Конспект лекційного заняття №1 на тему конституційне право україни
НазваКонспект лекційного заняття №1 на тему конституційне право україни
Сторінка1/6
Дата конвертації06.07.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Право > Конспект
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІX СПРАВ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІX СПРАВ
Юридичний факультет

Кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права

КОНСПЕКТ

лекційного заняття № 1 на тему
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, ЮРИДИЧНА НАУКА ТА

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА


Час: 24 години


Склала: доцент кафедри,

к.ю.н. Гаврильців М.Т.

Лекція обговорена на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

Протокол № ____ від “___” ____________ 20__ року.

Львів – 2011
Дисципліна Конституційне право України
^ Вид заняття Лекційне заняття.

Група І курс, юридичний факультет

Дата __.__2011 р.

Тривалість заняття 80 хв.

Час проведення __ - __ год.

Місце проведення юридичний факультет ЛьвДУВС
Навчальна мета знати предмет дисципліни «Організація судових і правоохоронних органів», її співвідношення з іншими дисциплінами; вивчити поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності; вміти охарактеризувати завдання та основні ознаки судової та правоохоронної діяльності; знати джерела курсу «Організація судових і правоохоронних органів»; знати поняття і основні ознаки судової влади як виду державної влади; вміти охарактеризувати принципи правосуддя.
^ Розвиваюча мета студенти повинні творчо мислити і вміти тлумачити норми чинного законодавства про здійснення правоохоронної діяльності та правосуддя; застосовувати здобуті знання при аналізі ситуацій, які виникають на практиці.
^ Виховна мета студенти повинні чітко усвідомити, що предмет даної дисципліни є комплексним, оскільки комплексною, багатовекторною та багаторівневою є правоохоронна діяльність державних і недержавних органів та організацій у сфері правоохорони.
Наочність мультимедійне забезпечення: таблиця-схема предмета та системи курсу дисципліни «Організація судових і правоохоронних органів»; схема правоохоронних органів та напрямів правоохоронної діяльності; схема принципів здійснення правосуддя.
^ Роздатковий матеріал статті з періодичних видань для самостійного опрацювання перед практичним заняттям
Тема 1:

Конституційне право України

як галузь права, юридична наука та

навчальна дисципліна
ПЛАН:
(викладення теоретичних питань)


Вступ……………………………………………………………………………..


с. 6


1. Поняття конституційного права як галузі права.………………………………………………………...


с. 7


2. Конституційно-правові норми: загальна характеристика..…………...…………………………......с. 12


3. Конституційно-правові інститути ………………………………………..с. 20


4. Конституційно-правові відносини та їх загальна характеристика ..………………………..с. 25


5. Джерела конституційного права України ……………………………….………


с. 27


6. Предмет, завдання і система науки конституційного права ………….


с.


7. Конституційне право України як навчальна дисципліна …………….Методологія науки конституційного права ……………………………..


с.


8. Конституційне право України як навчальна дисципліна …………….


с.


Висновки………………………………………………………………………...


с. 34


Домашнє завдання……………………………………………………………...


с. 35Рекомендовані джерела

  • Основні джерела:

  1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Офіційний вісник України вiд 01.10.2010. – № 72/1 (Спеціальний випуск). – Ст.15.

  • Спеціальні додаткові джерела:  1. Конституційне право України : підручник для студ. вищих навч. закл. / Л. К. Байрачна та ін.   Х. : Право, 2010. – 543 с.

  2. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: підручник. - К.: Правова єдність, 2010. – 432 с.

  3. Скрипнюк, О.В. Конституційне право України : підручник / О.В.Скрипнюк. - К.: Ін Юре, 2010. – 672 с.

  1. 4. Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико–методологічні аспекти : монографія / В. Л. Федоренко ; М-во освіти і науки України, М-во юстиції України. – К. : Ліра-К, 2009. – 578 с.Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навчальний посібник / Р.В. Бараннік.   К. : Дакор; КНТ, 2008.   348с.

Братковський А. В. Окремі питання визначення кола правоохоронних органів україни та правового статусу їх працівників / А. В. Братковський // Часопис Академії адвокатури України – 2001. – № 10. – С.
^ XІД ЗАНЯТТЯ:

Організаційна частина, мотивація та стимулювання навчальної діяльності студентів. Оголошення мети вивчення даної теми.

Викладення теоретичних питань.

Підведення підсумків заняття.

Відповіді на запитання студентів.

Домашнє завдання.
ВСТУП
Становлення України як суверенної правової держави потребує вивчення широкого кола державно-правових проблем з урахуванням вітчизняного державотворення і зарубіжного досвіду регулювання конституційно-правових відносин. Наука конституційного права   складова частина юридичної науки України, яка, в свою чергу, входить до системи суспільних наук. У системі юридичних наук є загальнотеоретичні, історичні, галузеві, порівняльно-правові і прикладні науки. Наука конституційного права України належить до системи галузевих наук, і її головна особливість полягає в тому, що вона розкриває закономірності й тенденції конституційного регулювання суспільних відносин у державі, становлення конституціоналізму, конституційної законності, формулює основний понятійний апарат, наукові категорії, що їх застосовує, аналізує чинне конституційно-правове законодавство, роль, функції та призначення конституційно-правових інститутів. До її предмета відносять не тільки норми й інститути цієї галузі права, а й аналіз державно-правових відносин, їх специфіки, основи їх виникнення, розвитку та припинення. Аналіз ефективності дії конституційно-правових норм та інститутів, пропозицій щодо підвищення їх результативності --   найважливіше завдання цієї науки.

Сучасне конституційне право   це галузь права, яка закріплює основні принципи демократії та організації державної влади. В умовах становлення України як демократичної, соціальної, правової держави дедалі зростає його роль в оптимізації та прискоренні процесів державотворення і правотворення. Щоб ці процеси були керованими, прогнозованими і відповідно ефективними й оптимальними, вони мають ґрунтуватися на наукових засадах, здобутках та рекомендаціях науки конституційного права. Відтак підвищуються значення і евристичні можливості цієї науки у суспільному розвитку.

Посилюється роль конституційного права і як навчальної дисципліни, що має забезпечити формування у студентів демократичного світогляду на основі засвоєння світових цінностей конституціоналізму, вітчизняного державно-правового досвіду та аналізу конституційної практики інших країн світу. Усе це важливо для формування у майбутніх юристів високої по-літико-правової культури, що означає насамперед повагу до Конституції України як важливої соціальної та політичної цінності, до конституційного законодавства в цілому.

З прийняттям 28 червня 1996 р. Основного Закону конституційний процес у незалежній Україні не завершився, а став більш динамічним, спрямованим на розв'язання найактуальніших проблем державотворення, становлення дієздатних структур громадянського суспільства, забезпечення прав людини і громадянина. Останнім часом відбулися істотні зміни у конституційному законодавстві та у правовій системі в цілому. Конституція України дала поштовх новелізації усіх галузей національного законодавства.

Конституційне законодавство досить динамічне. Враховуючи це, автори підручника поставили перед собою завдання системно висвітлити як теоретичні проблеми, так і тенденції у розвитку конституційного законодавства. В Україні створене нове конституційне право, яке базується на принципах демократичної, соціальної, правової держави, на пріоритеті прав людини. Тому значна увага приділена розкриттю конституційно-правового статусу людини і громадянина. Це зумовлено тим, що положення Конституції, законів, інших нормативно-правових актів, діяльність державного механізму та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на забезпечення прав особи, що є їх головним призначенням. Концепція підручника виходить із засадничого принципу основ конституційного ладу: людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Конституційне право   одна із найдинамічніших галузей національного права, що справляє вирішальний вплив на темпи реформування в економіці та політичній системі. Водночас конституційне право є гарантією того, що країна не повернеться до минулого. Адже Україна вичерпала неконституційні форми політичної організації.


^ 1. Поняття конституційного права як галузі права
Конституційне право є багатоплановою категорією, воно розглядається в трьох аспектах: як галузь права в системі національного права, як наука і як навчальна дисципліна. Конституційне право як галузь права в будь-якій державі є складовою частиною національної правової системи і виконує в ній досить важливі завдання. Ця галузь права, як і інші, є сукупністю правових норм, що встановлюються і охороняються державою. Але конституційне право відрізняється від інших галузей права насамперед специфікою тієї сфери суспільних відносин, на регулювання яких спрямовані норми цієї галузі. Таким чином, ця галузь права як і інші, з одного боку, являє собою сукупність правових норм, що мають внутрішню єдність, загальні ознаки, а з другого   відрізняється від норм інших галузей права. Конституційне право України   провідна галузь національної правової системи.

У науковій літературі є різні погляди на те, як називати цю галузь права   конституційним чи державним правом. Ця дискусія виникла на початку XVIII ст. між захисниками державного права як вираження необмеженої, монархічної влади держави і прибічниками конституційного права як демократичного обмеження державного свавілля з допомогою конституції. На сьогодні у багатьох країнах послуговуються терміном «державне право», проте перевага віддається іменуванню цієї основоположної галузі права як «конституційне право». На вибір терміна значною мірою впливають традиції слововживання. Так, англосаксонська правова система традиційно використовувала термін «конституційне право», тоді як для германської характерним є термін «державне право».

В умовах, коли Україна йде від етатистської держави, яка базується на пріоритеті держави над особою, до демократичної, правової, соціальної держави, від соціалізму до конституційного правління, більш прийнятним видається найменування «конституційне право», яке базується на тому, що всі суб'єкти державно-правових відносин діють у межах конституції і держава не повинна панувати над людиною. При цьому береться до уваги, що Конституція України є визначальним, основним джерелом цієї галузі права. Вважаємо, що провідну галузь права в правовій системі України слід іменувати конституційним правом. Це відповідає як світовій тенденції, так і сучасному етапу розвитку нашої держави і суспільства, прагненню побудувати в Україні демократичну, правову державу.

Предмет і метод правового регулювання   найбільш суттєві підстави поділу системи права на галузі права. Кожна галузь права, в тому числі конституційне право України, об'єднує такі правові норми, які врегульовують особливий, якісно визначений вид суспільних відносин, що потребують нормативної регламентації. Предмет правового регулювання   головна підстава для розподілу юридичних норм за галузями права. Конституційне право має свій предмет правового регулювання, пов'язаний з регламентацією політико-правових відносин по реалізації державно-владних функцій, забезпеченню прав і свобод людини і громадянина. Специфіка предмета цієї галузі права проявляється в тому, що її норми регламентують відносини, які складаються в усіх сферах життєдіяльності суспільства: політичній, економічній, соціальній, духовній. Законодавство регулює базові відносини у цих сферах і його норми закріплюють насамперед основні принципи, що визначають устрій держави і суспільства. У них проявляються якісні характеристики держави: суверенітет, форма державного устрою, належність влади народові, політична, економічна, ідеологічна багатоманітність, суб'єкти державної влади, загальні основи функціонування політичної системи України, символи держави. Так, у першому розділі Конституції України «Загальні засади» містяться норми, що регулюють основоположні суспільні відносини, які визначають устрій держави і суспільства. З конституційного права починається формування всієї системи національного права, всіх його галузей. Світова практика свідчить, що жодна галузь національного права будь-якої країни не може розвиватись, якщо вона не має підґрунтя в конституційних принципах або нормах конституційного законодавства чи, тим більше, якщо суперечить їм.

Крім того, предметом конституційно-правового регулювання є відносини, які визначають належність до громадянства, принципи, що характеризують становище людини в суспільстві і державі, її основні права, свободи і обов'язки. Ці відносини найбільш концентровано регулюються в другому розділі Конституції України «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина». Вони є основоположними для всіх соціальних зв'язків, які формують суспільство, визначають основи статусу людини в її суспільних зв'язках. Предметом конституційного регулювання є форми безпосередньої демократії, насамперед вибори, референдуми, система органів державної влади, основи їх функціонування, діяльність органів місцевого самоврядування, правовий статус органів законодавчої, виконавчої і судової влади, Конституційного Суду України, прокуратури України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, порядок їх створення, компетенція, основні форми діяльності. До предмета регулювання конституційного права належать: територіальний устрій України, правовий статус Автономної Республіки Крим, символіка держави, основи правового статусу місцевого самоврядування.

Конституційне право   провідна галузь права України, що являє собою сукупність правових норм, які закріплюють і регулюють суспільні відносини, що забезпечують організаційну і функціональну єдність суспільства як цілісної соціальної системи, основи конституційного ладу України, статус людини і громадянина, територіальний устрій держави, форми безпосередньої демократи, систему органів державної влади і місцевого самоврядування.

Допоміжним, але досить вагомим критерієм, за яким конституційне право України вирізняється серед інших галузей, є метод правового регулювання. Йдеться про сукупність способів і засобів правового впливу на суспільні відносини. Головний метод конституційно-правового регулювання   владно-імперативний, який базується на владі й підкоренні. Поряд з ним застосовується і диспозитивний метод закріплення суспільних відносин у межах конституційне-правового поля. Наприклад, виборче законодавство встановлює, що вибори є вільними. Відповідно ніхто не може примусити громадянина йти на вибори. Тобто держава і громадянин у цих правовідносинах є рівноправними суб'єктами. І це досить важливо. Диспозитивний метод регулювання конституційно-правових відносин підкреслює демократичний потенціал конституційного права України. Право на участь у всеукраїнському та місцевих референдумах, у виборах депутатів, право обирати і бути обраним до органів державної влади і місцевого самоврядування громадяни реалізують вільно, тобто держава в особі відповідних органів і громадянин у виборчих конституційних правовідносинах виступають рівними суб'єктами правовідносин.

У законодавстві деяких країн світу встановлено обов'язковість громадянина прийти на виборчу дільницю і проголосувати (Мексика, Туреччина, Аргентина), і якщо він не проголосував, то до нього застосовуються санкції (штраф, ув'язнення). Таким чином, у цих країнах у виборчому законодавстві на відміну від українського закладена імперативна модель виборчих правовідносин.

У конституційному праві України багато уповноважуючих норм, і диспозитивний метод правового регулювання в системі методів правової регламентації суспільних відносин посідає важливе місце. Але в цілому для конституційно-правової регламентації суспільних відносин характерний владно-імперативний метод, оскільки норми конституційного права України регламентують великий блок відносин, які базуються на владі та підкоренні, реалізації державними органами своїх повноважень.

У конституційному законодавстві чимало забороняючих норм. Наприклад, «ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у страйку» (ч.3 ст. 44 КУ), «не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками» (ст. 24 КУ).

Конституційно-правовому регулюванню суспільних відносин притаманний також метод дозволу, наприклад: «При введенні надзвичайного стану в окремих місцевостях України ВР України має право перервати свою позачергову сесію, скликану для вирішення конкретного питання» (ст.12 ЗУ «Про надзвичайний стан»).

Застосовуючи всі зазначені методи правового регулювання, конституційне право України забезпечує нормальне функціонування інститутів державної влади, гарантує народовладдя, функціонування громадянського суспільства в консенсуальному режимі, на основі злагоди. З допомогою різних методів правового регулювання гарантуються основні права і свободи людини і громадянина, демократичний розвиток держави і суспільства.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Конспект лекційного заняття №1 на тему конституційне право україни iconКонституційне право провідна галузь права України
Конституційне право як галузь в Україні започатковано з 1991 року, тобто з періоду утворення незалежної окремої держави Україна
Конспект лекційного заняття №1 на тему конституційне право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної...
«Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (відповідно до вимог ects) / Уклад.: С. Г. Серьогіна, О. А. Гончаренко, К. О. Закоморна,...
Конспект лекційного заняття №1 на тему конституційне право україни iconПрограма І методичні вказівки курсу «Конституційне право України»...
Програму курсу «Конституційне право України» (В. А. Шатіло, кандидат юридичних наук, доцент) для слухачів спеціальності 03040101...
Конспект лекційного заняття №1 на тему конституційне право україни iconМетодичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів...
Конституційне право України : методичні рекомендації до написання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання) // Л....
Конспект лекційного заняття №1 на тему конституційне право україни iconПлан-конспект проведення лекційного заняття тема 1
Навчальна мета: Довести до студентів нормативні положення щодо організації та управління цивільною обороною в Україні
Конспект лекційного заняття №1 на тему конституційне право україни iconПлан: Поняття конституційного права як галузі права. Конституційне...
Тема Конституційне право як провідна галузь права України. Наука конституційного права
Конспект лекційного заняття №1 на тему конституційне право україни iconСемінарське заняття №4
В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Субботін, С. М. Пашков Конституційне (державне) право зарубіжних країн Київ «Знання» 2008...
Конспект лекційного заняття №1 на тему конституційне право україни iconЗаконодавство України Тема Основи конституційного законодавства України
Конституційне право України: предмет, місце в системі національного права, джерела
Конспект лекційного заняття №1 на тему конституційне право україни iconКонтрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України»

Конспект лекційного заняття №1 на тему конституційне право україни iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни конституційне...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка