Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
НазваМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Сторінка7/8
Дата конвертації21.06.2013
Розмір1.07 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8
^ ТЕМА №24
АДМІНІСТРАТИВН
І ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУСвою відповідь на питання цієї теми слід, перш за все, почати з того, що громадський порядок – це обумовлена потребами суспільства система врегульованих правовими та іншими соціальними нормами система відносин, що складаються у громадських місцях в процесі спілкування людей, і яка має на меті забезпечення спокійної обстановки суспільного життя, нормальних умов для праці і відпочинку людей, для діяльності державних органів, а також підприємств, установ та організацій.

Серед гарантій забезпечення громадської безпеки важливе місце займають адміністративно-правові засоби, до яких належать заходи організаційного характеру, адміністративного примусу, в тому числі адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері громадської безпеки і правопорядку. Вивченню цих засобів, узагальненню практики їх застосування у адміністративно-правовій літературі до цього часу приділяють дещо замало уваги, а тому доцільно проведення комплексного наукового дослідження з визначеної проблематики – адміністративно-правового забезпечення громадської безпеки.

Слід також зазначити, що заходи, які здійснює держава та її органи щодо боротьби з адміністративними правопорушеннями в сфері громадської безпеки є недостатньо ефективними. Значна кількість адміністративних правопорушень веде до створення загрози конституційним правам і свободам громадян, життєво важливим інтересам держави, тому забезпечення громадської безпеки вимагає здійснення різнобічних організаційних, технічних, виховних та інших заходів, серед яких важливе місце займають адміністративно-правові засоби впливу щодо підтримання громадської безпеки і правопорядку.

В сучасних умовах важливого значення набувають дослідження форм запобігання адміністративним правопорушенням, науково обґрунтоване визначення шляхів зростання ефективності адміністративно-правових норм, що регулюють забезпечення громадської безпеки.

^ ТЕМА №25
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ

Свою відповідь на питання цієї теми слід почати з того, що незважаючи на багаторазове використання в чинному Кодексі України про адміністративні правопорушення терміна “встановлений порядок управління”, законодавчого визначення його поняття немає. Інколи це поняття змішують з поняттям державного управління в цілому, хоч, очевидно, що це неправильно. Державне управління як різновид державної діяльності значно ширше від поняття “встановлений порядок управління”.

Широке коло суспільних відносин, що стосуються встановленого порядку управління у найрізноманітніших сферах державного управління, і виступає родовим об'єктом цієї групи адміністративних правопорушень.

Безпосередніми ж об’єктами правопорушень цієї групи є конкретні відносини або їх більш звужене коло в даній сфері (скажімо, суспільні відносини, пов’язані з функціонуванням паспортної системи, дозвільної системи).

З об’єктивної сторони ця група правопорушень характеризується тим, що протиправні діяння можуть скоюватись у найрізноманітніших формах - як шляхом протиправних дій (наприклад, злісна непокора, самоуправство, публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції), так і шляхом бездіяльності (наприклад, окремі порушення паспортних правил, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду або подання судді, прокурора, слідчого, органу дізнання).

Більшість правопорушень цієї групи утворюють формальні склади – наявності шкідливих наслідків при цьому не потрібно.

Слід відмітити, що диспозиції багатьох статей цієї глави мають відсильний характер, тобто з метою конкретизації окремих обставин правопорушення виникає необхідність звертатись до різних спеціальних правил, установлених у тій чи іншій галузі даної сфери правового регулювання.

^ ТЕМА №26
АДМІНСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ

Свою відповідь на питання цієї теми слід розпочати з усвідомлення того, що використання особами владних повноважень, наданих їм державою, можливостей щодо реалізації у своїх власних інтересах і в інтересах свого оточення прав і свобод, які гарантовані всім однаково, всупереч принципам моралі і справедливості, інтересам інших людей, породжує зловживання. І корупція – основне серед них. Своїм існуванням вона суттєво обмежує конституційні права і свободи людини і громадянина, непоправно шкодить моральним засадам нації, іміджу нашої держави, її владним потенціям як в національному, так і в міжнародному вимірі.

Особлива небезпека корупції полягає в тому, що вона як ракова пухлина перероджує державний апарат, призводить до незворотних змін у ньому, які можна виправити тільки “хірургічним шляхом”. Але найголовніше є те, що корупція – це каталізатор організованої злочинності, одна з необхідних складових її “середовища існування”.

Основні ознаки корупції, що випливають із її законодавчого визначення.

Серед правових заходів протидії корупції особливе місце становлять адміністративно-правові заходи, важливою складовою яких є адміністративна відповідальність.

Особливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення.

  Склад корупційного правопорушення – це встановлена Законом України “Про боротьбу з корупцією” сукупність об’єктивних і суб’єктивних ознак, за наявності яких діяння вважається корупційним правопорушенням.

Родовим об’єктом корупційних правопорушень є встановлений порядок здійснення службових повноважень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Законодавець ділить корупційні правопорушення на дві групи: корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією.

Дисциплінарна відповідальність за вчинення корупційного правопорушення є похідною від адміністративної відповідальності за такі ж самі проступки.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативна:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 ; Офіційний вісник України. — 2010. — № 72/1 Спец. вип. — С. 15. — Ст. 2598.

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України. – 2008. – №93.

 3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року // Офіційний вісник України. – 1998 – № 13.

 4. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

 5. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

 6. Про правонаступництво : Закон України від 12 верес. 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 46. — Ст. 617.

 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення (зі змінами та допов. від 21 грудня 2010 року) // Відомості Верховної Ради України. — 1984. — № 51. — Ст. 1122.

 8. Кодекс адміністративного судочинства України (зі змінами та допов. від 02 грудня 2010 року) // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35-36, 37. — Ст. 446.

 9. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами та допов. на 22. грудня 2010 року) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.

 10. Господарський кодекс України 16 січня 2003 року (зі змінами та допов. на 22. грудня 2010 року) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст.144.

 11. Про державну службу : Закон України від 16 грудня 1993 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 52. — Ст. 490.

 12. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квіт. 1999 р. (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20-21. — Ст. 190.

 13. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

 14. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2003 року // Урядовий кур’єр. — 2003. — 23 лютого.

 15. Про громадські об’єднання: Закон України від 05 серпня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – Ст. 1.

 16. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 29 вересня 2011 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 19-20. — Ст. 179.

 17. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08 липня 2011 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 16. — Ст. 146.

 18. Про засади запобігання та протидії корупції : Закон України від 07 квітня 2011 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України — 2012. — № 40. — Ст. 404.

 19. Про міліцію : Закон України від 20 груд. 1990 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 4. — Ст. 20.

 20. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення в наслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України від 27 лютого 1991 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 16. — Ст. 198.

 21. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 41. — Ст. 546.

 22. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 6 квітня 2000 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — №28. — Ст. 224.

 23. Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України від 13 липня 2000 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 42. — Ст. 348.

 24. Про приватизацію державного майна : Закон України від 4 березня 1992 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 24. — Ст. 348.

 25. Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації : Закон України від 7 липня 1999 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 37. — Ст. 332.

 26. Про основи містобудування : Закон України від 16 листопада 1992 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 52. — Ст. 683.

 27. Про відповідальність підприємств, об’єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування : Закон України від 14 жовтня 1994 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №46. — Ст. 411.

 28. Про архітектурну діяльність : Закон України від 20 трав. 1999 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 31. — Ст.246.

 29. Про фермерське господарство : Закон України від 19 червня 2003 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 45. — Ст. 363.

 30. Про сільськогосподарський перепис : Закон України від 23 вересня 2008 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 9. — Ст. 115.

 31. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 50. — Ст. 433.

 32. Про залізничний транспорт : Закон України від 4 липня 1996 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 27. — С. 432.

 33. Про автомобільний транспорт : Закон України від 5 квітня 2001 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 22. — Ст. 105.

 34. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 4. — Ст. 19.

 35. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 8 червня 2000 року (зі змінами і допов.) // // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — №39. — Ст. 333.

 36. Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 39. — Ст. 383.

 37. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 року. – 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

 38. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23 грудня 1993 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 11. — Ст. 50.

 39. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

 40. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 23. — Ст. 17.

 41. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 червня 1993 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 35. — Ст. 358.

 42. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів : Закон України від 15 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 10. — Ст. 60.

 43. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними : Закон України від 15 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 10. — Ст. 62.

 44. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення : Наказ МВС України вiд 19 грудня 2011 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

 45. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні : Указ Президента України вiд 20 лютого 2006 року № 140/2006 // Урядовий кур’єр. — 2006 — № 43.

 46. Про Стратегію реформування державної служби в Україні : Указ Президента України від 14 квітня 2000 року // Офіційний вісник України. — 2000. — №16.

 47. Положення про міністерство внутрішніх справ : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

 48. Про державне мито : Декрет Кабінету Міністрів України від  21січня 1993 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13. — Ст. 113.

 49. Про вдосконалення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій : Постанова Кабінету Міністрів України № 1361 від 31 серпня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 35.

 50. Положення про Міністерство культури України : Постанова Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2011 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

 51. Про Положення про Міністерство соціальної політики України: Указ Президента України від 06 квітня 2011 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

 52. Положення про Пенсійний фонд України : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 року // Урядовий кур’єр. — 2007. — № 207.

 53. Про деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України : Указ Президента України від 13 січ. 2006 року № 2. — 2006 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 3. — Ст. 83.
  Основна:
 1. Авер’янов В.Б. Виконавча влада і адміністративне право / В. Б. Авер’янов (ред.) — К. : Ін Юре, 2002. — 668 с.

 2. Аврутин Ю.Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России: теория, история, перспективы / Ю. Е. Аврутин. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. — 501 с.

 3. Агапов А.Б. Административная ответственность : учебник / А. Б. Агапов. — М. : Статут, 2000. — 251 с.

 4. Хаманевой Н. Ю Административная ответственность: вопросы теории и практики / под ред. Н. Ю. Хаманевой. — М. : ИГП РАН, 2005. — 286 с.

 5. Козырина А. Н. Административное право зарубежных стран : учебник / под ред. А. Н. Козырина, М. А. Штатиной. — М. : Спарк, 2003. — 464 с.

 6. Попов Л.Л. Административное право и административнвй процесс: актуальные проблемы / отв. ред. Л. Л. Попов, М. С. Студеникина. — М. : Юристъ, 2004. — 302 с.

 7. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс : полный курс. : 2-е изд., перераб. и дополн. / Ю. А. Тихомиров. — М. : Изд. Тихомирова М. Ю., 2005. — 697 с.

 8. Хаманева Н.Ю. Административное право Российской Федерации : 2-е изд., перераб. и дополн / отв. ред. Н. Ю. Хаманева. — М. : Юристъ, 2005. — 553 с.

 9. Попова Л.Л. Административное право : учебник : 2-е изд., перераб. и допол. / под ред. Л. Л. Попова. — М. : Юристъ, 2005. — 703 с.

 10. Административно-правовой статус гражданина. Сборник материалов седьмого “круглого стола” “Лазаревские чтения” / отв. ред. Н. Ю. Хаманева. — М. : Институт государства и права РАН, 2004. — 262 с.

 11. Килясханова И. Ш. Административно-процессуальное право : курс лекций / под ред. проф. И. Ш. Килясханова. — М. : Закон и право, 2004. — 399 с.

 12. Тимощук В.П. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / автор-упорядник В. П. Тимощук. — К. : Факт, 2003. — 496 с.

 13. Тимощук В.П. Адміністративна реформа — історія, очікування та перспективи / упоряд. В. П. Тимощук. — К. : Факт, 2002. — 100 с.

 14. Битяк Ю. П. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина : навч. посіб. / Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, В. М. Гаращук та ін. — X. : Одіссей, 2005. — 128 с.

 15. Авер’янов В.Б. Адміністративне право України: Академічний курс : підручник : — Т. 1. Загальна частина / ред. кол.: В. Б. Авер’янов (голова) — К. : Юридична думка, 2004. — 584 с.

 16. Авер’янов В.Б. Адміністративне право України: Академічний курс : підручник : — Т. 2. : Особлива частина / ред. кол. : В. Б. Авер’янов (голова) та ін. — К. : Юридична думка, 2005. — 624 с.

 17. Забарний Г.Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / Г.Г. Забарний, Р. А. Калюжний, В. К. Шкарупа. — К. : ПАЛИВОДА, 2005. — 368 с.

 18. Ківалова С.В. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. С. В. Ківалова. — О. : Юридична література, 2003. — 893 с.

 19. Битяк Ю.П. Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін. / за ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 544 с.

 20. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. Основные понятия и институты : учебник / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — М. : Зерцало-М, 2004. — 352 с.

 21. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади. / О.Ф. Андрійко. — К. : Наукова думка, 2004. — 299 с.

 22. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес : підручник / О.М. Бандурка, М. М. Тищенко для вищих навч. закл. — К. : Літера ЛТД, 2002. — 288 с.

 23. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право : учеб. для вузов / Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. — М. : Норма, 2004. — 768 с.

 24. Бачило И.Л. Функции органов управлення: правовые проблемы оформлення и реализации / И. Л. Бачило. — М. : Юрид. лит., 1976. — 198 с.

 25. Бевзенко В.М. Адміністративні суди України : навч. посіб. / В. М. Бевзенко. — К. : КНТ, 2006. — 271 с.

 26. Беленчук І.А. Адміністративне право України : навч. посіб. / І. А. Беленчук. — К. : А.С.К., 2004. — 176 с.

 27. Бельский К.С. Полицейское право : лекционный курс / под ред. канд. юрид. наук А.В. Куракина. — М. : Дело и Сервис, 2004. — 816 с.

 28. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади : монографія / Ю.П. Битяк. — X. : Право, 2005. — 304 с.

 29. Бочаров С.Н. Административная юрисдикция : учеб. пособие / С.Н. Бочаров, А.В. Зубач, М.В. Костеннпков и др. — М. : Щит-М, 2006. — 318 с.

 30. Взаємодія Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України в умовах конституційних змін // автори-упорядники : В. Тимощук, О. Струц. — К., 2006. — 28 с.

 31. Габричидзе Б.Н. Административное право : учебник / Б. Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский, А.Н. Ким-Кимэн. — М. : Проспект, 2004. — 480 с.

 32. Герменчук В.В. Подготовка государственних служащих в зарубежных странах : монография / В.В. Герменчук. — Мин. : Академия управлення при Президенте Республики Бєларусь, 2005. — 296 с.

 33. Гладун З.С. Адміністративне право України : навч. посіб. / З.С. Гладун. — Т. : Карт-бланш, 2004. — 579 с.

 34. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес : навч. посіб. / за заг. ред. проф. І.П. Голосніченка. — К. : ГАН, 2003. — 256 с.

 35. Гончарук С.Т. Основи адміністративного права України : навч. посіб. / С.Т. Гончарук. — К., 2004. — 200 с.

 36. Грянка Г.В. Адміністративне право України : практикум. / Г.В. Грянка, В.К. Матвійчук, Ю.В. Нікітін. — К. : Азимут-Україна, 2004. — 144 с.

 37. Авер’янов В. Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / В. Б. Авер’янов (заг. ред.) — К. : Факт, 2003. — 384 с.

 38. Дихтиевский П. В. Административно-правовое принуждение в механизме обеспечения личной безопасности : монография / П. В. Дихтиевский. — М. : Закон и право, 2004. — 256 с.

 39. Дмитриев Ю.А. Административное право : учебник / Ю.А. Дмитриев, А.А. Евтеева, С. М. Петров. — М. : Эксмо, 2005. — 108 с.

 40. Демкова М.С. Доступ до інформації та електронне урядування / М. С. Демкова, М. В. Фігель. — К. : Факт, 2004. — 336 с.

 41. Дугенец А.С. Административно-юрисдикционный процесс : монография / А. С. Дугенец. — М. : ВНИИ МВД России, 2003. — 274 с.

 42. Ермолович В.Ф., Кутшин О.В. Административно-правовне режимы в обеспечении пограничной безопасности Республики Беларусь / под общ. ред. А. А. Павловского. — Мн. : Тесей, 2004.- 296 с.

 43. Еропкин М.И. О классификации мер административного принуждения / М.И. Еропкин. — М. : Госюриздат, 1963. — С. 60-68.

 44. Коліушко І. Ефективна публічна адміністрація (довідник для міністрів) / І. Коліушко, В. Тимощук. — К., 2006. — 32 с.

 45. Капитонов С.А. Правообеспечительная функция милиции. / С.А. Капитонов. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. — 338 с.

 46. Ківалов С.В.Адміністративне право України : навч.-метод. посіб. — 2-е вид. перероб. і допол. / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла — О. : Юридична література, 2002. — 312 с.

 47. Клюшниченко А.П. Меры административного принуждения, применяемые милицией (Особенности. Классификация. Самовыражение) : учеб. пособие / А.П. Клюшниченко. — К. : КВШ МВД СССР, 1979. — 87 с.

 48. Коваль Л.В. Адміністративне право : курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів. / Л.В. Коваль. — К. : Вентурі, 1998. — 208 с.

 49. Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний коментар / за ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової. — X. : Одісей, 2005. — 552 с.

 50. Козлов Ю.М. Административные правоотношения / Ю.М. Козлов. — М. : Юрид. лит., 1976. — 184 с.

 51. Козлов Ю.М. Предмет советского административного права / Ю.М. Козлов. — М. : Московського университета, 1967. — 160 с.

 52. Колодій А.М. Принципи права України : монографія / А.М. Колодій. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — 208 с.

 53. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : монографія / В.К. Колпаков. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 528 с.

 54. Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник / В.К.Колпаков, О. В. Кузьменко. — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 544 с.

 55. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліцій: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації : монографія / О.М. Бандурки. — Х. : Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. — 336 с.

 56. Конин Н.М. Административное право Российской Федерации / под ред. Н.М. Конина. — М. : Норма, 2005. — 480 с.

 57. Конопльов В.В. Управлінські рішення в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ: сутність та організаційно-правові питання підготовки і прийняття. — Сімферополь, 2006. — 356 с.

 58. Константий О.В. Джерела адміністративного права України : монографія / О. В. Константий. — К. : Рада, 2005. — 120 с.

 59. Копиленко О.Л. З історії законодавства про громадянство України / О.Л. Копиленко. — К. : Новий Парламентський інститут, 2001. — 71 с.

 60. Копійка В.В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна. / В.В. Копійка. — К. : Юрид. Думка, 2005. — 448 с.

 61. Крамник А.Н. Административно-правовое принуждение / А.Н. Крамник. — Мн. : Тесей, 2005. — 208 с.

 62. Крамник А.Н. Курс административного права Республики Беларусь / А.Н. Крамник. — Мн. : Тесей, 2006. — 616 с.

 63. Круглов В.А. Административно-деликтное право / В.А. Круглов — Мн. : Амалфея, 2006 — 388 с.

 64. Крупчан О.Д. Організація виконавчої влади : монографія / О.Д. Крупчан. — К. : УАДУ, 2001. — 132 с.

 65. Кузьменко О.В. Процесуальні категорії адміністративного права : монографія / О.В. Кузьменко. — Л. : Атлас, 2004. — 232 с.

 66. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу : монографія / О.В. Кузьменко. — К. : Атіка, 2005.- 352 с.

 67. Курінний Є.В. Предмет і об’єкт адміністративного права України : монографія / Є.В. Курінний. — Д. : Юридична академія МВС України: Ліра ЛТД, 2004. — 340 с.

 68. Липатов Э.Г. Административное право: курс лекций : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. З.Г. Липатова, С.Е. Чаннова. — М. : Экзамен, 2006. — 509 с.

 69. Лінецький С.В. Метаморфози державного режиму України (політико-правовий аналіз) / С.В. Лінецький. — К. : Атіка, 2003. — 168 с.

 70. Ломакина В.Ф. Административное право Российской Федерации : учеб. пособие / В.Ф. Ломакина. — М. : Эксмо, 2005. — 528 с.

 71. Лук’янець Д.М. Адміністративно-деліктні відносини в України: теорія та практика правового регулювання : монографія / Д.М. Лук’янець. — С. : ВДТ Університетська книга, 2006. — 367 с.

 72. Маилян С.С. Административно-правовые режимы в теории административного права и практике государственного управлення правоохранительной деятельностью : монографія / С.С. Маилян. — М. : Закон и право, 2002. — 214 с.

 73. Максимов И.В. Система административных наказаний по законодательству Российской Федерации / под ред. Н.М. Конина. — С. : Саратовская государственная академия права, 2004. — 188 с.

 74. Малиновский В.Я. Державна служба: теорія і практика : навч. посіб. / В. Я. Малиновский. — К. : Атіка, 2003.- 160 с.

 75. Мах И.И. Административное право Республики Беларусь : курс лекций. / И. И. Мах. — Мин. : ГИУСТ БГУ, 2006. — 543 с.

 76. Волков В.Д. Медицинское право Украины : учеб. пособие / В.Д. Волков, Л.Н. Дешко, В.П. Заброцкий. — Д. : ДонНУ, 2005. — 268 с.

 77. Болотіна Н.Б. Медичне право України : зб. нор.-прав. актів / Н.Б. Болотіна. — К. :Ін Юре, 2001. — 412 с.

 78. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине : учеб. пособие / А.И. Миколенко. — X. : Одиссей, 2006. — 352 с.

 79. Мироненко Н.М. Правовые проблемы государственного управлення НТП в промышленности / Н.М. Мироненко. — К. : Наукова думка, 1992. — 227 с.

 80. Морозова В.О. Адміністративно-деліктні проблеми відповідальності за порушення громадської моралі : монографія / В.О. Морозова, М.В. Корнієнко. — Д. : Юрид. академія М-ва внутр. Справ, 2005. — 164 с.

 81. Мосьондз С.О. Адміністративне право України у визначеннях та схемах : навч. посіб. / С.О. Мосьондз. — К. : Прецедент, 2006. — 176 с.

 82. Николаева Л.А. Административная юстиция и административное судопроизводство: зарубежный опыт и российские традиции : сборник / Л.А. Николаева, А.К. Соловьева. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. — 332 с.

 83. Олефір В.І. Адміністративно-правове регулювання протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми / В.І Олефір. — К. : Видавництво МВС України, 2004. — 308 с.

 84. Опришко В.Ф. Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави. / В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко, О.О. Гайдулін та ін. — К. : КНЕУ, 2006. — 702с.

 85. Тимошенко И. Административное право : конспект лекций. / И. Тимошенко. — М. : Феникс, 2008. — 316 с.

 86. Смоленский М.Б. Административное право : учеб. пособие / М.Б. Смоленский. — М. : Феникс, 2008. — 312 с.

 87. Попов Л.Л. Административное право : учебник / Л.Л. Попов. — М. : Проспект, 2008. — С. 688.

 88. Гладун З.С. Адміністративне право України : навч. посіб.-довід. для підгот. до іспиту / З.С. Гладун. — Т. : ТНЕУ, 2008. — С. 172.

 89. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е.Ф. Демський. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 495 с.

 90. Денчук Р.О. Адміністративне право України : метод. рек. з проведення практ. занять / Р.О. Денчук. — О. : СВД Черкасов, 2008. — 91 с.

 91. Макаренко А.В. Адміністративне право. Загальна частина : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / А.В. Макаренко. — К. : КНЕУ, 2008. — 264 с.

 92. Остапенко О.І. Адміністративне право : навч. посіб. / О.І. Остапенко, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів, Р.В. Кісіль. — К. : Правова єдність, 2008. — 533 с.

 93. Мосьонз С.О. Адміністративне право України у визначеннях та схемах : навч. посіб./ С.О. Мосьонз. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 272 с.

 94. Кузьменко О.В. Адміністративне процесуальне право України : підручник / О.В. Кузьменко. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 416 с.

 95. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) : навч. посіб./ В.К. Колпаков. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 256 с.

 96. Калюжний Р.А. Кодекс України про адміністративні правопорушення : науково-практичний коментар. / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та інш. — К. : Правова єдність, 2008. — 781 с.

 97. Овсянко Д.М. Административное право в схемах и определениях : учеб. пособие / Д.М. Овсянко. — М. : Юристъ, 2009. — 84 с.

 98. Макарейко Н.В. Административное право: конспект лекций : / Н.В. Макарейко. — М. : Высшее образование, 2009. — 189 с.

 99. Кисіль З.Р. Адміністративне право : навч. посіб. 2-ге вид. / З. Р. Кисіль, М.В. Ковалів, Р.В. Кисіль. — К. : Правова єдність, 2009. — 465 с.

 100. Ковалів М.В. Адміністративна діяльність : підручник / З.Р. Кисіль, М.В. Ковалів, Р.В. Кисіль. — К. : Правова єдність, 2009.- 432 с.

 101. Дмитриев Ю.А. Административное право : учебник / Ю.А. Дмитриев, И.А. Полянский, Е.В. Трофимов. — М. : Эксмо, 2009. — 928 с.

 102. Федощев А.Г. Административное право в схемах и определениях : учеб. пособие / А.Г. Федощев. — М. : Книжный мир, 2009. — 112 с.

 103. Александрової Н.В. Основи адміністративного судочинства в Україні : навч. посіб. для юр. фак. / за заг. ред. Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди. — К. : КНР, 2009. — 248 с.

 104. Ковалів М.В. Адміністративна діяльність : навч. посіб. / М.В. Ковалів, З.Р. Кісіль, Д.П. Калаянов. — К. : Правова єдність, 2009. — 432 с.

 105. Битяк Ю.П. Адміністративне право / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В.М. Гаращук, В.В. Богуцький. — Х. : Право, 2010. — 624 с.

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
«Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративний процес» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Теорія держави І права» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Наливайко Л. Р., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Чабаненко М. М., завідувач кафедри...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з дисципліни “Педагогіка та психологія вищої школи” / Укладач: канд педагогічних наук, доцент кафедри Маркіна...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка