Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/5
Дата конвертації24.06.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо виконання дипломних робіт

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності 7.040101 - Психологія


Луганськ

СНУ ім. В. Даля

2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо виконання дипломних робіт

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності 7.03010201 - Психологія
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри психології.

Протокол № 6 від 11.02.2008р.


Луганськ

СНУ ім. В. Даля

2008

УДК 378.126
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Психологія» / Укл. В.В.Третьяченко, Ю.О. Бохонкова, С.О.Гарькавець. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 34 с.


Дані методичні вказівки призначені для використання студентами при написанні й оформленні дипломної роботи. Методичні вказівки містять: загальні положення про дипломну роботу, вимоги до порядку викладу матеріалу, вимоги до структурних елементів роботи, правила оформлення роботи, обов'язки студента й керівника, додатки із прикладами оформлення тих або інших структурних елементів дипломної роботи.

Укладачи: В.В.Третьяченко, проф.

Ю.О.Бохонкова, доцент

С.О.Гарькавець, доцент
Відпов. за выпуск В.В.Третьяченко, проф.
Рецензент Н.Є.Завацька, доцент
^

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯПсихолог, викладач психології – це людина з фундаментальною гуманітарною та ґрунтовною теоретичною підготовкою в галузі психології, високим загальним рівнем освіченості та культури, потенціалом для широкого вибору конкретних напрямків практичної діяльності за фахом психологія. Призначення психологів визначається тим, що це – фахівці з високим потенціалом фундаментальної освіти, підготовлені для дослідницької, освітньої, соціально-психологічної, консультативної діяльності в галузі вирішення психологічних проблем на підприємстві та в організаціях різного рівня й напрямків, в управлінні, у сфері послуг та науково-дослідних установах відповідно з одержаним фахом.

У 10 семестрі навчання за програмою підготовки спеціаліста передбачено захист дипломної роботи. Дипломна робота – це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі. До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, пройшли і захистили переддипломну практику, подали в установлений термін дипломну роботу і позитивні відзиви на неї на кафедру. Захист цієї роботи відбувається на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

У дипломній роботі необхідно: дотримуватись логічної послідовності викладу матеріалу; практично використовувати матеріал, обґрунтовуючи формулювання власних висновків і пропозицій; систематизувати цифровий матеріал у виді таблиць та рисунків.

Робота виконується державною мовою. Повинна розкрити вміння стисло, аргументовано та логічно викладати матеріал. Текст має бути без граматичних та стилістичних помилок.

Дипломна робота має комплексний характер і пов’язана з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін. До дипломної роботи висуваються такі основні вимоги:

 • актуальність проблеми дослідження, відповідність її сучасному стану психологічної науки та перспективам розвитку;

 • вивчення та критичний аналіз періодичних видань з досліджуваної проблеми;

 • вивчення та характеристика історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану, а також передового досвіду роботи у відповідній галузі;

 • чітка характеристика об’єкта, предмета, мети, завдань і методів дослідження, опис та аналіз проведених констатуючого та формуючого експериментів;

 • узагальнення результатів дослідження, обґрунтування їх, висновки та програма соціально-психологічного тренінгу.

Мета дипломної роботи – перевірити, поглибити й систематизувати отримані студентами під час навчання у вузі теоретичні знання, узагальнити й упорядкувати їх з фактичними матеріалами, які мають місце у виробничій та суспільній практиці. В роботі такого рівня мають бути виявлені професійні навички роботи з науковою літературою з фаху.

Основні завдання дипломного дослідження такі:

 • систематизація, узагальнення і закріплення теоретичних знань, уміння застосувати їх у конкретній практичній професійній ситуації;

 • робота з науково-теоретичною, науково-методичною літературою з обраної теми;

 • кваліфіковане використання статистичного і графічного матеріалу, вітчизняного і міжнародного досвіду за темою дослідження;

 • формування професійного мислення, навичок самоосвіти.

У дипломній роботі слід:

 • дотримуватись логічної послідовності викладу матеріалу;

 • доцільно використовувати набутий фактичний матеріал;

 • вміти формулювати власні думки, висновки та пропозиції, критично аналізувати теоретичні положення, які досліджуються;

 • домагатися дослідницького характеру викладання роботи;

 • використовувати за необхідністю цифровий матеріал у вигляді таблиць, ілюстрацій, рисунків тощо з необхідним їх аналізом і висновками.  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки iconГ. А. Усик методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни „Інженерне обладнання споруд”
Методичні вказівки iconПрограма та методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання програми переддипломної практики – Суми, 2011. 23 с. – Бібл. 19
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання І захисту дипломної роботи студентами напряму 030601 «Менеджмент». – Полтава: пнту, 2013. – 41 с
Методичні вказівки icon«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи студентів із спеціальності «Обслуговування інтегрованих інтелектуальних...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Вступ до мовознавства”. Методичні вказівки для студентів лінгвістичних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. Е. Пчелінцева....
Методичні вказівки iconІ методичні вказівки
Робоча програма І методичні вказівки з переддипломної практики студентів ІV курсу спеціальності “Автоматизовані електромеханічні...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки та завдання
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни "Фінанси підприємств" (для студентів заочної форми навчання): Укладені...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студ спец. 03050801 «Фінанси І кредит» денної та заочної форм навчання)...
Методичні вказівки icon“київський політехнічний інститут” методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Опір матеріалів” для студентів усіх спеціальностей денної та вечірньої форм навчання....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання звіту про переддипломну практику для студентів спеціальності 090242 «Обслуговування та ремонт обладнання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка