Методичні рекомендації до семінарських занять
Скачати 247.43 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до семінарських занять
Дата конвертації04.04.2014
Розмір247.43 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Психологія > Методичні рекомендації
Психологія

Теми семінарських занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи

Методичні рекомендації до семінарських занять

Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться для поглибленого вивчення дисциплін та опанування їх методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань програмного матеріалу.

Семінари мають сприяти розвитку самостійної роботи студентів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, розвитку культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії.

Семінарські заняття є важливим засобом не тільки для перевірки знань студентів, але й для формування високого рівня знань на основі правильних суджень та висновків.

Головна мета семінарських занять – допомогти студентам опанувати навчальну дисципліну.

Основні завдання семінарських занять полягають у засвоєнні загальнотеоретичних положень навчальної дисципліни. У процесі обговорення питань студенти навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосовувати теоретичні положення.

Основою ефективного розгляду основних питань теми на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота студентів, конспектування навчальної і наукової літератури з навчальної дисципліни. Така робота передбачає використання робочої навчальної програми, кожне питання якої має бути засвоєним.

Підготовку до семінарського заняття варто починати з вивчення конспекту, або тексту лекції, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле поняття, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, студент ризикує сприйняти неправильно значення терміну, виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися словниками чи іншими допоміжними джерелами.

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Студенти мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.

Опанування положень навчальної дисципліни передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак певного явища, але й розуміння різних точок зору.

Готуючись до семінару, необхідно звернути увагу на ключові поняття, які притаманні вказаним темам, та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті треба будувати так свій виступ, щоб відокремити його головні чинники:

 • чітке формулювання теоретичного положення;

 • обґрунтування цього положення і розкриття його характерних ознак і властивостей;

 • аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними фактами дійсності, явищами суспільно-політичного, економічного, культурного життя;

 • доведення значимості питань, які розглядаються, для практичної діяльності.

Опрацювання тем семінарських занять або окремих їх питань може відбуватися в різних формах: співбесіди, загально групової дискусії, заслуховування й обговорення рефератів, проведення письмових контрольних робіт, виконання тестових завдань.

ТЕМА 1. Предмет психології, її завдання та методи

Семінарське заняття № 1 – 2 год.

План

 1. Етапи становлення предмета психології як науки.

 2. Психіка та її функції.

 3. Методи психології.

 4. Основні галузі психології.

 5. Значення психологічних знань в професійної діяльності юриста.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: психологія, психіка, нервова система, функції психіки, свідоме, несвідоме, поведінка, діяльність, методи психології, галузі психології
Рекомендована література до теми 1: [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], [3.3], [3.5], [3.13], [3.15], [3.17], [5.1].

Тема 2. Основні напрями психологічної науки

Семінарське заняття № 2 – 2 год.

План

 1. Біхевіоризм.

 2. Гештальтпсихологія.

 3. Когнітивна психологія.

 4. Психоаналіз. Основні ідеї та течії.

 5. Гуманістична психологія.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: біхевіоризм, поведінка, умовні рефлекси, гештальтпсихологія, цілісні структури свідомості, образ, психоаналіз, несвідоме, пізнання, когнітивна психологія, гуманістична психологія, «Я-концепція», мотивація людини, еклектизм.

Рекомендована література до теми 2: [2.3], [2.4], [2.5], [3.2], [3.4], [3.5], [3.14], [4.1].

Тема 3. Психологія пізнавальних процесів

Семінарське заняття № 3 – 2 год.

План

 1. Структура пізнавальних процесів.

 2. Властивості та види сприйняття.

 3. Пам’ять. Види пам`яті.

 4. Види уваги. Основні характеристики властивостей уваги.

 5. Уява як психічний процес. Види уяви.

 6. Мислення як психологічний процес. Види мислення.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: психічні процеси, пізнавальні процеси, відображення, свідомість, знання, відчуття, сприймання, пам’ять, увага, уява, мислення, мова.
Рекомендована література до теми 3: [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], [3.1] [3.2], [3.3], [3.11], [3.14], [3.17], [5.1].

Тема 4. Психічні властивості особистості

Семінарське заняття № 4 – 2 год.

План

 1. Психологічна структура особистості.

 2. Типи темпераменту.

 3. Типи та риси характеру.

 4. Здібності, їх класифікація.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: особистість, індивідуальність, психічні властивості, спрямованість, темперамент, характер, здібності.
Рекомендована література до теми 4: [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], [3.1] [3.2], [3.3], [3.11], [3.14], [3.17], [5.1].

Тема 5. Психічні стани особистості

Семінарське заняття № 5 – 2 год.

План

 1. Суттєві особливості психічного стану як психологічної категорії.

 2. Загальні властивості емоцій та почуттів.

 3. Афекти і настрій.

 4. Регулятивне значення емоцій і волі в самотворенні особистості.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: психічні стани, емоції, почуття, настрій.

Рекомендована література до теми 4: [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], [3.1] [3.2], [3.3], [3.11], [3.14], [3.17], [5.1].

Тема 6. Психологія спілкування. Міжособистісні взаємовідносини

Семінарське заняття № 5 – 2 год.

План

 1. Роль спілкування у розвитку людини. Функції спілкування.

 2. Структура спілкування.

 3. Засоби спілкування.

 4. Види спілкування.

 5. Типологія конфліктів і засоби їх вирішення.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: спілкування, функції спілкування, структура спілкування, емпатія, рефлексія, ідентифікація, види спілкування, засоби спілкування, конфлікт, комунікативна компетентність.
Рекомендована література до теми 5: [2.3], [2.4], [2.5], [3.1] [3.2], [3.11], [3.14], [3.15], [3.18].

ТЕМА 7. Психологія навчальної діяльності

Семінарське заняття № 6 – 2 год.

План

 1. Психологічний аналіз навчального процесу.

 2. Структура навчальної діяльності.

 3. Психологічні закономірності та особливості процесу засвоєння знань.

 4. Роль мотивації в навчальної діяльності.

 5. Психологічні фактори, яки впливають на процес навчання.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: навчальний процес, навчальна діяльність, учіння, мотиви навчання, пізнавальна потреба, пізнавальна активність, самоосвіта.
Рекомендована література до теми 6: [2.1], [2.3], [2.5], [3.1], [3.9] [3.10], [3.11], [3.12].

ТЕМА 8. Психологія виховання

Семінарське заняття № 7 – 2 год.

План

 1. Сутність та психологічні особливості виховання.

 2. Закономірності, принципи виховання.

 3. Основні напрями виховання.

 4. Методи виховання і умови їх ефективного використання в діяльності правоохоронця.

 5. Самовиховання. Основні психологічні передумови самовиховання.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: особистість, виховання, самовиховання, ціннісні орієнтації, закономірності виховання, принципи виховання, методи виховання, напрями виховання.
Рекомендована література до теми 7: [2.1], [2.3], [2.5], [3.1], [3.7], [3.9] [3.10], [3.11], [3.12]. [3.13].

Тема 9. Перевиховання: специфіка, функції, етапи, принципи

Семінарське заняття № 8 – 2 год.

План

 1. Психолого-педагогічна характеристика перевиховання та виправлення.

 2. Важковиховувані та педагогічно занедбані підлітки, їх індивідуальні особливості.

 3. Негативні чинники, що зумовлюють появу важковиховуваних підлітків та юнаків.

 4. Сутність та види девіантної поведінки.

 5. Основні принципи, етапи та методи перевиховання.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: виховання, перевиховання, виправлення, деформування особистості, «важковиховувані діти, педагогічно занедбані підлітки, девіантна поведінка, профілактика..
Рекомендована література до теми 8: [2.1], [2.5], [3.1], [3.7], [3.9] [3.10], [3.11], [3.12]. [3.13], [3.19].

Завдання для самостійної роботи
Методичні поради до самостійної роботи

Проблеми формування творчої активності, професійній самостійності студентів у процесі навчання завжди були в центрі уваги педагогіки вищої школи. Це пов’язано як із вимогами до сучасного фахівця з вищою освітою, необхідністю займатися самоосвітою впродовж усього професійного життя, так і шаленим зростанням обсягу інформації, яку треба засвоїти. Без самостійної роботи фахівець сформуватися не може.

Оволодіння професійними знаннями та уміннями відбувається лише через організацію власної пізнавальної діяльності. Передати знання неможливо, ними можна лише оволодіти, можна опанувати, привласнити, зробити своїми або засвоїти.

Самостійна робота студентів сприяє формуванню самостійності, ініціативності, дисциплінованості, почуття відповідальності, необхідних майбутньому фахівцю у навчанні і професійної діяльності.

У відповідності до Закону «Про вищу освіту» (розділ VII, стаття 43), самостійна робота відноситься до форм організації навчального процесу.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає обов’язкове виконання студентом самостійної роботи.

Самостійна робота розглядається усіма дослідниками і практиками як цілеспрямована, активна, відносно вільна діяльність. Вона є завершальним етапом розв’язання навчально-пізнавальних завдань, які розглядалися на лекціях, семінарах, практичних і лабораторних заняттях. Адже знання можна вважати надбанням студента тільки за умови що він приклав для їх здобуття свої розумові і практичні зусилля.

Самостійна робота студентів сприяє формуванню самостійності, самодисципліни, особистісної відповідальності, ініціативності, необхідних майбутньому фахівцю у навчальній та професійній діяльності.

В процесі самостійної роботи студенту пропонуються навчальні завдання та рекомендації для їх виконання; робота проводиться без безпосередньої участі викладача, але під його керівництвом; виконання роботи вимагає від студентів розумової напруги, активного і цілеспрямованого вивчення навчального матеріалу.

Основна мета організації самостійної роботи – надавати максимальну можливість для розвитку особистісних і професійних якостей, творчої індивідуальності майбутніх фахівців.

Самостійна робота припускає виконання студентом наступних дій: усвідомлення мети своєї діяльності, надання її особистісного смислу, самоорганізації в розподілі навчальних дій протягом часу, самоконтролю по їх виконанню.

Основою ефективного виконання самостійної роботи є вивчення лекційного матеріалу, конспектування навчальної і наукової літератури з навчальної дисципліни. Така робота передбачає використання робочої навчальної програми, кожне питання якої має бути засвоєним.

Самостійну роботу варто починати з вивчення конспекту, або тексту лекцій, потім прочитати та законспектувати в зошит для семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле поняття, вираз, обов'язково необхідно з'ясувати його зміст. Не зробивши цього, студент ризикує сприйняти неправильно значення терміну, виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися словниками чи іншими допоміжними джерелами.

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Студенти мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.

Опанування положень навчальної дисципліни передбачає не тільки засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис певного явища та ознак, але й розуміння різних точок зору щодо нього.

Готуючись самостійно, необхідно звернути увагу на ключові поняття, які притаманні вказаним темам, та засвоїти їх.

Реферати передбачені завданнями, присвячуються складним питанням, які не розглядаються в навчально-методичній літературі і потребують опанування наукових джерел, окремих статей або монографій. Обсяг реферату мас відповідати 7-8 хвилинам доповіді. Реферативні повідомлення заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять і лише у виключних випадках без доповіді перевіряються викладачем. Вони обов'язково оцінюються викладачем. Реферати можуть бути основою для написання наукової роботи, доповіді на засіданнях наукового гуртка або на конференції.

Тема 1. Предмет психології, її завдання та методи

Питання для самостійного опрацювання:

  1. Чим відрізняється розвиток психіки у тварин в умовах біологічної еволюції та в людини у мовах історичного процесу?

  2. Чи згодні Ви з прислів’ям : «Щоб впізнати людину, треба з нею пуд солі з’їсти» ?

  3. Чому це прислів’я не відкидає необхідності наукового пізнання психіки? Обґрунтуйте свою відповідь.

  4. Навіщо юристу оволодівати науковими психологічними знаннями?

  5. Чи тотожні поняття «душа» та «психіка»? Обґрунтуйте свою відповідь.

  6. В чому проявляється психіка людини?

  7. Які галузі психологічної науки найбільш пов’язані з юридичною діяльністю? Обґрунтуйте свою відповідь.


II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.
Рекомендована література до теми 1: [2.2] [2.3], [2.4], [2.5], [3.3], [3.5], [3.14], [3.16], [3.17], [5.1].

Тема 2. Основні напрями психологічної науки

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Охарактеризуйте сутність духовної (християнської) психології.

 2. Зробить порівняльну таблицю «Основні психоаналітичні концепції».

 3. Опишіть типи поведінки людини.

 4. Охарактеризуйте механізми психологічного захисту. Наведіть приклади з особистісного життя.

 5. Хто з психологів, імовірніше за все, міг би стверджувати, що «ціле більше, ніж сума його частин»? Обґрунтуйте відповідь.

 6. Коли починається формування «Я- концепції»? Обґрунтуйте відповідь.

 7. Обґрунтуйте взаємозв’язок мотивів діяльності з її цілями. Наведіть приклад.


II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.
Рекомендована література до теми 2: [2.3], [2.4], [2.5], [3.2], [3.4], [3.5], [3.14], [4.1].

Тема 3. Психологія пізнавальних процесів

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Охарактеризуйте взаємозв’язок мислення та мови.

 2. Визначити умови доброго запам’ятовування і збереження.

 3. Психологічно обґрунтуйте такі способи керівництва пам’яттю:

  • чітко сформульована мета діяльності;

  • активна розумова праця з матеріалом;

  • переказ тексту своїми словами;

  • складання плану заучування матеріалу;

  • самостійний висновок.

 4. Охарактеризуйте шляхи, прийоми й засоби вдосконалення уваги людини.

 5. Психологічно обґрунтуйте такі прийоми керівництва увагою:

  • переключення (зміна слухової інформації на зорову тощо);

  • несподівані прийоми;

  • неповне подання змісту;

  • гумор;

  • відверті попередження про те, що мова йтиме про важкі та нецікаві речі;

  • початок речі про справи співрозмовника.


II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.

Рекомендована література до теми 3: [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], [3.1] [3.2], [3.3], [3.11], [3.14], [3.17], [5.1].

Тема 4. Психічні властивості особистості

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Проаналізуйте різні вчення про темперамент.

 2. Поясніть поняття «змішаний тип темпераменту».

 3. Охарактеризуйте основні типи акцентуації характеру.

 4. Поясніть думку С.К. Рубінштейна, що розвиток здібностей у сукупності з задатками здійснюється у вигляді спіралі.

 5. Чому зріст людини в очах сторонніх не завжди дорівнює фактичному? Обґрунтуйте відповідь.


II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.
Рекомендована література до теми 4: [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], [3.1] [3.2], [3.3], [3.11], [3.14], [3.17], [5.1].

Тема 5. Психічні стани особистості

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Проаналізуйте психологічні та фізіологічні механізми емоцій.

 2. Охарактеризуйте рівні вивчення психічного стану.

 3. У чому суть естетичних почуттів?

 4. Чи існує взаємозв’язок між ланками вольового акту? Обґрунтуйте відповідь.

 5. Чи є тотожними поняття «вольове зусилля» та «вольовий вчинок»? Обґрунтуйте відповідь.

 6. Як Ви розумієте вислів В. Пєкєлеса «Навчайтеся володіти собою»?

 7. Як Ви розумієте вислів: «Сум, який не проявляється у сльозах, змушує плакати інших»?


II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.
Рекомендована література до теми 4: [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], [3.1] [3.2], [3.3], [3.11], [3.14], [3.17], [5.1].

Тема 6. Психологія спілкування. Міжособистісні взаємовідносини

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Які існують форми міжособистісної взаємодії?

 2. У чому полягає метод активного слухання?

 3. «Вдягання маски» - це позитивне чи негативне явище?

 4. Охарактеризуйте типи конфліктів.

 5. Які існують шляхи конструктивного подолання бар’єрів спілкування і вирішення конфліктів.

 6. Що треба і що не треба робити при виникненні конфліктної ситуації?

 7. Якими професійними якостями та вміннями повинен володіти юрист для успішного вирішення конфлікту?


II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.
Рекомендована література до теми 5: [2.3], [2.4], [2.5], [3.1] [3.2], [3.11], [3.14], [3.15], [3.18].

ТЕМА 7. Психологія навчальної діяльності

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Охарактеризуйте психологічні фактори, які впливають на процес навчання.

 2. Розкрийте взаємозв’язок між мотиваційною орієнтацією і успішністю навчальної діяльності юриста.

 3. Якій зміст поняття «вміння вчитися»?

 4. Поясніть сутність неперервної освіти юриста.

 5. Наведіть приклади знань, вмінь, навичок.


II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.
Рекомендована література до теми 6: [2.1], [2.3], [2.5], [3.1], [3.9] [3.10], [3.11], [3.12].

Тема 8. Психологія виховання

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Охарактеризуйте взаємозв’язок виховання і психічного розвитку людини.

 2. Обґрунтуйте на конкретних прикладах взаємообумовленість різних напрямків виховання.

 3. Чим обумовлені результати виховання?

 4. Розкрийте зміст національного виховання.

 5. Охарактеризуйте особливості правового виховання.

 6. Обґрунтуйте особливості змісту морального виховання.

 7. Із джерел української народної педагогіки (прислів’їв казок, легенд, звичаїв, обрядів) випишіть 4–5 прикладів, які свідчать про мудрість народу у справі виховання.

 8. Охарактеризуйте моделі сімейного виховання.


II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.
Рекомендована література до теми 7: [2.1], [2.3], [2.5], [3.1], [3.7], [3.9] [3.10], [3.11], [3.12]. [3.13], [3.14].

Тема 9. Перевиховання: специфіка, функції, етапи, принципи

I. Питання для самостійного опрацювання:

 1. Проаналізуйте характерні особливості поведінки важковиховуваних дітей.

 2. Якою мірою загальні соціальні фактори впливають на появу «важких» підлітків.

 3. Охарактеризуйте соціальні та психолого-педагогічні умови успішного проведення виховної роботи з педагогічно занедбаними дітьми.

 4. Обґрунтуйте значущість психологічних знань в процесі перевиховання. . Охарактеризуйте суперечності підліткового віку та шляхи їх розв’язання.


II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.
Рекомендована література до теми 8: [2.1], [2.5], [3.1], [3.7], [3.9] [3.10], [3.11], [3.12]. [3.13], [3.19].


Індивідуальні завдання
Тема 1. Предмет психології, її завдання та методи

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

 1. Наукова і ненаукова психологія.

 2. Життєвий цикл розвитку людини.

 3. Психологічні особливості вікових періодів.

 4. Міждисциплінарні зв’язки загальної психології з юридичною.

 5. Місце психології в системі наук про людину.

 6. Наукова психологія в моєму житті.

 7. Наступність у розумінні природи психіки від давнини до нашого часу.

 8. Взаємозв’язок принципів і методів психологічної науки.

 9. Роль психології в оптимізації професійної діяльності.


II. Скласти логічну діаграму теми.
III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.

Тема 2. Основні напрями психологічної науки

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

 1. Видатні психологи сучасності.

 2. Трансперсональна психологія (С. Гроф, К. Уілбер).

 3. Аналітична психологія К. Юнга.

 4. Психоаналітичні теорії особистості.

 5. Самоактуалізація особистості (А. Маслоу).

 6. Інтерактивна психологія (Е. Берн).

 7. Механізми психологічного захисту.


II. Скласти логічну діаграму теми.
III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.

Тема 3. Психологія пізнавальних процесів

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

 1. Відчуття як первинна форма відображення дійсності.

 2. Ілюзії сприйняття.

 3. Засоби активізації мислення.

 4. Роль уявлення в правоохоронній діяльності.

 5. Використання закономірностей процесів мислення в діяльності правоохоронця.

 6. Пам’ять у навчальній діяльності.

 7. Взаємодія розвитку пам’яті, мислення й уяви.

 8. Роль уваги у навчальній і трудовій діяльності людини.

 9. Співвідношення творчості й професіоналізму.


II. Скласти логічну діаграму теми.
III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.

Тема 4. Психічні властивості особистості

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

 1. Психологічна характеристика творчої особистості видатних юристів, діячів науки, культури.

 2. Врахування особливостей темпераменту в правоохоронній діяльності.

 3. Концепції особистості у вітчизняній класичній психології.

 4. Теорії особистості у зарубіжної класичній психології.

 5. Психологічні особливості вікових періодів.

 6. Спрямованість і мотиви діяльності особистості.


II. Скласти логічну діаграму теми.
III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.

Тема 5. Психічні стани особистості

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

 1. Регулятивне значення емоцій і волі в самотворенні особистості.

 2. Інтелектуальні почуття особистості.

 3. Стреси в житті людини.

 4. Стрес і фрустрація.

 5. Агресія та агресивна поведінка.

 6. Функції афективної сфери в житті особистості.


II. Скласти логічну діаграму теми.
III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.

Тема 6. Психологія спілкування. Міжособистісні взаємовідносини

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

 1. 1 Особистість в групі: проблеми лідерства та керівництва.

 2. Комунікативна культура юриста.

 3. Типові труднощі спілкування.

 4. Удосконалення навичок спілкування.

 5. Міжособистісні конфлікти.

 6. Принципи класифікації конфліктних ситуацій.

 7. Спілкування як комунікація.

 8. Типи міжособистісних стосунків.

 9. Спільна діяльність як взаємодія.

 10. Невербальне спілкування.

 11. Роль міжособистісних стосунків у функціонуванні групи.


II. Скласти логічну діаграму теми.
III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.

ТЕМА7. Психологія навчальної діяльності

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

 1. Врахування індивідуально-психологічних особливостей в процесі навчальної діяльності.

 2. Взаємозв’язок волі і самоконтролю в навчальної діяльності.

 3. Психологічні основи організації самостійної роботи студента.

 4. Функціональна безграмотність як психолого-педагогічна проблема.

 5. Психологічні особливості засвоєння знань.

 6. Процес навчання як процес розумового розвитку студента.

 7. Мотивація навчальної діяльності студента.


II. Скласти логічну діаграму теми.
III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.

Тема 8. Психологія виховання

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

 1. Наукові погляди на зв'язок між психічним розвитком та вихованням.

 2. Виховний арсенал сучасного юриста.

 3. Психологічні особливості формування правосвідомості.

 4. Взаємозв’язок громадянського і правового виховання.

 5. Статеве виховання в контексті еволюції уявлень про гендерні ролі.

 6. Роль соціального середовища в процесі виховання.

 7. Основні психологічні передумови самовиховання.

 8. Виховні функції правоохоронця.

 9. Система засобів, яка сприяє самовихованню особистості.


II. Скласти логічну діаграму теми.
III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.

Тема 9. Перевиховання: специфіка, функції, етапи, принципи

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

 1. Психологічні механізми девіантної поведінки.

 2. Гуманна спрямованість процесу перевиховання.

 3. Специфічні форми девіації підліткового віку.

 4. Основні психолого - педагогічні засоби запобігання агресивної поведінки.

 5. Спільна робота органів внутрішніх справ, установ освіти та культури з профілактики девіантної поведінки.

 6. Педагогічна модель А.С.Макаренка.

 7. Захист дітей від сімейного неблагополуччя.

 8. Предмет та завдання психології виправної діяльності.

 9. Ч. Ломбразо та В. Шелдон про біологічні фактори кримінальної злочинності.


II. Скласти логічну діаграму теми.
III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.
Методи контролю
Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок і вмінь за певний період навчання (навчальний семестр).

З навчальної дисципліни «Психологія» передбачено:

- для денної форми навчання – залік.
^ Розподіл балів, які отримують студенти

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких навчальним планом передбачено один модульний контроль протягом семестру

Модуль 11)

ЗАЛІК

Поточний контроль 1 (ПК1)

модульний контроль (МК1)

Аудиторна робота

Самостійна робота

Індивідуальна робота

30

15

15

60

40

М1=ПК1+МК1≤100

Підсумкова оцінка у випадку складання заліку(П) =

40


^ Критерії оцінювання

Критерії оцінювання аудиторної роботи

студентів на семінарських заняттях

БАЛИ

ПОЯСНЕННЯ

5

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні психології.

4

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні психології.

3

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.

2

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення.

1

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.

0

Відсутність на занятті


Питання для підготовки до підсумкового контролю


 1. Основні етапи розвитку психологічної науки.

 2. Функції психіки.

 3. Методи психології.

 4. Основні форми прояви психіки людини та їх взаємозв’язок.

 5. Галузі психології.

 6. Міждисциплінарні зв’язки загальної психології з юридичною.

 7. Біхевіоризм.

 8. Гештальтпсихологія.

 9. Когнітивна психологія.

 10. Психоаналіз.

 11. Потреби. Мотивація за А. Маслоу.

 12. Роль мотивації в навчально - професійної діяльності.

 13. «Я-концепція» К.Роджерса.

 14. Склад та структура пізнавальних процесів.

 15. Відчуття: види, основні якості та характеристика.

 16. Властивості та види сприймання.

 17. Види пам’яті.

 18. Властивості та види уваги.

 19. Поняття про уяву. Види уяви.

 20. Поняття про мислення. Види мислення.

 21. Врахування юристом закономірностей психології пізнавальних процесів в професійній діяльності.

 22. Психологічна структура особистості.

 23. Спрямованість особистості.

 24. Типи темпераменту.

 25. Типи та риси характеру.

 26. Основні типи акцентуації характеру.

 27. Класифікація здібностей.

 28. Основні психологічні теорії волі.

 29. Вольова регуляція поведінки.

 30. Психологічні та фізіологічні механізми емоцій.

 31. Види емоцій.

 32. Загальні властивості емоції і почуттів.

 33. Функції спілкування.

 34. Структура спілкування.

 35. Засоби спілкування.

 36. Види спілкування.

 37. Емпатія, рефлексія, ідентифікація.

 38. Функції та типологія конфліктів.

 39. Навчальна діяльність як чинник розвитку особистості.

 40. Психологічний аналіз навчальної діяльності.

 41. Психологічні закономірності процесу засвоєння знань.

 42. Психологічні бар’єри, які негативно позначаються на мотивації навчання.

 43. Психологічні передумови і показники успішності у навчально-професійної діяльності.

 44. Психологічні фактори, яки впливають на процес навчання.

 45. Взаємозв’язок виховання та розвитку людини.

 46. Сучасні вимоги до особистості юриста та завдання виховання.

 47. Сутність процесу виховання.

 48. Закономірності та принципи виховання.

 49. Психологічні механізми формування якостей особистості.

 50. Національне виховання.

 51. Правове виховання.

 52. Розумове виховання.

 53. Моральне виховання.

 54. Екологічне виховання.

 55. Трудове виховання.

 56. Естетичне виховання.

 57. Фізичне виховання.

 58. Класифікація методів виховання.

 59. Виховні функції юриста.

 60. Сутність, зміст процесу самовиховання.

 61. Роль самовиховання в професійному зростанні юриста.

 62. Психологічна характеристика моделей сімейного виховання.

 63. Сутність процесів перевиховання та виправлення.

 64. Основні функції та принципи процесу перевиховання.

 65. Сутність і види девіантної поведінки.

 66. Профілактична робота по попередженню девіантної поведінки.


Інформаційне та методичне забезпечення.
^

Рекомендована література1. Основні нормативні акти:

1.1. Конституція України: К., 1996.

1.2. Закон України «Про освіту». – К., 1996

1.3. Закон України «Про вищу освіту». – К., 2002.

1.4. Законодавство України про освіту. – К., 2002.
2. Підручники:

2.1. Бандурка О.М. Основи психології та педагогіки. Підр. К.:Алерта, 2003.

2.2. Дрозденко К.С. Загальна психологія в практичному вимірі. Кредитно-модульний курс. Підручник. – К. «Професіонал», 2007.

2.3. Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник – К.: ЦУЛ, 2010. – 272 с.

2.4. Нємов Р.С. Психологія. – К., 2008.

2.5. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2001.
^ 3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

3.1. Варій М.Й. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007.

3.2. Загальна психологія / І.М. Цимбалюк: Навчальний посібник.- К.: «Професіонал», 2004.

3.3. Загальна психологія в таблицях і схемах/ К.С.Дразденко: Навчальний посібник -К: В.Д. ”Професіонал”, 2004.

3.4. Зазнюк С. Психологія мотивації. – К., 2002.

3.5. Ковальчук М. Історія психології. Навчальний посібник.-К., 2004.

3.6. Колісниченко Л.А. Основи психології та педагогіки. Навч.-метод. пос. для самост. вивчення. – К., 2002.

3.7. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. пос. – К., 2002.

3.8. Максименко С.Д. Загальна психологія. Навчальний посібник. К: ЦУЛ, 2004.

3.9. Макарова Л.І., Гах Й.М. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. –Київ. Центр навч. літератури, 2005.

3.10. Семенова А.В. Основи психології та педагогіки. Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2006.

3.11. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб.- К.: Академвидав. 2006.

3.12. Серьожнікова Р.Н. Основи психології і педагогіки. Навч. посібник.- К.: ЦУЛ, 2005.

3.13. Синьов В.М., Пометун О.І. і др. Основи теорії виховання: Навчальний посібник /За загальн. ред. академіка АПН України В.М. Синьова. – Київ: РВВ КІВС, 2000.

3.14. Пальм Ш.Ф. Загальна психологія: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

3.15. Петюх В.М. Конфліктологія. Навч. пос.-К., 2003.

3.16. Цимбалюк І.М. Психологія: Навчальний посібник. - К.: «Професіонал», 2004.

3.17. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Професіонал», 2004.

3.18. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування. -К., 2004.
4. Монографії та інші наукові видання:

4.1. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. - К., 2002.
5. Інші джерела:

5.1. Статіонова Н.П. Психологія. Опорний конспект лекцій. - К., 2004.
Схожі:

Методичні рекомендації до семінарських занять iconМетодичні рекомендації щодо завдань на самостійну роботу та підготовки...
У процесі цього різновиду занять здійснюється поточний контроль якості знань, застосовуються методичні заходи індивідуалізації навчання....
Методичні рекомендації до семінарських занять iconМетодичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять
Методичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів напряму...
Методичні рекомендації до семінарських занять iconПрограма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять...
Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з курсу «Історія України» / Уклад. В. В. Кабачек, С.І. Мешковая,...
Методичні рекомендації до семінарських занять iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Методичні рекомендації до семінарських занять iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Методичні рекомендації до семінарських занять iconМетодичні рекомендації до семінарських занять
Політологія: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Методичні рекомендації до семінарських занять iconПрограма та методичні рекомендації до лекційних І семінарських занять...
Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з курсу «Історія України» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні рекомендації до семінарських занять iconМетодичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки...
Кісель В. Й. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни “Цивільний...
Методичні рекомендації до семінарських занять iconТа методичні рекомендації по їх проведенню
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до семінарських занять iconМетодичні рекомендації до семінарських занять з історії України (...
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання) /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка