Конспект з Охорони праці
Скачати 312.91 Kb.
НазваКонспект з Охорони праці
Сторінка1/3
Дата конвертації10.07.2013
Розмір312.91 Kb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Право > Конспект
  1   2   3
Конспект з Охорони праці
Основи науки про охорону праці закладалися протягом багатьох століть і пройшли довгий шлях свого становлення. Початком наглядової діяльності за охороною праці можна вважати виданий у 1719 році Петром І Указ про створення Берг-колегії (гірничої колегії).

А у 1720 році на вугільних шахтах Петро 1 започаткував дотримання норм безпечного використання драбин та покращив умови праці своїх робітників. А у 1742 році вийшла робота М.В.Ломоносова «Первые основания металлургии или рудных дел», в якій розроблено теорію природної вентиляції шахт, а також наведені рекомендації з безпеки при використанні драбин і сходин, та щодо застосування робочого одягу. Після скасування кріпосного права в Російській імперії у 1861 році, організований орган спеціального нагляду за безпекою робіт у гірничій промисловості, який мав назву гірнича поліція”.

Вперше охорона праці, як дисципліна була впроваджена в 1929 році в Московському інституті залізничного транспорту. У 1966 році було запропоновано створити кафедри охорони праці у вищих технічних закладах.

Значний внесок у розвиток охорони праці внесла Міжнародна організація праці (МОП), яка була створена у 1919 році.

Згодом, з розширенням державного нагляду за безпечним веденням робіт в інших галузях промисловості, цей орган трансформувався у сучасний Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держгірпромнагляд- Державний гірничий промисловий нагляд за охороною праці на Україні).

^ 1.Що таке Охорона праці?

Система правових,соціально-економічних,організаційно-технічних,санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя і працездатність людини в процесі трудової діяльності.
^ 2.Назвіть основні законодавчі акти з ОП.

Основним є Закон „Про охорону праці”, прийнятий Верховною Радою України 14 жовтня 1992 року та Кодекс законів про працю (КЗпП). До законодавчої бази також належать Закони України: „ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання, які спричинили втрату працездатності”, „Про охорону здоров’я”, „Про пожежну безпеку, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку, „Про дорожній рух”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”.
^ 3.Хто такий роботодавець?

Власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або фізична особа, яка використовує найману працю.
^ 4.Хто такий працівник?

Особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).
^ 5.Які обов’язки в галузі охорони праці покладає законодавство на роботодавця?

Роботодавець зобов’язаний створити на підприємстві в цілому та на окремих робочих місцях умови праці відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів.
^ 6.Які обов’язки в галузі ОП законодавство покладає на працівника?

Працівник зобов’язаний:

- дбати про особисту безпеку та здоров’я, а також про безпеку здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з ОП, правила поводження з обладнанням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами індивідуального та колективного захисту;

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.
^ 7.Які права на ОП має працівник під час роботи на підприємстві?

Умови праці, технологічні процеси, технічний стан обладнання та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася небезпечна для його життя або здоров’я виробнича ситуація.

Він має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про ОП, не додержується умов колдоговору з цих питань. (У цьому разі працівник має право на вихідну допомогу у розмірі не менше тримісячного заробітку.)
^ 8.За допомогою здійснення яких заходів роботодавець може дотримуватися вимог законодавства про охорону праці?

Роботодавець повинен:

- створити відповідні служби та призначити посадових осіб, які забезпечать вирішення конкретних питань охорони праці, попередньо визначивши їх обов’язки та права в посадових інструкціях;

- контролювати додержання правил експлуатації обладнання, виконання робіт відповідно до вимог охорони праці;

- впроваджувати нові технології, засоби механізації та автоматизації, позитивний досвід інших підприємств;

- забезпечувати належне утримання будівель і споруд, здійснювати моніторинг за їх технічним станом;

- своєчасно усувати причини, що призводять до нещасних випадків та професійних захворювань;

- проводити аудит стану ОП; оцінку технічного стану обладнання; лабораторні виміри факторів, що впливають на умови праці; атестацію робочих місць;

- розробити положення та інструкції з ОП, встановити правила виконання робіт і поведінки на території підприємства;

- здійснювати контроль за додержанням працюючими правил експлуатації обладнання, використанням засобів колективного та індивідуального захисту;

- організувати навчання працюючих безпечним методам праці.
^ 9.Як законодавство охороняє право жінок і неповнолітніх?

Забороняється залучати жінок до важких робіт, підземних робіт та до робіт з шкідливими та небезпечними умовами праці; до піднімання та переміщення речей (встановлені граничні норми - 7 кг при постійному перенесенні і до 10 кг при періодичному).

Праця вагітних жінок та жінок, які мають неповнолітню дитину, регулюються трудовим законодавством.

Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах, підземних робіт та до робіт з шкідливими та небезпечними умовами праці; на нічних, надурочних роботах та роботах у вихідні дні; а також до піднімання та переміщення речей (встановлені граничні норми -7-8 кг при постійному перенесенні і до 10-12 кг при періодичному ).
^ 10.Які основні принципи державної політики в галузі ОП?

- пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відповідальність роботодавця за створення належних , безпечних і здорових умов праці.;

- соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань;

- встановлення єдиних вимог з ОП для всіх підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів економічної діяльності;

- адаптація трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров’я та психологічного стану;

- використання економічних методів управління ОП, участь держави у фінансуванні заходів щодо ОП, залучення добровільних внесків;

- інформування населення проведення навчання, профпідготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань ОП.


^ 11. Які державні та громадські органи здійснюють в Україні нагляд та громадський контроль з ОП?

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за ОП Державний гірничий промисловий нагляд (Держгірпромнагляд);

Спеціально уповноважений центральний орган з питань радіаційної безпеки;

Спеціально уповноважений центральний орган з питань пожежної безпеки;

Спеціально уповноважений центральний орган з питань гігієни праці.

Громадський контроль за додержанням законодавства про ОП здійснюють профспілки.
^ 12.В яких міроприємствах і заходах беруть участь профспілки?

В опрацюванні Національної програми поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також угод з питань поліпшення умов і безпеки праці;

формуванні регіональних програм з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;

опрацюванні державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці;

розслідуванні нещасних випадків та профзахворювань;

організації страхування від нещасних випадків та професійних захворювань у порядку і на умовах, що визначаються законодавством і колективним договором (угодою, трудовим договором);

опрацюванні власником комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці;

підготовці разом з власником подання про визначення і затвердження трудовим колективом порядку оплати та розмірів одноразової допомоги працівникам, які потерпіли на виробництві.
^ 13.Які права мають профспілки?

Безперешкодно перевіряти стан умов і безпеки праці на виробництві, виконання відповідних програм і зобов’язань колективних договорів (угод), додержання власником вимог трудового законодавства щодо режиму робочого часу і часу відпочинку працівників, забезпечення їх належними санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального та колективного захисту.

Вони мають право давати висновки про обставини і причини нещасних випадків на виробництві, визначати відповідальних за це службових осіб і надсилати ці висновки до відповідних інстанцій
^ 14.Хто здійснює відомчий контроль за охороною праці?

Місцеві державні адміністрації і Ради народних депутатів у межах відповідної території.
15.Розкрийте зміст поняття „трудовий договір”

Це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку та вимог безпеки, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівнику зарплату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством і угодою сторін. Контракт – особлива форма трудового договору.
^ 16.Яка інформація повинна надаватися роботодавцем працівникові при укладанні трудового договору?

Про умови праці та наявність на робочому місці небезпечних та шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, про право працівника на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.
^ 17.Перша допомога при переломах.

Правила накладання шин:

для створення нерухомості відламків кісток шину накладають з фіксацією 2-х сусідніх суглобів ( вище і нижче за місце перелому);

шини на нижню кінцівку накладати з двох боків;

при відкритих переломах не можна накладати шину, де назовні виступає поламаний кінець кістки;

не можна на рівні перелому прибинтовувати шину;

при переломах ребер грудини клітку грубо перев’язують;
^ 18.Розкрийте зміст поняття „колективний договір”.

Колективний договір, угода укладається профспілкою підприємства від імені трудового колективу з роботодавцем. Повинен містити основні положення з питань праці і заробітної плати, робочого часу, відпочинку, матеріального стимулювання, охорони праці, удосконалення виробництва і праці, зміцнення трудової і виробничої дисципліни, соціальні аспекти та ін.

Укладається в письмовій формі на рік і поширюється на всіх працівників ( і не на членів профспілки). К.д. обов’язково містить зобов’язання сторін щодо захисту заходів прав та соцінтересів осіб, які потерпіли на виробництві від н/в та профзахворювань, а також утриманців і членів сімей загиблих. Рекомендовано включати заходи щодо поліпшення умов праці, надання пільг жінкам, неповнолітнім, інвалідам.

Адміністративним правопорушенням вважається ухилення від укладання колдоговору; порушення чи не виконання колдоговору. Передбачається накладання на порушника штрафів.
^ 19.Які права має працівник на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці?

В залежності від виду робіт, професії та тривалості виконуваної роботи працівник може мати право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочену тривалість робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі.

Про зміни виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій роботодавець повинен повідомити працівника письмово, не пізніше, як за два місяці до змін.
^ 20.Як фінансується охорона праці?

Фінансування охорони праці в Україні (згідно Закону України «Про охорону праці», ст. 19) здійснюється роботодавцем.
21.Види відповідальності за порушення законодавства про ОП.

Дисциплінарна, адміністративна, кримінальна і матеріальна.
^ 22. В чому полягає концепція допустимого ризику?

Вимоги абсолютної безпеки, які приваблюють своєю гуманністю, врешті обертаються трагедією, бо забезпечити нульовий ризик в діючих системах неможливо.

Економічно розвинені країни відкинули концепцію абсолютної безпеки і прийняли концепцію допустимого ризику, суть якої в прагненні до такої малої небезпеки, яка прийнята суспільством на даний час.
^ 23.Розкрийте зміст поняття „виробниче середовище”.

Це середовище, де людина здійснює свою трудову діяльність. Основні чинники в.с.: фізичне зусилля (переміщення вантажів певної ваги в робочій зоні, зусилля, пов’язані з утриманням вантажів, натисканням на предмет праці або важіль управління механізмом протягом певного часу);

нервове напруження (складність розрахунків, особливості вимоги до якості продукції, складність управління механізмом, апаратом, приладдям, небезпека для життя і здоров’я людей під час виконання робіт, особлива точність виконання);

робоча поза (положення тіла людини і його органів відповідно до засобів виробництва);

монотонність роботи (багаторазове повторення одноманітних, короткочасних варіацій, дій, циклів);

температура, вологість, теплове випромінювання в робочій зоні;

забруднення повітря;

виробничий шум;

вібрація, обертання, поштовхи;

освітленість у робочій зоні.

Всі ці чинники впливають на здоров’я і працездатність людини.
^ 24.Що таке атестація робочих місць?

Це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних чинників, що впливають на здоров’я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності.

^ 25.Які існують види інструктажу з охорони праці? Які категорії працюючих підлягають вступному інструктажу?

Вступний, первинний, періодичний, позачерговий, цільовий.

Вступному інструктажу підлягають ті, хто приймаються на постійну або тимчасову роботу, учні та студенти, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання; екскурсанти.
^ 26.Розкрийте зміст поняття „умови праці”.

Це сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини в процесі праці. Виділяють три групи чинників, що впливають на формування умов праці: соціально-економічні фактори, техніко-організаційні фактори, природні фактори.

Виділяють такі елементи умов праці: санітарно-гігієнічні, психофізіологічні, естетичні, соціально-психологічні, технічні.
^ 27.Розкрийте зміст понять „виробнича санітарія”, „гігієна праці”.

Виробнича санітарія - це система організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів запобігання впливу шкідливих виробничих чинників на працівників.

Гігієна праці – галузь практичної та наукової діяльності, що вивчає стан здоров' я працівників, зумовлений умовами праці, і на цій основі обґрунтовує заходи і засоби щодо збереження і зміцнення здоров’я працівників, профілактики несприятливого впливу умов праці.
^ 28.Що таке шкідливий виробничий фактор.

Це фактор середовища і трудового процесу, вплив якого на працівника за певних умов (інтенсивність, тривалість та ін) може викликати професійне захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних та інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров’я нащадків.
  1   2   3

Схожі:

Конспект з Охорони праці iconКонспект лекцій для студентів теф з навчальної дисципліни «безпека...
Законодавчо-нормативна база України з питань охорони праці. Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці
Конспект з Охорони праці icon№1: Міжнародні норми в галузі охорони праці
Довести до студентів нормативні положення щодо міжнародних норм в галузі охорони праці та міжнародне правове регулювання охорони...
Конспект з Охорони праці iconТема Міжнародні норми в галузі охорони праці
Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Стандарти єс в галузі охорони праці. Конвенція про безпеку І гігієну...
Конспект з Охорони праці iconПитання з дисципліни "основи охорони праці" для включення до індивідуальних...
Закон України „Про охорону праці” – сфера дії Закону; принципи державної політики в галузі охорони праці; державне управління охороною...
Конспект з Охорони праці iconГандзюк М. П., Желібо Є. П., Хамімовський М. О. Основи охорони праці
Лекція №1. Міжнародні норми та основні законодавчі І нормативно-правові акти в галузі охорони праці
Конспект з Охорони праці iconЯкі загальні закони України визначають основні положення з охорони праці?
Назвіть та охарактеризуйте організаційно-технічні заходи та засоби з охорони праці
Конспект з Охорони праці iconЗакон України “Про охорону праці”
Опорний конспект з предмета “Основи охорони праці” має за мету допомогти студентам при вивченні програмного матеріалу нормативного...
Конспект з Охорони праці icon1. Поняття охорони праці. Державна політика у сфері охорони праці
Затверджено на засіданні кафедри трудового, екологічного та аграрного права, протокол №1 від 31 серпня 2011 р
Конспект з Охорони праці iconОхорона праці в галузі лекція 1
Охорона праці в галузі “– формування у майбутніх фахівців знань з правових І організаційних питань охорони праці, питань охорони...
Конспект з Охорони праці iconЗаконодавчі засади створення служби охорони праці на підприємствах, в організаціях та установах
Дати характеристику основним законодавчим, нормативно-правовим актам з питань охорони праці в Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка