Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Скачати 219.83 Kb.
НазваДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Дата конвертації18.11.2013
Розмір219.83 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВКАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ

ПСИХОЛОГІЯ

Плани семінарських занять та самостійної роботи
для слухачів факультету заочного навчання
Дніпропетровськ

2008


Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд. пед. наук, доцент кафедри філософії та політології Л.Л. Маркіна. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2011. - 14с.

Рецензенти:

Гальцева Т.О. кандидат психологічних наук (Дніпропетровська державна фінансова академія).

^ Пріснякова Л.М. кандидат психологічних наук, професор (Дніпропетровський гуманітарний університет ).
Обговорено на засіданні кафедри , протокол № 2 від 5 вересня 2011

^ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться для поглибленого вивчення дисциплін та опанування їх методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення слухачами питань програмного матеріалу.

Семінари мають сприяти розвиткові самостійної роботи слухачів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, розвиткові культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії.

Семінарські заняття є важливим засобом не тільки для перевірки знань слухачів, але й для формування високого рівня знань на основі правильних суджень та висновків.

Головна мета семінарських занять – допомогти слухачам опанувати курс, засвоїти предмет.

Основні завдання семінарських занять полягають у засвоєнні теоретичних положень дисципліни. У процесі обговорення питань, слухачі навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосовувати теоретичні положення.

Основою ефективного розгляду положень дисципліни на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота слухачів, конспектування навчальної і наукової літератури з курсу. Така робота передбачає використання робочої програми, кожне питання якої має бути засвоєним.

Самостійну роботу варто починати з вивчення конспекту, або тексту лекцій, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле поняття, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, слухач ризикує сприйняти неправильно значення терміну, виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися словничками чи іншими допоміжними джерелами.

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Слухачі мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.

Опанування положень курсу передбачає не тільки засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис певного явища та ознак, але й розуміння різних точок зору щодо нього.

Готуючись до семінару, необхідно звернути увагу на ключові поняття, які притаманні вказаним темам, та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті треба будувати так свій виступ, щоб відокремити його головні чинники:

 • чітке формулювання теоретичного положення;

 • обґрунтування цього положення і розкриття його характерних ознак і властивостей;

 • аргументацію та ілюстрацію теоретичних положень конкретними фактами дійсності, явищами суспільно-політичного, економічного, культурного життя;

 • доведення значимості питань, які розглядаються, для практичної діяльності.

Реферати, передбачені планами семінарських занять, присвячуються складним питанням, які не розглядаються в навчально-методичній літературі і потребують опанування наукових джерел, окремих статей або монографій. Обсяг реферату має відповідати 15 – 20 хвилинам доповіді. Реферативні повідомлення заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять і лише у виключних випадках без доповіді перевіряються викладачем. Вони обов’язково оцінюються викладачем. Реферати можуть бути основою для написання наукової роботи.

Опрацювання тем семінарських занять або окремих їх питань може відбуватися в різних формах: співбесіди, загальногрупової дискусії, заслуховування й обговорення рефератів, проведення письмових контрольних робіт, виконання тестових завдань. Встановлений рівень засвоєння матеріалу на семінарських заняттях враховується викладачем при вирішенні питання про допуск до заліку на основі оцінок та поточної атестації. Це стосується і тих тем, які вивчалися самостійно. З питаннями, що виносяться на залік можна ознайомитись, звернувшись до переліку питань до підсумкового контролю.
^ ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Поточний контроль – проведення семінарських занять.

Модульний контроль - виконання самостійних робіт, тестових завдань.

Підсумковий контроль – залік.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ:
Відмінно” (високий рівень навчальних досягнень) - слухач глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал ; вичерпно, логічно і творчо викладає інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюється і дискутує, пов’язує при цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою; здатен виступати експертом та консультантом у навчанні інших; вирішує тестові завдання.
^ Добре” (достатній рівень навчальних досягнень) – слухач оперує матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати в повному обсязі, добирає переконливі аргументи на підтвердження власної точки зору; вирішує тестові завдання.
^ Задовільно” (середній рівень навчальних досягнень) - слухач може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу теми, дати визначення понять та пояснити їх на прикладах; самостійно вирішує необхідну кількість тестових завдань; відповідає за планом; висловлює власну точку зору з окремих питань.
^ Незадовільно” (початковий рівень навчальних досягнень) - слухач може відтворювати лише окремі юридичні терміни і конструкції теми; допускає змістовні помилки; не вирішує тестових завдань.
^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва теми

Всього

годин

Аудиторні

Сам ост. робота

разом

лекції

с/з

п/з

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Предмет психології, її завдання та методи.

6

2

2

-

-

4

2.

Основні напрями психологічної науки.

6

2

-

2

-

4

3.

Психологія пізнавальних процесів.

6

2

2

-

-

4

4.

Психічні властивості особистості.

6

2

2

-

-

4

5.

Психічні стани особистості.

6

-

-

-

-

6

6.

Психологія спілкування. Міжособистісні взаємовідносини.

6

2

2

-

-

4

7.

Психологія навчальної діяльності.

6

-

-

-

-

6

8.

Психологія виховання.

6

-

-

-

-

6

9.

Перевиховання: специфіка, функції, етапи, принципи.

6

-

-

-

-

6
ЗалікВСЬОГО:

54

10

8

2

-

44


Підручники:

 1. . Бандурка О.М. Основи психології та педагогіки. Підр. К.:Алерта, 2003.

 2. Дрозденко К.С. Загальна психологія в практичному вимірі. Кредитно-модульний курс. Підручник. – К. «Професіонал», 2007.

 3. Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник – К.: ЦУЛ, 2010. – 272 с.

 4. Нємов Р.С. Психологія. – К., 2008.

 5. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2001.


Навчальні посібники, інші дидактичні та

методичні матеріали:


 1. Авруцький Є.В. Профілактики правопорушень підлітків та молоді. – К., 1999.

 2. Варій М.Й. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007.

 3. Загальна психологія / І.М. Цимбалюк: Навчальний посібник.- К. «Професіонал», 2004.

 4. Загальна психологія в таблицях і схемах/ К.С.Дразденко: Навчальний посібник -К: В.Д. ”Професіонал”, 2004.

 5. Зазнюк С. Психологія мотивації. – К., 2002.

 6. Ковальчук М. Історія психології. Навчальний посібник.-К., 2004.

 7. Колісниченко Л.А. Основи психології та педагогіки. Навч.-метод. пос. для самост. вивчення. – К., 2002.

 8. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика.-К., 2002.

 9. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. пос. – К., 2002.

 10. Максименко С.Д. Загальна психологія. Навчальний посібник. К: ЦУЛ, 2004.

 11. Макарова Л.І., Гах Й.М. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. – Київ. Центр навч. літератури, 2005.

 12. Орбан – Лембрик Л.Е. Соціальна психологія.-К., 2003.

 13. Семенова А.В. Основи психології та педагогіки. Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2006.

 14. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб.- К.: Академвидав. 2006.

 15. Серьожнікова Р.Н. Основи психології і педагогіки. Навч.посібник.- К.: ЦУЛ, 2005.

 16. Синьов В.М., Пометун О.І. і др. Основи теорії виховання: Навчальний посібник /За загальн. ред. академіка АПН України В.М. Синьова. – Київ: РВВ КІВС, 2000.

 17. Пальм Ш.Ф. Загальна психологія: Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2009.

 18. Петюх В.М. Конфліктологія. Навч. пос.-К., 2003.

 19. Статіонова Н.П. Психологія. Опорний конспект лекцій.- К., 2004.

 20. Цимбалюк І.М.Психологія : Навчальний посібник .- К.: В.Д. «Професіонал», 2004.

 21. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Професіонал», 2004.

 22. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування. -К., 2004.ЗМІСТ
^ ТЕМА № 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

2 год.Ключові поняття: «біхевіоризм», «поведінка», «умовні рефлекси», «гештальтпсихологія», «цілісні структури свідомості», «образ», «психоаналіз», «несвідоме», «пізнання», «когнітивні здібності», «феноменологічний підхід», «Я-концепція», «мотивація людини», «еклектизм».
План

 1. Біхевіоризм.

 2. Гештальтпсихологія.

 3. Когнітивна психологія.

 4. Психоаналіз. Основні ідеї та течії.

 5. Гуманістична психологія.


Література:

 1. Дрозденко К.С. Загальна психологія в практичному вимірі. Кредитно-модульний курс. Підручник. – К. «Професіонал», 2007.

 2. Зазнюк С. Психологія мотивації. – К., 2002.

 3. Ковальчук М. Історія психології. Навчальний посібник.-К., 2004.

 4. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика.-К., 2002

 5. Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник – К.: ЦУЛ, 2010. – 272 с.

 6. Нємов Р.С. Психологія. – К., 2008.

 7. Пальм Ш.Ф. Загальна психологія: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

 8. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2001.

 9. Цимбалюк І.М.Психологія : Навчальний посібник .- К.: В.Д. «Професіонал», 2004.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:
ТЕМА № 1. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ ,ЇЇ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ
I. Питання для самостійного опрацювання:

1. Чим відрізняється розвиток психіки у тварин в умовах біологічної еволюції та в людини у мовах історичного процесу?

2. Чи згодні Ви з прислів’ям : «Щоб впізнати людину, треба з нею пуд солі з’їсти» ?

3. Чому це прислів’я не відкидає необхідності наукового пізнання психіки? Обґрунтуйте свою відповідь.

4. Навіщо юристу оволодівати науковими психологічними знаннями?

5. Чи тотожні поняття «душа» та «психіка»? Обґрунтуйте свою відповідь.

5. В чому проявляється психіка людини?

6. Які галузі психологічної науки найбільш пов’язані з юридичною діяльністю? Обґрунтуйте свою відповідь.
II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.

Література:


 1. Бандурка О.М. Основи психології та педагогіки. Підр. К.: Алерта, 2003.

 2. Дрозденко К.С. Загальна психологія в практичному вимірі. Кредитно-модульний курс. Підручник. – К. «Професіонал», 2007.

 3. Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник – К.: ЦУЛ 2010.

 4. Максименко С.Д. Загальна психологія. Навчальний посібник. К , 2004.

 5. Пальм Ш.Ф. Загальна психологія: Навч. пос. – К.: ЦУП, 2009.

 6. Нємов Р.С. Психологія. – К., 2008.

 7. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2001.

 8. Цимбалюк І.М.Психологія : Навчальний посібник. - К.: В.Д. «Професіонал», 2004.


^ ТЕМА № 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
I. Питання для самостійного опрацювання:

1. Охарактеризуйте сутність духовної (християнської) психології.

2. Зробить порівняльну таблицю «Основні психоаналітичні концепції».

3. Опишіть типи поведінки людини.

4. Охарактеризуйте механізми психологічного захисту. Наведіть приклади з особистісного життя.

5. Хто з психологів, імовірніше за все, міг би стверджувати, що «ціле більше, ніж сума його частин»? Обґрунтуйте відповідь.

6. Коли починається формування «Я- концепції»? Обґрунтуйте відповідь.

7. Обґрунтуйте взаємозв’язок мотивів діяльності з її цілями. Наведіть приклад.
II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.
Література:

 1. Зазнюк С. Психологія мотивації. – К., 2002.

 2. Ковальчук М. Історія психології. Навчальний посібник.-К., 2004.

 3. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика.-К., 2002

 4. Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник – К.: ЦУЛ, 2010. – 272 с.

 5. Нємов Р.С. Психологія. – К., 2008.

 6. Пальм Ш.Ф. Загальна психологія: Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2009.

 7. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2001.^ ТЕМА № 3. ПСИХОЛОГІЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ


I. Питання для самостійного опрацювання:

1. Охарактеризуйте взаємозв’язок мислення та мови.

2. Визначити умови доброго запам’ятовування і збереження.

3. Психологічно обґрунтуйте такі способи керівництва пам’яттю:

- чітко сформульована мета діяльності;

- активна розумова праця з матеріалом;

- переказ тексту своїми словами;

- складання плану заучування матеріалу;

- самостійний висновок.

4. Охарактеризуйте шляхи, прийоми й засоби вдосконалення уваги людини.

5. Психологічно обґрунтуйте такі прийоми керівництва увагою:

- переключення (зміна слухової інформації на зорову тощо);

- несподівані прийоми;

- неповне подання змісту;

- гумор;

- відверті попередження про те, що мова йтиме про важкі та нецікаві речі;

- початок речі про справи співрозмовника.
^ II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.
Література:

 1. Бандурка О.М. Основи психології та педагогіки. Підр. К.: Алерта, 2003.

 2. Дрозденко К.С. Загальна психологія в практичному вимірі. Кредитно-модульний курс. Підручник. – К. «Професіонал», 2007.

 3. Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник – К.: ЦУЛ 2010.

 4. Максименко С.Д. Загальна психологія. Навчальний посібник. К , 2004.

 5. Пальм Ш.Ф. Загальна психологія: Навч. пос. – К.: ЦУП, 2009.

 6. Нємов Р.С. Психологія. – К., 2008.

 7. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2001.

 8. Цимбалюк І.М.Психологія : Навчальний посібник. - К.: В.Д. «Професіонал», 2004.


^ ТЕМА № 4. ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
I. Питання для самостійного опрацювання:

1. Проаналізуйте різні вчення про темперамент.

2. Поясніть поняття «змішаний тип темпераменту».

3. Охарактеризуйте основні типи акцентуації характеру.

4. Поясніть думку С.К. Рубінштейна, що розвиток здібностей у сукупності з задатками здійснюється у вигляді спіралі.

4. Чому зріст людини в очах сторонніх не завжди дорівнює фактичному? Обґрунтуйте відповідь.
II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.
Література:

 1. Бандурка О.М. Основи психології та педагогіки. Підр. К.: Алерта, 2003.

 2. Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник – К.: ЦУЛ 2010.

 3. Максименко С.Д. Загальна психологія. Навчальний посібник. К , 2004.

 4. Пальм Ш.Ф. Загальна психологія: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

 5. Нємов Р.С. Психологія. – К., 2008.

 6. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2001.

 7. Цимбалюк І.М.Психологія : Навчальний посібник. - К.: В.Д. «Професіонал», 2004.^ ТЕМА № 5. ПСИХІЧНІ СТАНИ ОСОБИСТОСТІ
I. Питання для самостійного опрацювання:

1. Проаналізуйте психологічні та фізіологічні механізми емоцій.

2. Охарактеризуйте рівні вивчення психічного стану.

2. У чому суть естетичних почуттів?

3. Чи існує взаємозв’язок між ланками вольового акту? Обґрунтуйте відповідь.

5. Чи є тотожними поняття «вольове зусилля» та «вольовий вчинок»? Обґрунтуйте відповідь.

6. Як Ви розумієте вислів В. Пєкєлеса «Навчайтеся володіти собою»?

7. Як Ви розумієте вислів: «Сум, який не проявляється у сльозах, змушує плакати інших»?
II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.
Література:

 1. Бандурка О.М. Основи психології та педагогіки. Підр. К.: Алерта, 2003.

 2. Дрозденко К.С. Загальна психологія в практичному вимірі. Кредитно-модульний курс. Підручник. – К. «Професіонал», 2007.

 3. Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник – К.: ЦУЛ 2010.

 4. Максименко С.Д. Загальна психологія. Навчальний посібник. К , 2004.

 5. Пальм Ш.Ф. Загальна психологія: Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2009.

 6. Нємов Р.С. Психологія. – К., 2008.

 7. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2001.

 8. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Професіонал», 2004.^ ТЕМА № 6. ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ. МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ
I. Питання для самостійного опрацювання:

1. Які існують форми міжособистісної взаємодії?

2. У чому полягає метод активного слухання?

3. «Вдягання маски» - це позитивне чи негативне явище?

4. Охарактеризуйте типи конфліктів.

5. З досвіду Вашого спілкування навести приклади бар’єрів спілкування, які заважають взаємо порозумінню.

6. Які існують шляхи конструктивного подолання бар’єрів спілкування і вирішення конфліктів.

7. Що треба і що не треба робити при виникненні конфліктної ситуації?

8. Якими професійними якостями та вміннями повинен володіти юрист для успішного вирішення конфлікту?
II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.
Література:

 1. Бандурка О.М. Основи психології та педагогіки. Підр. К.: Алерта, 2003.

 2. Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник – К.: ЦУЛ, 2010. – 272 с.

 3. Нємов Р.С. Психологія. – К., 2008.

 4. Пальм Ш.Ф. Загальна психологія: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

 5. Петюх В.М. Конфліктологія: Навч.посібник. -К., 2003.

 6. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2001.

 7. Орбан – Лембрик Л.Е. Соціальна психологія.- К., 2003.

 8. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування. -К., 2004.^ ТЕМА №7 ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
I. Питання для самостійного опрацювання:

1. Охарактеризуйте психологічні фактори, які впливають на процес навчання.

2. Розкрийте взаємозв’язок між мотиваційною орієнтацією і успішністю навчальної діяльності юриста.

3. Якій зміст поняття «вміння вчитися»?

4. Поясніть сутність неперервної освіти юриста.

5. Наведіть приклади знань, вмінь, навичок.
II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.
Література:

 1. Бандурка О.М. Основи психології та педагогіки. Підр. К.:Алерта, 2003.

 2. Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник – К.: ЦУЛ, 2010. – 272 с.

 3. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2001.

 4. Варій М.Й. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007.

 5. Макарова Л.І., Гах Й.М. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. – Київ. Центр навч. літератури, 2005.

 6. Семенова А.В. Основи психології та педагогіки. Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2006.

 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб.- К.: Академвидав. 2006.

 8. Серьожнікова Р.Н. Основи психології і педагогіки. Навч.посібник.- К.: ЦУЛ, 2005.


^ ТЕМА № 7. ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ

4 год.


I. Питання для самостійного опрацювання:

1. Охарактеризуйте взаємозв’язок виховання і психічного розвитку людини.

2. Обґрунтуйте на конкретних прикладах взаємообумовленість різних напрямків виховання.

3 Чим обумовлені результати виховання?

2. Розкрийте зміст національного виховання.

3. Охарактеризуйте особливості правового виховання.

4. Обґрунтуйте особливості змісту морального виховання.

5. Із джерел української народної педагогіки (прислів’їв казок, легенд, звичаїв, обрядів) випишіть 4 – 5 прикладів, які свідчать про мудрість народу у справі виховання.

6 Охарактеризуйте моделі сімейного виховання.
^ II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.
Література:

 1. Бандурка О.М. Основи психології та педагогіки. Підр. К.:Алерта, 2003.

 2. Варій М.Й. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007.

 3. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. пос. – К., 2002.

 4. Макарова Л.І., Гах Й.М. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. – Київ. Центр навч. літератури, 2005.

 5. Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник – К.: ЦУЛ, 2010.

 6. Пальм Ш.Ф. Загальна психологія: Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2009.

 7. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2001.

 8. Семенова А.В. Основи психології та педагогіки. Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2006.

 9. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб.- К.: Академвидав. 2006.

 10. Серьожнікова Р.Н. Основи психології і педагогіки. Навч.посібник.- К.: ЦУЛ, 2005.

 11. Синьов В.М., Пометун О.І. і др. Основи теорії виховання: Навчальний посібник /За загальн. ред. академіка АПН України В.М. Синьова. – Київ: РВВ КІВС, 2000.


^ ТЕМА № 8 ПЕРЕВИХОВАННЯ: СПЕЦИФІКА, ФУНКЦІЇ, ЕТАПИ, ПРИНЦИПИ

I. Питання для самостійного опрацювання:

1. Проаналізуйте характерні особливості поведінки важковиховуваних дітей.

2. Якою мірою загальні соціальні фактори впливають на появу «важких» підлітків.

3. Охарактеризуйте соціальні та психолого-педагогічні умови успішного проведення виховної роботи з педагогічно занедбаними дітьми.

4. Обґрунтуйте значущість психологічних знань в процесі перевиховання. . Охарактеризуйте суперечності підліткового віку та шляхи їх розв’язання.
^ II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.
III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.
Література:

 1. Авруцький Є.В. Профілактики правопорушень підлітків та молоді. – К., 1999.

 2. Варій М.Й. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007.

 3. Волкова Н.П. Педагогіка. Серія «Альма-матер». - К.,2007.

 4. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. пос. – К., 2002.

 5. Макарова Л.І., Гах Й.М. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. – Київ. Центр навч. літератури, 2005.

 6. Орежеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. – К., 2003.

 7. Семенова А.В. Основи психології та педагогіки. Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2006.

 8. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб.- К.: Академвидав. 2006.

 9. Серьожнікова Р.Н. Основи психології і педагогіки. Навч.посібник.- К.: ЦУЛ, 2005.

 10. Синьов В.М., Пометун О.І. і др. Основи теорії виховання: Навчальний посібник /За загальн. ред. академіка АПН України В.М. Синьова. – Київ: РВВ КІВС, 2000.


^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ:

 1. Основні етапи розвитку психологічної науки.

 2. Функції психіки.

 3. Методи психології.

 4. Основні форми прояви психіки людини та їх взаємозв’язок.

 5. Галузі психології.

 6. Міждисциплінарні зв’язки загальної психології з юридичною.

 7. Біхевіоризм.

 8. Гештальтпсихологія.

 9. Когнітивна психологія.

 10. Психоаналіз.

 11. Потреби. Мотивація за А. Маслоу.

 12. Роль мотивації в навчально - професійної діяльності.

 13. «Я-концепція» К.Роджерса.

 14. Склад та структура пізнавальних процесів.

 15. Відчуття: види, основні якості та характеристика.

 16. Властивості та види сприймання.

 17. Види пам’яті.

 18. Властивості та види уваги.

 19. Поняття про уяву. Види уяви.

 20. Поняття про мислення. Види мислення.

 21. Врахування юристом закономірностей психології пізнавальних процесів в професійній діяльності.

 22. Психологічна структура особистості.

 23. Спрямованість особистості.

 24. Типи темпераменту.

 25. Типи та риси характеру.

 26. Основні типи акцентуації характеру.

 27. Класифікація здібностей.

 28. Основні психологічні теорії волі.

 29. Вольова регуляція поведінки.

 30. Психологічні та фізіологічні механізми емоцій.

 31. Види емоцій.

 32. Загальні властивості емоції і почуттів.

 33. Функції спілкування.

 34. Структура спілкування.

 35. Засоби спілкування.

 36. Види спілкування.

 37. Емпатія, рефлексія, ідентифікація.

 38. Функції та типологія конфліктів.

 39. Навчальна діяльність як чинник розвитку особистості.

 40. Психологічний аналіз навчальної діяльності.

 41. Психологічні закономірності процесу засвоєння знань.

 42. Психологічні бар’єри, які негативно позначаються на мотивації навчання.

 43. Психологічні передумови і показники успішності у навчально-професійної діяльності.

 44. Психологічні фактори, яки впливають на процес навчання.

 45. Взаємозв’язок виховання та розвитку людини.

 46. Сучасні вимоги до особистості юриста та завдання виховання.

 47. Сутність процесу виховання.

 48. Закономірності та принципи виховання.

 49. Психологічні механізми формування якостей особистості.

 50. Національне виховання.

 51. Правове виховання.

 52. Розумове виховання.

 53. Моральне виховання.

 54. Екологічне виховання.

 55. Трудове виховання.

 56. Естетичне виховання.

 57. Фізичне виховання.

 58. Класифікація методів виховання.

 59. Виховні функції юриста.

 60. Сутність, зміст процесу самовиховання.

 61. Роль самовиховання в професійному зростанні юриста.

 62. Психологічна характеристика моделей сімейного виховання.

 63. Сутність процесів перевиховання та виправлення.

 64. Основні функції та принципи процесу перевиховання.

 65. Сутність і види девіантної поведінки.

 66. Профілактична робота по попередженню девіантної поведінки.

Схожі:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
«Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративний процес» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративне право» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Теорія держави І права» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з дисципліни “Педагогіка та психологія вищої школи” / Укладач: канд педагогічних наук, доцент кафедри Маркіна...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Наливайко Л. Р., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Чабаненко М. М., завідувач кафедри...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconОснови загальної психопатології
Лекцію підготував: Диса О. В., кандидат психологічних наук, доцент Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconРобоча навчальна програма з дисципліни психологія дніпропетровськ...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології Л. Л. Маркіна....
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconВсього
Плани практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі: старший викладач...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка