Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи для студентів 4 курсу денної форми навчання
Скачати 353.54 Kb.
НазваПрограма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи для студентів 4 курсу денної форми навчання
Сторінка1/2
Дата конвертації21.12.2013
Розмір353.54 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Психологія > Методичні рекомендації
  1   2


МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

ПРОГРАМА, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

(для студентів 4 курсу денної форми навчання

спеціальності „Психологія”)


Львів – 2010

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ: Програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів 4 курсу денної форми навчання фахового напрямку „Психологія”) / Укл. Н.І. Пилат – ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 18 с.

Укладач: к. психол. н., доцент кафедри психології

Пилат Наталія Іванівна


Сучасні концепції управління безпосередньо пов’язані з посиленням ролі людського фактору в умовах демократизації суспільства, з активізацією соціальної та кадрової політики. Вдосконалення виробничих, інформаційних і управлінських технологій, розуміння індивідуальних і загальнолюдських цінностей дозволяють ближче підійти до вирішення центральної проблеми людства: подолання суперечності між людиною та організацією. Психологічний підхід до проблеми управління персоналом дозволяє представити управління як систему, що забезпечує ефективність діяльності організації на основі розвитку окремого працівника.

Програма дисципліни „Психологія управління” інтегрує професійно-теоретичні знання та практику сучасних психологічних досліджень з метою підвищення ефективності діяльності організацій.

Предметом вивчення дисципліни є психологічні закономірності управлінської діяльності.

Основними формами вивчення дисципліни є лекції, семінарські заняття, самостійна робота. Самостійна робота спрямована на поглиблення, закріплення та творче осмислення управлінських знань та впровадження відповідного інструментарію в професійну діяльність організаційного психолога.
Рекомендовано кафедрою психології,

протокол № від січня 2010 р.

і. анотація

Дисципліна «Психологія управління» виступає як профільна для спеціалізації «Психологія управління» на кафедрі психології. Вона знайомить студентів з предметом психології управління як науки, її прикладними завданнями, розкриваючи основні психологічні проблеми в організаціях різного типу і на різних стадіях життєвого циклу. Подальший розвиток дисципліна «Психологія управління» отримує в таких курсах, як «Психологія праці», «Інженерна психологія», та спецкурсах «Організаційна діагностика», «Організаційне консультування», «Управління персоналом» тощо.

У своєму змісті вона орієнтується на сучасні моделі професійної діяльності в галузі менеджменту, розвитку організацій, управлінського консультування. Загальний об'єм дисципліни складає 38 годин, з них 14 годин лекційних занять, 14 годин семінарських занять, включаючи виконання домашнього завдання.

У лекційній частині дається обґрунтування особливого місця психології управління як міждисциплінарних галузі наукового знання. Розглядається структура психології управління як науки і зміст основних психологічних проблем в організаціях. Знання, отримані студентами в ході вивчення дисципліни «Психологія управління», повинні забезпечити їм можливість вироблення обґрунтованої професійної позиції по відношенню до проблем організацій.
^ Мета курсу: ознайомити слухачів з психологічними особливостями процесу управління, показати закономірності соціальної взаємодії в організації, навчити застосовувати методи психологічного дослідження в роботі з персоналом.

^ Завдання курс:

 1. Ознайомлення з теоретичними підходами, експериментальними та прикладними дослідженнями в галузі психології управління;

 2. Оволодіння методами психодіагностики в роботі з персоналом організації;

 3. Засвоєння основних психологічних закономірностей управлінської діяльності, лідерства та керівництва;

 4. Засвоєння навичок психологічного аналізу роботи та робочого середовища.

 5. Діагостика поведінки працівників в організації.

 6. Аналіз організаційної структури організації та її психологічного змісту.

 7. Засвоєння основних методів саморегуляції в роботі керівників;

 8. Оволодіння технологією формування організаційної культури.

 9. Оволодіння навичками постановки і вирішення дослідницьких завдань в галузі психології управління

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • історію розвитку і основний зміст предмету психології управління;

 • категоріальний апарат, необхідний для аналізу і прогнозування процесів, що протікають в організаціях;

 • структуру управління в організації, систему мотивації та стимулювання, а основних організаційних процесів;

вміти:

 • вміти виділяти психологічні проблеми в організаціях і здійснювати їх аналіз;

 • аналізувати основні психологічні закономірності управлінської діяльності, лідерства та керівництва;

 • здійснювати діагностику організаційних процесів в компанії та розробляти рекомендації щодо їх оптимізації;

 • аналізувати основні характеристики роботи та робочого середовища;

 • визначати психологічний клімат в організаційному середовищі, лояльність до організації та задоволеність роботою працівників;

 • вирішувати дослідницькі завдання в галузі психології управління.


ІІ. основна Література


 1. Геберт Д., Розенштиль Л. фон. Организационная психология. Человек и организация. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2006. – 624 с.

 2. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов – СПб.: Питер, 2001.

 3. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов по специальности «Организационная психология». — 2-е изд. — М.: Флинта: МПСИ, 2002. — 648 с.

 4. Кабаченко Т.С. Психология управления: Учеб-ное пособие. — М.: Педагогическое общество России, 2000. - 384 с.

 5. Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. Пер. с нем. – Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2003.

 6. Кирхлер Э., Родлер К. Управление в организациях / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2003, - 128 с.

 7. Кирхлер Э., Хельц Э. Дизайн работ в организациях. Пер. с нем. - Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2003.

 8. Лозниця В.С. Психологія менеджменту – К., 2000.

 9. Мучински П. Психология, профессия, карьера. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2004.

 10. Ньюстром Дж. В, Дэвис К. Организационное поведение. – СПб: Питер, 2001.

 11. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с.

 12. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. СПб.: Речь, 2002. – 298 с.

 13. Ревская Н. Е. Психология менеджмента. Конспект лекций.— СПб.: Альфа, 2001.—240 с.

 14. Розанова В. А. Психология управления. Учебное пособие — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез". - 1999. - 352 с.

 15. Спивак В.А. Корпоративная культура. – СПб. Питер, 2001.

 16. Урбанович А. А. Психология управления: Учебное пособие.— Мн.: Харвест, 2003. — 640 с.

 17. Чередниченко И. П., Тельных Н. В. Психология управления / Серия «Учебники для высшей школы». — Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. — 608 с.

 18. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003.


ІІІ. СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

^ ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ”


№ теми

Тема заняття

Кількість годин

лекції

практ./сем.
^ Змістовий модуль 1. Психологія управлінської діяльності1

Психологія управління як галузь психологічної науки

2

2

2

Психологія управлінської діяльності: лідерство та керівництво в організації

2

2

2

Наукові підходи в дослідженні процесу управління

2

2
^ Змістовий модуль 2. Організаційно-психологічні процеси4

Організація як об’єкт дослідження

2

2

5

Характеристики робочого середовища

2

2

6

Мотивація до роботи та задоволеність працею

2

2

7

Організаційна культура

2

214 год

14 год

Разом 28 академ. годин
^
ІV. ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Тема 1. Психологія управління як галузь психологічної науки

Предмет психології управління та історія його становлення. Джерела виникнення психології управління. Науково-методологічні підходи у галузі управління. Школа наукової організації праці (Ф.-В. Тейлор, Ф. Гілбрет, Л. Гілбрет, Г. Гантт). Адміністративна школа (А. Файоль, британський консультант Л. Урвік, американські дослідники Г. Емерсон та Л. Г’юлік). Школа людських стосунків (Є. Мейо, М. Фоллет). Хоторнські експерименти. Школа людських ресурсів (А. Маслоу, Д. Мак-Клеланда, Д. Мак-Грегора, Ф.Герцберга, К.Адельфера). Школа «кількісних методів в управлінні» (1950-ті роки). Сучасні тенденції наукових досліджень в галузі психології управління.

Місце психології управління серед інших психологічних дисциплін. Організаційна та індустріальна психологія, основні напрямки. Оформлення організаційної психології в самостійну наукову дисципліну. Інженерна психологія. Міждисциплінарний характер психології управління. Місце психології управління в системі сучасного соціогуманітарного знання.

Предмет, об’єкт і завдання психології управління. Структура, функції та основні категорії психології управління. Організаційна психологія як сполучна ланка між фундаментальним знанням і реальною організаційною діяльністю. Методологія і методи психології управління. Методи організаційної психології (спостереження, аналіз документів, опит, експеримент), їх специфіка.

Основна література:

 1. Геберт Д., Розенштиль Л. фон. Организационная психология. Человек и организация. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2006. – С. 12-32. (Глава 1).

 2. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов – СПб.: Питер, 2001. - (Глави 1-3).

 3. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов по специальности «Организационная психология». — 2-е изд. — М.: Флинта: МПСИ, 2002. — (Глави 1-2).

 4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. — (Глави 1-2).

 5. Чередниченко И. П., Тельных Н. В. Психология управления / Серия «Учебники для высшей школы». — Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. — (Глави 1-2).

Додаткова література:

 1. Кирхлер Э., Майер-Пести К., Хофманн Е. Психологические теории организации. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2005. - С.15-28.

 2. Леонова А.Б., Чернышева А.Н. Психология труда и организационная психология: современное состояние и перспективы развития (Хрестоматия). – М.: Радикс, 1995. – С. 10-20.

 3. Власов П.К. Психология замысла организации: Принципы формирования стратегии. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2003. – С. 43-55.

 4. Розанова В. А. Психология управления. Учебное пособие — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез". - 1999. – С. 6 – 44. (Глава 1).

 5. Ревская Н. Е. Психология менеджмента. Конспект лекций.— СПб.: Альфа, 2001.— (Глава 1)

 6. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учеб. пособие. — М.: Гардарики, 2005. — С. 11- 37. (Глава 1).


Тема 2. Психологія управлінської діяльності: Лідерство і керівництво в організації
Психологічні особливості управлінської діяльності. Управління як соціальний феномен. Поняття управління. Об’єкт та суб’єкт управління. Соціально-психологічні феномени в системі управлінських відносин: власне управління, тобто цілеспрямована дія на певний об'єкт, та підпорядкування. Поняття системи управління.

Управління, влада та вплив. Види влади: винагороджуючи, примушуючи, легітимна, експертна, референтна, інформаційна. Джерела влади. Ефективність управління. Основні функції управлінської діяльності: планування, організація, мотивація, контроль, комунікація, прийняття управлінських рішень.

Лідерство і керівництво в організації. Чинники ефективності керівництва: 1) особливості лідера; 2) особливості (працівників) підлеглих; 3) особливості ситуації.

Керівник як суб’єкт управління. Ключові компетенції керівника. Управлінські ролі керівника. Кар'єра керівника. Широкий і вузький сенс кар'єри. Кар'єра як професійне просування, зростання. Кар'єра як посадове просування, досягнення певного соціального статусу.

Стосунки в системі «керівник — підлеглий». Функціональні особливості керівника та підлеглого. Управлінська взаємодія. Соціально-психологічний клімат та згуртованість трудового колективу.

Основна література:

 1. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2000.– C. 90-135 (Глава 3).

 2. Кабаченко Т. С. Психология управления. М., 200,1. – С. 167-168.

 3. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. СПб.: Речь, 2000. – (Глава IV, V).

 4. Урбанович А. А. Психология управления: Учебное пособие.— Мн.: Харвест, 2003. — 640 с.-(Глава 1).

 5. Фраймут Й. Страх в работе менеджеров / Пер. С нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2005. – 416 с.

Додаткова література:

 1. Журавлев А.В. Психология управленческого взаимодействия (теоретические и при-кладные проблемы). М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2004. С. 114-212.

 2. Тидор С.Н. Психология управления от личности – к команде. – Петрозаводск, 1997.

 3. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., Изд-во Института психотерапии, 2002.

 4. Шейнов В.П. Как управлять другими. Как управлять собой: Искусство менеджера. – Минск, 1997.


Тема 3. НАУКОВІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
Теорія „рис” в управлінні. Особистісні якості успішного керівника. Керівник як об’єкт психологічного дослідження. Управлінські ролі керівника. Психологічні типи керівників. Труднощі, вимоги та обмеження у роботі керівників. Проблема статі в управлінні.

Теорії поведінки: класична типологія стилів управління, двофакторні терії поведінки, модель решітки стилів управління.

Імовірнісні (ситуаційні) теорії управління: ситуативні теорії степені професійної зрілості Херсі і Бланчерда, теорія безперервності Танненбаума і Шмідта, імовірнісна модель Фідлера, теорія способів та цілей управління "шлях-мета", нормативна модель прийняття рішень Врума і Йеттона.

Актуальні підходи в дослідженні процесу управління: теорія атрибутивного лідерства, харизматичне і трансформаційне лідерство.

Основна література:

 1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. – С. 624-666.

 2. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2000.– С. 184–222 (Глава 5).

 3. Кирхлер Э., Родлер К. Управление в организациях / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2003, - 128 с.

 4. Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе. СПб.: Питер, 2003 – 222 с.

 5. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. — (Глава 7).

Додаткова література:

 1. Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 367-466.

 2. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. М.: ИНФРА-М, 2000. – 288 с.

 3. Лидерство. Психологические проблемы в бизнесе. Дубна, 1997. 176 с.


Тема 4. Організація як об'єкт дослідження
Поняття організації. Загальні характеристики організації (М. Меськон, М. Альберт, Ф. Хедоурі): ресурси, залежність від зовнішнього середовища, горизонтальний і вертикальний розподіл праці.

Внутрішні змінні організації – цілі, завдання, структура, технологія, люди, організаційна культура – і їх взаємозв'язок. Основні елементи зовнішнього середовища: споживачі, конкуренти, урядові установи, постачальники, фінансові організації і ін. Загальні характеристики зовнішнього середовища: складність, щільність (взаємозв'язана елементів), рухливість, невизначеність.

Життєвий цикл організації. Стадії існування організації: формування, зростання, стабілізація, реорганізація або ліквідація. Основні завдання і проблеми кожної стадії.

Структура організації. Функціонування організації: диференціація та інтеграція. Ключові елементи організації (Г.Мінцберг). Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації. Міжгрупові проблеми в організаціях. Міжгрупова диференціація та інтеграція. Прояви внутрішньогрупового фаворитизму і аутгруппової дискримінації в організації. Причини конфліктів між групами.

Основна література:

 1. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов. М.: Флинта, 2002. - (Глава 6).

 2. Кирхлер Э., Майер-Пести К., Хофманн Е. Психологические теории организации. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2005. – 312 с.

 3. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. СПб.: Речь, 2000. – (Глава ІІІ).

 4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. — (Глава 9).

Додаткова література:

 1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М.: Прогресс, 1985. – С. 24-81.

 2. Власов П.К. Психология замысла организации – Харьков, 2003.

 3. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – К., 1993.

 4. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2001.

 5. Морган Г. Имиджи организации. М., 2006.

 6. Очерки организационной психологии / Под ред. А.С. Огнева. – Воронеж, 1996.


Тема 5. характеристики роботи та робочого середовища
Взаємодія людини та організації. Проблема співвідношення взаємних очікувань і домагань: кваліфікаційні і особистісні характеристики; місце (статус) в організації; характер і результати роботи; перспективи зростання. Адаптація індивіда в організації. Рівні адаптації – психофізіологічний, психологічний, соціально-психологічний – і чинники, що її зумовлюють.

Умови праці. Дослідження динаміки працездатності та втоми. Фізичні умови роботи. Місцезнаходження організації. Дизайн офісу і робочого місця. Екологічна психологія і ландшафтні офіси. Режим роботи. Робочий час. Постійна неповна зайнятість. Гнучкий робочий графік. Психологічні і соціальні аспекти робочого середовища. Спрощення роботи. Нудьга і монотонність.

Робота як джерело стресу. Психологія професійного здоров'я. Реакція на стрес: індивідуальні відмінності. Причини виробничих стресів. Перевантаженість або не завантаженість роботою. Форми прояву виробничих стресів. Епідемія психогенного захворювання. Виснаження фізичних і духовних сил. Трудоголізм. Профілактика стресів і способи боротьби з їх наслідками. Методи відновлення працездатності.

Поняття організаційної поведінки. Традиційні складові організаційної поведінки – продуктивність праці, дисципліна, плинність кадрів, задоволеність роботою. Сучасні підходи до розуміння організаційної поведінки.

Основна література:

 1. Геберт Д., Розенштиль Л. фон. Организационная психология. Человек и организация. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2006. – 624 с. (Глава 3, 4).

 2. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. СПб., 2001. (Глава 4-7).

 3. Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – С. 159-200; 337-371.

 4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. — (Глава 10, 12).

Додаткова література:

 1. Громкова М.Т. Организационное поведение. М., 1999.

 2. Лютенс Ф. Организационное поведение. М., 1999.

 3. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение: Поведение человека на ра-бочем месте. СПб., 2000.

 4. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управления. – Харьков: ООО «Фортуна-пресс», 1998. – 464 с.

 5. Кабаченко Т.С. Психология управления: Учеб-ное пособие. — М.: Педагогическое общество России, 2000. - 384 с.

 6. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учеб. пособие. — М.: Гардарики, 2005. — 584 с.

 7. Ревская Н. Е. Психология менеджмента. Конспект лекций.— СПб.: Альфа, 2001.—240 с.

 8. Розанова В. А. Психология управления. Учебное пособие — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез". - 1999. - 352 с.

 9. Урбанович А. А. Психология управления: Учебное пособие.— Мн.: Харвест, 2003. — 640 с.

 10. Чередниченко И. П., Тельных Н. В. Психология управления / Серия «Учебники для высшей школы». — Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. — 608 с. (Глава 6.2.)


Тема 6. Мотивація до роботи та задоволеність працею
Поняття мотивації персоналу. Психологічна структура мотивації. Основні функції мотивації: спонукання до дії, скерування діяльності, контроль і підтримка поведінки. Поняття мотиву та стимулу. Взаємозв’язок мотиву та стимулу в управлінні персоналом. Види мотивації: внутрішня та зовнішня. «Flow-ефект».

Теорії мотивації. Змістовні (диспозиційні) теорії. Теорія потреб А. Маслоу, ERG-теорія К. Адельфера. Двохфакторна мотиваційно-гігієнічна концепція Ф. Герцберга. Теорія трьох потреб Д. МакКлелланда, X-Y теорія Д. Макгрегора.

Процесуальні (когнітивні) теорії мотивації. Теорія очікувань В. Врума. Теорія очікування (Л.Портер, Е.Лоулер), Теорія цілей (Дж. Латем, Е.Локк). Теорія справедливості С. Адамса.

Задоволеність роботою: якість робочого життя. Вимірювання задоволеності роботою. Задоволеність роботою і поведінка в організації. Мотивація, задоволеність роботою і оплата праці. Ставлення до праці. Механізм мотивації персоналу. Системи стимулювання працівників. Основні системи методів поліпшення мотивації працівників і підвищення результативності їх праці: економічні методи, управління за цілями, збагачення праці, метод співучасті або залучення працівників. Ефективність праці і трудова мотивація.

Основна література:

 1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. – (Глава 6).

 2. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2000.– (Глава 7).

 3. Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. Психология труда и организационная психология. Т. 1. Харьков, 2003. – 144 с.

 4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. СПб.: Питер, 2003. – (Глава 8).

Додаткова література:

 1. Мучински П. Психология, профессия, карьера. СПб., 2004. – С. 410-453.

 2. Кокурина И.Г. Методика изучения трудовой мотивации: Учебно-методическое посо-бие. М., 1990. – 56 с.

 3. Розанова В. А. Психология управления. Учебное пособие — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез". - 1999. – С. 77 – 113. (Глава 3).


Тема 7. Організаційна культура

Поняття організаційної культури. Зміст організаційної культури (сукупність базових цінностей, вірувань, символів, зразків поведінки). Структура організаційної культури. Типи організаційної культури (Deal T.E., Kennedy A.A., 1982) (Л. Костянтин). Елементи організаційної культури. Девізи, салогани, символи. Міфи, легенди, герої. Ритуали, традиції, PR-заходи. Зовнішній та внутрішній рівні організаційної культури. Корпоративні цінності та норми.

Концепція свідомості організації: репутація, амбіції, багаж та емоції. Психологічні тенденції організаційного середовища: індивідуалізм – колективізм, дистанція влади, прагнення уникати неприємностей, маскулізм-фемінізм.

Формування корпоративної культури. Феномен приналежності до організації: інтеграція, диференціація і адаптація. Лояльність та ідентифікація в організації. Організація як система комунікацій. Комунікації у формуванні організаційної культури. Вдосконалення міжособистісного спілкування і інформаційного обміну в організації. Регулювання інформаційних потоків.

Методи дослідження корпоративної культури. Методи підтримки корпоративної культури (внутрішній PR). Системи зворотного зв'язку в управлінському процесі: стендовий друк, радіо, інформаційні бюлетені, внутрішньофірмова газета і відеопрограми, системи збору пропозицій. Розвиток неформального спілкування в організації.

Основна література:

 1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. – С. 559-581.

 2. Занковский А.Н. Организационная психология. М.: Флинта, 2000. – С. 381-410.

 3. Спивак В.А. Корпоративная культура. – СПб. Питер, 2001.

 4. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2002. – 336 с.

Додаткова література:

 1. Камерон К. С., Куинн Р.Э. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб. : Питер, 2001. – 320 с.

 2. Липатов С.А. Организационная культура: концептуальные модели и методы диагностики // Вестник МГУ. Серия 14. Психология, 1997, №4. – С. 55-65.

 3. Элвессон М. Организационная культура. Харьков: Гуманитарный Центр, 2005. 460 с.

 4. Ньюстром Дж. В, Дэвис К. Организационное поведение. – СПб: Питер, 2001.

 5. Щербина С.В. Организационная культура в западной традиции: природа, логика формирования и функции // Социологические исследования, 1996, № 7. – С. 47-55.V. Семінарські заняття
Семінарське заняття 1. основні категорії та методи Психології управління

Контрольні запитання:

 1. Науково-методологічні підходи у галузі управління.

 2. Місце психології управління серед інших психологічних дисциплін.

 3. Методи організаційної психології (спостереження, аналіз документів, опитування, експеримент, психологічне тестування), їх специфіка.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Історія виникнення та розвитку організаційної психології.

 2. Діяльність організаційного психолога в системі управління людськими ресурсами.

 3. Психологічні дослідження в організаційній психології.

 4. Перспективи розвитку організаційної психології.

Література:

  1. Геберт Д., Розенштиль Л. фон. Организационная психология. Человек и организация. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2006. – С. 12-32. (Глава 1).

  2. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов – СПб.: Питер, 2001. - (Глави 1-3).

  3. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов по специальности «Организационная психология». — 2-е изд. — М.: Флинта: МПСИ, 2002. — (Глави 1-2).

  4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. — (Глави 1-2).

  5. Чередниченко И. П., Тельных Н. В. Психология управления / Серия «Учебники для высшей школы». — Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. — (Глави 1-2).


Семінарське заняття 2. Психологія управлінської діяльності: Лідерство і керівництво в організації

Контрольні запитання:

 1. Управління як соціальний феномен.

 2. Основні функції управлінської діяльності.

 3. Лідерство і керівництво в організації.

 4. Керівник як суб’єкт управління.

 5. Стосунки в системі «керівник — підлеглий».

Завдання для самостійної роботи:

  1. Проблема влади в сучасній психології.

  2. Модель влади в міжособистісній взаємодії.

  3. Основи влади та контроль.

  4. Влада та підпорядкування.

  5. Лідерство та організаційна влада

Література:

 1. Кабаченко Т. С. Психология управления. М., 200,1. – С. 167-168.

 2. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. СПб.: Речь, 2000. – (Глава IV, V).

 3. Урбанович А. А. Психология управления: Учебное пособие.— Мн.: Харвест, 2003. — 640 с.-(Глава 1).

 4. Фраймут Й. Страх в работе менеджеров / Пер. С нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2005. – 416 с.

Практичне завдання:

 1. Гра „Дигікон”. Аналіз принципу домінування-підпорядкування.

 2. Обговорення функцій процесу управління.


Семінарське заняття 3. НАУКОВІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ

Контрольні запитання:

 1. Теорія „рис” в управлінні.

 2. Теорії поведінки в управлінні: класична типологія стилів управління, двофакторні теорії поведінки, модель решітки стилів управління.

 3. Імовірнісні (ситуаційні) теорії управління.

 4. Актуальні підходи в дослідженні процесу управління.

Завдання для самостійної роботи:

  1. Стилі поведінки керівників: особливості застосування.

  2. Гендерні особливості лідерства.

  3. Страх в робот менеджера.

  4. Подолання страху та формування впевненості в собі.

Література:

 1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. – С. 624-666.

 2. Кирхлер Э., Родлер К. Управление в организациях / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2003, - 128 с.

 3. Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе. СПб.: Питер, 2003 – 222 с.

 4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. — (Глава 7).

Практичне завдання:

 1. Дослідження стилю управління (Модель „решітка стилів управління”. Опитувальник „решітки стилів управління” Блейка і Моутона. (Кирхлер Э., Родлер К.с. 50-53).

 2. Дослідження ефективності керівництва.


Семінарське заняття 4. Організація як об'єкт дослідження

Контрольні запитання:

 1. Загальні характеристики організації: ресурси, залежність від зовнішнього середовища, горизонтальний і вертикальний розподіл праці.

 2. Життєвий цикл організації.

 3. Структура організації.

 4. Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації.

 5. Міжгрупові проблеми в організаціях.

Завдання для самостійної роботи:

  1. Формалізація організаційної поведінки.

  2. Класичні теорії організації.

  3. Ситуаційні теорії організації.

  4. Організаційна концепція «людських стосунків».

  5. Роль технології в організації.

  6. Неформальні групи в середині організації: Хоторнські дослідження.

Література:

 1. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов. М.: Флинта, 2002. - (Глава 6).

 2. Кирхлер Э., Майер-Пести К., Хофманн Е. Психологические теории организации. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2005. – 312 с.

 3. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. СПб.: Речь, 2000. – (Глава ІІІ).

 4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. — (Глава 9).

Практичне завдання:

 1. Психологічне дослідження групи.

 2. Технологія побудови команди. Вправа „Конструкції”.


Семінарське заняття 5. характеристики роботи та робочого середовища

Контрольні запитання:

 1. Адаптація індивіда в організації.

 2. Умови праці. Режим роботи.

 3. Робота як джерело стресу.

 4. Організаційна поведінка – продуктивність праці, дисципліна, плинність кадрів.

Завдання для самостійної роботи:

  1. Психологічний аналіз роботи.

  2. Структурування роботи.

  3. Дизайн робочого завдання.

  4. Психологічні і соціальні аспекти робочого середовища.

  5. Професійні захворювання.

Література:

 1. Геберт Д., Розенштиль Л. фон. Организационная психология. Человек и организация. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2006. – 624 с. (Глава 3, 4).

 2. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. СПб., 2001. (Глава 4-7).

 3. Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – С. 159-200; 337-371.

 4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. — (Глава 10, 12).

Практичне завдання:

1. Дослідження стресостійкості та якості життя.
Семінарське заняття 6. Мотивація до роботи та задоволеність працею

Контрольні запитання:

 1. Взаємозв’язок мотиву та стимулу в управлінні персоналом.

 2. Змістовні (диспозиційні) теорії.

 3. Процесуальні (когнітивні) теорії мотивації.

Завдання для самостійної роботи:

  1. Мотиви та потреби людей в організації.

  2. Задоволеність роботою та якість робочого життя.

  3. Мотивація до роботи та оплата праці.

Література:

 1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. – (Глава 6).

 2. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2000.– (Глава 7).

 3. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. СПб.: Питер, 2003. – (Глава 8).

Практичне завдання:

1. Дослідження задоволеності працею та мотивації до роботи.
Семінарське заняття 7. Організаційна культура

Контрольні запитання:

 1. Елементи організаційної культури.

 2. Типи організаційної культури.

 3. Лояльність та ідентифікація в організації.

 4. Методи дослідження корпоративної культури.

Завдання для самостійної роботи:

  1. Структура організаційної культури

  2. Вплив культури на організаційну ефективність: модель В. Сате; модель Т. Пітерса – Р. Уотермана; модель Т. Парсонса.

  3. Взаємодія між культурами: модель Г. Хофштеде; модель У. Оучі.

  4. Типи організаційного розвитку

  5. Планування організаційного розвитку

  6. Методи розвитку організації

Література:

 1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. – С. 559-581.

 2. Занковский А.Н. Организационная психология. М.: Флинта, 2000. – С. 381-410.

 3. Спивак В.А. Корпоративная культура. – СПб. Питер, 2001.

 4. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2002. – 336 с.

Практичне завдання:

 1. Дослідження лояльності працівника до організації.

 2. Дослідження привабливості культури організації.


^ VI. Самостійна робота студентів
Курс «Психологія управління» передбачає, що студенти отримують знання необхідні в процесі організаційної діагностики, виявлення психологічних проблем в організаціях і здійснення їх аналізу, тому теоретичний курс поєднується самостійною роботою студентів, яка має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних знань та навичок у галузі психології управління.

У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти знаннями та навичками:

 • аналізу психологічних закономірностей управлінської діяльності;

 • проведення психологічної діагностики організації;

 • структури управління в організації, системи мотивації та стимулювання а також основних організаційних процесів;


І. Робота з літературними джерелами.

Конспект базової літератури. Для плідної роботи з літературними джерелами студенту корисно скласти свою власну бібліографію. Процес читання має відбуватися повністю, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов'язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Значення незнайомих термінів слід одразу ж з'ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на окремих аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок i абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю із посиланням на автора, джерело i сторінку.

Робота з матеріалами з «Інтернету» надає можливість отримувати нaйновiшy інформацію з різних галузей психологічної науки. 3 цією метою можна користуватися такими сайтами: http://www.psy.msu.ru, http://psylib.kiev.ua/; www.psychology.net.ru; www.openweb.ru; www.myword.ru.

Аналіз додаткової літератури (реферування статті, частини монографії тощо). Аналіз має бути стислим, змістовним i записаним своїми словами та формулюваннями у формі таблиці. У пpoцеci конспектування важливо дотримуватись логічного зв'язку окремих складників тексту. У тексті аналізу корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки i робити помітки на полях.

Реферат (аналіз літератури за заданою тематикою, реферування статті, частини монографії тощо). Обсяг реферату – 5-6 сторінок друкованого тексту 14 шрифт, 1,5 інтервал.

Критерії оцінювання написання реферату:

 • Повнота літературного огляду

 • Наявність авторського аналізу літературних джерел

 • Грамотність цитування літературних джерел

 • Відповідність списку літератури змісту роботи

Коректність висновків реферату

Орієнтовна тематика рефератів:

1. Психолог в організації: напрями діяльності і форми роботи.

2. Уявлення про організацію. Метафори організації.

3. Проблеми взаємодії людини і організації.

4. Організаційна поведінка: проблеми опису і вивчення.

5. Співвідношення формальної і неформальної структур в організації.

6. Причини міжгрупових конфліктів в організації.

7. Шляхи і способи підвищення трудової мотивації в сучасній організації.

8. Канали і мережі організаційних комунікацій.

9. Регулювання інформаційних потоків в організації. Системи зворотного зв'язку в управлінському процесі.

10. Проблеми влади і керівництва в організаціях.

11. Стиль керівництва. Сучасні і традиційні підходи до його вивчення.

12. Кар'єра керівника. Типології кар'єр керівника.

13. Психологічний клімат в організації, його співвідношення з організаційною культурою.

14. Соціально-психологічне значення місії і цілей організації для працівників.

15. Взаємозв'язок організаційної культури і ефективності організації.

16. Людський чинник спротиву інноваціям в організації.

17. Соціально-психологічне значення системи зворотного зв'язку в управлінській комунікації.

18. Проблеми психологічної оцінки ефективності керівництва в організації.

19. Використання соціально-психологічних методів в організаційній діагностиці.

20. Соціально-психологічні проблеми формування команди в організації.
ІІ. Індивідуальні навчально-дослідні письмові завдання.

Дана форма самостійної роботи надає можливість студентам письмово опрацювати матеріал, здійснити критичний аналіз проблеми.

^ Практичні завдання: Аналіз ситуаційної вправи. (Опис проблемної ситуації, аналіз учасників ситуації та пошук шляхів вирішення проблеми)

Критерії оцінювання виконання практичного завдання:

 • Повнота аналізу проблеми

 • Наявність авторського погляду на трактування проблематики завдання

 • Грамотність аргументації

 • Застосування в категоріального апарату в письмовому аналізі

 • Правильність та коректність висновків

 • Логіка, послідовність та лаконічність викладу матеріалу

Лабораторні завдання: опрацювання методик;

  1. Діагностика професійно важливих якостей особистості (професійна спрямованість, рівень розвитку загальних здібностей, самоефективність, стиль керівництва тощо).

  2. Психологічне дослідження трудового колективу (клімат, згуртованість тощо).

  3. Дослідження характеристик організаційного середовища (задоволеність роботою, якість робочого життя, стресостійкість тощо).

  4. Дослідження привабливості культури організації, лояльності персоналу.

Критерії оцінювання виконання лабораторного завдання:

 • Правильність оформлення лабораторного завдання

 • Правильність опрацювання результатів

 • Правильність та коректність висновків  1   2

Схожі:

Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи для студентів 4 курсу денної форми навчання iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи для студентів 4 курсу денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи для студентів 4 курсу денної форми навчання iconЛекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого...
Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання базового...
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи для студентів 4 курсу денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до семінарських занять
Політологія: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи для студентів 4 курсу денної форми навчання iconАфедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських...
Криміналістика (методика): плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4-го курсів / Склали: Р. М. Шехавцов,...
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи для студентів 4 курсу денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів з дисципліни "Нарисна геометрія...
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи для студентів 4 курсу денної форми навчання iconМетодичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять
Методичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів напряму...
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи для студентів 4 курсу денної форми навчання iconПлани семінарських (практичних) занять з навчальної дисципліни «кримінальне...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях І при...
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи для студентів 4 курсу денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи для студентів 4 курсу денної форми навчання iconМетодичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання...
Микола Іванович, завідувач кафедри трудового, земельного та екологічного права кну імені Тараса Шевченка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка