Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 5, ст. 35 )
Скачати 309.87 Kb.
НазваВідомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 5, ст. 35 )
Сторінка1/3
Дата конвертації06.07.2013
Розмір309.87 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро кооперацію( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 5, ст.35 )( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
Конституційного Суду
N 16-рп/2004 (
v016p710-04 ) від 11.11.2004 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1448-VI (
1448-17 ) від 04.06.2009, ВВР, 2009, N 43, ст.639
N 2949-VI (
2949-17 ) від 14.01.2011, ВВР, 2011, N 32, ст.318
N 3205-VI (
3205-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 41, ст.413
N 5410-VI (
5410-17 ) від 02.10.2012
N 5492-VI (
5492-17 ) від 20.11.2012
N 5495-VI (
5495-17 ) від 20.11.2012 }
Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та
соціальні основи функціонування кооперації в Україні.

Розділ I

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Кооперація

Кооперація - система кооперативних організацій, створених з
метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх
членів.

Стаття 2. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

кооперативна організація - кооператив або кооперативне
об'єднання;

кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або
юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства
для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою
задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на
засадах самоврядування;

виробничий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом
об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої
господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової
участі з метою одержання прибутку;

обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється
шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання
послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою
провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи
надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують
20 відсотків загального обороту кооперативу;

споживчий кооператив (споживче товариство) - кооператив, який
утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для
організації торговельного обслуговування, заготівель
сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції
та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його
членів;

пай - майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена)
кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється
шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових
прав, а також земельної ділянки;

додатковий пай - добровільний грошовий чи інший майновий
поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу понад
пай у пайовому фонді кооперативу;

вступний внесок - грошовий чи інший майновий неповоротний
внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі вступу до
кооперативної організації;

членський внесок - грошовий неповоротний внесок, який
періодично сплачується членом кооперативного об'єднання для
забезпечення поточної діяльності кооперативного об'єднання;

цільовий внесок - грошовий чи інший майновий внесок члена
кооперативу, що вноситься понад пай до спеціального фонду
кооперативу для забезпечення виконання конкретних завдань
кооперативу; { Абзац одинадцятий статті 2 в редакції Закону N
5495-VI ( 5495-17 ) від 20.11.2012 }

пайовий фонд - фонд, що формується з пайових внесків членів
кооперативу і є одним із джерел формування майна кооперативу,
розмір якого може змінюватися; { Абзац дванадцятий статті 2 в
редакції Закону N 5495-VI ( 5495-17 ) від 20.11.2012 }

резервний фонд - фонд, що формується за рахунок відрахувань
від доходу кооперативу та інших не заборонених законодавством
надходжень, використовується для покриття шкоди від надзвичайних
ситуацій;

неподільний фонд - обов'язковий фонд, що формується за
рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу і
не підлягає розподілу між пайовиками.

Стаття 3. Мета та основні завдання кооперації

Метою кооперації є задоволення економічних, соціальних та
інших потреб членів кооперативних організацій на основі поєднання
їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків,
витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та
самоконтролю.

Основними завданнями кооперації є:

підвищення життєвого рівня членів кооперативів, захист їх
майнових інтересів і соціальних прав;

створення системи економічної і соціальної самодопомоги
населення та суб'єктів господарювання;

залучення у виробництво товарів, робіт, послуг, додаткових
трудових ресурсів, підвищення трудової і соціальної активності
населення;

створення і розвиток інфраструктури, необхідної для
провадження господарської та іншої діяльності кооперативів з метою
зростання матеріального добробуту їх членів та задоволення потреб
у товарах і послугах;

сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного
розвитку суспільства.

Стаття 4. Основні принципи кооперації

Кооперація базується на таких основних принципах:

добровільності вступу та безперешкодного виходу з
кооперативної організації;

соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва;

рівного права голосу під час прийняття рішень (один член
кооперативу - один голос);

вільного вибору напрямів і видів діяльності;

демократичного контролю за діяльністю кооперативних
організацій та їх посадових осіб з боку членів кооперативних
організацій;

безпосередньої участі членів кооперативної організації у її
діяльності.

Стаття 5. Законодавство про кооперацію

Законодавство про кооперацію базується на нормах Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і Цивільного кодексу України ( 1540-06 ),
цього Закону, інших нормативно-правових актів з питань кооперації.

Особливості функціонування сільськогосподарської кооперації
визначаються Законом України "Про сільськогосподарську
кооперацію" ( 469/97-ВР ).

{ Статтю 5 доповнено частиною другою згідно із Законом N 5495-VI
(
5495-17 ) від 20.11.2012 }Розділ II

КООПЕРАТИВ

Стаття 6. Кооператив

Кооператив є первинною ланкою системи кооперації і
створюється внаслідок об'єднання фізичних та/або юридичних осіб на
основі членства для спільної господарської та іншої діяльності з
метою поліпшення свого економічного стану.

Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи
поділяються на такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі. За
напрямами діяльності кооперативи можуть бути
сільськогосподарськими, житлово-будівельними, садово-городніми,
гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми,
туристичними, медичними тощо.

{ Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5495-VI (
5495-17 ) від 20.11.2012 }Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм
найменуванням.

Стаття 7. Порядок створення кооперативу

Кооператив створюється його засновниками на добровільних
засадах.

Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України,
іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи України
та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів
через своїх представників.

Рішення про створення кооперативу приймається його
установчими зборами.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який
підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються
особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи -
прізвище, ім'я та по батькові, дані паспорта громадянина України
або паспортних документів іноземця (для осіб без громадянства, які
постійно проживають в Україні, - дані документа, який його
замінює); для юридичної особи - прізвище, ім'я та по батькові
уповноваженого представника юридичної особи, документ, що
підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу
засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу -
підписом її уповноваженого представника.

{ Частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3205-VI (
3205-17 ) від 07.04.2011, N 5410-VI
(
5410-17 ) від 02.10.2012, N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 }Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три
особи.

При створенні кооперативу складається список членів та
асоційованих членів кооперативу, який затверджується загальними
зборами.

Стаття 8. Статут кооперативу

Статут кооперативу є правовим документом, що регулює його
діяльність.

Статут кооперативу повинен містити такі відомості:

найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;

мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його
діяльності;

склад його засновників;

умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення
з нього;

права і обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу;

порядок внесення змін до статуту кооперативу;

порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв
членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов'язань
щодо їх сплати;

форми участі членів кооперативу в його діяльності;

порядок формування, склад і компетенція органів управління та
органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними
рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається
одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів
кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;

порядок формування, використання та розпорядження майном
кооперативу;

порядок розподілу його доходу та покриття збитків;

порядок обліку і звітності у кооперативі;

порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення
пов'язаних з цим майнових питань;

порядок скликання загальних зборів;

умови і порядок повернення паю.

Статут може містити інші пов'язані з особливостями діяльності
кооперативу положення, що не суперечать законодавству.

Стаття 9. Державна реєстрація кооперативу

Державна реєстрація кооперативу проводиться в порядку,
передбаченому законом.

Стаття 10. Член кооперативу

Членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці
та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних
держав, що діють через своїх представників, які внесли вступний
внесок та пай у розмірах, визначених статутом кооперативу,
додержуються вимог статуту і користуються правом ухвального
голосу.

Членом кооперативу може бути фізична особа, яка досягла
16-річного віку і виявила бажання брати участь у його діяльності.

Кооператив зобов'язаний вести облік своїх членів та видати
кожному з них посвідчення про членство.

Стаття 11. Вступ до кооперативу

Вступ до кооперативу здійснюється на підставі письмової
заяви. Особа, яка подала заяву про вступ до кооперативу, вносить
вступний внесок і пай у порядку та розмірах, визначених його
статутом.

Рішення правління чи голови кооперативу про прийняття до
кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами його членів.
Порядок прийняття такого рішення та його затвердження визначається
статутом кооперативу.

Стаття 12. Основні права та обов'язки члена кооперативу

Основними правами члена кооперативу є:

участь в господарській діяльності кооперативу, а також в
управлінні кооперативом, право голосу на його загальних зборах,
право обирати і бути обраним в органи управління;

користування послугами кооперативу;

одержання кооперативних виплат та виплат на паї;

одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і в
строки, визначені його статутом;

право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу,
усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових
осіб;

право звертатися до органів управління та органів контролю за
діяльністю кооперативу, посадових осіб кооперативу із запитами,
пов'язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та
його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити.

Основними обов'язками члена кооперативу є:

додержання статуту кооперативу;

виконання рішень органів управління кооперативу та органів
контролю за діяльністю кооперативу;

виконання своїх зобов'язань перед кооперативом;

сплата визначених статутом кооперативу внесків.

Законами, що регулюють діяльність окремих типів кооперативів
або кооперативів за напрямами їх діяльності, та статутом
кооперативу можуть бути передбачені додаткові права та обов'язки
його членів.

  1   2   3

Схожі:

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 5, ст. 35 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 3-4, ст. 27)
Додатково див. Закон n 1344-iv ( 1344-15 ) від 27. 11. 2003, ввр, 2004, n 17-18, ст. 250 )
Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 5, ст. 35 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1993, n 39, ст. 383 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 5, ст. 35 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2003, n 36, ст. 282 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 5, ст. 35 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 5, ст. 35 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1993, n 31, ст. 338 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 5, ст. 35 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 9, ст. 108 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 5, ст. 35 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 5, ст. 35 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2003, n 45, ст. 358 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 5, ст. 35 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 48, ст. 650 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 5, ст. 35 ) iconЗакон УкраЇни
Внести до Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1994, №36, ст. 340) такі зміни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка