1.Історико-правовий аспект виникнення І розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень в цивільному процесі 6
Скачати 376.47 Kb.
Назва1.Історико-правовий аспект виникнення І розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень в цивільному процесі 6
Сторінка1/4
Дата конвертації11.07.2013
Розмір376.47 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4
Зміст
Вступ 3

1.Історико-правовий аспект виникнення і розвитку інституту апеляційного

оскарження судових рішень в цивільному процесі 6

2. Інститут апеляції: досвід урегулювання в процесуальному законодавстві

окремих країн 10

3. Правова природа апеляційного провадження в цивільному процесі та право

на апеляційне оскарження 21

4. Підстави для перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції 29

Висновки 35

Список літератури 37

Вступ

Узявши курс на розвиток демократії, Україна проголосила принцип поділу

влади на законодавчу, виконавчу та судову, закріпивши це у статті 6

^ Конституції. Особлива увага нині приділяється розвитку судової гілки влади,

яка перебуває у стані кардинального реформування. Його правовою основою

стала Концепція судово-правової реформи, затверджена постановою Верховної

Ради України 28 квітня 1992 року, а потім - Конституція України 1996 року,

яка заклала базисні передумови для нової регламентації правосуддя і

цивільного судочинства. Але в ході реалізації самого процесу судово-

правової реформи перед державною владою постала ціла низка питань,

пов'язаних із розширенням сфери компетенції судової влади, запровадження

нових правових інститутів перегляду судових рішень, що викликало

необхідність їх змістовного теоретичного аналізу паралельно з прийняттям

відповідних дій на законодавчому і організаційному рівнях.

Конституцією України (стаття 129) до основних засад судочинства

віднесено забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду,

крім випадків, установлених законом. Тому реалізація цього конституційного

положення знайшла втілення у новій редакції Розділ 5 Цивільного

процесуального кодексу України, якими врегульовані питання апеляційного та

касаційного оскарження судових рішень.

Прийняття 7 лютого 2002 року нового Закону України "Про судоустрій

^ України" реально відкрило шлях до процесу обговорення і прийняття нового

Цивільного процесуального кодексу України. Сучасні вимоги до розвитку

процесуального законодавства ґрунтуються на тому, що рівень правової

захищеності особистості, інших суб'єктів права залежить від ефективності

судочинства. При цьому інститут правосуддя, який є фундаментальним у

правовій системі, концептуально розглядається як форма здійснення прав і

свобод людини і громадянина і самостійне соціальне і правове благо, яке

здійснюється через справедливе правосуддя і належні судові процедури,

важливе місце серед яких займає апеляційне провадження.

Апеляційне оскарження - один із найбільш поширених у сучасному

цивільному судочинстві способів оскарження судових рішень, які не набрали

чинності, в суді вищої інстанції (апеляційному суді). Цей спосіб оскарження

судових рішень існує, зокрема, в Великобританії, Франції, Бельгії,

Німеччині, Австрії, США тощо.

^ Новітність норм про апеляційне оскарження, відсутність термінологічної

Новітність норм про апеляційне оскарження, відсутність термінологічної

чіткості і визначеності у законодавстві нашої держави зумовлюють

суперечності у тлумаченні цього правового інституту у правозастосувальній

практиці.

Основні проблеми у правозастосувальній практиці пов'язані з тим, що у

законі взагалі відсутнє визначення поняття апеляції, не чітко визначено

право на апеляційне оскарження осіб, які не приймали участь у розгляді

справи, чинні правові норми містять неузгоджені між собою положення щодо

повноважень суду апеляційної інстанції і підстав для скасування судових

рішень тощо.

Проблема апеляційного оскарження досконально не досліджувалась,

спеціальних монографічних робіт не видавалося. Ці питання вивчалися лише

частково, переважно з точки зору можливості і доцільності запровадження

такого способу оскарження у нашій правовій системі.

Оскільки питання теоретичного, законодавчого і правозастосувального

характеру, пов'язані з апеляційним оскарженням рішень, не піддавались

докладному дослідженню, правовий інститут апеляційного оскарження в

цивільному процесі є новим для нашої правової системи, якій до недавнього

часу була взагалі невідома дефініція апеляційного оскарження, а тому їх

сучасний аналіз є надзвичайно важливим.

У зв'язку з тим, що вирішення цих проблем має не лише науково-

теоретичну значущість, але й відіграє вагому роль у житті кожного окремого

громадянина, оскільки йдеться про ступінь його захищеності від можливих

проявів суддівського свавілля та про рівень забезпечення його прав за

допомогою інституту апеляційного оскарження судових рішень, то необхідність

дослідження цього правового інституту видається незаперечно актуальною

справою.

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі чинної нормативно-

правової бази, яка регулює перегляд судових рішень в апеляційному порядку,

виявленні основних проблем, що виникають у правозастосувальній практиці,

особливостей перегляду судових рішень в апеляційному порядку.

У відповідності з метою роботи визначені наступні основні задачі

дослідження:

- визначення основних етапів історичного розвитку правового інституту

апеляційного оскарження судових рішень і теоретичного обґрунтування

його запровадження в сучасному українському цивільному процесі;

- порівняльний аналіз апеляційного способу оскарження судових рішень у

зарубіжних правових системах;

- з'ясування правової природи апеляційного способу оскарження та його

значення у цивільно-процесуальному праві;

- докладний аналіз чинного законодавства про право на апеляційне

оскарження, умови і порядок його здійснення, виявлення прогалин і

суперечностей;

- аналіз порядку розгляду справ у суді апеляційної інстанції та повно

важень апеляційного суду;

- аналіз підстав для скасування судових рішень в апеляційній інстанції,

виявлення основних проблем і труднощів у застосуванні чинних правових

норм.

Об'єктом дослідження є суспільні правовідносини, у сфері яких

здійснюється апеляційне оскарження судових рішень, межі застосування даного

правового інституту, поняття та завдання апеляційного провадження, порядок

оскарження судових рішень в апеляційному порядку, порядок розгляду справ у

суді апеляційної інстанції, повноваження суду апеляційної інстанції та

підстави для перегляду судових рішень.

1.Історико-правовий аспект виникнення і розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень в цивільному процесі
Історія виникнення і розвитку інституту апеляційного оскарження

судових рішень свідчить про те, що апеляційне провадження як спосіб

перегляду судових рішень з'явився на певному етапі історичного розвитку, в

залежності від стадій розвитку тієї чи іншої держави.

^ Апеляційний спосіб оскарження за своєю суттю міг виникнути тільки

тоді, коли центральна державна влада зміцніла на стільки, що були утворені

установи, побудовані на підставі ієрархічного підпорядкування, тобто на

підставі системи підпорядкування нижчих судів судам вищим. підставі системи підпорядкування нижчих судів судам вищим.

^ Ці загальні положення находять своє підтвердження перш за все в

історії розвитку держави і права Стародавнього Риму, а також держави і

права народів Європи.

Прохання про перегляд рішення називались апеляціями (appellatio від

appellare — призивати). Саме в цей період, в кінці третього століття, і

виник інститут оскарження в цивільному процесі в формі апеляції.

^ Поступово апеляційне провадження отримало певне організаційне

оформлення, а своє закріплення, як спосіб оскарження судових рішень воно

здобуло в період правління імператора Юстиніана (527-565 pp.).

В цей час були вже запроваджені строки для подачі апеляції і для

пересилки справи до вищої інстанції. Про свою незгоду з рішенням суду

сторона могла заявити усно судді після винесення рішення, або в

десятиденний строк в письмовій формі. Апеляційна скарга, яка подавалась

імператору, повинна була оплачуватись митом. Подача апеляційної скарги

призупиняло виконання рішення.

Таким чином, апеляційний порядок оскарження був одним із важливих

чинників римського права, який визначив роль римського права в історії

світової юриспруденції.

^ Виникнувши в Стародавньому Римі, інститут апеляції отримав подальший

свій розвиток в цивільному процесуальному законодавстві європейських країн.

Після падіння Римської імперії інститут апеляції в цивільному процесі

^ Західної Європи виник знову після того, як на цій території утворились

централізовані держави.

В Німеччині норми римського права рецепіровалися в кінці XIV — на

початку XV століття. До цього часу в Німеччині існувало і розвивалось право

звичаєве. Рецепція римського права безумовно вплинуло на цивільне

судочинство Німеччини, у зв'язку з чим змінився порядок розгляду цивільних

справ і з'явилася реальна можливість для запровадження інституту

апеляційного оскарження судових рішень

У Франції поняття апеляції з'явилось в кінці XIII століття, а до цього

часу існували інші способи оскарження судових рішень. Але тільки в XVII

столітті з прийняттям Ордонансів 1667 року апеляція стає скаргою не на

суддю, а на рішення.

В процесі розвитку у Франції сформувались такі способи оскарження

судових рішень як надзвичайний спосіб - касація і більш пізній спосіб

оскарження, звичайний - апеляція, які були закріплені в ЦПК 1806 року.

^ В порівнянні з Німеччиною і Францією вплив римського права на розвиток

національного права Англії був дещо меншим. Але аналіз показує, що рецепція

відбулась і у цій країні, але у менш звичній (з точки зору традиційних

досліджень) формі.

^ Аналіз сучасної судової системи Англії дає підстави для висновку, що

за законодавством Англії існує тільки один спосіб оскарження судових рішень

це апеляція.

Порівнюючи зміст та елементи апеляції Давньоримської держави і країн

^ Західної Європи в можливо дійти висновку, що ці апеляції безумовно

відрізнялися одна від одної, не зважаючи на певну схожість, яка обумовлена

впливом римського права в цілому на розвиток судочинства європейських країн

і, зокрема, на інститут апеляції, що свідчить також про те, що ця схожість

і відмінність обумовлена усім ходом історичного процесу.[1]

Інститут апеляційного оскарження судових рішень здавна відомий і в

^ Україні. Побудова в Україні правової держави, формування громадського

суспільства спонукає звернутися до історичного досвіду нашого народу в цій

царині.

В роботі зазначається, що як і в Західній Європі так і на українських

землях виникнення і розвиток інституту апеляції стає можливим тільки із

зміцненням держави.

Процесуальний порядок оскарження і апеляційного перегляду справ вперше

отримав закріплення в артикулах 1,2,5,6 розділу VI Статуту Великого

князівства Литовського 1529 року і був розвинутий у наступних статутах 1566

і 1588 років. Статут встановлював не тільки чіткий порядок для подання

апеляції, а і передбачав виключний перелік випадків, при яких апеляція не

допускалась. При цьому слід зазначити, що в діяльності судів органічно

поєднались європейський правовий досвід і традиції давньоруського права.

^ Виникнення апеляційного (за змістом способу оскарження, а не за

назвою, оскільки називатися "апеляційним" цей спосіб став пізніше в XVIII

столітті, в результаті запозичення із джерел права країн Західної Європи)

способу оскарження рішення можна віднести до часу видання Судебників.

Інститут апеляційного оскарження був також докладно врегульований у

"Правах, за якими судиться малоросійський народ". Апеляція визначалася як

"правильне відкликання і перенесення з нижчого суду до вищого справи

Як універсальний спосіб оскарження судових рішень, що не набрали

законної сили, апеляція набула законодавчого закріплення в Статуті

цивільного судочинства Російської імперії (1864) і деякий час

застосовувалась у судочинстві України після проголошення нею незалежності в

1917 p. Згодом, у радянський період, інститут апеляції - припинив своє

існування, а натомість було введено інститут касації, що за змістом суттєво

відрізнявся від однойменного інституту європейського та світового

процесуального законодавства. У результаті вдосконалення процесуального

законодавства після розпаду СРСР апеляція зайняла належне місце в цивільних

процесуальних кодексах колишніх радянських республік, зокрема Естонії,

Казахстані, Азербайджані та Молдові.

^ Конституцією України (статті 125, 129) також передбачено дію в судовій

системі нашої держави апеляційних судів і, відповідно, забезпечення

апеляційного оскарження рішення суду у визначених законом випадках.

Реалізація зазначених конституційних положень надасть змогу не тільки

врахувати основні тенденції розвитку і вдосконалення процесуального

законодавства інших країн, а й відновити ті традиційні способи оскарження,

які були притаманні українському процесуальному законодавству в минулому,

Аналіз законодавства країн колишнього СРСР і тих, де апеляція тривалий

час ефективно застосовується, дає можливість визначити характерні

особливості цього інституту; апеляція подається на рішення суду першої

інстанції, які не набрали законної сили; справа за апеляцією переноситься

на розгляд суду вищого рівня; подання апеляції зумовлено неправильним
  1   2   3   4

Схожі:

1.Історико-правовий аспект виникнення І розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень в цивільному процесі 6 icon1. Загальна характеристика перегляду судових рішень Верховним Судом України
Цпк у редакції Закону України ≪Про судоустрій І статус суддів≫ передбачив можливість перегляду судових рішень Верховним Судом України...
1.Історико-правовий аспект виникнення І розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень в цивільному процесі 6 iconПоворот виконання та судовий контроль за виконанням судових рішень
Питання про поворот виконання судових рішень виникає у зв'язку із скасуванням чи зміною вищестоящим судом уже виконаних постанов
1.Історико-правовий аспект виникнення І розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень в цивільному процесі 6 icon1. Поняття І види судових рішень
Судження І волевиявлення суду з цих чи інших питань мають владний характер І втілюються у відповідну процесуальну форму форму процесуальних...
1.Історико-правовий аспект виникнення І розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень в цивільному процесі 6 icon1. Предмет та методологія історії держави І права зарубіжних країн...
Предметом ігпзс є держава І право зарубіжних країн світу в процесі їх виникнення та розвитку в певній послідовності, на основі виявлення...
1.Історико-правовий аспект виникнення І розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень в цивільному процесі 6 iconКодексу Розділ 1
Розділ Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб)
1.Історико-правовий аспект виникнення І розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень в цивільному процесі 6 iconЗаконність І обґрунтованість судових постанов (209, 213)
Норми цпп: поняття, їх мета та реалізація в цивільному судочинстві. Класифікація
1.Історико-правовий аспект виникнення І розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень в цивільному процесі 6 icon8: Погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та цільовими фондами
Порядок узгодження сум податкових зобов'язань, оскарження рішень контролюючих органів та визначення податкового боргу
1.Історико-правовий аспект виникнення І розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень в цивільному процесі 6 icon4. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних...
Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби
1.Історико-правовий аспект виникнення І розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень в цивільному процесі 6 iconЗакони України
Військова адміністрація вивчає державно-правовий аспект військового будівництва – діяльність держави по будівництву зс та правового...
1.Історико-правовий аспект виникнення І розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень в цивільному процесі 6 iconЗаконом України"Про прокуратуру" (ст. 44) визначено предмет прокурорського нагляду
«Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка