Тема: Психологія як наука: її предмет, завдання
Скачати 197.62 Kb.
НазваТема: Психологія як наука: її предмет, завдання
Дата конвертації19.11.2013
Розмір197.62 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Практичне заняття № 1

(4 години)

ТЕМА: Психологія як наука: її предмет, завдання

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про психологічні аспекти дослідження людини як біологічного виду, про психологію як науку, її базові поняття, про її місце у системі інших наук. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності.

Студенти повинні знати: предмет, завдання, структуру психології, напрями психології, етапи її розвитку як науки.

^ Студенти повинні вміти: обґрунтувати зміст предмета психології, основні завдання, її відмінність від суміжних наук.

План проведення заняття

Обговорення теоретичних питань:

  • Психологія як наука, її предмет.

  • Етапи розвитку психології.

  • Завдання психологічної науки.

  • Місце загальної психології в системі наук.

  • Галузі психологічних знань.


Практична частина заняття:

  • Вивчити рекомендовану літературу та підготуватися для обговорення наступних питань:

 • Яки фактори впливають на розвиток психології?

 • З чим пов’язана зміна предмета психології?

 • Чому психологія найбільш тісно пов’язана з філософськими, природничими, соціальними науками?

 • Намалювати схему, яка відображує зв’язок психології з іншими науками. Обґрунтувати свій вибір.

 • Охарактеризувати систему явищ, які вивчаються сучасною психологією. Навести приклади.

 • Зробити порівняльну характеристику наукової й життєвій психології.

Тематика рефератів

   1. Предмет психології: від давнини до сучасних часів.

   2. Внесок у розвиток психології вітчизняних вчених.

Самостійна робота студентів

Тема: Школи, напрями, концепції у психології

Форма звітності: конспект

^ ПЛАН РОБОТИ

 1. Опрацювати літературу.

 2. Розкрити зміст інтроспективної психології, асоціативної психології, біхевіоризму, глибинної психології, гештальтпсихології, гуманістичної, когнітивної психології.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Загальна психологія: Підручник /О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська та ін. – К.: Лібідь, 2005. С. 1-49.

 2. Основы психологи: Учебное пособие / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/ Дону: Феникс, 2007. С. 7-14.

 3. Крысько В.Г. психология и педагогика: Схемы и комментарии. – М.: ВЛАДОС, 2001. С. 6-17.

 4. Общая психология /Сост. Е.И Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995. С. 3-17.

 5. А.В. Петровский. Введение в психологию. М.: Просвещение, 1995.

 6. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000.


Практичне заняття № 2

(4 години)

ТЕМА: Методологічні основи психології

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про основи методології психологічної науки, методи психологічного дослідження. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності.

^ Студенти повинні знати: основні принципи психологічної науки, групи методів, їх характеристики та сфери застосування, етапи психологічного дослідження.

^ Студенти повинні вміти: аналізувати методи психологічного дослідження, обґрунтовувати необхідність застосування різних методів в залежності від цілій дослідження.
План проведення заняття

Обговорення теоретичних питань:

  • Принципи та категорії психологічної науки.

  • Етапи та принципи побудови психологічного дослідження.

  • Класифікація методів психологічної науки.

  • Конкретні наукові методи

 • спостереження;

 • експеримент;

 • метод тестів;

 • метод запитань;

 • метод експертних оцінок;

 • соціометричний метод.

  • Статистичні методи в психології.


Практична частина заняття:

 • Вивчити рекомендовану літературу та підготуватися для обговорення наступних питань:

 • Які методи належать до загальнонаукових, а які – до суто психологічних?

 • У чому суть проблеми вибору методів дослідження психічних явищ?

 • У чому полягає відмінність між природним та лабораторним експериментом?

 • Які залежності можна розкрити за допомогою кореляційного аналізу?

 • Як перевіряють достовірність результатів психологічних досліджень?

 • У чому сутність факторного аналізу?

Тематика рефератів

   1. Організація та проведення психодіагностичного дослідження.

   2. Метод експерименту у психологічної науки.

   3. Методи дослідження у сучасній психології.

Самостійна робота студентів

Тема: Методи психології

Форма звітності: конспект

^ ПЛАН РОБОТИ.

 1. Опрацювати літературу.

 2. Розкрити позитивні та негативні аспекти використання методів: спостереження, експеримент, інтерв’ю, анкетування, тест, соціометрія,

 3. Надати визначення термінам: валідність, надійність, вірогідність.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Загальна психологія: Підручник /О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська та ін. – К.: Лібідь, 2005. С. 50-76.

 2. Основы психологи: Учебное пособие / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/ Дону: Феникс, 2007. С. 14-16.

 1. Крысько В.Г. психология и педагогика: Схемы и комментарии. – М.: ВЛАДОС, 2001. С. 19-21.

 2. Общая психология /Сост. Е.И Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995.

 3. А.В. Петровский. Введение в психологию. М.: Просвещение, 1995.

 4. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000.

 5. Р.С. Немов. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001, Т 1.

 6. Общая психология / под ред. А.В. Петровского. – М.: ПР., 1986.

 7. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Практичне заняття № 3

(4 години)

ТЕМА: Мозок і психіка

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про психіку та її зв’язок з діяльністю мозку. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності.

^ Студенти повинні знати: основні функції психіки, основні форми проявлення психіки людини та їх взаємозв’язок з діяльністю мозку, механізми виникнення психічних явищ.

^ Студенти повинні вміти: обґрунтовувати взаємозв’язок психіки з діяльністю мозку.

План проведення заняття

Обговорення теоретичних питань:

    • Психіка та особливості будови мозку.

    • Сутність теорія І.М. Сєченова о рефлексах та теорії І.П. Павлова о типах вищої нервової діяльності та сигнальних системах.

    • Основні процеси нервової діяльності. Закони нервових процесів.

    • Теорія системної динамічної локалізації вищих психічних функцій (А.Р. Лурія).

Практична частина заняття:

 • Вивчити рекомендовану літературу та підготуватися для обговорення наступних питань:

 • В чому специфіка роботи правої та лівої півкуль головного мозку?

 • У чому сутність сигнальної ролі психіки?

 • Чому методика примусового переучування лівшей вважається застарілою і не зовсім безпечною для розвитку особистості молодшого школяра

 • Що таке «локалізація вищих психічних функцій» у корі великих півкуль головного мозку?

 • У чому сутність науки «френології» й хто її автор?

 • Обґрунтуйте відповідь. Хто є розумнішим: стародавній грек (ІІ ст. до нашої ери) чи сучасна людина?

 • Поясніть власну позицію. В яких сферах діяльності перевагу мають жінки, а в яких – чоловіки?

Тематика рефератів

 1. Будова тіла та характер

 2. Теорія А.Р. Лурія) про системну динамічну локалізацію вищих психічних функцій.

Самостійна робота студентів

Тема: Мозок та психіка.

Форма звітності: таблиця

^ ПЛАН РОБОТИ.

1.Опрацювати літературу.

2. Визначитьи функціональне призначення сенсорних, моторних, асоціативних зон кори мозку.

3. Розкрити функціональне призначення лівої та правої півкулі мозку. Дані занести у таблицю.


Функції лівої півкулі

Функції правої півкулі


ЛІТЕРАТУРА

 1. Загальна психологія: Підручник /О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська та ін. – К.: Лібідь, 2005. С 12-15, 76-100.

 2. Основы психологи: Учебное пособие / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/ Дону: Феникс, 2007. С 16-37, 220-230.

 3. Крысько В.Г. психология и педагогика: Схемы и комментарии. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 4. Общая психология /Сост. Е.И Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995.

 5. А.В. Петровский. Введение в психологию. М.: Просвещение, 1995.

 6. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000.

 7. Р.С. Немов. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001, Т 1.

 8. Общая психология / под ред. А.В. Петровского. – М.: ПР., 1986.

 9. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.

Практичне заняття № 4

(4 години)

ТЕМА: Поняття про психіку та етапи її формування

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про психіку, стадії її розвитку, структуру психіки людини, її функції, про зв’язок психіки з діяльністю мозку. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності.

^ Студенти повинні знати: основні функції психіки, особливості психічного відображення, етапи розвитку психіки у тварин та людини; основні форми проявлення психіки людини та їх взаємозв’язок.

^ Студенти повинні вміти: обґрунтовувати унікальність, генетичну неоднорідність психіки людини та нерівномірність її розвитку.

План проведення заняття

Обговорення теоретичних питань:

  • Поняття про психіку. Теоретичні підходи до проблеми виникнення психіки.

  • Основні функції та прояви психічної діяльності людини.

  • Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин.

  • Стадії та рівні розвитку психіки.


Практична частина заняття:

 • Вивчити рекомендовану літературу та підготуватися для обговорення наступних питань:

 • Чому здатність до відображення є атрибутом живої матерії?

 • Які можливості надає людині психічне відображення?

 • Що таке «філогенез» психіки?

 • Якою є послідовність етапів розвитку нервової діяльності?

 • Як пов’язані розвиток психіки з середовищем та умовами життя?

 • У чому полягають особливості «мови» тварин?

 • Рішення психологічних задач.

 • Проведення психодіагностичної методики (Опитувальник для визначення домінуючого інстинкту).

Тематика рефератів

   1. Інтелектуальна поведінка шимпанзе.

   2. Теорія Ч. Дарвіна та її вплив на розвиток психології.

Самостійна робота студентів

Тема: Порівняльна характеристика психіки людини та тварини.

Форма звітності: міні-твір

^ ПЛАН РОБОТИ.

1.Опрацювати літературу.

2. Визначити відмінності психіки людини від психіки тварин.

3. Написати міні-твір.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Загальна психологія: Підручник /О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська та ін. – К.: Лібідь, 2005. С. 12-15, 76-100.

 2. Основы психологи: Учебное пособие / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/ Дону: Феникс, 2007. С. 16-37, 220-230.

 3. Крысько В.Г. психология и педагогика: Схемы и комментарии. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 4. Общая психология /Сост. Е.И Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995.

 5. А.В. Петровский. Введение в психологию. М.: Просвещение, 1995.

 6. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000.

 7. Р.С. Немов. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001, Т 1.

 8. Общая психология / под ред. А.В. Петровского. – М.: ПР., 1986.

 9. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.


Практичне заняття № 5.

(4 години)

ТЕМА: Розвиток свідомості

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про закони людської свідомості, про історичні передумови та соціальні умови розвитку свідомості, про взаємодію свідомого та несвідомого, різні підходи до вивчення несвідомого. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності.

^ Студенти повинні знати: функції, властивості, структуру свідомості, етапи розвитку, класифікацію несвідомих явищ психіки, захістні механізми та чинники їх усвідомлення.

^ Студенти повинні вміти: обґрунтовувати унікальність, генетичну неоднорідність психіки людини та нерівномірність її розвитку. Підтверджувати прикладами положення про своєрідний характер свідомого.

План проведення заняття.

Обговорення теоретичних питань:

  • Умови розвитку людської свідомості.

  • Свідомість, її ознаки та структура.

  • Свідоме та несвідоме в психічної діяльності людини.


Практична частина заняття:

    • Розкрити передумови розвитку свідомості людини.

 • Визначить співвідношення суспільної та індивідуальної свідомості у життєдіяльності особистості.

 • Надайте визначення термінам: пізнання, свідомість, несвідоме, самосвідомість, «Я-концепція».

 • Охарактеризуйте змінені стани свідомості: медитація, гіпноз, вплив наркотичних препаратів та ін. можливі механізми впливу на свідомість.

 • Рішення психологічних завдань.


Тематика рефератів.

  1. Розвиток самосвідомості на різних вікових етапах.

  2. Психологічні теорії сновидінь.


Самостійна робота студентів.

Тема: Свідомість та ментальність.

Форма звітності: планконспект.

^ ПЛАН РОБОТИ.

1.Опрацювати літературу.

2. Визначити поняття «ментальність».

3. Розкрити сутність українського менталітету, його види.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Загальна психологія: Підручник /О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська та ін. – К.: Лібідь, 2005. С 12-15, 76-100.

 2. Основы психологи: Учебное пособие / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/ Дону: Феникс, 2007. С 16-37, 220-230.

 3. Крысько В.Г. психология и педагогика: Схемы и комментарии. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 4. Общая психология /Сост. Е.И Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995.

 5. А.В. Петровский. Введение в психологию. М.: Просвещение, 1995.

 6. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000.

 7. Р.С. Немов. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001, Т 1.

 8. Общая психология / под ред. А.В. Петровского. – М.: ПР., 1986.

 9. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

Практичне заняття № 6.

(6 годин)

ТЕМА: Психологічна характеристика діяльності та активності людини.

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про специфіку діяльності, про її вплив на психічний розвиток людини. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності.

^ Студенти повинні знати: основні положення теорії діяльності, психофізіологічні функції діяльності, її психологічну характеристику, структуру діяльності, види навчання, види підкріплення.

^ Студенти повинні вміти: розкрити соціально-психологічний аспект діяльності, розрізняти дії та операції, аналізувати навчальну та професійну діяльність (макро- та мікроструктура), відрізняти зовнішню діяльність від внутрішній, визначати види научіння.
План проведення заняття.

Обговорення теоретичних питань:

  • Основні характеристики активності та діяльності.

  • Теорії діяльності.

  • Структура діяльності.

  • Засвоєння діяльності.

  • Основні види діяльності та їх розвиток в онтогенезі.

  • Поняття про провідну діяльність.


Практична частина заняття:

  • Обговорення наступних питань:

 • Що таке активність?

 • Що таке діяльність?

 • Як забезпечується контроль за процесом виконання діяльності?

 • Що ви розумієте під інтеріоризацією і екстеріоризацією?

 • Чим відрізняються навички від вмінь?

 • Що є показником досконалості навички?

 • Докажить, що діяльність впливає на психічний розвиток особистості.

 • Розкрити основні види діяльності та їх вплив на розвиток людини.

 • Відзначити головні відмінності діяльності людини від активності тварин.

 • Надайте визначення поняттям: знання, вміння, навички.

 • Виявити динаміку та саморегуляцію активності людини.

 • Розкрити критерії досягнення мети.

 • Рішення психологічних задач.

 • Проведення психодіагностичної методики (Тест на визначення особистості до вибору професії).

Тематика рефератів.

   1. Основні підходи до класифікації мотивів діяльності.

   2. Характерні риси гри як одного з видів діяльності.

   3. Характерні риси навчання як виду діяльності.


Самостійна робота студентів.

Тема 1: Научіння.

Форма звітності: планконспект.

^ ПЛАН РОБОТИ.

1.Опрацювати літературу.

2. Визначити, чим відрізняється научіння від навчання та учбової діяльності.

3. Визначити, що є змістом учіння.

4. Розкрити сутність різних підходів до научіння (біхевіоризм, когнітивізм, гуманізм).

5. Розкрити види научіння діям (моторне, афективне, когнітивне).

6. Виділити різни критерії вирізнення видів научіння.

Самостійна робота студентів

Тема 2: Діяльність. Дія. Рух.

Форма звітності: термінологічний диктант.

^ ПЛАН РОБОТИ.

1.Опрацювати літературу.

2. Підберіть із переліку ознаки, властиві кожному з трьох понять: «ДІЯЛЬНІСТЬ», «ДІЯ», «РУХ»: пізнавальний, теоретичний, перцептивний, імпульсивний, практичний, трудовий, розумовий, навчальний, предметний, природжений, вольовий, ігровий, цілеспрямований, громадський, реальний, внутрішній.

3. Запишіть у три стовпчики ознаки.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Загальна психологія: Підручник /О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська та ін. – К.: Лібідь, 2005. С. 266-290.

 2. Вікова та педагогічна психологія: Нав. посібник / О.В. Скрипченко. – Київ, 2007. Розділ 9 .

 3. Крысько В.Г. психология и педагогика: Схемы и комментарии. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 4. Общая психология /Сост. Е.И Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995.

 5. А.В. Петровский. Введение в психологию. М.: Просвещение, 1995.

 6. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000.

 7. Р.С. Немов. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001, Т 1.

 8. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: ПР., 1996.

 9. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.


Практичне заняття № 7.

(4 години)

ТЕМА: Психологія особистості.

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про складність феномену особистості, про наявність багатьох підходів, теорій до її наукового визначення, про історію дослідження особистості, про співвідношення соціального та біологічного факторів у формуванні особистості; про спрямованість розвитку особистості; її динамізм; психогенез особистості. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності.

^ Студенти повинні знати: етапи онтогенетичного розвитку людини, типи теорій особистості, склад і структуру особистості: спрямованість, індивідуально-психофізіологічні властивості, соціально-психофізіологічну характеристику особистості, соціально-генетичний аспект особистості.

^ Студенти повинні вміти: описувати загальну структуру особистості з точки зору впливу біологічних та соціальних факторів її становлення. Використовувати психодіагностичні методики для визначення особливостей розвитку особистості.

План проведення заняття.

Обговорення теоретичних питань:

  • Поняття про особистість: індивід, особистість, індивідуальність.

  • Теорії особистості.

  • Структура особистості.

Практична частина заняття:

    • Обговорення наступних питань:

 • У чому полягають відмінності між поняттями «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність»?

 • Як у структурі особистості співвідносяться біологічне і соціальне?

 • Доведіть правильність твердження: «Кожна особистість є індивідом, проте не кожний індивід – особистість», «Особистість є суб’єктом власної діяльності».

 • Проаналізуйте погляди психологів на джерела активності особистості.

 • Розкрити відмінності у поглядах на особистість у концепціях Фройда і неофройдистів.

 • Рішення психологічних завдань.

 • Проведення психодіагностичних методик.


Тематика рефератів.

  1. Біогенетична і соціогенетична концепція розвитку особистості.

  2. Сучасні підходи українських та російських психологів до розгляду структури особистості.

  3. Психічне здоров’я особистості.

Самостійна робота студентів

Тема: Проблеми особистісного зростання.

Форма звітності: відповіді на запитання.
^ ПЛАН РОБОТИ.

1.Опрацювати літературу.

2. Дайте відповідь на наступні запитання:

- Які критерії особистісного зростання?

- Як у поведінці проявляється локус-контроль?

- У чому сутність ілюзії автономності?

- Які психосоціальні кризи відзначають у розвитку особистості?

- Що є джерелом і рушійною силою розвитку особистості?

- Яку особистість можна назвати гармонійною?

- У чому суть позитивного мислення особистості?
ЛІТЕРАТУРА

 1. Загальна психологія: Підручник /О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська та ін. – К.: Лібідь, 2005. С. 290-315.

 2. О.М. Степанов, М.М. Фабула. Основи психології і педагогіки: нав. посібник – Київ: Академвидав, 2006. С. 82-97 .

 3. Крысько В.Г. психология и педагогика: Схемы и комментарии. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 4. Общая психология /Сост. Е.И Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995.

 5. А.В. Петровский. Введение в психологию. М.: Просвещение, 1995.

 6. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000.

 7. Р.С. Немов. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001, Т 1.

 8. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: ПР., 1996.

 9. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.


Практичне заняття № 8.

(4 години)

ТЕМА: Психологія особистості.

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про складність феномену особистості, про наявність багатьох підходів, теорій до її наукового визначення, про історію дослідження особистості, про співвідношення соціального та біологічного факторів у формуванні особистості; про спрямованість розвитку особистості; її динамізм; психогенез особистості; поняття самосвідомість, шляхи її формування, структуру «Я-концепції». Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності.

^ Студенти повинні знати: типи теорій особистості, склад і структуру особистості: спрямованість, індивідуально-психофізіологічні властивості, соціально-психофізіологічну характеристику особистості, соціально-генетичний аспект особистості. Структуру (когнітивний, емоційно-оціночний, поведінковий). Поняття: самооцінка, рівень домагань, самоповага. Стадії розвитку особистості за Е. Еріксоном, З. Фрейдом, Д.Б. Ельконіним.

^ Студенти повинні вміти: описувати структуру спрямованності особистості, «Я»-концепцію особистості. Наводити приклади. Використовувати психодіагностичні методики для визначення особливостей розвитку особистості.

План проведення заняття.

Обговорення теоретичних питань:

  • Спрямованість особистості. Її структура.

  • Самосвідомість та «Я-концепція» особистості.

  • Формування та розвиток особистості: періодизація Д.Б. Ельконіна. Стадії розвитку особистості за Е. Еріксоном.

Практична частина заняття:

    • Обговорення наступних питань:

 • У чому полягає сутність спрямованості особистості?

 • Яку роль відіграють інтереси в діяльності людини? Схарактеризуйте види інтересів.

 • В яких формах виявляються прагнення особистості?

 • Що таке світогляд людини?

 • Від чого залежить міцність людських переконань?

 • Як взаємопов’язані самооцінка особистості та рівень її домагань?

 • Яку роль виконують механізми психологічного захисту? Проаналізуйте ці механізми, наведіть приклади.

 • Завдяки чому можна змініти самооцінку особистості?

 • Обґрунтуйте взаємозв’язок самооцінки і рівня домагань.

 • Наведіть приклади понять «потяг», «бажання», «хотіння».

 • Рішення психологічних завдань.

 • Проведення психодіагностичних методик.


Тематика рефератів.

  1. Проблема самоактуалізації особистості.


Самостійна робота студентів.

Тема: Концепція «ієрархії мотивів» за А. Маслоу.

Форма звітності: відповіді на запитання.

^ ПЛАН РОБОТИ.

1.Опрацювати літературу.

2. Дайте відповідь на наступні запитання:

- Що є основою мотивів за А. Маслоу?

- Які групи мотивів визначає автор? Наведіть приклади до кожної з них.

- Які потреби забезпечують виживання?

- Які потреби забезпечують розвиток особистості?

- Яка потреба є найвищою?

- До якої школи належить концепція А. Маслоу?
ЛІТЕРАТУРА

 1. Загальна психологія: Підручник /О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська та ін. – К.: Лібідь, 2005. С. 290-315.

 2. О.М. Степанов, М.М. Фабула. Основи психології і педагогіки: нав. посібник – Київ: Академвидав, 2006. С. 82-97 .

 3. Крысько В.Г. психология и педагогика: Схемы и комментарии. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 4. Общая психология /Сост. Е.И Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995.

 5. А.В. Петровский. Введение в психологию. М.: Просвещение, 1995.

 6. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000.

 7. Р.С. Немов. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001, Т 1.

 8. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: ПР., 1996.

 9. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.

 10. Психологія: Підручник / За ред. О.В. Винославською. – К.: ІНКОС, 2009.


Практичне заняття № 9

(6 годин)

ТЕМА: Спілкування.

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про спілкування як соціально-психологічний феномен, про сприймання та розуміння людьми один одного як аспект міжособистісного спілкування, функціях спілкування, взаємний вплив та пізнання у процесі міжособистісного спілкування, стилі спілкування. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності.

^ Студенти повинні знати: визначення спілкування, його функції і форми, структуру, види та засоби спілкування. Стилі спілкування, методи і прийоми ефективного спілкування.

^ Студенти повинні вміти: визначати різні стилі спілкування, використовувати ефективні прийоми міжособистісного спілкування. Використовувати психодіагностичні методики для визначення особливостей і стилів спілкування.

План проведення заняття.

Обговорення теоретичних питань:

   • Сутність спілкування.

   • Функції та структура спілкування.

   • Види та форми спілкування.

   • Засоби спілкування.

   • Стилі спілкування.

   • Оволодіння навичками спілкування


Практична частина заняття:

 • Обговорення наступних питань:

- Як пов’язані між собою діяльність і спілкування?

- Чим зумовлена потреба спілкування між людьми?

- Які ви знаєте механізми сприймання та розуміння людини людиною?

- Чому люди різних культур відчувають труднощі у виборі засобів спілкування?

 • Охарактеризуйте роль невербальних засобів спілкування.

 • Поясніть, яку роль відіграють паузи у мовленнєвому спілкуванні.

 • Поясніть, як здобути прихильність партнера по спілкуванню.

 • Поясніть значення спілкування у діяльності психолога.

 • Рішення психологічних завдань.

 • Проведення психодіагностичних методик: КОЗ, тест «Чи вмієте ви слухати?», «Чи комунікабельні ви?».

Тематика рефератів.

 1. Психологічні механізми сприймання людьми один одного.

 2. Мова і мовлення як засоби спілкування.

Самостійна робота студентів.

Тема: Перешкоди на шляху спілкування.

Форма звітності: відповіді на запитання.

^ ПЛАН РОБОТИ.

1.Опрацювати літературу.

2. Відповісти на наступні запитання:

- Сутність психологічно оптимального спілкування?

- Які труднощі спілкування можливо визначити?

- Що таке деформація спілкування?

- Які види деформації спілкування можливо визначити?

- Що таке комунікативні бар’єри?

- Які існують види комунікативних бар’єрів?

ЛІТЕРАТУРА

1.Загальна психологія: Підручник /О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська та ін. – К.: Лібідь, 2005. С. 392-421

2.О.М. Степанов, М.М. Фабула. Основи психології і педагогіки: Нав. Посібник – Київ: Академвидав, 2006. С. 70-82

3. Л.Д. Столяренко. Основы психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. С. 198-207, 393-421.

4. Крысько В.Г. Психология и педагогика: Схемы и комментарии. – М.: ВЛАДОС, 2001.

5. Общая психология /Сост. Е.И Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995.

6. А.В. Петровский. Введение в психологию. М.: Просвещение, 1995.

7. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000.

8. Р.С. Немов. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001, Т 1.

9. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: ПР., 1996.

10. Психологія: Підручник / За ред... Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.

11. Бодалев А.А. Личность и общение: Изб. Труды. – М., 1983.

12. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – К.,1989.

13. Добрович А.В. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М., 1986.

14. Л.Е. Оберман-Лембрик. Соціальна психологія. – К.: Академвидав, 2005. – С. 269-276.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Форма звітності: залік

Максимальна кількість балів – 100.

В загальну оцінку входять отриманні бали за наступні види роботи:

- відповіді на теоретичні питання до ^ 2 балів;

- виконання практичних завдань до 1 бал;

- обов’язкове виконання самостійної роботи до 2 балів;

- виконання тестового контролю за темою заняття до 4 балів.

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

ПЛАНИ

практичних занять

з курсу : «ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»

для студентів 1 курсу 13-14 групи


Викладачі: Горецька О.В.

Карапетрова О.В.

Сердюк Н.І.

Бердянськ, 2013 р.

Схожі:

Тема: Психологія як наука: її предмет, завдання icon№ Предмет психології, її завдання
Психологія як наука та її завдання. Предмет психології. Галузі психологічної науки. Зв’язок психології з іншими науками
Тема: Психологія як наука: її предмет, завдання iconТема 1 Психологія як наука
Природа психіки І предмет психологічної науки. Основні етапи формування уявлень про предмет психології. Поняття про психіку. Якісні...
Тема: Психологія як наука: її предмет, завдання iconГиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию
Основні поняття: Філософія науки, наука, об'єкт науки, предмет науки, науковий метод, позитивізм у психології, феноменологічна психологія,...
Тема: Психологія як наука: її предмет, завдання iconІ. загальна психологія психологія як наука
Так виникла наука філософія, а психологія була нероздільною з нею, тобто ще не була окремою самостійною наукою І називалась різними...
Тема: Психологія як наука: її предмет, завдання iconЕкологія як наука, її предмет І завдання
Мета: показати предмет, завдання. Методи екології І місце цієї науки в системі природничих наукових дисциплін
Тема: Психологія як наука: її предмет, завдання iconЗагальна психологія словник основних термінів І понять психологія
Психологія – наука, що вивчає психічні явища як відображення навколишньої дійсності завдяки діяльності головного мозку з метою регуляції...
Тема: Психологія як наука: її предмет, завдання iconПлан : Вступ. Психологія як наука. Методи дослідження
Психологія /За ред чл кор та апн україни Ю. Л. Трофімова. Підручник для ст-в вищих навч закладів. Київ, «Либідь», 2001. – 556 с
Тема: Психологія як наука: її предмет, завдання iconПлан Релігієзнавство як наука. Предмет та завдання курсу. Сутність І походження релігії
Релігієзнавство – нова галузь гуманітарного знання в Україні, у рамках якої здійснюється світський аналіз релігії. Релігієзнавство...
Тема: Психологія як наука: її предмет, завдання iconДля студентів І курсу спеціальність 040103 Біологія. Спеціалізація:...
Модуль Соціальна психологія як наука: історія становлення та сучасність
Тема: Психологія як наука: її предмет, завдання iconПедагогіка як наука, її становлення І розвиток. Предмет І завдання...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка