Завдання для контролю навчальних досягнень студентів
Скачати 63.18 Kb.
НазваЗавдання для контролю навчальних досягнень студентів
Дата конвертації12.12.2013
Розмір63.18 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ
Методика поточного контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Етнопсихологія» включає проведення однієї контрольної роботи та підсумкового контролю у формі іспиту.

Модульна контрольна робота з навчальної дисципліни «Етнопсихологія» передбачає 3 варіанти завдань з переліку теоретичних питань та тестових завдань. Кожен варіант складається викладачем вибірково з нижченаведених переліків теоретичних та тестових завдань.

Варіант складається з двох теоретичних питань (кожне оцінюється в 20 балів) та п’яти тестових завдань (кожне оцінюється в 02 бали). Максимальна сума отриманих студентом балів таким чином може становити 50 балів.
^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:

 1. Предмет та завдання етнопсихології.

 2. Зв’язок етнопсихології з іншими науками.

 3. Методологічні принципи та методи етнопсихології.

 4. Етнопсихологічні уявлення в епоху Античності та Середньовіччя (Геродот, Гіппократ, Платон, Теофраст, Ксенофонт, Марко Поло та ін.).

 5. Етнопсихологічні ідеї доби Просвітництва (Д. Юм, Ш. Монтеск’є, К. Гельвецій, Й. Гердер).

 6. Становлення західної етнопсихології в XIX cт. (Г. Штейнталь, М. Лацарус, В. Вундт, Г. Лебон).

 7. Американська етнопсихологічна школа (Ф. Боас, Р. Бенедикт, М. Мід, А. Кардінер).

 8. Порівняльно-культурна психологія В. Ріверса.

 9. Тести інтелекту та вивчення зорових ілюзій в західній етнопсихології.

 10. Кодування та категоризація кольорів в західній етнопсихології.

 11. Особливості формування етнопсихології в Російській імперії (М. Чернишевський, М. Данилевський, М. Надєждін, К. Кавелін, К. Бер, В. Соловйов, М. Бердяєв).

 12. Розвиток етнопсихології в СРСР (В. Бехтерєв, Д. Овсяннико-Куликовський, Г. Шпет, Л. Виготський, О. Лурія, Б. Поршнєв та ін.).

 13. Еволюція української етнопсихологічної думки у XVIII–XIX cт.

 14. Розвиток етнопсихології в Україні у XX cт.

 15. Психологічна характеристика етносу за Л. Гумільовим.

 16. Етнічні риси психіки та етнічна самосвідомість в теорії Ю. Бромлея.

 17. Психоінформаційна концепція етносу. Етносоціоніка (О. Букалов, І. Каганець).

 18. Соціонічна модель міжетнічних відносин на Закарпатті.

 19. Структурні компоненти психічного складу етносу.

 20. Архетипи колективного несвідомого як основи психічного складу етносу.

 21. Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака етносу.

 22. Психологічна суть та зміст національного характеру.

 23. Поняття та головні ознаки національної свідомості.

 24. Етнічна самосвідомість. Маргінальність.

 25. Структура та зміст етнічних стереотипів.

 26. Ознаки та умови виникнення етноцентризму.

 27. Сутність, види та стадії розвитку міжетнічних конфліктів.

 28. Стратегії поведінки в міжетнічному конфлікті та шляхи його подолання.

 29. Теорія етносу С. Широкогорова.

 30. Теорія етносу Л. Гумільова.

 31. Соціальні теорії етносу.

 32. Примордіалістські концепції етнічності.

 33. Інструменталістська концепція етнічності.

 34. Конструктивістська концепція етнічності.

 35. Екологічний чинник формування етнопсихології українців.

 36. Геополітичний фактор формування етнопсихології українців.

 37. Історичний фактор формування етнопсихології українців.

 38. Релігійний чинник формування етнопсихології українців.

 39. Сім’я та формування українського національного характеру.

 40. Психічний склад та риси національного характеру українського етносу.^ ВЗІРЦІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

ДЛЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
1. У якому році вчені-мовознавці Г. Штейнталь і М. Лацарус почали видавати журнал «Етнічна психологія та мовознавство»?

а) 1852 р.;

б) 1859 р.;

в) 1907 р.;

г) 1900 р..

2. Шкала соціальної дистанції була запропонована:

а) Г. Шпетом;

б) А. Еткіндом;

в) Е. Богардусом;

г) К. Юнгом.

3. Які типи виховання виділяла М. Мід?

а) авторитарний, демократичний, ліберальний;

б) хороший, поганий, нейтральний;

в) постфігуральний, кофігуральний, префігуральний;

г) всі відповіді вірні.

4. Людей, які не мають чітких етнокультурних орієнтацій, не можуть з упевненістю заявити свою причетність до того чи іншого етносу, до тієї або іншої культури називають:

а) регіоналами;

б) люмпенами;

в) маргіналами;

г) невизначеними.
5. Хто з перерахованих теоретиків етносу в своїх працях виокремлював поняття «етнікос» та «етносоціальний організм»?

а) Л. Гумільов;

б) М. Чебоксаров;

в) Г. Марков;

г) Ю. Бромлей.
6. Хто є автором праць «Психологія народів» та «Психологія мас»?

а) В. Вундт;

б) Г. Лебон;

в) Г. Гегель;

г) М. Лацарус.

7. «Кольоровий тест стосунків» було запропоновано:

а) А. Еткіндом;

б) М. Люшером;

в) Е. Богардусом;

г) К. Юнгом.

8. Цілісний вираз духовних спрямувань, що не зводяться до суми суспільної свідомості (релігії, науки, мистецтва тощо), а є специфічним відображенням дійсності, зумовленим життєдіяльністю народу в певному географічному та культурно-історичному середовищі називається:

а) етнічною свідомістю;

б) етнічною самосвідомістю;

в) ментальністю;

г) стереотипами.

9. Хто з перерахованих теоретиків етносу в своїх працях виокремлював поняття «компліментарність» та «пасіонарність»?

а) Л. Гумільов;

б) М. Чебоксаров;

в) Г. Марков;

г) Ю. Бромлей.

10. На якому рівні етнічні стереотипи формують певний тип поведінки етнічної групи:

а) когнітивному;

б) емотивному;

в) афективному;

г) конативному.

11. Що вимірює шкала соціальної дистанції Е. Богардуса?

а) установки індивіда щодо певних етнічних груп;

б) зовнішні ознаки етнічних груп за певним кольором;

в) рівень економічного добробуту тої чи іншої етнічної групи;

г) стратифікацію етнічної групи в суспільстві.
12. Хто запропонував метод інтерв’ю в етнопсихології?

а) Р. Лап’єр;

б) М. Люшер;

в) Е. Богардус;

г) Т. Ван Дейк.
13. Неспівпадіння реальних дій та словесних (вербальних) відповідей в етнопсихології отримало назву:

а) «когнітивний дисонанс»;

б) «асиметрія»;

в) «дисфункція»;

г) «парадокс Лап’єра».
14. Схильність етнічних груп сприймати й оцінювати навколишній світ, природні та соціальні явищі і процеси лише через призму традицій і норм власної групи, що їх вважають за загальний еталон називають:

а) ментальністю;

б) етноцентризмом;

в) націоналізмом;

г) патріотизмом.
15. Етнічна психологія дотримується методологічного принципу, який є прийнятим у загальній психології:

а) соціального підходу;

б) порівняння та зіставлення значимих величин;

в) відображення;

г) історично-гносеологічного підходу.
^ ЗРАЗОК ВАРІАНТА МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


 1. Проаналізуйте особливості етнопсихологічних уявлень епохи Античності та Середньовіччя.

 2. З’ясуйте специфіку виникнення та функціонування невербальних особливостей спілкування етнічних спільнот.

 3. Вкажіть правильні відповіді:


1. Хто з античних мислителів вивчаючи характер персів, аналізував еволюцію окремих рис, типових для даного народу, як такі, що змініюються у зв’язку з конкертними обставинами?

а) Сократ;

б) Платон;

в) Аристотель;

г) Ксенофонт.
2. Який відомий український мислитель у своїй праці «Дві руські народності» писав, що на національний характер впливає як географічне положення, так й історичні обставини?

а) П. Чубинський;

б) М. Костомаров;

в) О. Потебня;

г) С. Подолинський.
3. Етнічна психологія дотримується методологічного принципу, який є прийнятим у загальній психології:

а) соціального підходу;

б) порівняння та зіставлення значимих величин;

в) системного;

г) історично-гносеологічного підходу.
4. Цивлізаційним феноменом етнорелігійного буття Західної України є:

а) православ’я;

б) протестантизм;

в) греко-католицизм;

г) єговізм.
5. До представників інформаційної концепції етносу відносять:

а) Ю. Бромлея;

б) Л. Гумільова;

в) С. Арутюнова;

г) Г. Маркова.

Схожі:

Завдання для контролю навчальних досягнень студентів iconІнструктивно методичні рекомендації
Оцінювання навчальних досягнень молодших школярів має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня...
Завдання для контролю навчальних досягнень студентів iconПри оцінюванні навчальних досягнень з історії враховується
Свої історичні знання ви зможете оцінити, виконавши завдання І відповівши на запитання
Завдання для контролю навчальних досягнень студентів iconЗатверджую
Робоча програма містить характеристику тем для вивчення курсу «Регіональна економіка», наведено завдання для самостійної та індивідуальної...
Завдання для контролю навчальних досягнень студентів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний...
Демографія “. У кредитно-модульній системі організації навчального процесу сума балів за виконання цього завдання є складовою загальної...
Завдання для контролю навчальних досягнень студентів iconПрограма педагогічної практики студентів 5-го курсу (спеціалісти) денної форми навчання
Розвинути вміння використання різноманітних технологій та методик викладання навчальних предметів, застосування новітніх науково-технічних...
Завдання для контролю навчальних досягнень студентів iconІсторія, завдання І розвиток психофізіології
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
Завдання для контролю навчальних досягнень студентів iconГосподарський контроль в Україні: стан, сутність, перспективи
Повинен знати: необхідність, місце та значення контролю в сучасних умовах, основні завдання та функції контролю, принципи та організацію...
Завдання для контролю навчальних досягнень студентів iconМатематика
Об'єктами перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів з математики є знання, уміння та навички, засвоєння яких передбачено...
Завдання для контролю навчальних досягнень студентів iconМетодичні вказівки га завдання для виконання контрольних робіт з...
Згідно навчальних планів підготовки студентів ряду спеціальностей заочної форми навчання передбачається виконання контрольної роботи...
Завдання для контролю навчальних досягнень студентів iconУ міністерстві освіти обіцяють погоджувати ініціативи навчальних...
Про це заявив заступник міністра освіти Борис Жебровський під час наради, на який обговорювались питання зміни оцінювання навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка