Статут комуністичної партії україни
НазваСтатут комуністичної партії україни
Сторінка1/3
Дата конвертації17.07.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
СТАТУТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

I. Загальні положення

Комуністична партія України (надалі —  Компартія України, або КПУ) є політичною організацією, яка об’єднує на добровільних засадах громадян України — прихильників комуністичної ідеї. Вона є спадкоємицею ідей і традицій Комуністичної партії України, що діяла до незаконної заборони у серпні 1991 року і заборона діяльності якої рішенням Конституційного Суду України від 27 грудня 2001 року визнана неконституційною.

Комуністична партія України виражає інтереси трудящих — робітників, селян, інтелігенції, військовослужбовців, молоді, безробітних, пенсіонерів, організує їх на захист цих інтересів.

Виходячи з історичної перспективи прогресу людської цивілізації, партія виступає за соціалістичну спрямованість розвитку суспільства, утвердження в ньому гуманістичних, демократичних, колективістських засад, верховенства Закону, забезпечення рівності прав громадян.

КПУ виступає проти будь-яких форм експлуатації, націонал-екстремізму і шовінізму.

Компартія своєю діяльністю сприяє формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах, формує громадську думку шляхом роз’яснення населенню положень  своєї Програми.

КПУ співпрацює з громадськими і політичними організаціями, які відстоюють принципи соціальної справедливості, справжнього народовладдя у формі Рад виступає за згуртування у братерському союзі  на нових засадах народів незалежних держав, що утворилися в межах колишнього СРСР, зміцнює інтернаціональну солідарність з комуністичними партіями і трудящими інших країн.

У розробці своєї політики і практичній діяльності партія керується вченням Маркса — Енгельса — Леніна, яке творчо розвивається і збагачується досягненнями сучасної науки, досвідом світового комуністичного і робітничого руху, спирається на демократичні і гуманістичні традиції народу України.

Стратегічні завдання визначаються Програмою Комуністичної партії України, тактичні — з’їздами партії та її Центральним Комітетом.

Для досягнення програмних цілей і тактичних завдань КПУ:

—  вільно проводить свою діяльність у межах, передбачених Конституцією та чинним законодавством України;

— бере участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших представницьких органів влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, в загальнодержавних та місцевих референдумах;

—  у своїй діяльності використовує державні засоби масової інформації, а також засновує власні засоби масової інформації;

—  ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні і діяльності;

—  публічно викладає і відстоює свою позицію з питань державного і суспільного життя;

—  бере участь в обговоренні та оприлюднює і обґрунтовує критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації;

—  здійснює опозиційну діяльність;

— вносить до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції для розгляду відповідними органами в установленому порядку;

—  відстоює права, свободи, соціальні, економічні, культурні та інші інтереси членів КПУ та її прихильників.

Діяльність партії здійснюється на основі Статуту, програмних і нормативних документів у відповідності з Конституцією і законами України і поширюється на всю територію України.

Офіційна назва партії — Комуністична партія України (Компартія України,  або КПУ).

Місце перебування керівних органів КПУ – місто Київ.

ІІ. Членство в Комуністичній партії України.

Організаційні засади

2.1. Членом КПУ може бути громадянин України, який досяг 18 років і відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає Програму і Статут партії, бере участь у роботі однієї з партійних організацій, виконує партійні рішення і сплачує членські внески. Член КПУ не може одночасно перебувати в іншій політичній партії. Членство в КПУ є фіксованим.

2.2. Член партії зобов’язаний:

— постійно вивчати і творчо застосовувати в практичній роботі марксистсько-ленінське вчення, Програму та інші документи партії;

—  добиватися досягнення програмних цілей партії;

— активно пропагувати і послідовно відстоювати комуністичні ідеї, лінію партії та її Програму серед населення, в державних, громадських і самодіяльних організаціях, всіляко сприяти зміцненню позицій і авторитету партії в суспільстві;

— організовувати трудящих на завоювання влади, захист їх інтересів;

— на виборах в органи державної влади і місцевого самоврядування сприяти успіху кандидатів від КПУ, вести агітацію за них серед населення;

— суворо дотримуватись вимог Статуту, партійної дисципліни, сумлінно виконувати партійні рішення і доручення, зміцнювати ідейну і організаційну єдність партії, бойовитість партійних рядів та оберігати репутацію партії;

— перебувати на обліку і активно працювати в одній з партійних організацій, залучати в партію нових членів;

— регулярно сплачувати членські внески, матеріально підтримувати партію;

— зміцнювати дружбу народів, активно виступати проти будь-яких проявів соціального, національного, духовного гноблення;

— всебічно підтримувати періодичні партійні видання.

2.3. Член партії має право:

— брати безпосередню участь у виробленні і реалізації політики партії і рішень партійних органів, вільно висловлювати і обстоювати свою думку при обговоренні будь-яких питань діяльності партії, вносити в будь-яку партійну інстанцію свої пропозиції;

— обирати і бути обраним до складу партійних органів будь-якого рівня;

— критикувати будь-який партійний орган, будь-якого комуніста, виступати з ініціативою про відкликання із складу керівних партійних органів тих, хто не виправдав довіри;

— одержувати інформацію про діяльність партійних організацій, їх керівних і виконавчих органів та посадових осіб, звертатися із запитаннями, заявами, пропозиціями в будь-яку партійну інстанцію і вимагати відповіді по суті свого звернення;

— бути присутнім та брати участь в обговоренні питань, що стосуються його особисто,  на зборах, засіданнях бюро первинної партійної організації, де він перебуває на обліку, партійних органів будь-якого рівня;

— розраховувати на політичну підтримку і захист з боку партії своєї честі і гідності від необґрунтованих звинувачень і переслідувань з приводу його партійної діяльності, за політичні переконання і погляди;

— припиняти своє членство в партії.

Якщо член партії за віком чи станом здоров’я або з інших поважних причин не може повною мірою брати участь у партійній роботі, партійна організація за погодженням з ним визначає іншу форму його участі в партійному житті.

Членство в партії не обмежує комуністів у громадянських правах, у тому й числі прав брати участь у роботі громадських організацій, діяльність яких не суперечить чинному законодавству і програмним цілям КПУ.

2.4. Прийом у члени партії здійснюється первинною організацією в індивідуальному порядку на підставі заяви вступаючого в партію і рекомендацій двох членів КПУ, які мають партійний стаж не менше одного року та знають його по спільній виробничій чи громадсько-політичній діяльності.

Рекомендація районного, міського, обласного, Кримського республіканського комітетів комсомолу для вступаючих в партію членів ЛКСМУ прирівнюється до рекомендації члена КПУ.

Рекомендуючий несе партійну відповідальність за надану ним рекомендацію.

Заява про прийом в партію розглядається на зборах первинної партійної організації.

Рішення первинної партійної організації про прийом або про відмову в прийомі вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах. Рішення про прийом вступає в силу після затвердження його бюро відповідного місцевого партійного комітету. У разі, якщо за місцем проживання вступаючого немає первинної партійної організації, розглядає заяву та приймає рішення про прийом в партію або про відмову в прийомі бюро відповідного місцевого партійного комітету. Таке рішення не підлягає затвердженню та вступає в силу з моменту його прийняття.

Громадяни, які до вступу в КПУ були членами інших політичних партій, приймаються до лав партії на загальних підставах, при наданні копії заяви про вихід із партії.

Заява громадянина, який був виключений або вийшов з КПУ, щодо повторного вступу до партії може бути прийнята до розгляду не раніше ніж через рік після виключення або виходу такого громадянина з КПУ. Рішення первинної партійної організації про прийом в партію такого громадянина затверджується бюро відповідного регіонального партійного комітету.

Для вступаючих в партію може встановлюватися іспитовий термін до одного року з дня прийняття такого рішення.  Для вступаючих, які були членами інших політичних партій, встановлення такого іспитового терміну є обов’язковим.

Протягом іспитового терміну вступаючий бере участь в роботі парторганізації, виконує партійні доручення, відвідує партійні збори з правом дорадчого голосу. Протягом місяця після закінчення іспитового терміну має бути прийняте рішення про прийом або вмотивовану відмову у прийомі в члени партії такої особи.

Первинна партійна організація має право висловити вмотивовану незгоду з рішенням вищестоящого партійного органу про відмову в прийомі у члени партії й апелювати до відповідного партійного комітету або  контрольно-ревізійної комісії.

Остаточне рішення приймає об’єднаний пленум місцевого комітету партії та відповідної контрольно-ревізійної комісії.

Члени комуністичних партій, що входять до СКП—КПРС, при набутті ними громадянства України, можуть бути перереєстровані за їх заявою як члени Компартії України із збереженням загального партійного стажу за рішенням первинної партійної організації за місцем проживання, а у випадку її відсутності —  бюро відповідного місцевого комітету партії.

Партійний стаж члена партії починається з дня прийняття рішення про прийом в члени КПУ, перереєстрації члена компартії, яка входить до СКП— КПРС.

Прийнятому в члени партії вручається партійний квиток встановленого Центральним Комітетом єдиного зразка. У разі припинення членства в партії партійний квиток підлягає поверненню  до первинної партійної організації.

2.5. Членство в КПУ припиняється у разі:

—  смерті члена партії;

—  добровільного виходу із партії;

—  обставин, внаслідок яких особа не має права голосу на виборах і референдумах відповідно до законодавства України;

—  виключення із членів партії.

2.5.1. Особиста заява члена КПУ про вихід із партії подається до первинної організації, в якій він перебуває на обліку. До заяви додається партійний квиток члена КПУ. Подана заява розглядається на зборах первинної організації. За результатами розгляду заяви приймається рішення про припинення членства такого громадянина з дня подання заяви про вихід.

2.5.2. Членство в партії призупиняється на період виконання членом КПУ державних або інших обов’язків, для виконання яких законом не допускається перебування в політичних партіях. Рішення про призупинення і відновлення членства в партії приймається зборами первинної партійної організації, в якій член партії перебуває на обліку, на підставі особистої письмової заяви. При відновленні членства в партії комуністові зберігається безперервний партійний стаж. Призупинення членства в КПУ за інших підстав не допускається.

2.5.3. Партійна організація, в якій комуніст перебуває на обліку, або вищестоящий партійний орган за невиконання партійних рішень, а також вчинення інших дій, що суперечать Програмі і Статуту КПУ, можуть оголосити комуністу одне із таких партійних стягнень: зауваження, догану, сувору догану.

2.5.4. Вищою мірою партійного стягнення для члена КПУ є виключення з партії. Рішення про виключення з партії  приймається зборами первинної партійної організації, в якій комуніст перебуває на обліку, або вищестоящим партійним органом.

Підставами для виключення є:

— невиконання членом КПУ обов’язків, передбачених цим Статутом, якщо на даного члена партії раніше накладалося одне із стягнень, передбачених п. 2.5.3. цього Статуту, і ним не зроблені належні висновки;

— порушення членом КПУ партійної дисципліни, що завдало істотної шкоди КПУ;

—  неодноразове невиконання членом КПУ партійних рішень;

—  втрата організаційного зв’язку з партією;

— несплата членських внесків без поважних причин більше трьох місяців.

Рішення про виключення з партії є чинним, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від присутніх на зборах, засіданні партійного органу, але більше половини кількісного складу первинної організації, партійного органу.

Питання про виключення з партії члена виборного партійного органу вирішується на зборах первинної організації, де він перебуває на обліку, після відкликання зі складу цього органу або на пленарному засіданні партійного комітету, членом якого він є, засіданні бюро партійного комітету вищестоящого рівня, Президії ЦК КПУ.

2.6. Протягом двох місяців після прийняття рішення про виключення з партії або оголошення іншого партійного стягнення член КПУ, до якого ці стягнення були застосовані, може особисто подати апеляцію у комітет або контрольно-ревізійну комісію місцевої партійної організації, яка має бути розглянута у двомісячний строк з моменту надходження у відповідності із вимогами цього Статуту. Апеляція щодо рішення про виключення із партії, прийнятого Президією ЦК, може бути подана Центральній Контрольній Комісії (надалі —  ЦКК) або ЦК КПУ.

Член КПУ вважається виключеним з партії з моменту прийняття рішення про його виключення первинною партійною організацією або вищестоящим партійним органом. Якщо виключений з партії подає апеляцію і вона задоволена, його членство в КПУ не переривається.

Партійний орган, який приймав рішення про виключення з партії, скасоване вищестоящим партійним органом, зобов’язаний забезпечити постановку поновленого члена  КПУ на облік в первинну партійну організацію,  повернення йому партійного квитка і прийом внесків за час розгляду апеляцій.

У разі незгоди з рішенням вказаного місцевого партійного органу щодо апеляції виключений з партії член КПУ або член КПУ, до якого застосовано стягнення, має право оскаржити прийняті рішення в комітет або контрольно-ревізійну комісію відповідної регіональної партійної організації, а їх рішення — в ЦК або ЦКК КПУ.

Рішення по апеляції про виключення з партії, прийняте ЦК або ЦКК КПУ, може бути оскаржене до з’їзду партії. Рішення про накладення стягнення або про виключення з партії може бути скасоване або змінене органом, який наклав стягнення або виключив з партії, або вищестоящими керівними або контрольними органами в порядку, визначеному цим Статутом.

2.7. Для заохочення членів КПУ можуть застосовуватися: оголошення подяки, нагородження почесним знаком, грамотою, Почесною грамотою.

Членові КПУ, який активно працює в партії (у тому числі в КПРС) 40 і більше років, рішенням загальних зборів парторганізації, в якій він перебуває на обліку, може бути присвоєно звання «Ветеран партії» і вручено нагрудний знак. Положення про нагрудний знак затверджується Президією ЦК КПУ.

2.8. Внутріпартійні відносини і свою внутрішню діяльність КПУ будує на визнанні вирішальної ролі партійних мас і забезпеченні їх повновладдя в організації партійного життя, при неухильному дотриманні принципу демократичного централізму, який органічно включає:

— виборність і періодичну змінюваність усіх керівних органів партії знизу доверху;

— звітність партійних органів та їх керівників перед своїми партійними організаціями, комуністами, які їх обрали або рекомендували, перед вищестоящими партійними органами, систематичне інформування про свою діяльність;

— колегіальність при виробленні та прийнятті рішень, сувору партійну дисципліну, підпорядкування меншості більшості, персональну відповідальність за виконання прийнятих рішень та доручену справу;

— безумовну обов’язковість рішень вищестоящих партійних органів для нижчестоящих та комуністів;

— поєднання ініціативи та відповідальності, свідомої дисципліни та організованості комуністів;

—   гласність у роботі всіх партійних організацій та їх керівних органів.

Партійні комітети підтримують різні форми об’єднання комуністів за інтересами і проблемами для обговорення окремих питань при забезпеченні єдності цілей і дій. КПУ не допускає формування груп і фракцій з ідейно-політичними і організаційними засадами, не сумісними з програмними цілями партії, зі своєю внутрішньою структурою і дисципліною.

Утверджуючи у всіх своїх ланках атмосферу партійної товариськості, взаємодовіри і взаємодопомоги, КПУ виходить з того, що кожний член партії відповідальний за партію і партія відповідальна за кожного свого члена.

Неприпустимими є виступи членів КПУ з критикою прийнятих партійних рішень в позапартійних засобах масової інформації та позапартійних аудиторіях.

2.9. Єдність і боєздатність партійних рядів забезпечуються:

— добровільністю вступу в партію, сумлінним виконанням партійних обов’язків, ідейною спільністю та єдиною для всіх комуністів дисципліною;

— суворим дотриманням кожним комуністом принципу демократичного централізму;

— рівністю прав і обов’язків усіх членів партії;

— самоврядуванням і самостійністю партійних організацій у вирішенні всіх питань внутрішнього життя і діяльності, забезпеченням можливостей для участі партійних організацій, комуністів у розробці і здійсненні політики партії;

— широким демократизмом внутріпартійного життя, створенням умов для вільного висловлювання думок, зіставлення різних поглядів і позицій, конструктивної критики і дискусій з наданням права викладати, фіксувати в партійних документах свою думку і обстоювати її аж до прийняття рішення, після прийняття рішення член КПУ зобов’язаний його виконувати;

— проведенням з найбільш принципових питань дискусій і референдумів як у партії в цілому, так і в окремих її організаціях.

У випадках грубого порушення вимог Програми та Статуту КПУ вищестоящий орган партії може прийняти рішення про перереєстрацію (розпуск) партійного комітету або партійної організації, які допустили це порушення.

2.10. Керівними органами в Комуністичній партії України є збори комуністів, конференція, з’їзд.

Керівні органи обирають виконавчі органи і контрольно-ревізійні комісії.

Порядок обрання делегатів, членів виборних партійних органів визначається відповідними партійними зборами, конференцією, з’їздом, партійним комітетом.

У списки для голосування включається будь-яка кількість кандидатур. Обраними вважаються кандидати, за яких проголосувало більше половини комуністів, присутніх на зборах (конференції, з’їзді).

Одночасно з виборами делегатів на партійні конференції, з’їзди можуть пропонуватись кандидатури до складу вищестоящих партійних органів, в тому числі за квотним принципом.

Остаточне вирішення цих питань залишається за конференцією, з’їздом.

Склад обраних органів може оновлюватися частково або переобиратись повністю до закінчення строку їх повноважень, а обрані до них члени партії — виводитись зі складу виборного органу за рішенням пленуму відповідного партійного комітету, ЦКК або пленуму (засідання) відповідної контрольно-ревізійної комісії у порядку, встановленому Інструкцією про порядок виборів у Компартії України і відкликання зі складу виборних органів.

2.11. Партійні організації, які є юридичними особами, можуть, відповідно до чинного законодавства, засновувати на свої кошти самостійно або з іншими організаціями необхідні засоби масової інформації. Їх керівники затверджуються відповідними партійними комітетами.
  1   2   3

Схожі:

Статут комуністичної партії україни iconСтатут комуністичної партії україни
України — прихильників комуністичної ідеї. Вона є спадкоємицею ідей І традицій Комуністичної партії України, що діяла до незаконної...
Статут комуністичної партії україни icon1 Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно...
Політична партія "удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" (далі за текстом Партія) є політичною партією,...
Статут комуністичної партії україни iconПерелік законопроектів, ініційованих народними депутатами України...

Статут комуністичної партії україни icon2. Мета, завдання та форми діяльності партії
Політична партія "удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" (далі за текстом Партія) є політичною партією,...
Статут комуністичної партії україни iconСтатут аграрної партії України Стаття Загальні положення
Аграрна партія України (надалі апу або партія) є політичною партією парламентського типу, добровільним об’єднанням громадян, котрі...
Статут комуністичної партії україни icon1. Загальні положення
Політична партія "удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" (далі за текстом Партія) є політичною партією,...
Статут комуністичної партії україни iconУкраїнська бібліографія 30-х – 40-х рр. Державна бібліографія30-ті рр
В таких умовах бібліографія мала стати дієвим засобом ідеологічного впливу на маси, а бібліографи – пропагандистами й агітаторами...
Статут комуністичної партії україни iconВ жовтні 1996 року 29 народних депутатів членів групи «Аграрники...
В жовтні 1996 року 29 народних депутатів – членів групи «Аграрники України» у Верховній Раді України на зборах прийняли рішення про...
Статут комуністичної партії україни iconЗакон про міську реформу в Росії
Створення Русько-української радикальної партії першої політичної партії у Східній Галичині
Статут комуністичної партії україни iconСтатут
Цей Статут визначає юридичний статус, органи управління, основні принципи здійснення діяльності та порядок припинення діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка