Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни податкове право
Скачати 382.23 Kb.
НазваНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни податкове право
Сторінка1/2
Дата конвертації21.06.2013
Розмір382.23 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2
МВС УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій

Кафедра правового забезпечення господарської діяльності
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


з навчальної дисципліни

ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Галузь знань 0304 ПРАВО

Напрям підготовки (спеціальність) 8.03040201 ПРАВОЗНАВСТВО

Спеціалізація ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

Форма навчання ДЕННА; ЗАОЧНА

м. Харків, 2012
СХВАЛЕНО

Методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою навчально-наукового

інституту (факультету)____________

________________________________

(назва ННІ, факультету)

________________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ПОГОДЖЕНО

Секцією методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри _____________

________________________________

(назва кафедри)

________________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

_______________________ _____________________________

(підпис) (П.І.Б.)РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківський національний університет внутрішніх справ

Розробники: ^ О.П. Гетманець, Л.В. Фалько, Л.В. Міщенко – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012.– 26 с.

Рецензенти:

Сергієнко В.В., канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедрою правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету

Кройтор В.А.., канд. юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ

© Гетманець О.П., та інші, 2012

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012

Загальні методичні вказівки
Семінарські заняття з навчальної дисципліни «Податкове право» спрямовані на поглиблення знань теоретичного матеріалу, викладеного на лекційних заняттях, а також на отримання та розвиток вмінь та навичок слухачів щодо:

 • аналізу та використання податкового законодавства у практичній діяльності, визначення юридичної сили нормативно-правових актів та їх пріоритетності в урегулюванні конкретних відносин в сфері оподаткування;

 • здійснення захисту прав та інтересів громадян, платників податків, держави, податкових органів та фінансових установ;

 • оцінки законності контрольних заходів щодо правильності та своєчасності сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та використання права на пільги щодо оподаткування, визначення відповідності вимогам закону актів податкових перевірок суб’єктів господарювання;

 • здійснення правової кваліфікації діянь, що містять ознаки правопорушень та злочинів в сфері оподаткування;

 • перевірки правильності визначення виду та розміру фінансових санкцій за порушення в системі оподаткування;

Для успішного опанування матеріалу, що виноситься на семінарське заняття, передусім слід уважно прочитати методичні вказівки по відповідній темі та засвоїти теоретичний матеріал, що викладений в лекційному курсі та навчальних посібниках. При підготовці обов’язково необхідно ознайомитись з рекомендованими нормативно-правовими актами. Слід враховувати, що навчальні матеріали не можуть детально відобразити чинну систему нормативних актів, яка перебуває в постійному розвитку. Важливою складовою підготовки до занять є відстеження розвитку та оновлення податкового законодавства.

Підготовку до відповіді на те чи інше теоретичне питання слід починати з вивчення матеріалу, що міститься у конспектах лекційних занять. Це надасть можливість з’ясувати структуру та зміст відповіді, а також з’ясувати її взаємозв’язок з іншими частинами курсу. При підготовці слід також звертатись до літератури, перелік якої вказано окремим розділом.

Додаткові питання підлягають самостійному опрацюванню з використанням рекомендованої літератури та нормативно-правових актів.
І. Цільова настанова.
В сучасних умовах податки, з одного боку, є головним джерелом державних доходів, а з іншого – суттєвим важелем державного впливу на економічні процеси в країні та інтереси суб’єктів господарювання і фізичних осіб. За таких умов сфера податкових відносин є надзвичайно важливим об’єктом правового регулювання як інструменту державного управління економікою. Розвиток економіки України, удосконалення правого регулювання бюджетної сфери та господарської діяльності ставить додаткові завдання перед вищими навчальними закладами, які спеціалізуються на підготовці фахівців юридичної спеціальності. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність засвоєння базових знань, потрібних для вивчення механізмів оподаткування та особливостей податкових правовідносин.

Під час ознайомлення з навчальною дисципліною «Податкове право» передбачається вивчення правовідносин в сфері оподаткування та ознайомлення з правовим механізмом їх регулювання. Податкове право є складним інститутом фінансового права, певним елементом його системи. Як наслідок, головною передумовою успішного розуміння навчальної дисципліни «Податкове право» є попереднє якісне засвоєння дисципліни «Фінансове право».

У цій програмі запропоновано основні матеріали у сфері правового забезпечення податкових відносин, освоєння яких сприятиме формуванню у студентів ефективного підходу до аналізу податків як правового явища, вмінню встановлювати юридичні аспекти податків, чітко визначати структуру й зміст податкових правовідносин, статус, права й обов’язки їх учасників. Для цього у програмі подається загальна характеристика податкової системи, нормативно-правових актів в сфері регулювання оподаткування, розглядається специфіка правового статусу суб’єктів податкових правовідносин. Особлива увага приділяється механізму справляння податків, здійснення податкового контролю та особливості притягнення до відповідальності за вчинення податкових правопорушень.

^ Метою викладення навчальної дисципліни „Податкове право” є систематизація основних положень науки податкового права та нормативного регулювання податкових відносин з урахування положень Податкового кодексу України, особливостей застосування норм фінансового, адміністративного, кримінального та господарського законодавства у податкових правовідносинах; орієнтування студентів на їх поглиблене вивчення; сприяння формуванню у студентів теоретичних знань, практичних вмінь та навичок щодо аналізу норм чинного законодавства і застосуванням цих норм на практиці.

Вивчаючий повинен знати:

 • понятійний апарат науки податкового права;

 • систему та ієрархію податкового законодавства України та норм міжнародного податкового права;

 • сутність та принципи побудови податкової системи України, її основні елементи;

 • правовий статус учасників податкових правовідносин, реалізацію та захист прав та інтересів платників податків та держави;

 • правовий механізм податку, його елементи;

 • правовий режим справляння, стягнення та забезпечення сплати обов’язкових платежів податкового характеру;

 • організаційно-правові засади податкового контролю, систему та повноваження контролюючих органів в сфері оподаткування;

 • поняття та види податкових правопорушень, підстави та порядок притягнення до фінансової відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

 • правові засади та особливості справляння окремих видів податків з юридичних та фізичних осіб.

Вивчаючий повинен вміти:

 1. використовувати основні категорії та поняття податкового права, податкову систему і джерела податкового права в юридичній практиці;

 2. аналізувати та використовувати положення нормативно-правових актів у практичній діяльності, визначати юридичну силу нормативно-правових актів та їх пріоритетність в урегулюванні конкретних відносин в сфері оподаткування;

 3. орієнтуватись у співвідношенні прав, обов’язків та повноважень органів державної податкової служби, митних та правоохоронних органів, фінансових установ та платників податків, забезпечувати реалізацію та захист прав та інтересів всіх учасників податкових правовідносин;

 4. оцінювати законність заходів податкових органів, визначати відповідність вимогам законодавства індивідуальних актів податкового контролю;

 5. володіти основами вирішення податкових спорів та конфлікту інтересів у податкових правовідносинах;

 6. здійснювати правову кваліфікацію діянь, що містять ознаки правопорушень та злочинів в сфері оподаткування та перевіряти правильність визначення та розрахунків фінансових санкцій за порушення в системі оподаткування;

 7. користуватися законодавством, яке визначає елементи правового механізму податків та зборів, що складають національну податкову систему;

 8. розраховувати доцільність і ефективність застосування податкових режимів та пільг відповідно чинного податкового законодавства.


ІІ. Організаційно-методичні вказівки.
Методика викладання навчальної дисципліни «Податкове право» спрямоване на поглиблене засвоєння та закріплення знань з навчальної дисципліни «Фінансове право» та «Податкове право».

Для забезпечення засвоєння обсяг матеріалу поділено на дві частини: перша - «Загальна частина», у якій закріплюється основні положення правового регулювання та контролю податкових правовідносин та друга – «Особлива частина», в якій аналізується податковий механізм та особливості справляння окремих податків та зборів.

В першій частині надається матеріал щодо змісту податкової системи України, специфіки податкових правовідносин, здійснення податкового контролю та притягнення до відповідальності за податкові правопорушення. В другій частині аналізуються питання щодо особливостей визначення та сплати окремих видів податкових платежів.

Вивчення навчальної дисципліни здійснюється шляхом проведення лекційних та семінарських занять, модульного контролю і самостійної роботу студентів шляхом підготовки рефератів, тематичних докладів, аналізу нормативно-правових актів у сфері оподаткування та вирішення практичних завдань.

Структура курсу «Податкове право» складається з двох частин, одного модуля і розрахована на аудиторну та самостійну роботу.

Для досягнення завдань, вказаних у цільовій настанові, робочою навчальною програмою передбачені наступні форми навчальної роботи як:

- лекції;

- семінарські заняття;

- самостійна робота студента;

- підсумковий модульний (тестовий) контроль ;

- залік.

Передбачена самостійна робота студентів з використанням підручників, нормативно-правових актів, науково-методичної літератури, інформації з мережі Internet, судової практики. За власним бажанням студенти можуть залучатися до участі в наукових гуртках, науково-практичних конференціях.

Порядок підготовки та проведення семінарських занять визначається методичними вказівками та завданнями до семінарських занять, які розроблено окремо.
^ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Семінарське заняття №1 Податкове право в системі фінансового права. Правовий механізм встановлення податків і зборів.

(2 год.)

Навчальні питання:

 1. Податкове право, в системі фінансового права.

 2. Податкове законодавство України.

 3. Поняття, структура та класифікація податково-правових норм.

 4. Поняття, ознаки та особливості податкових правовідносин.

 5. Поняття правового механізму податку та його зміст.

 6. Платники податків. Права та обов’язки.Успішній відповіді на вказане питання має передувати активна підготовка з використанням текстів лекцій та додаткової літератури з податкового права.

В рамках такої підготовки доцільно пригадати базові положення теорії фінансового права, інститутом якого є податкове право. Зокрема, визначитись зі значенням тих категорій, які використовуються при визначенні фінансового права, як галузі права. Маються на увазі базові фінансово-правові категорії «публічний фонд», «фінанси», «фінансова діяльність держави», «публічні доходи» та ін. Крім того, слід пригадати зміст стадій фінансової діяльності держави, й передусім такої стадії як формування публічних фондів. Також слід пригадати методи здійснення фінансової діяльності, які використовуються на кожній стадії.

Викладення матеріалу безпосередньо при відповіді на питання зводиться до розгляду кола суспільних відносин, що є предметом податкового права. Зокрема, відносини, що виникають у процесі встановлення, зміни, відміни, справляння та стягнення обов’язкових платежів податкового характеру; відносини щодо здійснення фінансового контролю справляння обов’язкових платежів податкового характеру та відносини щодо притягнення до юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства. Традиційні визначення податкового права, як складного предметного інституту фінансового спираються на його формулювання його предмету.

Метод податкового права.

Відповідь на зазначене питання зводиться не лише до констатації імперативного методу як основного методу правового регулювання податкових відносин та наявності елементів диспозитивного регулювання окремих видів податкових відносин.

Варто також надати додаткові пояснення щодо окремих питань. Зокрема, щодо основних способів такого регулювання (заборона, зобов’язування, уповноваження, ін.), типових підстав виникнення податкових відносин (із закону або із договору), наявності у суб’єктів таких відносин самостійно встановлювати обсяг своїх прав та обов’язків в рамках таких відносин. Потребують також обов’язкового розгляду окремі елементи диспозитивного регулювання в рамках податкових відносин.

Місце податкового права в системі права України.

Відповідь передбачає характеристику зв’язків податкового права з іншими інститутами та галузями права України. Зокрема, доцільно охарактеризувати зв'язок податкового права з інститутами фінансового права, до складу якого належить цей інститут. Слід також охарактеризувати зв'язок податкового права з конституційним правом, адміністративним правом та іншими галузями права України.

Система податкового права.

Як відомо, система податкового права – це об’єктивно обумовлена внутрішня його побудова, що знаходить своє відображення в об’єднанні та розміщенні податково-правових норм у певному взаємозв’язку і послідовності.

Для успішної відповіді на вказане питання необхідно визначити, з яких частин складається податкове право як складний предметний інститут галузі фінансового права України. Також потрібно визначити критерій віднесення податково-правових норм до тієї чи іншої частини податкового права.

Слід вказати основні податково-правові інститути, визначити їх предмет правового регулювання та розкрити їх особливості.

Джерела податкового права.

Відповідь на вказане навчальне питання повинна ґрунтуватись на знаннях про джерела права, отриманих при вивченні курсу «Теорії держави та права». Виходячи з того, що єдиною формою (джерелом) права в Україні є нормативно-правові акти, характеристика джерел податкового права України (складу податкового законодавства) зводиться до розгляду основних нормативно-правових актів, що врегульовують податкові відносини.

Слід враховувати, що існує офіційне тлумачення терміну «законодавство» у Рішенні Конституційного Суду України від 9 липня 1998 року № 12-рп/98, яким визначено, що терміном «законодавство» охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України.

Таким чином, характеристику джерел податкового права України рекомендується здійснювати у порядку, що визначається їх юридичною силою, з обов’язковим висвітленням груп нормативно-правових актів, що охоплюються терміном «законодавство». При характеристиці окремих нормативно-правових актів бажано дотримуватись такої схеми:

 1. вид нормативно-правового акту та його назва;

 2. характеристика предмету правового регулювання (коло суспільних відносин, врегульованих цим актом), що переважно визначений у преамбулі нормативно-правового акту;

 3. структура та основні положення, закріплені цим актом;

 4. зв'язок та співвідношення нормативно-правового акту з іншими нормативно-правовими актами (як такими, що є джерелами податкового права, так і такими, що є джерелами інших інститутів галузі фінансового права та інших галузей права України).

Відповідь доцільно розпочати з аналізу окремих статей Конституції України, що закріплюють положення, які є базовими для системи податкового законодавства (8, 67, 92, 95-98, 116, 119, 138, 143, п.4 Розділу 15 та ін.).

Певної уваги заслуговують міжнародні договори, як джерела податкового права. Їх характеристика повинна враховувати положення щодо порядку набрання ними чинності за умови їх ратифікації Верховною Радою України

При характеристиці законів України, як джерел податкового права, слід звертати увагу на їх ієрархію, та співвідношення виходячи з визначення їх як базових (основних) та спеціальних у регулюванні певних податково-правових відносин. Окремої уваги заслуговують кодифіковані закони (наприклад, Податковий та Бюджетний кодекс, як спеціальне законодавство та інші Кодекси України.), закони, що визначають статус органів, наділених повноваженнями у податковій сфері (наприклад, Закон України «Про державну податкову службу в Україні» та ін.).

Наступний рівень нормативно-правового регулювання податково-правових відносин складають підзаконні нормативно-правові акти.

Відомо, що підзаконні нормативно-правові акти приймаються на основі та у виконання норм законів: деталізують положення законів або визначають механізм їх застосування. Серед джерел податкового права існують нормативно-правові акти, що прийняті органами, наділеними повноваженнями у сфері виконавчої влади (є «підзаконними» відповідно до того, який орган, їх прийняв). В той же час, такі акти мають окремі ознаки законів – здатні вперше врегулювати суспільні відносини (встановлюють положення, що попередньо не врегульовані на законодавчому рівні).

Виділяють дві групи таких підзаконних нормативно правових актів виключного характеру (прирівняних до законів). Перша – це укази Президента, прийняті на підставі пункту 4 розділу 15 Конституції .

Стосовно обох груп підзаконних нормативних актів виключного характеру, які є джерелами податкового права, при підготовці та відповіді необхідно обов’язково визначити:

  1. період, протягом якого відповідні органи були наділені правом їх прийняття;

  2. правові підстави отримання зазначеними органами права приймати такі акти;

  3. основні нормативно-правові акти зазначеного виду, що можна розглядати як джерела податкового права та охарактеризувати їх.

Характеристику підзаконних нормативно-правових актів, що не носять виключного характеру, як джерел податкового права, слід також здійснювати відповідно до їх юридичної сили, яка визначається відповідно до місця органу, що їх прийняв, у ієрархії органів державної влади. Відповідно до зазначеного принципу слід охарактеризувати підзаконні нормативно-правові акти, які приймають Президент України, Кабінет міністрів України, Державна податкова адміністрація України та інші органи загальної та спеціальної компетенції. Слід враховувати порядок набрання ними чинності та вимоги чинного законодавства щодо обов’язкової реєстрації таких актів, як умови їх нормативності.

Окремої уваги заслуговують нормативно правові акти, які приймаються органами місцевого самоврядування (Рішення Рад народних депутатів) та є джерелами податкового права.

Поняття правового механізму податку та його зміст.

При підготовці до відповіді на зазначене питання слід враховувати, що законодавчого визначення правового механізму податку сьогодні немає. Більше того, більшість навчальної літератури та наукових робіт в яких цей термін широко вживається, не містить визначення цього поняття, зосереджуючи увагу на характеристиці окремих його елементів. Тому в процесі підготовки слід орієнтуватись на лекційний матеріал.

Разом з цим, навчальна та наукова література з податкового права містить досить детальний аналіз елементів, що утворюють правовий механізм податку. Тому при відповіді доречно не лише назвати елементи правового механізму податку, але й охарактеризувати їх систему, наводячи особливості основних груп елементів. Зокрема, визначити підстави поділу сукупності елементів правового механізму податку на факультативні та обов’язкові, та поділу останніх на основні та додаткові.

Платник податків. Права та обов’язки платників податків.

При підготовці до відповіді на це питання слід звернутись як до нормативних, так і до доктринальних визначень платника. Для цього слід ознайомитись з положеннями Податкового Кодексу України та найбільш типовими визначеннями, репрезентованими теорією податкового права. Слід звернути увагу на відмінності між нормативними та доктринальними визначеннями платника.

Резидентство в оподаткуванні: правові засади та критерії визначення.

При підготовці до відповіді на це питання студентам слід ознайомитись із положеннями Податкового Кодексу України, які визначають критерії визнання податковими резидентами фізичних та юридичних осіб в Україні.

Слід враховувати, що в Україні запроваджено критерії визначення податкового резидентства, що підтримуються більшістю сучасних розвинутих країн та рекомендовані до імплементації у національні законодавства міжнародно-правовими модельними актами, що носять рекомендаційний характер. Разом з тим, окремими країнами використовуються й інші критерії визнання податкового резидентства.

При вирішенні питання про податкове резидентство особи важливо, також, враховувати наявність міжнародних договорів з питань оподаткування, якими можуть бути передбачені додаткові критерії визнання податкового резидентства в Україні.

Характеристика об’єкта оподаткування.

При вивченні доктринальних напрацювань з цього питання слід враховувати наступне. Вдосконалення системи правового регулювання податкових відносин потребує запровадження на законодавчому рівні загального визначення об’єкту оподаткування. Тому слід опрацювати рекомендовані джерела з огляду на висвітлення питання про поняття об’єкту оподаткування. Крім того, слід звернути увагу на зв'язок теоретичних основ визначення об’єкту оподаткування та усунення правових підстав запровадження внутрішнього подвійного оподаткування.

Класифікація податкових ставок.

При відповіді слід вказати існуючі доктринальні визначення податкової ставки (нормативу), для чого слід звернутись до навчальної літератури..

Також у відповіді слід навести класифікації ставок оподаткування за наступними критеріями: в залежності від наявності диференціації рівня податкового тиску (єдина та диференційовані ставки (базова, знижена, підвищена)), в залежності від методу встановлення (абсолютна, відносна, змішана), в залежності від впливу на інтереси (обсяги оподатковуваної діяльності) платника (стимулююча, дестимулююча, стабілізуюча) та інші. При класифікації слід дотримуватись правил формальної логіки та наводити як члени поділу так і їх критерій. Також бажано кожен із членів поділу (видів ставок) ілюструвати прикладами ставок, запроваджених для елементів системи оподаткування в Україні.

Податкові пільги: види, форми.

Для повноти відповіді бажано навести доктринальне визначення податкової пільги, охарактеризувати особливості цього правового явища, основні їх види та форми.

При підготовці слід враховувати відсутність нормативного визначення податкової пільги як елементу правового механізму податку. Класифікація пільг, тобто виділення їх основних типів, здійснюється в залежності від того, стосовно якого основного обов’язкового елементу правового механізму податку запроваджено пільгу (щодо суб’єкту оподаткування, об’єкту оподаткування або податкової ставки). В такій класифікації виділяють відповідно такі види податкових пільг, як: звільнення окремих категорій платників, вилучення окремих складових об’єкту із оподаткування, та знижки щодо податкових ставок.

Щодо основних форм податкових пільг у відповіді слід навести специфічні конструкції податкового законодавства, які набули закріплення. Зокрема, наприклад, неоподатковуваний мінімум об’єкту, податковий кредит, та інші.

Предмет оподаткування та його співвідношення з об’єктом оподаткування.

Характеристика співвідношення предмету та об’єкту оподаткування має ґрунтуватись на визначенні характеру їх взаємозв’язку як загального, та його певної частини (матеріального носія).

Відповідь варто доповнити характеристикою об’єктів та предметів оподаткування окремими обов’язковими платежами податкового характеру, які належать до системи оподаткування України. Зауважимо, що в окремих випадках вони можуть співпадати.

База оподаткування.

При відповіді на питання слід орієнтуватись на положення, що містяться у навчальній літературі та лекційному матеріалі, адже податкове законодавство сьогодні не містить загальне визначення цього елементу правового механізму податку. Рекомендується доповнювати відповідь прикладами бази конкретних обов’язкових платежів податкового характеру, які належать до системи оподаткування України та її зв’язку із об’єктом таких платежів.

Податкова звітність.

Для відповіді на це питання слід звернутись до положень Податкового Кодексу України, що містять поняття податкової декларації та визначає загальні терміни подання податкової звітності для основних видів податкових періодів.

Успішна відповідь на це питання має ґрунтуватись на характеристиці положень нормативно-правових актів про окремі обов’язкові платежі податкового характеру щодо форм податкової звітності за ними.

Способи та терміни сплати податків та зборів.

Для відповіді на це питання слід звернутись до положень Податкового Кодексу України, згідно з яким загальний термін сплати податків та зборів настає після узгодження суми податкового зобов’язання.

Успішна відповідь на це питання, крім того, має ґрунтуватись на характеристиці положень нормативно-правових актів про окремі обов’язкові платежі податкового характеру щодо способів та термінів сплати податків та зборів.

Додаткові питання:

 1. Предмет податкового права.

 2. Метод податкового права.

 3. Основні засади податкового законодавства.

 4. Податкове право як наука та навчальна дисципліна: поняття та предмет.

 5. Види податкових правовідносин.

 6. Юридичний та фактичний зміст податкових правовідносин.

 7. Об’єкти податкових правовідносин.

 8. Суб’єктний склад податкових правовідносин. Повноваження.

 9. Зміст податкових правовідносин.

 10. Підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин.

 11. Права та обов’язки суб’єктів податкових правовідносин.

 12. Міжнародне податкове право. Усунення подвійного оподаткування.

 1. Спільні та відмінні риси податків та зборів.

 2. Місце обов’язкових платежів податкового характеру в системі публічних доходів.

 3. Об’єкт оподаткування.

 4. База оподаткування.

 5. Види подвійного оподаткування та засоби усунення подвійного оподаткування.

 6. Класифікація податкових ставок.

 7. Податкові пільги: види, форми.

 8. Податковий період.

 9. Податковий облік.

 10. Податкова звітність.

 11. Правовий статус суб’єктів оподаткування.

 12. Пов’язані особи в оподаткуванні.

 13. Податкові агенти.


Теми для рефератів.


 1. Правове регулювання елементів податку в України.

 2. Правовий статус платників податків.

 3. Правовий механізм взаємодії органів державної податкової служби і правоохоронних органів України.

 4. Правові засади визначення та виконання податкового обов’язку.

 1. Податкові правовідносини, як різновид фінансових правовідносин.

 2. Особливості санкцій фінансово-правових норм.

 3. Правовий статус іноземних платників податків в Україні.

 4. Податкове представництво.

 5. Стан сучасної науки податкового права.

 6. Характеристика Податкового кодексу України як основного нормативного акту податкового права.

 7. Співвідношення національного та міжнародного податкового законодавства.

 8. Засоби усунення подвійного оподаткування: світовий досвід.

 9. Особливості методу правового регулювання податкових відносин.


Завдання для самостійної роботи.

 1. Визначити систему податкового законодавства

 2. Проаналізувати зміст податкових угод про усунення подвійного оподаткування.

 3. Вибрати з нормативно-правових актів, які регулюють податкові відносини три норми, які відрізняються за змістом, методом регулювання, об’єктом регулювання, визначити їх структуру та проаналізувати врегульовані правовідносини за суб’єктним складом, визначити об’єкт, зміст та юридичний факт. Завдання виконується письмово.


Варіант 1.

Визначити види прямих податків та зборів та відобразити основні елементи податкового механізму.
Варіант 2.

Визначити види непрямих податків та зборів та відобразити основні елементи податкового механізму.

Література:

 • нормативно – правові акти: 1-30 (опрацювати з огляду на пошук прикладів для відповідей на теоретичні питання теми)

 • юридична література: 1-5.


Семінарське заняття № 2.

Правовий статус органів Державної податкової служби України. Загальні засади адміністрування податків і зборів (обов’язкових платежів)

(2 год.)

 1. Система органів Державної податкової служби України

 2. Завдання та функції органів державної податкової служби.

 3. Завдання та функції податкової міліції.

 4. Податковий обов’язок.

 5. Податкова декларація та інша податкова звітність.

 6. Засоби виконання податкового обов’язку. Податковий борг.


Система органів Державної податкової служби України

При відповіді на зазначене питання, слід звернути увагу, що до системи органів державної податкової служби належать: центральний апарат та територіальні органи - державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони), державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції та в їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

ДПС України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі - Міністр). ДПС України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики, а також державної політики у сфері контролю за виробництвом та
обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснює
міжгалузеву координацію у цій сфері.

Завдання та функції органів державної податкової служби.

При відповіді на це питання зазначити, що головним завданням державної податкової служби як різновиду наявної служби в Україні є адміністрування податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів. Завдання діяльності податкової служби конкретизуються у її повноваженнях, які встановлюються ст. 20 «Права органів державної податкової служби» ПК України. Відповідно до визначених законодавцем прав органи ДПС виконують: по-перш, контрольні повноваження (наприклад, право на проведення перевірок платників податків) по-друге, адміністративні повноваження(наприклад, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем та/або про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб'єктів господарювання), інформаційні (наприклад, надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків іншим органам державної влади та органам фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до закону), організаційні (наприклад, приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників податків на облік у спеціалізовані органи державної податкової служби та покаранні повноваження (наприклад, за несвоєчасне виконання установами банків та іншими фінансово-кредитними установами рішень суду та доручень платників податків про сплату податків та зборів стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення (включаючи день сплати) у порядку та розмірах, встановлених законами України щодо таких видів платежів).

Необхідно надати характеристику порядку справляння податків митними органами. Слід враховувати співвідношення податкового та митного законодавства при розгляді питання взаємодії органів митної та податкової служби.
Податковий обов’язок.

При підготовці до відповіді на зазначене питання слід користуватись положеннями Податкового Кодексу, яким визначено поняття податкового зобов’язання. Також доречно ознайомитись з доктринальними положеннями щодо розуміння категорії «податковий обов’язок», «податкове зобов’язання» та на наукову дискусію щодо коректності їх використання. Характеризуючи зміст податкового обов’язку слід вказати на наявність його вузького та широкого розуміння та видової диференціації.

Аналіз підстав виникнення, зміни, припинення та виконання податкового обов’язку має здійснюватись з урахуванням положень Податкового Кодексу України.
Характеристика системи гарантій виконання податкових зобов’язань ґрунтується на аналізі відповідних положень Податкового Кодексу України.

Додаткові питання.

 1. Етапи розвитку Державної податкової служби в Україні.

 2. Завдання та структура центрального апарату Державної податкової служби України.

 3. Система органів Державної податкової служби.

 4. Повноваження органів Державної податкової служби.


Теми для рефератів:


 1. Функції органів Державної податкової служби.

 2. Завдання податкової міліції України

 3. Система податкової міліції України

 4. Функції Головного управління податкової міліції.Література:

 • нормативно – правові акти: 16, 17, 2, 9, 18, 27.

 • юридична література:1,3,4,5.


Семінарське заняття № 3. Податковий контроль. Юридична відповідальність за податкові правопорушення

(2 год.)
Навчальні питання:

 1. Податковий контроль: поняття та зміст. Види.

 2. Податковий борг. Джерела погашення податкового боргу платників податків.

 3. Засоби забезпечення та погашення податкового боргу.

 4. Перевірка, як спосіб здійснення податкового контролю.

 5. Поняття та види юридичної відповідальності за порушення законів з питань оподаткування

 6. Умови притягнення до фінансової відповідальності за порушення законів з питань оподаткування.


Додаткові питання:

 1. Система примусових заходів забезпечення виконання податкового обов’язку в Україні.

 2. Види та правовий порядок проведення податкових перевірок.

 3. Повноваження органів державної податкової служби при здійсненні податкового контролю.

 4. Повноваження органів податкової міліції при здійсненні податкового контролю.

 5. Права платників податків при здійсненні перевірок органами державної податкової служби.

 6. Правові основи діяльності контролюючих органів в сфері оподаткування.

 7. Правовий статус податкового керуючого та повноваження.

 8. Захист прав та інтересів учасників податкових правовідносин.

 9. Штраф як фінансова санкція за порушення законів з питань оподаткування

 10. Правові засади притягнення до відповідальності органи державної податкової служби.

 11. Види порушень законів з питань оподаткування

 12. Правовий порядок оскарження рішень контролюючих органів в оподаткуванні.

  1   2

Схожі:

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни податкове право iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни податкове право iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Судова експертологія» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни податкове право iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни податкове право iconМетодичні рекомендації щодо завдань на самостійну роботу та підготовки...
У процесі цього різновиду занять здійснюється поточний контроль якості знань, застосовуються методичні заходи індивідуалізації навчання....
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни податкове право iconПлани семінарських (практичних) занять з навчальної дисципліни «кримінальне...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях І при...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни податкове право iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни податкове право iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «актуальні проблеми...
Методичні матеріали обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та...
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни податкове право iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни “
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни податкове право iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни податкове право iconКриміналістика навчально-методичні матеріали й вказівки до семінарських І практичних занять
Рецензент: начальник кафедри криміналістики Національного університету внутрішніх справ, канд юрид наук, доц. Гаєнко В.І
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка