1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій
Назва1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій
Сторінка4/4
Дата конвертації23.08.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
1   2   3   4
Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу
222. Вид діяльності, який передбачає комплекс заходів щодо дотримання правових норм і організаційно-психологічної підтримки з боку адміністрації під час звільнення працівників підприємства – це:

– залучення персоналу;

– ротація персоналу;

+ вивільнення персоналу;

– профорієнтація персоналу.
^ 223. Відповідно до трудового законодавства у разі звільнення через скорочення штатів не надається переважне право на залишення на роботі:

– працівникам, що мають тривалий стаж безупинної роботи на цьому підприємстві;

+ молодим перспективним співробітникам;

– сімейним працівникам;

– працівникам, що отримали на підприємстві професійне захворювання.
^ 224. Відповідно до вимог Кодексу законів про працю працівнику про звільнення слід повідомити не пізніше ніж за:

– 3 дні;

– 2 тижні;

– 1 місяць;

+ 2 місяці.
^ 225. Умова, за якої розірвання трудового договору проводиться без попереднього узгодження з профспілковим органом:

+ за власним бажанням;

– на підставі скорочення чисельності штату;

– невідповідності працівника займаній посаді і виконуваній роботі;

– через хворобу.
^ 226. Забороняється попереджати працівника про майбутнє звільнення:

– у передсвяткові дні;

– у день народження працівника;

+ в період чергової відпустки;

– під час відрядження.
^ 227. Заходи, щодо скорочення плинності кадрів, що полягають в удосконаленні процедур прийому і звільнення працівників, системи професійного просування:

– техніко-економічні;

+ організаційні;

– виховні;

– соціально-психологічні.

^ 228. Заходи, щодо скорочення плинності кадрів, що полягають в удосконаленні стилю і методів керівництва, взаємин у колективі:

– техніко-економічні;

– організаційні;

– виховні;

+ соціально-психологічні.
229. Заходи, щодо скорочення плинності кадрів, що полягають у поліпшенні умов праці, удосконаленні системи матеріального стимулювання і нормування праці, підвищення ступеня автоматизації робіт:

+ техніко-економічні;

– організаційні;

– виховні;

– соціально-психологічні.
230. Система гарантування безпеки життя і здоров’я працівників у процесі трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи – це:

– нормування праці;

– мотивація праці;

+ охорона праці;

– організація праці.

^ Тема 12. Соціальне партнерство в організації
231. Система відносин між найманими працівниками і власниками засобів виробництва, за якої визнаються розбіжності економічних інтересів різних соціальних груп і право кожної з них відстоювати свої інтереси через пошук компромісів, шляхів взаєморозуміння і співробітництва в умовах злагоди – це:

– розвиток персоналу;

– ділове оцінювання персоналу;

–управління конфліктами;

+ соціальне партнерство.
^ 232. Формами соціального партнерства є:

– взаємні консультації переговори;

+ колективні переговори і укладання колективних угод;

– кадровий консалтинг, моніторинг персоналу;

– кадровий контролінг і планування.
^ 233. Система регулювання відносин між найманими працівниками і роботодавцями за участю держави – це:

– дуалізм;

– арбітраж;

+ трипартизм;

– аутплейсмент.
234. Функції соціального партнерства:

+ захисна, організаційна, миротворча;

– планування, організація, контроль;

– фіскальна, накопичувальна, регулююча;

– аналіз, облік, аудит.
235. У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше:

– одного місяця;

– трьох місяців

– півроку;

+ одного року.

236. Орган, призначений для вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту), та який складається із представників сторін – це:

– атестаційна комісія;

+ примирна комісія;

– національна служба посередництва і примирення;

– трудовий арбітраж.
^ 237. Орган, який складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового спору (конфлікту) – це:

– атестаційна комісія;

– примирна комісія;

– Національна служба посередництва і примирення;

+ трудовий арбітраж.
238. Розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин щодо: встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці; укладання чи зміни колективного договору; невиконання колективного договору чи окремих його положень; невиконання вимог законодавства про працю, – це:

+ трудовий конфлікт;

– внутрішньоособовий конфлікт;

– міжособовий конфлікт;

– міжгруповий конфлікт.
^ 239. Тимчасово організоване призупинення роботи, відкрита колективна відмова від роботи і висування спільних вимог з метою вираження незадоволення працівників – це:

– кліка;

+ страйк;

– саботаж;

– інтрига.
^ 240. Обман оточуючих з метою примусити їх до певних дій, які приносять вигоду ініціаторам і шкоду тим, проти кого вона спрямована, – це:

– кліка;

– страйк;

– саботаж;

+ інтрига.

241. Стиль поведінки в конфліктній ситуації, який базується на тому, що людина намагається відійти від конфлікту, уникнути ситуації, що провокує протиріччя та уникнути обговорення питання, що призводить до конфлікту:

– метод згладжування;

– метод компромісу;

+ метод ухилення;

– метод співробітництва.
242 Стиль поведінки в конфліктній ситуації, який характеризується поведінкою, яка продиктована переконанням, що не варто злитися, оскільки це негативно позначається на всіх:

+ метод згладжування;

– метод компромісу;

– метод ухилення;

– метод співробітництва.
^ 243. Стиль поведінки в конфліктній ситуації, який характеризується прийняттям точки зору іншої сторони, але тільки до певної межі:

– метод згладжування;

+ метод компромісу;

– метод ухилення;

– метод співробітництва.
244. Стиль поведінки в конфліктній ситуації, за якого члени колективу активно беруть участь у пошуку рішення, яке б задовольняло всіх учасників суперечки, не забуваючи своїх інтересів, відбувається відкритий обмін думками всіх учасників конфлікту:

– метод згладжування;

– метод компромісу;

– метод ухилення;

+ метод співробітництва.

^ Тема 13. Ефективність управління персоналом
245. Характеризує досягнення цілі діяльності підприємства за рахунок кращого використання трудового потенціалу:

+ економічна ефективність управління персоналом;

– соціальна ефективність управління персоналом;

– організаційна ефективність управління персоналом;

– загальна ефективність управління персоналом.
^ 246. Показником для оцінювання організаційної ефективності управління персоналом підприємства є:

– співвідношення витрат, необхідних для забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, і результатів, отриманих від їхньої діяльності;

– відношення бюджету підрозділу підприємства до чисельності персоналу цього підрозділу;

– вартісне оцінювання розходжень у результативності праці;

+ співвідношення чисельності управлінського апарату і інших категорій працівників.
^ 247. Виконання очікувань, задоволення потреб і інтересів працівників підприємства виражає:

– економічна ефективність управління персоналом;

+ соціальна ефективність управління персоналом;

– організаційна ефективність управління персоналом;

– загальна ефективність управління персоналом.
^ 248. Показником для оцінювання економічної ефективності управління персоналом підприємства є:

– стан морально-психологічного клімату в трудовому колективі;

– ступінь задоволеності персоналу роботою;

+ відношення результату діяльності підрозділу на кількість персоналу;

– середні витрати на кадрові заходи у розрахунку на одного працівника.
^ 249. Цілісність та організаційну оформленість підприємства оцінює:

– економічна ефективність управління персоналом;

– соціальна ефективність управління персоналом;

+ організаційна ефективність управління персоналом;

– загальна ефективність управління персоналом.
^ 250. Показником для оцінювання соціальної ефективності управління персоналом підприємства є:

– плинність кадрів;

– надійність роботи персоналу;

+ середні витрати на кадрові заходи в розрахунку на одного працівника;

– рівень трудової дисципліни.

251. Завдання оцінювання (оцінки) ефективності управління персоналом підприємства полягає у визначенні:

– економічної ефективності;

– соціальної ефективності;

– організаційної ефективності;

+ комплексно – економічної, соціальної та організаційної ефективності управління персоналом.


1   2   3   4

Схожі:

1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій iconТема Управління персоналом у системі менеджменту організацій
...
1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій icon1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій
...
1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій iconНавчальна програма дисципліни «управління персоналом» (для бакалаврів) Київ 2010
Підготовлено старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Головач Н. В
1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій icon40. Нормативно-методичне забезпечення в управлінні персоналом Технологія...
Керівники І робітники підрозділів системи управління персоналом організації також вирішують питання оцінки діяльності підрозділів...
1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій icon13. ефективність управління персоналом підприєства економічна, соціальна...
Задача оцінки ефективності управління персоналом підприємства полягає у визначенні
1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій iconО. В. Сардак менеджмент персоналу
Починаючи вивчення першого питання “Роль І значення управління персоналом як науки І навчального модуля” студент повинен зрозуміти,...
1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій iconО. В. Сардак менеджмент персоналу
Починаючи вивчення першого питання “Роль І значення управління персоналом як науки І навчального модуля” студент повинен зрозуміти,...
1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій iconФакультет менеджменту
Вернюк Н. О., декан факультету менеджменту, к е н., доцент кафедри менеджменту організацій
1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій iconУправління сучасним підприємством Сутність менеджменту Менеджмент
Управління в економічній системі здійснюється на двох основних рівнях: макрорівні, тобто охоплює все народне господарство, І мікрорівні...
1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій iconЕкзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент» Змістовий модуль Основні категорії управління
Менеджмент як різновид практичної діяльності. Поняття менеджменту. Особливості менеджменту на сучасному етапі розвитку ринкових відносин....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка