйовані риси особистості.

 5. Визначення та класифікація основних типів відношення до хвороби, особливості поведінки хворих з такими типами реагування на хворобу.

 6. Діагностика основних типів відношення до хвороби.

 7. Принципи психотерапевтичної корекції відношення до хвороби.

 8. Вплив хвороби на пізнавальні процеси людини.

 9. Вплив особливостей інтелекту хворого на лікувальний процес.

 10. Вплив хвороби на емоційно-вольову сферу людини.

 11. Вплив хвороби на емоційний стан, нозогенії.

 12. Роль вольових якостей особистості у лікувальному процесі.

 13. Зміни волі, потягів та поведінки під час хвороби.

 14. Свідомість, самосвідомість. їх рівні.

18. Психодинамічний підхід у медицині.

19. Критерії не порушеної свідомості. Стани свідомості у хворого.

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти медичної психології

 1. Вимоги до особистості медичних працівників.

 2. Поняття „лікарський обов'язок" і « лікарська таємниця».

 3. Лікарські помилки: причини і види.

 4. Психологічні типи лікарів.

 5. Професійна деформація, «синдром вигоряння» та шляхи його попередження.

 6. Правила деонтології і субординації у медичному середовищі.

 7. Види та особливості спілкування в медичному середовищі.

 8. Психологічні особливості етапів діагностичного процесу.

 9. Принципи спілкування лікаря з хворими та їх родичами.

 1. Конфлікти в медичному середовищі, їх різновиди, способи вирішення та попередження.

 1. Психосоматичний підхід як принцип лікувальної діяльності.

 2. Емоційний стрес як фактор етіопатогенезу психосоматичних розладів.

 3. Вплив психологічних факторів на перебіг соматичних розладів.

 4. Теорії психосоматичних взаємовідношень.

 5. Механізми психологічною захисту особистості.

 6. Поняття адаптації та дезадаптації, дістрес.

 7. Класифікація психосоматичних розладів.

 1. Непатологічні психосоматичні реакції

 2. Принципи профілактики психосоматичних розладів

 3. Психологічні зміни при захворюваннях серцево-судинної системи.

 4. Психологічні зміни при захворюваннях бронхів та легень.

 5. Зміни при захворюваннях травного тракту

 6. Психологічні особливості хворих при інфекційних захворюваннях, туберкульозі, СНІДу.

 7. Психологічні особливості хворих при ендокринних, нервових та психічних захворюваннях.

 8. Психологічні зміни у хворих жінок в гінекологічному стаціонарі.

 9. Психологічні особливості жінок у період вагітності та родів.

 1. Особливості психології хворих дітей та людей похилого віку.

 1. Психологічні особливості хворих в хірургічному стаціонарі в до- і післяопераційному періоді, в ортопедії і травматології.

 2. Психологічні особливості хворих в стоматології, офтальмології, отолярингології.

 1. Психологічні особливості хворих з онкологічною патологією.

 2. Вплив на психіку людини вроджених та набутих фізичних дефектів.

 1. Психологічні аспекти залежності від непсихоактивних речовин, надцінні захоплення (гемблінг, інтернет - залежність). залежності харчової поведінки.

 2. Різновиди суїцидальної поведінки, особливості суїцидальної поведінки у соматично хворих, та при залежностях.

 1. Психологічні аспекти умирання та смерті

 2. Поняття «психогігієна» та «психопрофілактика».

 3. Психогігієна праці медичного працівника.

 4. Принципи психопрофілактики праці, побуту, сім'ї і сексуальних відносин.

 5. Роль лікаря загальної практики в профілактиці нозопсихологічних проявів.

 6. Реабілітація соціальна та професійна. її основні розділи

 7. Основні сучасні методи психотерапії, принципи психотерапії.

41. Показання та протипоказання для проведення окремих методів психотерапії.

 1. Психологічна допомога у кризових періодах.

 2. Психологічні особливості надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях.

^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА ЗАВДАНЬ

 1. Самостійно нести спрямовану психологічну бесіду з хворими, складати психологічний анамнез хвороби та життя, оцінювати психологічний стан хворого.

 2. Проаналізувати дані, отримані при експериментально-психологічному обстеженні, дати висновок на основі аналізу результатів дослідження.

 3. Вміти виявляти акцентуації характеру.

4. Визначити тип внутрішньої картини хвороби і типи реагування пацієнта на захворювання.

5. Формувати адекватне відношення до захворювання у пацієнта і підтримувати на всьому протязі діагностично-лікувального процесу.

6. Диференціювати психологічні особливості хворих мри різних соматичних захворюваннях, визначати необхідність психологічної корекції з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта.

 1. Дати психогігієнічні порати пацієнту соматичної о профілю.

 1. Виробити тактику спілкування з хворими та їх родичами з урахуванням принципів лікарської етики і деонтології.

 1. Оціниш і провести корекцію взаємовідносин хворого з медичним

персоналом.

 1. Зробити аналіз професійно важливих якостей.

 2. Вміти виявляти суїцидальні тенденції.


^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. Підручник для студентів медичних вузів. - К.Здоров'я. 1994.-294с.

 2. Вітенко І.С. Психологічні основи лікувально-профілактичної діяльності та підготовки лікаря загальної практики. - Х.Основа. 2002.-388с.

 3. Вітенко І.С., Чабан О.С., Бусло 0.0. Сімейна медицина психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих. - Тернопіль: Укрмедкнига. 2003р. -187 с.

 4. Гавенко В.Л., Вітенко І.С, Самардакова Г.О. Практикум з медичної психології. -Харків: Регіон - інформ. 2002. 248с.

 5. Загальна та медична психологія (практикум) під заг. редакцією 1.Д. Спіріної., І.С. Вітенко. Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2002. -175с.

 6. Медична психологія (практикум Спіріна І.Д. Лисиця ГЛ.. Вітенко І.С. Дніпропетровськ: Поліграфіст. 1997. 54с.

 7. Менделевич ВД. Клиническая и медицинская психология. Практическое руководство. М: МЕДпресс. 1998.-587с.

 8. Волков В.Г., Стрелис А.К., Караваева Е.В.. Тетепев Ф.Ф. Личность пациента и болезнь.-Томск. Медицина, 1995.-328с.

 9. Головаха Е.И.. Панин Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - Киев. Изд. Полит. Литературы Украины, 1989. - 187с.

 10. Леонгард К. Акцентуированные личности /Пер. с нем. Киев: Вища школа 1981 -390 с.

 11. Лурия Р.А.. Внутренняя картина болезни и ятрогенные заболевания. (Изд. 4-е) Москва. Медицина. 1977. - 12с.

 12. Основи загальної і медичної психології /За ред. І.С.Вітенка і О.С.Чабана. Тернопіль: Укрмедкнига. 2003. -344 с

 13. Полищук И.А., Видренко А.Е. Атлас для экспериментального исследования отклонений в психической деятельности человека. - Киев. «Здоровье» 1980 122с.

 14. Ташлыков В.А. Психология лечебного процесса. - Л-д. «Медицина». 1984. - 191с.


Схожі:

Кількість годин iconПрограма навчальної дисципліни «право соціального забезпечення» кривий ріг -2010/2011
Загальна кількість годин : спеціалісти- год; магістри- год Тижнева кількість годин:І семестр (маг)4 год
Кількість годин iconПрограма курсу Курс: 5 Семестр: 9 Форма навчання: денна Кількість...
Він формує широкий діапазон професійних інтересів, сприяє самостійним дослідженням у різних галузях культурологічного та філософського...
Кількість годин iconВакансія: Збір огірків в полі І вкладання овочів у банки. Кількість місць
...
Кількість годин iconЗагальні методичні вказівки до виконання практичних занять
У відповідності до робочої програми з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів” загальна кількість годин на вивчення дисципліни...
Кількість годин iconЗатверджую
Дисципліна «Історія України» є нормативною дисципліною для всіх спеціальностей університету в обсязі 108 годин, з них 16 годин лекцій,...
Кількість годин iconКількість годин
Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва
Кількість годин iconТема Кількість годин
Внесок вітчизняних вчених у розвиток медичної мікробіології, імунології, вірусології
Кількість годин iconКількість годин
Байєса, Бернуллі, Пуассона, використовуючи локальну та інтегральну теореми Муавра-Лапласа
Кількість годин iconКількість годин
Змістовий модуль Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару
Кількість годин iconКількість годин, відведених на
Змістовий модуль І. Загальні основи освітньої галузі „Здоров’я І фізична культура”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка