Житомирський державний університет імені Івана Франка
НазваЖитомирський державний університет імені Івана Франка
Сторінка1/11
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.15 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Житомирський державний університет імені Івана Франка

Соціально-психологічний факультет

Кафедра соціальної та практичної психології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

проректор ЖДУ

з навчальної роботи

професор М.М.Осадчий
_________________

5 червня 2012 року

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

Основи психокорекції

Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки: 6.030103 практична ПСИХОЛОГІЯ

ІІІ курс
РОЗРОБНИКИ:

Мазяр О.В., старший викладач кафедри соціальної та практичної психології

^ Шмиглюк О.Г., асистент кафедри соціальної та практичної психології

Житомир – 2012 рік

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни дисципліни «Основи психокорекції» – набуття майбутніми практичними психологами знань про теоретичні передумови здійснення психокорекційної практики, її основних напрямків і методів, а також формування навичок складання психокорекційних програм та використання методів індивідуальної та групової психокорекції.

Завдання:

 1. Оволодіння категоріально-термінологічним апаратом основ психокорекції.

 2. Набуття навичок використання психокорекційних методів в процесі надання психологічної допомоги.

 3. Вміння розробляти психокорекційні програми для нівелювання проблем поведінкового, емоційного та когнітивного характеру.


В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

По завершенню вивчення курсу студенти повинні знати:

  • основні принципи, цілі і задачі психокорекційної роботи;

  • природу психічних явищ, які підлягають психокорекції;

  • спрямованість психокорекційного процесу;

  • поняття особистісної деструкції та особистісної проблеми спілкування;

  • проблему психічних захистів;

  • основні напрямки в зарубіжній психокорекційній практиці;

  • психологічні особливості індивідуальної психокорекції;

  • основні методи індивідуальної психокорекції;

  • психокорекцію в контексті цілісного аналізу малюнків, можливості застосування тематичних психомалюнків у груповій психокорекційній роботі;

  • когнітивно-аналітичний напрямок психокорекції, особливості когнітивної психокорекції;

  • специфіку групової форми психокорекції;

  • особливості процесуальної діагностики в груповій психокорекції;

  • характерні особливості психокорекційного процесу в групі АСПН;

  • методичні вимоги, спільні для учасників і керівника психокорекційної групи;

  • методичні положення, обов’язкові для керівника психокорекційної групи;

  • роль групової динаміки у процесі психодіагностики в АСПН;

  • особливості використання психокорекційних методик у процесі АСПН;

  • тематику психогімнастичних та пантомімічних вправ, що використовуються у груповій психокорекційній роботі;

  • групову динаміка як фактор психокорекції;

  • групову дискусію як метод групової психокорекційної роботи;

  • психодраму як метод групової психокорекційної роботи;

  • результативність групового психокорекційного процесу;

  • сім’ю як об’єкт психокорекційного впливу, особливості корекції сімейних відносин;

  • методики корекції відносин між батьками та дітьми;

  • принципи складання і основні види психокорекцій них програм.

По завершенню вивчення курсу студенти повинні вміти (освітньо-професійна програма, додаток Б та рішення методологічного семінару кафедри (Протокол № 3 від 31.01.2013 р.)):

 • використовувати знання різних теорій глибинної психології, вміти добирати корекційні методики з урахуванням особливостей особистісної проблематики суб’єкта;

 • виявляти внутрішні суперечності психіки суб’єкта з метою підбору оптимальних методів психокорекції;

 • визначати елементи досвіду, які детермінують особистісну проблематику суб’єкта;

 • визначати особливості застосування методів психокорекції в залежності від різних теоретико-методологічних напрямків в умовах індивідуальної та групової роботи;

 • в умовах психологічного кабінету структурувати психологічне інтерв’ю у відповідності з задачами та цілями кожної стадії;

 • в умовах психологічного кабінету застосовувати різні психологічні техніки, що відповідають різним теоретичним підходам, для надання психологічної допомоги клієнту;

 • проводити групову психокорекційну роботу згідно різних теоретико-методологічних моделей функціонування групи;

 • в умовах роботи з групою людей проводити групове консультування з метою надання психологічної інформації, необхідної для вирішення соціально-психологічних та інших проблем групи, застосовуючи методи, відповідні конкретним завданням;

 • забезпечувати групову динаміку в напрямку від дезінтеграції до інтеграції групи;

 • використовувати різні вправи у відповідності з етапом групового процесу, особливостями групової динаміки, специфікою особистісної проблематики, їх емоційним станом;

 • проводити психологічне консультування сім’ї, застосовуючи відповідні до конкретного випадку методи;

 • надавати рекомендації батькам, педагогам по створенню оптимальних умов для розвитку дітей різного віку;

 • добирати методи у відповідності до особливостей психічного та особистісного розвитку суб’єкта з метою попередження появи деструктивних проявів поведінки;

 • використовуючи проективний малюнок в груповій чи індивідуальній психокорекційній роботі, виявляти та сприяти усвідомленню переживань клієнта та проблем, що важко вербалізувати;

 • підбирати та проводити вправи, що попереджають виникнення страхів у дітей в умовах індивідуальної роботи;

 • здійснювати допомогу медичним працівникам у складанні індивідуальних програм реабілітації хворих.


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

денна форма/ заочна форма

Всього годин

кількість годин

лекції

практичні

лабораторні

Індивідуальна робота

Самостійна робота

^ Модуль 1. Теоретико-методологічні засади психокорекції як методу надання психологічної допомоги

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади психокорекційної практики

Тема 1. Психокорекційна практика як основна форма діяльності практичного психолога

4/4

4/2


/2

 • Специфіка психокорекційної практики

6/6
2/24/4

Тема 2. Теоретичні передумови психокорекційної практики

4/2

4


/2

^ Разом за змісто­вим модулем 1

14/12

8/2

2/24/8

Змістовий модуль 2. Психокорекція сімейних відносин

Тема 3. Психокорекційна робота з дітьми різних вікових груп

4/54/2
/3

Тема 4. Психокорекція сімейних стосунків

2/32
/3

Тема 5. Особливості складання психокорекційних програм

3/3

3/3

Виконання ІНДЗ (ПОЗ)*

13/13

13/13

^ Разом за змістовим модулем 2

22/246/2
16/22

Разом модулем 1

36/36

8/2

2/2

6/2
20/30

Модуль 2. Основні напрямки у зарубіжній психокорекційній практиці

Змістовий модуль 3. Основні напрямки в зарубіжній психокорекційній практиці

Тема 6. Основні напрямки психокорекції у глибинній психології

2/4

2/2


/2

 • Глибиннопсихологічний підхід до вирішення особистісних проблем

5/3
23/3

 • Методи корекції у глибинній психології

2/22
/2

Тема 7. Екзистенційно-гуманістичний напрямок психокорекції

2/2

2


/2

 • Методи екзистенційно-гуманістичної психокорекції

2/42/2
/2

Тема 8. Поведінковий напрямок психокорекції

2/22
/2

Тема 9. Когнітивний напрямок психокорекції

2/2

2


/2

 • Особливості когнітивного підходу у психокорекції

5/3
23/3

Тема 10. Психокорекційна робота згідно теорії Е. Берна

3/3

3/3

Виконання ІНДЗ (ПОЗ)

11/11

11/11

^ Разом за змістовим модулем 3

36/36

6/2

4

6/2
20/32

Разом модулем 2

36/36

6/2

4

6/2
20/32

Модуль 3. Основні методи групової психокорекції

Змістовий модуль 4. Індивідуальна і групова психокорекція

Тема 11. Теоретико-методологічні засади групової психокорекції

2/2

2


/2

 • Організаційно-методичні та глибиннопсихологічні аспекти групової корекції

5/3
23/3

^ Разом за змістовим модулем 4

7/5

2

23/5

Змістовий модуль 5. Метод АСПН як форма групової психокорекційної роботи

Тема 12. Метод АСПН як форма групової психокорекційної роботи

2/2

2


/2

 • Особливості процесуальної діагностики у групі аспн

5/3
23/3

 • Методи активного соціально-психологічного навчання

2/22
/2

Тема 13. Можливості застосування тематичних малюнків у груповій психокорекційній роботі

5/5

5/5

Виконання ІНДЗ (ПОЗ)

11/11

11/11

^ Разом за змістовим модулем 5

25/23

2

2

2
19/23

Змістовий модуль 6. Ігротерапія і арттерапія
^

тема 14. Ігротерапія та арттерапія


2/3

2


/3
 • ^

  Ігротерапія як метод практичної корекції


2/52
/5

^ Разом за змістовим модулем 6

4/8

2
2
/8

Разом за модулем 3

36/36

6

4

4
22/36
^

Усього годин за семестр


108

20

10

16
62

Всього за змістовими модулями

108/108

20/4

10/2

16/4
62/98
^

Усього годин


108/108

20/4

10/2

16/4
62/98


^ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота є невід’ємною складовою вивчення навчальної дисципліни. Вона здійснюється за такими напрямками:

 • підготовка теоретичних питань до практичних занять;

 • виконання практичних завдань до лабораторних занять;

 • підготовка рефератів;

 • виконання професійно-орієнтованих завдань;

 • підготовка до підсумкових модульних робіт;

 • підготовка до екзамену.


Підготовка теоретичних питань до практичних занять передбачає опрацювання питань теми практичного заняття. Ці питання могли як розглядати під час лекції, так і виноситися на самостійне опрацювання.

^ Алгоритм підготовки.

 • Визначте питання для підготовки (Ви маєте розглянути усі питання, зазначені у плані практичного заняття).

 • Візьміть у бібліотеці університету (читальному залі або на кафедрі) джерела, зазначені у списку основної літератури до заняття. При підборі літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами (алфавітним, предметним або систематичним).

 • Визначте розділи (теми або параграфи), у яких розкрито питання практичного заняття.

 • Прочитайте ці розділи.

 • Складіть план (простий або складний) відповіді на кожне питання.

 • Визначте основні поняття, які Ви повинні засвоїти.

 • Проаналізуйте, як опрацьований матеріал пов’язаний з іншими питаннями теми.

 • Для кращого засвоєння та запам’ятовування матеріалу складіть короткий конспект, схеми, таблиці або графіки по прочитаному матеріалу.

 • Визначте проблеми в опрацьованому матеріалі, які Ви недостатньо зрозуміли. З цими питаннями Ви можете звернутися на консультації до викладача.

 • Перевірте, як Ви засвоїли опрацьоване питання. Ви можете це зробити, відповівши на тестові питання до теми або розв’язавши практичні завдання.


Підготовка рефератів передбачає глибокий та детальний аналіз проблеми, винесеної у темі реферату.

^ Алгоритм підготовки.

 • Ознайомтеся з вимогами до реферату.

 • Підберіть літературу, у якій розкривається тема реферату. При підборі літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами (алфавітним, предметним або систематичним).

 • Складіть план реферату.

 • Опрацюйте літературні джерела, користуючись порадами до конспектування першоджерел.

 • Систематизуйте опрацьований матеріал відповідно до плану реферату.

 • Дайте власний критичний аналіз та оцінку висвітленої проблеми.

 • Оформіть реферат відповідно до вимог.

 • На основі реферату підготуйте усну доповідь на практичне заняття.


Підготовка до лабораторного заняття передбачає виконання професійно-орієнтованого завдання у відповідності з алгоритмом, представленим у посібнику: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 566 с.
^ Підготовка до підсумкової модульної роботи (ПМР) та екзамену має на меті узагальнення та систематизацію знань з окремого модуля або дисципліни у цілому.
Алгоритм виконання

 • Ознайомтеся з переліком питань та завдань до ПМР або екзамену.

 • Підберіть підручники, інструктивно-методичні матеріали або іншу довідкову літературу, необхідну для підготовки (її перелік Ви можете знайти в робочій програмі або інструктивно-методичних матеріалах).

 • Перегляньте зміст кожного питання, користуючись власними конспектами або підручниками.

 • Визначте рівень знань з кожного питання.

 • Визначте питання, які потребують ретельнішої підготовки (опрацювання додаткової літератури, складання конспектів, схем, виконання окремих завдань тощо). З цією метою зверніться до алгоритму підготовки теоретичних питань до практичних занять та виконання завдань до лабораторних занять.

 • Для самоперевірки перекажіть теоретичні питання або виконайте практичне завдання.

Примітка: якщо ви маєте труднощі у підготовці окремих теоретичних питань або виконанні практичних завдань, ви можете звернутися за консультацією до викладача. Час проведення консультацій зазначений у Графіку проведення консультацій (кафедра соціальної та практичної психології).
^ Модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ЯК МЕТОДУ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ


Назви змістових модулів і тем

денна форма/ заочна форма

Всього годин

кількість годин

лекції

практичні

лабораторні

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади психокорекційної практики

Тема 1. Психокорекційна практика як основна форма діяльності практичного психолога

4/4

4/2


/2

 • Специфіка психокорекційної практики

6/6
2/24/4

Тема 2. Теоретичні передумови психокорекційної практики

4/2

4


/2

^ Разом за змісто­вим модулем 1

14/12

8/2

2/24/8

Змістовий модуль 2. Психокорекція сімейних відносин

Тема 3. Психокорекційна робота з дітьми різних вікових груп

4/54/2
/3

Тема 4. Психокорекція сімейних стосунків

2/32
/3

Тема 5. Особливості складання психокорекційних програм

3/3

3/3

Виконання ІНДЗ (ПОЗ)*

13/13

13/13

^ Разом за змістовим модулем 2

22/246/2
16/22

Разом модулем 1

36/36

8/2

2/2

6/2
20/30

Практичні заняття №1

Лабораторні заняття №1-3
^ Умови автоматичного одержання оцінки за модуль:

 • відвідати 3 заняття (з 1 практичного і 3 лабораторних занять);

 • одержати 4 оцінки (з 6 можливих: 2 оцінки – на практичному занятті (тестова перевірка знань), 3 оцінки – за звіти на лабораторних заняттях і 1 оцінка – за перевірку рівня засвоєння знань з теми, яка виносилася на самостійне опрацювання (тестова перевірка знань), є обов’язковою).

Обов’язкові види робіт:

 • опрацювати питання з плану практичного заняття;

 • опрацювати основні поняття;

 • пройти перевірку рівня засвоєння знань з теми, яка виносилася на самостійне опрацювання (тестова перевірка знань).  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Житомирський державний університет імені Івана Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка
Загурська І. С., доцент кафедри соціальної та практичної психології, кандидат психологічних наук
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка
Метою навчальної дисципліни «Малюнок в практиці психодіагностики» є набуття майбутніми практичними психологами знань, умінь та навичок...
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка
Мета викладання дисципліни «Диференційна психологія» є вивчення механізмів становлення та розвитку індивідуальності як цілісного...
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка
Мета викладання дисципліни «Диференційна психологія» є вивчення механізмів становлення та розвитку індивідуальності як цілісного...
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка
Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія праці» є набуття майбутніми практичними психологами знань щодо підвищення продуктивності...
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconВиберіть визначення поняття "культура" за філософським підходом у...
Житомирський державний університет імені івана франка кафедра естетики, етики та образотворчого мистецтва пмр з дисципліни "культурологія"...
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка
«Основи психокорекції» – набуття майбутніми практичними психологами знань про теоретичні передумови здійснення психокорекційної практики,...
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені івана франка
Львівського національного університету імені Івана Франка запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, студенти та випускники внз,...
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconРекомендовано Міністерством освіти І науки України лну імені Івана Франка
Ревак Н. Г., Cулим В. Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів) 2-ге вид., виправлене І доповнене. – Львів: лну імені Івана...
Житомирський державний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка