3. Відповідальність у міжнародному праві
Скачати 78.68 Kb.
Назва3. Відповідальність у міжнародному праві
Дата конвертації11.07.2013
Розмір78.68 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Тема 3. Відповідальність у міжнародному праві

Інститут відповідальності є чи не найстарішим у МП, але його нормативне закріплення на сьогодні досі не закінчено, робота триває з 1949 р. Комісія МП ООН підготувала проект Кодексу злочинів проти миру і безпеки людтва.

Норми м пр відп суб’єктів часто називають «вторинними» нормами, на противагу регулятивним «первинним» нормам, які створюються для суб’єктів зобов’язання в конкретній сфері міждержавних відносин.

Можна назвати п’ять основних ознак м н пр відп:

  1. до суб’єкта – правопорушника застосування санкції н пр норм.

  2. настає за здійснення мн правопорушення.

  3. спрямована на забезпечення мн правопорядку.

  4. пов’язана з певними негативними наслідками для правопорушника.

  5. реалізується в мн правоохоронних правовідносинах, які виникають між суб’єктом – правопорушником і потерпілим, інколи – між суб’єктом – правопорушником і мн співтовариством держав.

М/н – пр. відповідальність є гарантією забезпечення дотримання норм МП.

Міжнародно-правова відповідальність – це юридичні наслідки порушення м/н – пр зобов’язання для суб’єкта МП

Суб’єктами є передусім держави иа м/н організації.

Поведінка всіх суб’єктів проявляється в діях (рідше в бездіяльності) їхніх органів і посадових осіб. Держава несе відповідальність за діяльність своїх органів і посадових осіб навіть у разі, якщо вони перевищили власні повноваження, встановлені внутрішньодержавним правом. До державних органів прирівнюються й підрозділи ЗС. Наприклад, якщо військовий підрозділ однієї держави вторгнеться на територію іншої, то відповідати буде не тільки підрозділ, а й та держава, до ЗС якої він належить.

Норми загального характеру, що регулюють питання відповідальності, закріплені в м/н договорах, а також підтверджені в резолюціях ООН та ін МУО. Наприклад, статті 39, 41, 42 Статуту ООН встановлюють процедури реалізації відповідальності за здійснення м/н злочинів проти миру та безпеки.

У багатьох м/н договорах містяться норми про відповідальність за їх порушення. Наприклад, Конвенція про м/н відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об’єктами (1972); М/н конвенція про припинення злочину апартеїду і покарання за нього (1973); Конвенція про попередження злочину геноциду і покарання за нього (1948).

^ Цілі та функції

Цілі – запобігання та ліквідація мн правопорушення

Вони подібні до внутрішньодержавних, відмінність полягає в масштабах, що зумовлено специфікою суб’єктів МП.

Функції:

- репараційна (правовідновлювана – полягає у використанні мн пр відп для відновлення порушених суспільних відносин і мн правопорядку)

- репресивна (каральна).

Зазвичай ці функції існують у єдності, доповнюючи одна одну.
^ Умови виникнення мн пр відп, їх поділяють на нормативні і фактичні.

Нормативними підставами слугують мн пр норми, що встановлюють зобов’язання, порушення яких може бути кваліфіковане як мн правопорушення. Фактичною підставою для настання мн пр відп є скоєння мн правопорушення.

Для виникнення мн відп необхідні хоча б 2 умови: чинна норма та діяння суб’єкта – правопорушника, також є склад мн правопорушення (об’єкт протиправного діяння, протиправна поведінка суб’єкта, шкода, що є наслідком протиправної поведінки, причиновий зв'язок між протиправною поведінкою та шкідливими наслідками, що настали.

Залежно від характеру шкоди її поділяють на матеріальну і нематеріальну. Шкода може бути заподіяна і в змішаній формі.
У літературі і практиці існує поділ мн правопорушень на мн злочини та делікти (не належать до категорії злочинів, відповідальність, спричинена деліктом має характер двосторонніх правовідносин, у яких порушник відповідальний тільки перед потерпілим). У разі мн злочину виникають універсальні правовідносини відповідальності, в яких правопорушник несе відповідальність не тільки перед потерпілим, але й перед мн товариством загалом.

^ Види та форми мн пр відп:

У МП існують два види відповідальності суб’єктів, кожен з яких поділяється на форми. Відповідальність буває матеріальна та нематеріальна (моральна, морально – політична, політична). На практиці вони часто переплітаються. Суб’єкт несе комплексну відповідальність.

^ Нематеріальна відповідальність набуває форми сатисфакції та ресторації.

Сатисфакція – це форма відповідальності, за якої суб’єкт правопорушник запевняє потерпілу сторону в недопущенні повторення правопорушення, вибачається, висловлює жаль, карає конкретних винуватців протиправного діяння чи в іншій спосіб задовольняє моральні вимоги потерпілої сторони. Є найкращою формою нематеріальної відп.

Ресторація полягає у відновленні нематеріальних прав потерпілих суб’єктів МП. Наприклад, припинення незаконної окупації, анулювання законодавчих, виконавчих, адміністративних актів і розпоряджень, скасування судових рішень, що заподіюють шкоду потерпілим державам, їх ю та ф особам, звільнення неправомірно затриманих осіб.

Репресалії – це відповідні примусові дії держави, що мають на меті відновлення своїх прав, порушених іншою державою. У якості репресалій неприпустиме застосування сили або погрози силою. Можуть виражатися в заморожуванні або арешті банківських рахунків, накладенні ембарго й ін. Заходи, вжиті потерпілою державою мають бути пропорційними правопорушенню, що їх викликало, і припиняються з моменту відновлення ststus quo (стан речей до зміни ситуації).

Реторсії – це примусові дії держави у відповідь на недружній акт з боку іншої держави, через який посадові, ф., ю. особи першої держави були поставлені в дискримінаційні умови. Можуть бути встановлені у формі обмеження імпорту з держави, яка вчинила недружній акт. Заходи, використовувані в якості реторсій, повинні за розміром відповідати акту, що їх викликав, і припинятися з моменту відновлення колишнього положення. Не можна використовувати збройну силу.

Санкції – індивідуальні або колективні примусові заходи, що вживаються стосовно держави – порушника, з метою припинення її неправомірного діяння або покарання за таке покарання. Наприклад, індивідуальні – частковий або повний розрив торгово-економічних відносин, транспортних зв’язків, спортивних відносин.

Колективні санкції можуть використовуватися тільки на підставі рішення Ради Безпеки ООН щодо держав, дії яких несуть загрозу миру або порушення миру (ст.39 Статуту ООН). Наприклад, повне або часткове припинення економічних відносин, морських, повітряних та інших засобів повідомлення, розрив дипломатичних відносин (ст.. 41). Якщо ж ці заходи є недостатніми, то РБ ООН може ухвалити рішення щодо санкцій з використанням збройної сили для підтримки або відновлення міжнародного миру або безпеки (ст..43).

Наприклад, застосування сили проти расистських режимів Південної Родезії в ПАР, які проводили політику апартеїду.
^ Сутність матеріальної відповідальності полягає в повній або частковій компенсації матеріальної шкоди, заподіяної мн протиправними діяннями держави. Формами виступають репарації, реституції, субституції.
Репарації – це відшкодування потерпілій стороні матеріального збитку грошима, постачанням товарів, наданням послуг, еквівалентних сум, що підлягає поверненню. Відшкодуванню підлягають реальні матеріальні збитки як прямі, так і непрямі. Упущена вигода відшкодовується незавжди.
^ Реституція полягає в поверненні правопорушником потерпілим суб’єктам неправомірно захопленого в них майна, що має індивідуальні характеристики (історичні, художні цінності). Це відновлення матеріального становища, що існувало до здійснення правопорушення.
Субституція – заміна неправомірно знищеного, вивезеного воюючою стороною чи пошкодженого майна подібними й рівноцінними предметами. Наприклад, відповідно до мирного договору з Італією 1947 р. ця держава зобов’язалася повернути все монетне золото, награбоване й незаконно вивезене в Італію, або передати кількість золота, рівну за вагою й пробою вивезеному.
Матеріальний збиток може стати не лише наслідком міжнародного правопорушення, але й результатом правомірної діяльності держав при використанні джерел підвищеної небезпеки (авіації, космічних об’єктів, атомної енергії тощо). У цих випадках компенсації підлягає дійсний матеріальний збиток (прямий і непрямий); упущена ж вигода, як правило, не відшкодовується. У договорах вказана максимальна сума, що може бути виплачена постраждалій стороні як компенсація за заподіяний збиток (Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду 1963 р., Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну косічними об’єктами 1972 р.»держава несе абсолютну відповідальність за виплату компенсації за шкоду, заподіяну його космічним об’єктом на поверхні Землі або повітряному судну в польоті»).

За бажанням суб’єктів, які виражають своє волевиявлення через укладення договорів, може наставати об’єктивна (абсолютна) відповідальність. Абсолютній відповідальності як специфічному інституту МП властиві свої особливі форми: грошова компенсація, послуги, технічна допомога, надання різного роду матеріальних цінностей замість знищеного або пошкодженого майна, природних ресурсів тощо. Потерпіла сторона завжди отримує компенсацію, слід довести лише причиновий зв'язок між діянням та наслідками. Застосовується у мн повітряному праві (компенсація збитків від авіаційних аварій)..

^ Обставини, що виключають протиправність діяння

Мн практиці відомі ситуації, коли неправомірне діяння держави або не наносить втрати міжнародним відносинам або втрачає характер неправомірності. У такому випадку прийнято говорити про обставини, що виключають протиправність діяння.

У статтях про відповідальність держав перераховано шість юридично значимих обставин, які дають змогу державам уникнути мн-пр відп: згода однієї держави на вчинене іншою державою протиправне діяння; самооборона, контрзаходи у зв’язку з мн – протиправним діянням, форс – мажор, лихо, стан необхідності.

С. 142

^ Відповідальність міжнародних організацій

Питання відповідальності відображене в деяких міжнародних договорах. Так, у договорах про дослідження та використання космічного простору встановлюється відповідальність МУО, що здійснюють космічну діяльність, за шкоду заподіяну внаслідок такої діяльності договір по космосу 1967, Конвенція про мн відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об’єктами, 1972.

Відп передбачена у конвенціях про ядерну шкоду за обставин, коли МО діють як оператори ядерних установок або оператори ядерних суден.

МО несуть відп за недотримання статутних та інших зобов’язань своїми органами і посадовими особами та за завдання шкоди своїми діями державам, іншим МО, ф.о.
При виникненні матеріальної відповідальності МО варто пам’ятати, що їхні кошти складаються з внесків держав – учасників. На практиці поєднують матеріальну відповідальність МО та держав – членів. При цьому можливі два варіанти:

1. встановлення солідарної відповідальності МО та держави-члена.

2.встановлення відповідальності лише МО, яка самостійно вирішує питання про розподіл коштів між своїми членами.

У Конвенції про мн відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об’єктами, 1973, була встановлена солідарна відповідальність, тільки за дотримання таких умов:

- будь-яка претензія про компенсацію за шкоду висувається, насамперед, МО, що здійснює запуск об’єкта.

- якщо МО впродовж 6 місяців не компенсувала завдану шкоду, то держава – позивач може поставити питання про відповідальність держав-членів МО.

МО можуть бути також суб’єктами мн претензій, що підтверджується практикою Міжнародного Суду ООН.

МО може нести відповідальність за МПриватП і за внутрішнім правом держав. Тоді відп залежатиме від визнання її правоздатності на території держави на підставі установчого акта чи угоди з державою перебування про її штаб – квартиру чи представництво.

Схожі:

3. Відповідальність у міжнародному праві iconТема 7 Територія І правове становище фізичних та юридичних осіб у міжнародному праві (2 год.)
Територія І правове становище фізичних та юридичних осіб у міжнародному праві (2 год.)
3. Відповідальність у міжнародному праві iconСімейні відносини в міжнародному приватному праві
Джерела колізійного регулювання сімейних відносин за участю “іноземного елементу”
3. Відповідальність у міжнародному праві iconВважають, що найважливішим серед преторських нововведень у галузі...
Заставодержателю надавалося право розпоряджатися предметом застави лише на випадок невиконання боржником свого зобов'язання. Отже,...
3. Відповідальність у міжнародному праві iconІнженерне забезпечення сучасного загальновійськового бою
Виховувати у студентів відповідальність за збереження життя та здоров”я підлеглих, відповідальність за якісне виконання завдань щодо...
3. Відповідальність у міжнародному праві iconПрограми військової підготовки Тема №4 “ Юридична відповідальність...
Поняття та загальна характеристика юридичної відповідальності військовослужбовців
3. Відповідальність у міжнародному праві iconЗаявку про участь Міжнародному круглому столі необхідно надіслати

3. Відповідальність у міжнародному праві iconМайно державного підприємства “Спецбуд” належить йому на праві господарського...
Майно державного підприємства “Спецбуд” належить йому на праві господарського відання. Здійснюючи розрахунки з постачальниками продукції,...
3. Відповідальність у міжнародному праві iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне І екологічне...
3. Відповідальність у міжнародному праві iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне І екологічне...
3. Відповідальність у міжнародному праві iconДитячий фестиваль
Заповнюючи анкету, Ви погоджуєтесь бути волонтером на Львівському міжнародному дитячому фестивалі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка