9 Здійснення суб'єктивних цивільних прав І виконання обов'язків. Захист цивільних прав
Скачати 67.16 Kb.
Назва9 Здійснення суб'єктивних цивільних прав І виконання обов'язків. Захист цивільних прав
Дата конвертації17.07.2013
Розмір67.16 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы


Тема 9 Здійснення суб'єктивних цивільних прав і виконання обов'язків. Захист цивільних прав.
1. Поняття та засади здійснення суб'єктивних цивільних прав. Межі
здійснення суб'єктивних цивільних прав.

2. Поняття та засади виконання суб'єктивних цивільних обов'язків.

3. Загальні засади захисту цивільних прав та інтересів. Захист
цивільних прав та інтересів юрисдикційними органами.

4. Самозахист цивільних прав.
1. Поняття та засади здійснення суб'єктивних цивільних прав. Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав.

Суб'єктивне цивільне право - це юридично забезпечена міра можливої поведінки суб'єкта цивільних правовідносин.

Здійснення суб'єктивного права - це реалізація управоможеною особою можливостей, що становлять зміст суб'єктивного права, та надаються законом чи договором.

^ Загальні засади здійснення суб'єктивних цивільних прав закріплені в ст. 12 ЦК. В основі їх лежить 2-і ідеї:

 1. диспозитивність;

 2. презумпція добросовісності і розумності.

Більшість правових норм ЦК побудовано на принципі диспозитивності (ч.3 ст. 6 ЦК).

Прояв ідеї диспозитивності:

 • здійснення свого цивільного права вільно, на власний розсуд (ч.1 ст. 12 ЦК);

 • нездійснення свого цивільного права не припиняє його, крім випадків, встановлених законом (ч.2 ст. 12 ЦК). Виключення ст. 707 ЦК;

 • можливість відмови від свого майнового права (ч.З ст. 12 ЦК). Особа може відмовитися від конкретного майнового права. Наприклад, ст. 347 ЦК, ст. 605 ЦК. Виключенняч.3 ст. 269 ЦК.

- можливість передання свого майнового права іншій особі (за відплатним або безвідплатним договором), крім випадків, встановлених законом (ч.4 ст. 12 ЦК).

^ Прояв ідеї презумпції добросовісності та розумності:

- поки суд не встановить інше вважається, що поведінка особи, яка здійснює суб'єктивне цивільне право, є добросовісною та розумною (ч.З ст.12 ЦК).

В суспільстві свобода кожної окремої людини завжди обмежується певними межами, тому що вона не повинна порушувати свободу інших людей.

ЦК безпосередньо в ст. 13 встановлює такі межи здійснення цивільних прав:

1) загальне правило - цивільні права особа здійснює у межах,
наданих їй договором або актами цивільного законодавства (ч.1 ст. 13 ЦК)
.

2) в негативному плані - передбачені дії, від яких особа повинна
утримуватися :

а) які могли б порушити права інших осіб (ч.2 ст. 13 ЦК),

б) завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині (ч.2 ст. 13 ЦК),

в) що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі (ч.3 ст. 13 ЦК),

г) що вчиняються з наміром зловживання правом в інших формах
(ч.3 ст. 13 ЦК),


Зловживання правом – це цивільне правопорушення, яке вчиняється управомоченою особою при реалізації своєго суб’єктивного права.

Шикана – це зловживання суб’єктивним правом шляхом вчинення певних дій з наміром завдати шкоди особі, а також без такого наміру, але об’єктивно заподіючи шкоду іншій особі.

д) з метою обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісної конкуренції (ч.5 ст. 13 ЦК).

3) в позитивному плані:

- при здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства (ч.4 ст. 13 ЦК).

У разі недодержання особою при здійсненні своїх прав вимог, які встановлені ч.ч.2-5 ст. 13 ЦК, суд може зобов'язати її припинити зловживання своїми правами, а також застосувати інші наслідки, встановлені законом.
2. Поняття та засади виконання суб'єктивних цивільних обов'язків.

Цивільний обов'язок - це юридично обумовлена міра необхідної поведінки зобов'язаної особи.

Виконання цивільного обов'язку полягає:

 • в абсолютних правовідносинах - в утриманні від порушення чужих
  прав та інтересів (пасивна поведінка);

 • у відносних правовідносинах - в здійсненні певних дій, зокрема
  передати річ, сплатити гроші, виконати роботу, надати послугу тощо (активна
  поведінка).


^ Засади виконання цивільних обов'язків закріплені в ст. 14 ЦК:

1) виконання у межах, встановлених договором або актом цивільного
законодавства (ч.1 ст. 14 ЦК);


2) не можливість примушення до дій, вчинення яких не є обов'язковим (ч.2
ст. 14 ЦК)
;

3) забезпечення виконання цивільних обов'язків засобами заохочення та
відповідальністю, які встановлені договором або актом цивільного
законодавства (ч.3 ст. 14 ЦК);


4) можливість звільнення від цивільного обов'язку або його виконання у
випадках, встановлених договором або актами цивільного законодавства (ч.4
ст. 14 ЦК).

3. Загальні засади захисту цивільних прав та інтересів. Захист цивільних прав та інтересів юрисдикційними органами.

Охорона цивільних прав – це сукупність мір (правових, економічних, організаційних тощо), які забезпечують нормальний порядок реалізації прав.

Захист цивільних прав – це сукупність засобів, спрямованих на припинення порушення, відновлення або визнання порушених прав, а також на компенсацію втрат, понесених у зв’язку з порушенням прав.

Підстави виникнення права на захист (ч.1 ст. 15 ЦК):

 • порушення;

 • невизнання;

 • оспорювання права.

Загальні засади здійснення права на захист (ст. 20 ЦК):

 • відбувається на свій розсуд (ч. 1 ст. 20 ЦК);

 • нездійснення особою права на захист не є підставою для припинення
  цивільного права, що порушене, крім випадків, встановлених законом (наприклад, набувальна давність - ст. 344 ЦК).

Об'єкти захисту: не тільки право, а й інтерес особи, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства (ч.2 ст. 15 ЦК - новела).

^ Захист суб'єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів здійснюється у передбаченому законом порядку, тобто за допомогою застосування належних форми, засобів та способів захисту.

Форма захисту - це комплекс внутрішньо узгоджених організаційних заходів по захисту суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів.

^ Форми захисту:

1) юрисдикційна форма:

а) в суді (ст. 16 ЦК);

б) органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування (ст. 17 ЦК);

в) нотаріусом (ст. 18 ЦК); Глава 14 ЗУ "Про нотаріат".

2) не юрисдикиійна форма: - самозахист (ст. 19 ЦК).

Юрисдикційна форма захисту - це діяльність уповноважених державою органів по захисту порушених, оспорюваних, невизнаних суб'єктивних цивільних прав.

Способи захисту - це закріплені законом матеріально-правові міри примусового характеру, за допомогою яких провадиться відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав та вплив на правопорушника.

Способи судового захисту закріплені в ч.2 ст. 16 ЦК:

 1. визнання права;

 2. визнання правочину недійсним;

 3. припинення дії, яка порушує право;

 1. відновлення становища, яке існувало до порушення;

 2. примусове виконання обов'язку в натурі;

 3. зміна правовідношення;

 4. припинення правовідношення;

 5. відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

 6. відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної
влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб.


Цей перелік способів судового захисту не є вичерпним. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Всі способи судового захисту цивільних прав та інтересів можна класифікувати на 2-а види:

 1. міри відповідальності;

 2. міри захисту.


4. Самозахист цивільних прав.

Ст. 55 Конституції України встановлює, що кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.

Отже, під самозахистом розуміють дії фізичних і юридичних осіб, спрямовані на охорону цивільних прав і охоронюваних законом інтересів, які вчиняються ними самостійно без звернення за допомогою до державних та інших уповноважених органів.

^ Об'єктом самозахисту є суб'єктивні цивільні права та охоронювані законом інтереси як власні, так і іншої особи.

Самозахист може бути реалізований як в речових (абсолютних), так і в зобов'язальних (відносинах економічного обігу) відносинах (відносних).

Виділяють такі ознаки самозахисту:

1. Це відповідь на протиправну дію. Тобто є наявним факт порушення суб'єктивного цивільного права.

 1. Можливість захищати не тільки свої права та інтереси, але й права
  та інтереси інших осіб.

 2. Засоби самозахисту не повинні бути заборонені законом та
  суперечити моральним засадам суспільства.

 3. Способи самозахисту мають відповідати змістові права, що
  порушене, характерові дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що
  спричинені цим порушенням.

В ст. 19 ЦК встановлене загальне правило, що способи самозахисту можуть обиратися самою особою або встановлюватися договором або актами цивільного законодавства.

В ЦК немає переліку засобів, які визнаються самозахистом. До способів самозахисту можна віднести:

 • утримання речі (ст. 594 ЦК);

 • виконання зобов'язання за рахунок боржника (ст. 621 ЦК);

 • дії особи у стані необхідної оборони (ст. 15 КК) чи крайній необхідності
  (ст. 16 КК);

 • тощо.


Схожі:

9 Здійснення суб\Захист цивільних прав та інтересів
Неюрисдикційна форма захисту цивільних прав та інтересів. Самозахист цивільних прав
9 Здійснення суб\Метод цивільно-правового регулювання
Порядок здійснення цивільних прав І обов'язків недієздатних І обмежено дієздатних громадян
9 Здійснення суб\План Загальні правові засади захисту цивільних прав та інтересів....
Захист цивільних прав — це правомірна реакція учасників цивільних відносин, суспільства І держави на порушення, невизнання чи спору...
9 Здійснення суб\6. Об’єкти цивільних прав
Об’єктами цивільних прав є все те, з приводу чого виникають І здійснюються цивільні права та обов’язки, тобто все те, на що правовідносини...
9 Здійснення суб\7. Правочини
Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ч. 1 ст. 202 Цк)
9 Здійснення суб\Рівність сторін у тих можливостях, які надані ним для захис­ту своїх...
Поняття цивільного процесуального права (це сукупність правових норм, що регулюють порядок розгляду І вирішення судом цивільних справ,...
9 Здійснення суб\1. Правовідносини, їх ознаки та види
Правові відносини — це врегульовані нормами права суспільні зв'язки між суб'єктами права, які є носіями суб'єктивних прав та юридичних...
9 Здійснення суб\Цивільна правоздатність І дієздатність
Цивільно-правові відносини це суспільні відносини, врегульовані нормами цивільного права, учасники яких с носіями цивільних прав...
9 Здійснення суб\3. Операції, які здійснюють комерційні банки
Банківські операції угоди або правочини, тобто відповідні дії спрямовані на встановлення, зміну та припинення цивільних прав та обов'язків...
9 Здійснення суб\Зміст
Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій І громадян. 65
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка